DHBT Deneme Sınavı-1

DHBT DENEMELERİ 1 S-1 Aşağıdaki surelerden hangisi tilavet secdesi ile bitmez? a- Araf Suresi b- Necm Suresi c- Secde Suresi d- Alak SuresiS-2 Kuranı Kerimde bazı Peygamberlerin isimleri surelere ad olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu Peygamberl

DHBT Deneme Sınavı-1

DHBT DENEMELERİ 1 S-1 Aşağıdaki surelerden hangisi tilavet secdesi ile bitmez? a- Araf Suresi b- Necm Suresi c- Secde Suresi d- Alak SuresiS-2 Kuranı Kerimde bazı Peygamberlerin isimleri surelere ad olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu Peygamberl

09 Ocak 2016 Cumartesi 13:45
83 Okunma
DHBT Deneme Sınavı-1

DHBT DENEMELERİ 1

S-1 Aşağıdaki surelerden hangisi tilavet secdesi ile bitmez? a- Araf Suresi b- Necm Suresi c- Secde Suresi d- Alak SuresiS-2 Kuranı Kerimde bazı Peygamberlerin isimleri surelere ad olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu Peygamberlerden değildir? a- Hud b- Nuh c- Lut d- Yusuf
3 Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresine verilen isimlerden değildir? a- Fatihatul Kitap b- Fatihatul Kuran c- Süretü’d-Dua d- El-Kital4) Aşağıdakilerden hangisi Muavvizat sureleridir? a- Felak-Nas b- İhlas-Felak-Nas c- Yasin-Mülk-Nebe d- Hadid-Haşr-Saff-Cuma-Teğabun5)Aşağıdakilerden hangisi Mekki surelerin özellikleri arasında yer almaz? a- Sureler genelde kısa fakat anlam bakımından zengindirler b- Sure başlarında kasemler sık kullanılmıştır c- Anlam bakımından zengin oldukları için ezberlenmesi zordur d- Allaha İman ahiret ve peygamberlik konuları işlenmiştir 6) Kuranı Kerim Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır, çoğaltılan bu nüshalarıda bazı şehirlere göndermiştir. Aşağıdaki şehirlerden hangisine bu nüshalardan gönderilmemiştir? a- Bağdat b- Bahreyn c- Basra d- Şam 7(Aşağıdaki müfessir sahabelerden hangisine ‘Tercümanül Kuran, Bahrul İlim ve Hibr’ gibi sıfatlar verilmiştir? a- Abdullah ibn. Mesud b- Ubey b. Kab c- Abdullah b. Zübeyr d- Abdullah b. AbbasDHBT-grubu-gurubu

8) Kuranı Kerimde Din kelimesi hangi manalarda kullanılmamıştır? a- Ceza b- Hüküm c- Delil d- Hesap

9) Aşağıdaki tecvid bilgilerinden hangisi yanlıştır? a- Tecvid her Müslüman için faydalı bir ilimdir b- Tecvidi Kuranı yanlış okumayacak derecede bilmek Farzı Ayndır c- Tecvid ilmini araştırmak ve derinlemesine öğrenmek Farzı Kifayedir d- Tecvid kuralları ve Kuranın okunuş şekilleri özellikle Müslümanların çoğaldığı emeviler döneminde ortaya çıkmıştır 10) Aşağıdakilerden hangisi Feri harflerden değildir? a- Elifi Mumale b- Hemzei Müsehhele c- Vavi Cem’i d- Nuni Muhfat 11) Aşağıdakilerden hangisi takdiri mahreç bölgesindendir? a- Cevf b- Halk c- Lisan d- Şefev

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'nden Türkiye Geneli Ücretsiz Online DHBT Deneme Sınavı

