Adalet Bakanlığı CTE 978 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B)Personel Alımı Sınav İlânı

Adalet Bakanlığı CTE 978 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B)Personel Alımı Sınav İlânı

29 Aralık 2016 Perşembe 10:05
6239 Okunma
Adalet Bakanlığı CTE 978 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
T.C.
ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B)Personel Alımı Sınav İlânı
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 300 infaz ve koruma memuru, 317 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 43 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 32 teknisyen, 215 destek personeli (şoför), 43 destek personeli (aşçı), 25 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 975 ayrıca önceki yıllara ait boş kalan 3 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 978 personel alımı yapılacaktır.
2. Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (KPSS 2016) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;
-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.),
-Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen adayları için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı belirlenecektir.),
-Destek personeli (şoför) adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.
-Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.
 

ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINDA KULLANABİLECEĞİNİZ BAKANLIK ONAYLI BİLGİSAYAR SERTİFİKASI İÇİN TIKLAYIN

 
 1.  Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.
 2.  Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
 1. Genel Şartlar:
 1.  Türk Vatandaşı olmak,
 2.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 1.  Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 2.  Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 3.  Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastahanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 4. Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 13 Ocak 2017 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak;
Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
 1. Özel şartlar:
A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmekiçin ;
 1.  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 13 Ocak 2017 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 3.  Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
 4.  Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,
B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
 1.  Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 2.  Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 3.  Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.
C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek
için;
 

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 


Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,
D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;
 1.  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2. E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;
 1.  En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 2.  Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek
için;
 1.  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2.  Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
gerekmektedir.
 

ADALET BAKANLIĞI ALIMLARINDA KULLANABİLECEĞİNİZ BAKANLIK ONAYLI BİLGİSAYAR SERTİFİKASI İÇİN TIKLAYIN

 1.  Başvuru tarihi :
Başvurular 02 Ocak 2017 günü başlayıp, 13 Ocak 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
 1.  Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ivedi gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.
Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı tüm unvanlar için aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.
Ayrıca, 15/12/2016tarihinde ilan edilen kadrolu şoför ilanına başvuranlar aranan şartları taşımaları halinde bu ilanda yer alan şoförlük ilanına da başvuru yapabileceklerdir.
 1.  Sınav yeri:
EK-2 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu başkanlıklarıdır.
 1.  Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:
Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları, ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 18 Ocak 2017 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarında ve varsa ilgili Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 1.  Boy kilo ölçümü:
İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri 23 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.
 1.  Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:
25 Ocak 2017 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan
üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
 1.  Şoförler için uygulama sınav tarihi: 30 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
 2.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:
Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları, ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 06 Şubat 2017 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç10 Şubat 2017 tarihine kadar sınavı yapacak olan ilgili adalet komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 1.  Sözlü sınav tarihi:
Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 27 Şubat 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.
 1.  Sınav şekli:
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
 1.  Sözlü sınav konuları:
 1.  İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 2.  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
 3.  Genel kültür (20 puan),
 4.  Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
Şoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.


EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 
 1.  Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
 1.  İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
 2.  Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 3.  İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 4.  Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
DUYURULUR
EK-1 : Başvuru formu,
EK-2 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar.
EK-3 : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
 
(EK-1)
 
BAŞVURU FORMU

 
 
 1.  T.C. KİMLİK NUMARASI
 2.  ADI.............................. :                                     
 3.  SOYADI : .........................................................
 4.  BABA ADI :.....................................................
 5.  ANNE ADI : .....................................................
 6.  DOĞUM TARİHİ : ........................ /......... /..
 7.  DOĞUM YERİ : ...........................................
 
F O T O G R A F
 
ta
t3'
O
t3'
M
s.
 
(GG/AA/YYYY)
 
0 0
 
9. CİNSİYETİ

 
 
EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 
 
 
 
 
 
8. NTTFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : .
 
10. EN SON BİTİRDİĞİ OKUL : .
 
S O:
f1' 0>
O S
w a. B S
 
../ /..
 
