124 Soruyla Temel Yurttaşlık Bilgisi

 2016 KPSSTürkçe Hazırlık Seti için Tıklayın  2016 KPSSMatematik Hazırlık Seti için Tıklayın  2016 ALES Hazırlık Seti  2016 DGS Hazırlık Seti    TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI KARIŞIK SORU CEVAP 1.        Sermayenin tam

124 Soruyla Temel Yurttaşlık Bilgisi

 2016 KPSSTürkçe Hazırlık Seti için Tıklayın  2016 KPSSMatematik Hazırlık Seti için Tıklayın  2016 ALES Hazırlık Seti  2016 DGS Hazırlık Seti    TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI KARIŞIK SORU CEVAP 1.        Sermayenin tam

28 Nisan 2015 Salı 14:49
60 Okunma
124 Soruyla Temel Yurttaşlık Bilgisi
 2016 KPSSTürkçe Hazırlık Seti için Tıklayın

 2016 KPSSMatematik Hazırlık Seti için Tıklayın

ales-hazirlik-seti 2016 ALES Hazırlık Seti 

dgs-hazirlik-seti2016 DGS Hazırlık Seti 
  TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI KARIŞIK SORU CEVAP 1.        Sermayenin tamamı ya da bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir? KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 2.        Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir? 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası 3.        Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır? 1924 Anayasası 4.        Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder? TBMM Başkanı 5.        Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer? Medeni Hukuk 6.        Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir? Kabine Sistemi 7.        Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar nelerdir? a)      Gelenekler b) Görenekler c) Ahlak Kuralları 8.        Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir? a)      Hukuk Kurulları b) Anayasa 9.        Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar? Adli Mahkemeler 10.    Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar? Ceza Mahkemeleri. 11.    Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen ya da tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz? Yaşama Hakkı, din, kanat ve düşünce hakkı, suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi ve masumluk hakkı 12.    Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir? a)       Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)       Siyasi faaliyette bulunma c)        Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü d)       Haberleşme özgürlüğü 13.    Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir? Telif Hakkı 14.    Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması                hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir? Patent hakkı 15.    Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir? a)       Atatürk İlkelerine bağlılık b)       Milli Egemenlik c)        Demokratik ve Laik Devlet d)       Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak 16.    Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir? a)       Reel faizlerin düşmesi b)       Türk Lirasının değer kazanması c)        Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması d)       Devlet Borçlanma faizlerinin azalması 17.     Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir? UNESCO 18.     Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır? Görgü Kuralları 19.     Federal devletlere örnekler nelerdir? Almanya, ABD, Rusya gibi 20.     Ulus Devlet’e örnek nelerdir? Türkiye, Yunanistan, Suriye gibi 21.     Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir? Monarşik Devlet 22.     Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir? Teokratik Devletlerdir. 23.     Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır? Hukuk Kuralları 24.     Belediye Başkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılır? 5 Yılda 25.     Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir? Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir. 26.     Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır? Hukuk Kuralları 27.     Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetler nelerdir? a)       Milletvekili olmak için aday olmak b)       Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)        Siyasi partilerden birine üye olmak d)       Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak. 28.     Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir? Demokratik devlet 29.     Ülkemizde      yapılan seçimler             sonunda hangisinin        gerçekleşmemesi           koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir? Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması 30.     Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir? Genel Oy Prensibinin 31.     İktidarı oluşturan partiler dışında en fazla milletvekiline sahip olan partiye ne ad verilir? Ana muhalefet Partisi 32.     Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir? Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması 33.     Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir? Anayasa Mahkemesi 34.     Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız Büyüklerin ellerini öpmek, Yemek yerken konuşmamak, Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir? Gelenekler 35.     Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir? a)     Üye aidatları b) Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d) Partiye yapılan bağışlar 36.     Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır? Temsili Demokrasi 37.     Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç milletvekiline sahip olması gereklidir? 20 38.     Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir? Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası 39.     1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir? Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir. 40.     Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir? a)       İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)       İl ve İlçe seçim kurullarının oluşturulması c)        Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)       Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 41.     İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür? Yunanlılar 42.     Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? Çoğunluk Prensibi 43.     Cumhur Başkanını kim seçer? Halk (referandum) 44.     Savaş ilanına kim karar verir? TBMM 45.     Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler? TBMM 46.     Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir? TBMM 47.     Genelkurmay Başkanını kim atar? Cumhurbaşkanı 48.     Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir? TBMM 49.     Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir? Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması 50.     Milletvekili seçilme yaşı en az kaçtır? 25 (2006’dan itibaren) 51.     Milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır? İlkokul Mezunu 52.     Cumhurbaşkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır? 40 53.     Başbakanın, TBMM tarafından “Yüce Divan’a” sevk   edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur? Hükümet istifa etmiş sayılır. 54.     Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur? TBMM 55.     TBMM Üyeleri                    üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen milletvekillikleri ile ilgili “ara seçimler”           yapılır. Hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir? Boşalan üye tam sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır. 56.     Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar              anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur? Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur. 57.     İllerin çıkaracakları milletvekili sayısını hangisi belirler? Yüksek Seçim Kurulu 58.     Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir? 1961 Anayasası 59.     Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir? Cumhurbaşkanı 60.     Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir? En az 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir. 61.     Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.        Bu          durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir? Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir. 62.     Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir? Yargıtay 63.     Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir? Anayasa Mahkemesi 64.     Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar? Anayasa Mahkemesi 65.     Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder? TBMM Başkanı 66.     Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir? Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 67.     Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir? Anayasa Mahkemesi 68.     1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir? Yargı bağımsızlığını 69.     1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir? Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar 70.     1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir? Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı 71.     Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır? Avrupa Konseyi 72.     1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir? a)       Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması b)       Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması c)        Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması d)       Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi 73.     Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur? Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması 74.     Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur? II. Dünya Savaşı’ndan sonra 75.     Anayasamızda yer alan Dernek Kurma Özgürlüğü hangi haklardandır? Temel Haklar (koruyucu haklar) 76.     Kişi dokunulmazlığının gereği nedir? Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz. 77.     Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir? 18 78.     Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır? Cumhurbaşkanlığı 79.     Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir? 15 Günde 80.     Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder? TBMM 81.     Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir? UNICEF 82.     a) Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme, b) İki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir? 1961 Anayasası 83.     TBMM genel oyla seçilen kaç milletvekilinden oluşur? 550 84.     Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin   yurt        savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı kim sorumludur? Bakanlar Kurulu 85.     Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir? Dünya Bankası 86.     Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir yapılır? 5 Yılda (2007’den itibaren) 87.     Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır? 4 Yılda (2007’den itibaren) 88. Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir? Sened-i İttifak İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir? Kanun-u Esasi 90.     1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? II.    Abdülhamit 91.     Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir? 1876 92.     Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 93.     İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a) İnsan hakları evrensel bildirisi b) Çocuk hakları sözleşmesi 94.     Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar nelerdir? a) Türk Silâhlı Kuvvetleri b) Emniyet Örgütü c)     Jandarma 95.     1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir? TBMM 96.     Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir? Rekabet Kurumu 97.     Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır? Cumhurbaşkanı 98.     Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe ne ad verilir? G-8 Ülkeleri 99.     Taşra teşkilatında doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler kimlerdir? Muhtar, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, İl Özel İdare Meclisi Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri 100. Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı 101.            Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır? Özerk bir yapıdadır. 102.            Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez? Yargı Organlarını ve TSK’yı 103.            Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. İl Özel İdareleri hangi gruba girer? , Yerel Yönetim 104.            Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur? Köy derneği, Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşur. 105.            Köy muhtarının, köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir? Salma 106.            Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına ne denir? İMECE 107.            En küçük ve en büyük idari birim hangileridir? En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir. 108.            Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri nelerdir? a) Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler 109.            Sivil toplum örgütlerine örnekler? a) Sendikalar b) Vakıflar c) Dernekler 110.            Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir? Seçme ve Seçilme Hakkı 111.            Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır? Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır. 112.            Kimler seçimlerde oy kullanamaz? a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler d) 18 yaşından küçük olanlar, Türk vatandaşı olmayanlar 113. İşverenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir? Lokavt 114. Sosyal devlet nedir? Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir. 115. Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar? a) Kişiye bağlı haklar, b) sosyal - ekonomik haklar, c) siyasal haklar 116. Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi? Birleşmiş Milletler tarafından 1959’da 117. Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır? Almanya 118. Devlet memurlarının idari yargıya başvurmasında zaman aşımı kaç gündür? 60 119. Uluslararası Polis Teşkilatının merkezi neresidir? Fransa’nı başkenti Paris’tir. 120. Görevden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü sonunda soruşturma açılır? 10 121. Belediye meclisinin dağıtılmasına neresi karar verir? Danıştay karar verir. 122. Sürekli bayrak çekilecek yerler nerelerdir? T.B.M.M Anıtkabir Gümrük kapıları ve karakolları Dış Temsilcilikler 123. Türkiye’nin kurucu üye olduğu uluslar arası teşkilatlar nelerdir? ^ BM (Birleşmiş Milletler) - 1945 ^ KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşk.) - 1992 ^ UNESCO (BM Eğt. Kül. Ör.) - 1945 ^ D-8 (8 İslam Ülkesi) - 1997 ^ OECD (Ekonomik İşbirliği Kalkınma Ör.) - 1960 ^ ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) - 1985 ^ İKÖ (İslam Konferansı Ör.) - 1969 ^ İslam Kalkınma Bankası (IDB) (1973) ^ DTÖ (Dünya Tic. Örgütü içinde bir kuruluş) - 1995 ^ AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşk.) - 1975 ^ Avrupa Konseyi (CE) - (1949) ^ Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) (1993) ^ Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) (1955) ^ Avrupa Yayın Birliği (EBU) (1950) ^ Dünya Posta Birliği (UPU) (1875) ^ Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) (1866) 124.Türkiye’nin kuruluşundan kısa süre sonra üye olduğu uluslar arası teşkilatlar nelerdir? ^ Dünya Bankası (Kuruluş 1944) - Türkiye’nin üyelik tarihi 1947 ^ IMF (Kuruluş 1945) - Türkiye’nin üyelik tarihi 1947 ^ NATO (Kuruluş 1949) - Türkiye’nin üyelik tarihi 1952 ^ Avrupa Konseyi (Kuruluş 1949) - Türkiye'nin üyelik tarihi 1950

3 4
kpss 2
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246