12) Aşağıdakilerden hangileri Lazımi Sıfatlar arasında yer almaz? a- Cerh-Hems-İstila b- Şiddet-Rehavet-Beyniyye c- Gunne-Kalkale-Lin d- Tefhim-Terkik-Kalb 13)Harfler yapısına göre ve Çıkış yerine göre iki kısma ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapısına göre harflerdendir? a- Boğaz harfleri b- İnce-Kalın harfleri c- Dil harfleri d- Dudak harfleri 14) Aşağıdaki Harf Tablolarından hangisi yanlış verilmiştir? a- Hemze: Cerh, Şiddet, İnfitah, İnhifad, Terkik, İsmat b- Be: Cerh, Şiddet, Kalkale, İnfitah, İnhifad, Terkik, İzlak c- Te: Hems, Şiddet, İnfitah, İnhifad, Terkik, İsmat d- Se: Cerh, Rihvet, İtbak, İstila, Tefhim, İsmat 15) Fussilet suresinde geçen أَأَعْجَمِيٌّ ibaresi tecvid ilminde nasıl adlandırılır? a- İmale b- Teshil c- İşmam d- Revm 16) Hud suresinde geçen ارْكَب مَّعَنَا ibaresi tecvid ilminde nasıl adlandırılır? a- İdğam b- Teshil c- İşmam d- Tefhim 17) Yusuf suresinde geçen لاَ تَأْمَنَّا ibaresi tecvid ilminde nasıl adlandırılır? a- Hemzei Müsehhele b- Sadı Müşemme c- Elifi Mumale d- Nuni Muhfat 18) 22 Ha i Sekte Kuranı kerimde kaç yerde geçer? a- 4 b- 5 c- 6 d- 7 19) Dinin temel kural ve hükümlerini oluşturan ve iman esaslarından bahseden ilme ne ad verilir? a- Siyer b- Fıkıh c- Akaid d- Tefsir 20) Aşağıdaki delillerden hangisi ‘’Âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olması’’ tanımını ifade eder? a- Hudüs Delili b- Fıtrat Delili c- Nizam delili d- İmkân delili 21) Yüce Allah’ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması, onu emretmesidir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir? a- Tekvini İrade b- İhsanı İrade c- Teşrii İrade d-Haseni irade 22) Diğer adı Ruhul Emin ve Melekül Mevt olan melekler hangi şıkta doğru verilmiştir? a- Cebrail-Azrail b- Mikail-Azrail c- İsrafil-Azrail d- İsrafil-Mikail 23) Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak peygamberdir? a- Üzeyir b- Zülkarneyn c- Lokman d- Zülkifl 24) Vahyin en kolay şekli hangisidir? a- Doğru Rüyalar b- Peygamberimiz uyanıkken, Cebrail tarafından onun kalbine bırakılması c- Cebrailin insan suretinde gelerek vahyi getirmesi d- Çıngırak sesine benzer bir ses ile vahyin alınması DHBT-grubu-gurubu

25) Aşağıdakilerden hangisi ‘’Ülül Azm’’ peygamberlerinden değildir?