11. MEZUNİYET TARİHİ :
 
. (GG/AA/YYYY)
 
12. TEBLİGAT ADRESİ :
 
 1.  SEMT/İLÇE :............................................................................................................
 2.  İLİ............................................................................ :              İL                                     KODU
 3.  SABİT TEL. NO : ........................................................................................................  GSM  NO:.............
 4.  E-POSTA ADRESİ :.............................................................................................................
 
ta
t3'
O
t3'
M
S.
 
POSTA KODU
 
17. HALEN ÇALIŞTIĞI KURUMUN ADI
 
S
§
§
ta
t3'
O
t3'
M
s.
 
18. görevi ve sicil numarasi                                                        :..................................................................
(17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.)
 
19. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUM ADI VE GÖREV UNVANI : .
 
20. AYRILIŞ SEBEBİ VE TARİHİ                                                                                       :......................................................................................
(19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalışıp da görevinden ayrılanlar tarafından doldurulacaktır.)
 
21. ASKERLİĞİN YAPILIP YAPILMADIĞI :
 
YAPILDIYSA ŞEKLİ :
 
YAPILMADIYSA SEBEBİ :
 
VARSA YUKUMLU BULUNULAN KURUM :
 
SEBEBİ VE SURESİ :
 
22. MECBURİ HİZMETİN BULUNUP BULUNMADIĞI :
 

M
93
ta
t3'
O
t3'
M
93
 
VARSA MAHKUMİYETE KONU SUÇ :
 
MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA :
 
23. ADLİ SİCİL KAYDININ OLUP OLMADIĞI :
 
 1.  EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ :
 2.  ATANMAK İSTEDİĞİ GÖREV                                                         :
 
SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ KOMİSYON :

EN GÜNCEL HABERLERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN 
Formu İnceleyen Görevlinin:
Adı Soyadı :
Görevi                :
Tarih-imza :
 
Bu Ek-1 başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.
Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.
 
ADAY SIRA NUMARASI:
 
TARİH :....................... /........ /20..
ADAYIN İMZASI :
 
AÇIKLAMALAR:
 1.  Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.
 2.  Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.
 3.  Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.
 4.  Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 5.  Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir.
UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
SINAVI YAPACAK KOMİSYON CEZA İNFAZ KURUMUNUN BAĞLI OLDUĞU KOMİSYON CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR
S
s*

i i ^ *
KATİP ŞOFÖR SAĞLIK
MEMURU
AŞÇI TEKNİSYEN TEKNİSYEN
AÇIKLAMA
KALORİFERCİ TOPLAM
300 317 215 43 43 32 28 978
ADANA ADANA Adana F Tipi 1 3
Karataş Kadın Kapalı 2
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Açık 1 1
AĞRI AĞRI Ağrı M Tipi 2 2 1 5
AKHİSAR AKHİSAR Akhisar T Tipi 4 2 1 12
Akhisar Açık 5
AKSARAY AKSARAY Aksaray T Tipi 4 5 4 2 İNŞAAT (2) 15
ALANYA ALANYA Alanya L Tipi 1 1
ALAŞEHİR ALAŞEHİR Alaşehir M Tipi 3 1 3 SIHHI TESİSAT
ELEKTRİK
BİLGİSAYAR
7
AMASYA AMASYA Amasya E Tipi 4 2 6
ANKARA ANKARA Sincan Açık 15 5 21
Kalecik Açık 1
ANTALYA ANTALYA Antalya E Tipi 2 5 9
Antalya L Tipi 2
ARDAHAN ARDAHAN Ardahan T Tipi 1 1
ARTVİN ARTVİN Artvin Kapalı 1 2 3
BAFRA BAFRA Bafra Açık 1 1
BAKIRKÖY BAKIRKÖY Bakırköy/ Metris 1 Nolu T Tipi 1 104
Bakırköy Kadın Kapalı 3
Silivri 1 No.lu L Tipi 5
Silivri 2 No.lu L Tipi 5
Silivri 3 No.lu L Tipi 5
Silivri 4 No.lu L Tipi 5
Silivri 5 No.lu L Tipi 5
Silivri 6 No.lu L Tipi 20 5’İ BAYAN 5
Silivri 7 No.lu L Tipi 20 5
Silivri 8 No.lu L Tipi 10 5
Silivri Açık 5
Silivri Kapalı 5
SİLİVRİ BAKIRKÖY Silivri 1 No.lu L Tipi 20 100
Silivri 2 No.lu L Tipi 20
Silivri 3 No.lu L Tipi 20
Silivri 4 No.lu L Tipi 20
Silivri 5 No.lu L Tipi 20
BALIKESİR BALIKESİR Balıkesir L Tipi 5 5
BANDIRMA BANDIRMA Bandırma Açık 5 5
BAYBURT BAYBURT Bayburt M Tipi 2 1 1 SIHHI TESİSAT 1 5
BİLECİK BİLECİK Gölpazarı Açık 4 4
BİNGÖL BİNGÖL Bingöl M Tipi 3 2 1 1 7
BOLU BOLU Bolu F Tipi 4 7
Bolu T Tipi 3
BURDUR BURDUR Burdur E Tipi 4 1 1 6
BURHANİYE BURHANİYE Burhaniye T Tipi 2 4 1 1 8
BURSA BURSA Bursa E Tipi 4 1 ELEKTRONİK 12
Bursa H Tipi 3 1 SIHHI TESİSAT
İmralı F Tipi 3 MOTOR (2) OTOMOTİV
CEYHAN CEYHAN Ceyhan Açık 2 2 4
ÇANAKKALE ÇANAKKALE Çanakkale E Tipi 3 1 1 1 6
ÇANKIRI ÇANKIRI Çankırı E Tipi 2 1 1 SIHHI TESİSAT 4
ÇORUM ÇORUM Çorum L Tipi 2 2 4
DENİZLİ DENİZLİ Sarayköy Açık 1 1 2
DİYARBAKIR DİYARBAKIR Diyarbakır E Tipi 5 81
Diyarbakır D Tipi 5
DİYARBAKIR T TİPİ 5 3
DİYARBAKIR T TİPİ 5 3
DİYARBAKIR KADIN KAPALI 5 3
DİYARBAKIR ÇOCUK KAPALI 5 3
Diyarbakır Açık 9 20 3 3 4 2 SIHHI TESİSAT 1 İNŞAAT 1 MAKİNE
 
SINAVI YAPACAK KOMİSYON CEZA İNFAZ KURUMUNUN BAĞLI OLDUĞU KOMİSYON CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR
S
s*