a- Hz. Musa b- Hz. Davud c- Hz. İsa d- Hz. Muhammed 26) Cennet ile Cehennem arasında bulunan sürun ve yüksek kısmın adı nedir? a- Araf b- Arafat c- Arasat d- Sırat 27) Aşağıdakilerden hangisi Selefiyye mezhebinin 7 prensibi arasında yer almaz? a- Takdis b- Sükût c- Nübüvvet d- İmsak 28) Aşağıda bazı görüşler öne sürülmüştür. Buna göre hangisi Eşariyye mezhebinin genel görüşleri arasında yer almaz? a- Tevbe-i Ye’s b- Husn ve Kubh akıl ile idrak olunur c- Tekvin hakiki bir sıfat olmayıp itibari bir sıfattır Ezelde maduma hitap 29) 34 Aşağıdakilerden hangisi Maturidiyye ekolünün âlimlerindendir? a- Ebu Bekir el-Bakıllani b- Ebu Hamid Gazzali c- Beydavi d- Hâkim es-Semerkandi 30) İman Allahı bilmektir, Allah ahirette görülmeyecektir ve Allah’ın kelamı hadistir görüşleri aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? a- Mürcie b- Mutezile c- Kaderiyye d- Cebriye 31) Aşağıdakilerden Ekollerden hangisi Tehir Edenler ve Erteleyenler manasına gelir? a- Mutezile b- Cebriyye c- Şia d- Mürcie 32) Aşağıdakilerden hangisi Kabenin perderdarlığı ve anahtarını taşıma görevine denir? a- Hicabe b- Rifade c- Sikaye d- Kıyade 33)Peygamber Efendimizin ‘’Gençlik Devresi’’ ………………………… Hayatına denir. Aşağıdaki şıklardan hangisi boşluğa en uygun şekilde getirilmelidir? a- 8 yaşından 15 yaşına kadar b- 8 yaşından 18 yaşına kadar c- 8 yaşından 20 yaşına kadar d- 8 yaşından 25 yaşına kadar 34) Peygamber Efendimizin Taif yolculuğu kaç yılında olmuştur? a- 615 b- 616 c- 620 d- 622 35) Recep ayının 27. Gecesi (Hicretten 19 ay önce) hangi olay gerçekleşmiştir? a- İsra ve Miraç olayı b- İkinci Habeşistan hicreti c- Haşimoğullarına boykot Ezanın Meşruriyeti 36) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- Miraçtan önce Müslümanlar genelde iki vakit namaz kılıyorlardı b- Hicretten önce Akşam namazının farzının Rekât sayısı 3 diğerleri ise 2 idi c- Hicretten 1 ay önce Öğle ve İkindi namazlarının farzı 4 Rekâta çıkarıldı d- Sefer zamanında ilk farz, kılındığı şekliyle bırakılmıştır 37) Aşağıdakilerden hangisi Hicri 2. Yılda gerçekleşmemiştir? a- Ramazan orucu farz kılınmıştır b- Hz. Fatıma annemiz Hz. Ali ile evlenmiştir c- Ramazan ve Kurban namazları meşru olmuştur d- Teyemmüm meşru kılınmıştır 38) Tebük Seferinde gösterdiği cömertlik ile Peygamberimizin ‘’ Allah’ım ben ………….. Razıyım sende razı ol’’ şeklindeki duasına mazhar olan ve boşlukta ismi geçmesi gereken sahabemiz kimdir? a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali 39) Aşağıdaki Yazar ve Kitap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a- Vakidi-Kitabul Megazı b- İbn Hişam- Siretun Nebeviyye c- İbn Sad- Tabakat d- Et-Taberi- Şemaili Şerife 40) İlk Mancılık ve Dabbabe denilen savaş aletleri ne zaman kullanılmıştır? a- Huneyn Gazvesi b- Mekkenin Fethi c- Tebük Seferi d- Taif Kuşatması 41) Peygamber efendimizin Ümmül Mesakin lakaplı zevcesi kimdir? a- Ümmü Seleme b- Huzeyme kızı Zeynep c- Hafza d- Hatice 42) Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye göre hükmen buluğa erme yaşıdır? a- Kızlarda 13 Erkeklerde 14 b- Hem Kızlarda hem de Erkeklerde 15 c- Kızlarda 15 Erkeklerde 16 d- Kızlarda 17 Erkeklerde 18 43)İbadetler Allahın hakkı olarak yapılır, zamanın ve mekânın şartlarının değişmesiyle değişmez, artmaz ve eksilmez. Bu sebeple de ibadetlerle ilgili hükümlere ……………. Denir. Boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir? a- Taabbudi Hükümler b- Şer-i Hükümler c- Fer-i Hükümler d- Ameli Hükümler 44) Bir ibadetin veya hukuki işlemin öngörülen bütün rükün ve şartlarını ihtiva etme durumuna ne denir? a- Rükün b- Sıhhat c- Şart d- Butlan 45) Sünneti Müekkede’nin diğer adı nedir? a- Sünnetü’z-zevaid b- Sünnet-ül Kifaye c- Sünnet-ül Hüda d- Sünnetü’s-sahih 46) İçinde haram işlenmeyen oyun ve eğlencelerin hükmü nedir? a- Mübah b- Tahrimen mekruh c- Tenzihen mekruh d- Li gayrihi haram 47) Abdest gusül gibi hükmi temizlikte