i i ^ *
KATİP ŞOFÖR SAĞLIK
MEMURU
AŞÇI TEKNİSYEN TEKNİSYEN
AÇIKLAMA
KALORİFERCİ TOPLAM
DOĞUBAYAZIT DOĞUBAYAZIT Doğubayazıt T Tipi 4 1 23
Doğubayazıt Açık 4 5 1 2 4 SIHHI TESİSAT ELEKTRİK BİLGİSAYAR İNŞAAT 2
DÜZCE DÜZCE Düzce T Tipi 2 2 1 5
EDİRNE EDİRNE Edirne Açık 4 4
ELBİSTAN ELBİSTAN Elbistan E Tipi 3 3
ELMALI ELMALI Elmalı A3 Tipi 2 2
ERCİŞ ERCİŞ Erciş Açık 2 2
ERMENEK ERMENEK Ermenek M Tipi 1 1 2
ERZURUM ERZURUM Erzurum H Tipi 3 15
Dumlu Açık 3 5 3 SIHHI TESİSAT
ELEKTRİK
MAKİNA
1
ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR Eskişehir H Tipi 2 1 6
Eskişehir Açık 1
Çifteler Kadın Açık 2
FETHİYE FETHİYE Seydikemer-Eşen T Tipi 3 3
GAZİANTEP GAZİANTEP Gaziantep L Tipi 5 5
GİRESUN GİRESUN Giresun E Tipi 2 2 4
GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE Gümüşhane E Tipi 2 1 3
HATAY HATAY Hatay Çocuk Kapalı 3 3
KIRIKHAN KIRIKHAN Kırıkhan Açık 3 1 ZİRAAT 4
İNEBOLU İNEBOLU İnebolu M Tipi 3 3
İNEGÖL İNEGÖL Yenişehir Kadın Kapalı 4 4
İZMİR İZMİR İzmir Kapalı 5 1 104
İzmir 1 Nolu F Tipi 3
İzmir 2 Nolu F Tipi 3
İzmir 1 Nolu T Tipi 3
İzmir 2 Nolu T Tipi 3
İzmir 3 Nolu T Tipi 20 3
İzmir 4 Nolu T Tipi 20 3
İzmir Kadın Kapalı 20 BAYAN 3
İzmir Çocuk ve Gençlik 3
İzmir Açık 4 5
Menemen T Tipi 5
KARŞIYAKA İZMİR İzmir 1 Nolu F 20 90
İzmir 2 Nolu F 20
İzmir 1 Nolu T Tipi 20
İzmir 2 Nolu T Tipi 20
İzmir Çocuk ve Gençlik 10
KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ Türkoğlu Açık 2 1 3
KARABÜK KARABÜK Karabük T Tipi 3 3 1 9
Eskipazar Açık 2
KASTAMONU KASTAMONU Kastamonu E Tipi 1 1
KIRIKKALE KIRIKKALE Kırıkkale F Tipi 2 1 4
Keskin T Tipi 1
KIRKLARELİ KIRKLARELİ Kırklareli E Tipi 3 3
KİLİS KİLİS Kilis L Tipi 1 1
KONYA KONYA Konya E Tipi 2 3
Konya Açık 1
KOZAN KOZAN Kozan M Tipi 2 1 3
MANİSA MANİSA Manisa E Tipi 3 6
Manisa T Tipi 3
MİDYAT MİDYAT Midyat M Tipi 1 1
MUĞLA MUĞLA Muğla E Tipi 1 1
MUŞ MUŞ Muş E Tipi 4 4
NEVŞEHİR NEVŞEHİR Nevşehir E Tipi 4 4 2 1 11
NİĞDE NİĞDE Niğde E Tipi 4 7
Niğde Açık 3
ORDU ORDU Ordu E Tipi 1 1
OSMANİYE OSMANİYE Osmaniye 1 Nolu T Tipi 2 10
Osmaniye 2 Nolu T Tipi 3 1
Toprakkale Açık 2 2
ÖDEMİŞ ÖDEMİŞ Ödemiş M Tipi 1 9
Ödemiş T Tipi 4 4
RİZE RİZE Rize L Tipi 5 2 3 10
SAKARYA SAKARYA Geyve Açık 2 1 3
SALİHLİ SALİHLİ Salihli T Tipi 4 3 7
 
SINAVI YAPACAK KOMİSYON CEZA İNFAZ KURUMUNUN BAĞLI OLDUĞU KOMİSYON CEZA İNFAZ KURUMU SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR
S
s*

i i ^ *
KATİP ŞOFÖR SAĞLIK
MEMURU
AŞÇI TEKNİSYEN TEKNİSYEN
AÇIKLAMA
KALORİFERCİ TOPLAM
SAMSUN SAMSUN Samsun Açık 5 2 SIHHI TESİSAT İNŞAAT 1 8
SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR Seydişehir T Tipi 3 2 5
SİİRT SİİRT Siirt E Tipi 2 2 1 6
Siirt Açık 1
SİLİFKE SİLİFKE Silifke M Tipi 3 1 1 7
Anamur T Tipi 2
SİNOP SİNOP Sinop E Tipi 4 1 5
SİVAS SİVAS Sivas E Tipi 1 1
SİVEREK SİVEREK Siverek T Tipi 3 1 ELEKTRİK 14
Siverek Açık 4 2 1 3 BİLGİSAYAR ELEKTRİK SIHHI TESİSAT
SOKE SOKE Söke T Tipi 4 4
ŞEBİNKARAHİSAR ŞEBİNKARAHİSAR Şebinkarahisar K2 Tipi 3 2 1 6
ŞIRNAK ŞIRNAK Şırnak T Tipi 2 2
TARSUS TARSUS Tarsus Açık 1 MAKİNA 3
Pozantı M Tipi 2
TAVŞANLI TAVŞANLI Tavşanlı T Tipi 2 1 3
TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 5 25
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi 5
Tekirdağ 1 Nolu T Tipi 5
Tekirdağ 2 Nolu T Tipi 5
Tekirdağ Açık 5
TOKAT TOKAT Tokat T Tipi 3 3
TRABZON TRABZON Trabzon E Tipi 3 3 2 8
TUNCELİ TUNCELİ Tunceli A3 Tipi 1 1
UNYE UNYE Ünye M Tipi 2 2 4
VAN VAN Van Açık 2 8 1 MAKİNA 1 18
Van T Tipi 2
Van Yüksek Güvenlikli 2
Van M Tipi 1
Van F Tipi 1
VEZİRKÖPRÜ VEZİRKOPRU Vezirköprü M Tipi 3 2 5
YOZGAT YOZGAT Yozgat E Tipi 3 1 4
ZİLE ZİLE Zile M Tipi 2 2
ZONGULDAK ZONGULDAK Zonguldak M Tipi 3 1 13
Devrek Açık 3 6
 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
ADI VE SOYADI FOTOĞRAF
İKAMETGÂH (MERNİS) ADRESİ
HALEN OTURMA ADRESİ
3-ÖĞRENİM DURUMU ...............................  TARİHTEN-TARİHE
(EN SON BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-OKULUN ADI VE YERİ)                                                                                      /........
 
4-AİLEYE DAİR BİLGİLER
SOYADI-ADI DOĞUM YERİ VE TARİHİ UYRUĞU YAŞAYANLARIN ADRESİ
Babasının
Annesinin
Eşinin
Kardeşlerinin (18 Yaşından Büyük Olanlar)
 
5-EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER:
İŞİN ÇEŞİDİ TARİHTEN-TARİHE İŞVERENİN ADRESİ AYRILIŞ NEDENİ
 
6-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKÛMİYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP-BULUNMADIĞI.
VAR: □                      YOK: □
Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm.      Tarih  ve İmza
NÜFUS CÜZDAN SURETİ
T.C.KİMLİK NO KÖYÜ
SOYADI CİLT NO
ADI SIRA NO
BABA ADI AİLE SIRA NO
ANA ADI VERİLİŞ SEBEBİ
DOĞUM YERİ VERİLİŞ TARİHİ
DOĞUM TARİHİ SERİ NOSU
MEDENİ HALİ KAYITLI OLDUĞU NÜFUS İDARESİ .
UYRUĞU
DİNİ ASKERLİK HİZMETİ
İLİ a)Başlama Tarihi
İLÇESİ b)Terhis Tarihi
MAHALLESİ CEZALAR
 
NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN

SOYADI________ ADI________ GÖREVİ_______ İMZA__________________ MÜHÜR         TARİH
 •  BU FORM DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR İLE DOLDURULACAK, ANLAMSIZ KISALTMALAR YAPILMAYACAKTIR.
 •  Kardeş sayısı için ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda satır eklemek suretiyle ilave yapılabilir.
 •  Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda sayfaların alt kısmı ilgili tarafından paraflanarak onaylanacaktır.
Son Güncelleme: 08.03.2017 16:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246