kullanılmış olan sulara ne ad verilir? a- İstinka b- Mai müsta’mel c- Meşruk sular d- Mukayyet su 48) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- Kadınlardaki Hayız hali genelde 9 yaşından 55 yaşlarına kadar sürer b- Hanefilerde Hayız süresi en az 3 en fazla 10 gündür c- Şafilerde Hayız süresi en az 1 gün 1 gece en fazla 15 d- İki adet arası temizlenme süresi Hanefilerde 20 Şafilerde 15 gündür 49)) Aşağıdakilerden hangisi fıkıh literatöründe ikinci fecir vakti olarak isimlendirilir? a- İsfar b- Fecri kazib c- Beyazı mutariz d- Tağlis 50) Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namazın kılınması mekruh olmaz? a- Arafat ve müzdelife cemleri arasında b- Şüruk zamanında c- Bayram namazından önce evde d- Bayram namazından sonra evde 51) Zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan durumlara ne ad verilir? a- Azimet b- Ruhsat c- Umumi Belva d- Tüma’nine 52)Hanefilere göre Aşağıdakilerden hangisi namazın vacipleri arasında yer alır? a- Tahrimede Allahüekber lafzını kullanmak b- İftitah tekbirinin ardından hemen itimad yapmak c- Namazın son oturuşunda teşehhüd miktarı oturmak Namazda ikab, itab ve isaet yapmak 53) Aşağıdakilerden hangisi Namazda okunacak orta uzunluktaki surelere verilen isimdir? a- Tıval-ı mufassal b- Evsat-ı mufassal c- Seb’ut-tıval d- Kısarı mufassal 54) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a- Sabah namazının farzını vakit girer girmez kılmak diğer vakitleri ise bir sonraki namazın vakti yaklaşınca kılmak daha faziletlidir b- Namaz vakti cünüp olarak okunan ezanın iadesi gerekmez c- Ezan ve Kamet vaktin değil, namazın sünnetidir d- Sabah ezanının ‘’essalatü hayrun min’en-nevm’’ bölümünü işittiğimizde sadakti ve berirti demek güzel olur DHBT-grubu-gurubu 55) Namaz kılan kişiye…………..Cemaatle namaz kılarken imama uymaya…………….., imama uyan kişiye ise ………….…. denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere en uygun gelebilecek şık aşağıdakilerden hangisidir? a- Musalli-İrtidat-Mürted b- Musalli-İktida-Müktedi c- Musalli-Münferid-Müteneffil d- Musalli-Müfteriz-Müteneffil 56) Hanefilere göre Bayram namazından sonra hutbe okunmasının hükmü nedir? a- Farzı ayn b- Farzı kifaye c- Vacip d- Sünnet 57) Aşağıda Seferilikle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? a- Bir kimse 15 günden az süreyle başka bir şehre giderse ve 90 km mesafeyi geçerse gittiği mekân Vatan-ı sükna hükmündedir. b- Bir kimse iş için 13 gün kalmak niyetiyle 90 km mesafeyi geçen başka bir şehre gittikten sonra, bazı mazeretlerden dolayı bu süre 20 günü bulursa bu kimsenin bulunduğu mekân Vatan-ı İkamet hükmüne geçer. c- Hanefilere göre seferilikte dört rekâtlı namazları iki rekât kılması ruhsat değil azimettir d- Seferi olan bir kişi mukim olan bir imama uyarsa rekâtların tamamını imamla beraber kılmak zorundadır 58) Aşağıdakilerden hangisinde cenaze namazı ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir? a- Cenaze için genel hazırlıklara teçhiz, cenazeyi taşıma işlemlerine tezkiye denir b- Kadın cenazenin kefen parçaları Kamis, Lifafe, İzar ve Himar olmakla beraber 4 parçadır c- Cenazeyi yıkamak ve cenazeyi kefenlemek farzdır.. d- Hüsnai müşkil yıkanmaz ve kefenlenmeden gömülür 59) Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmanın mekruh veya yasak olduğu günlerden değildir? a- Kurban bayramının son 2 gününde tutmak b- Ramazan bayramının 3. Gününde tutmak c- Şek gününde tutmak d- İki veya daha fazla gün iftar yapmadan üst üste oruç tutmak 60) Aşağıdakilerden hangisi nafile oruç türlerinden değildir? a- Mütat orucu b- Nezir orucu c- Davud orucu d- Aşure orucu 61) Ramazanın son 10 günü ibadet etmek maksadıyla mescitte veya camide geçirmeye itikâf denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi itikâf sırasında yapılması yanlış olan bir davranış türüdür? a- Bol bol kuran okumak ve zikir yapmak b- Geçmişteki geçirilen kaza namazlarının birçoğunu kılmak c- Sık sık itikâf mahalinden dışarı çıkarak eşi ve dostu ziyaret etmek d- Allaha tüm İslam âlemi için dua etmek 62) Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup sebebidir? a- Zenginlik b- Temlik c- Yıllanma d- Bulüğ çağına gelmek 63) Aşağıdakilerden hangisi zekâtın sahih olmasının şartları arasında yer alır? a- Nema b- Temlik c- Nisab d- Tam mülkiyet 64) Aşağıdakilerden hangisi zakata tabi olan mallar arasında yer almaz? a- Toprak ürünleri b- Bal c- Rikaz d- Ma’lufe ve Amile olan hayvanlar 65) Zekâtın kimlere verileceği hususunda ki ayet hangi surede yer almaktadır? a- Enfal suresi b- Bakara suresi c- Tevbe suresi d- Ahzab suresi 66) 125 deveye sahip olan bir kimse ne kadar zekât vermelidir? a- 5 yaşında 2 tane deve b- 5 yaşında 1 tane deve ile 1 koyun c- 4 yaşında iki tane deve d- 5 yaşında 2 deve ile 1 koyun 67) Fıtır sadakası hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır? a- Hicri 1. yılda b- Hicri 2. Yılda c- Hicri 3. Yılda d- Hicri 5. Yılda 68)Hanefilere göre Aşağıdakilerden hangisiyle fıtır sadakası verilmez? a- Arpa b- Buğday c- Hurma d- Nohut 69)Yeni doğan bir çocuk için Allaha şükran niteliğinde kesilen kurbana ne ad verilir? a- Nezir kurbanı b- Hedy kurbanı c- Uhdiyye kurbanı d- Akika kurbanı 70)Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin vücup şartları arasında yer almaz? a- Müslüman olmak b- Rikab olmak c- Zengin olmak d- Mukim olmak 71) Aşağıdakilerden hangisi yemin kefaretlerinin miktarlarından değildir? a- 10 gün oruç tutmak b- 10 fakiri giydirmek c- 10 fakiri doyurmak d- Köle azat etmek 72) Aşağıdakilerden hangisi hükmü yönünden hac çeşitlerinden değildir? a- Farz olan hac b- Nezredilen hac c- İfrad haccı d- Tatavvu haccı 73) Aşağıdakilerden hangisi haccın edasının şartlarından biri değildir? a- Sağlıklı olmak b- Yol güvenliği c- Arızi bir engelin bulunmaması d- İhrama girmek 74) Aşağıdakilerden hangisinde hac fasid olur? a- Sader tavafını yapmamak b- Özür sebebiyle vakfe yapmamak c- Say yapmamak d- Mikat snırlarına ihramsız girmek 75)Aşağıdaki şıklarda hac ibadeti esnasında hutbe okunacak günler verilmiştir. Buna göre hangi şık bu günler arasında yer almaz? a- Zil hiccenin 7. Günü haremi şerifte b- Zil hiccenin 9. Günü mescidi nemire de c- Zil hiccenin 10. Günü haremi şerifte d- Zil hiccenin 11. Günü mina da mescidi hayf da 76) Aşağıdakilerden hangisinde bedene cezası gerekmez? a- İfada tavafını cünüp yapmak b- Sader tavafını cünüp yapmak c- Farz olan umre tavafını cünüp yapmak d- İlk tehallülden önce cinsel ilişkiye girmek 77) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- İhsar: İhrama girdikten sonra herhangi bir sebepten dolayı vakfe ve tavaf yapamama durumudur b- Fevat: herhangi bir sebepten dolayı vakfe yapamama durumudur c- Temettü ve kıran haccı yapanların kurban kesmeleri vaciptir d- Bütün hedy kurbanları mikat sınırında kesilmesi gerekir 78)Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır? a- Hicri 8. Yılda b- Hicri 9. Yılda c- Hicri 5. Yılda d- Hicri 6. Yılda 79) insanlara karşı alçak gönüllü olma,kibirlenip böbürlenmekten sakınma anlamına gelen ahlaki terim aşağıdakilerden hangisidr a)ülfet b)tevazu c)edeb d)meczu
80) kötü arzu ve eğilimlerle,şuursuz taklitde ahlak ve fazilet yolunun engelleri olarak gösterilen,kişiyi kötü arzuların esiri eden “anlamına gelen ve kuran-ı kerimde bahsedilen ahlaki kavram aşağıdakilerden hangisidir
a)fitne b)heva c)hikmet d)tecessüs cevap anahtarı 1)c. 2)c. 3)d 4)a 5)c 6)a 7)d 8)c 9)d 10)c 11)a 12)d 13)b 14)d 15)b 16)a 17)b 18)d 19)c 20)a 21)c 22)a 23)d 24)c 25)b 26)a 27)c 28)b 29)d 30)d 31)d 32)a 33)d 34)c 35)a 36)c 37)d 38)c 39)d 40)d 41)b 42)d 43)a 44)b 45)c 46)a 47)b 48)d 49)c 50)d 51)c 52)a 53)b 54)c 55)b 56)d 57)b 58)c 59)b 60)b 61)c 62)a 63)b 64)d 65)c 66)d 67)b 68)d 69)d 70)b 71)a 72)c 73)d 74)b 75)c 76)b 77)d 78)b 79)b 80)b
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246