Anayasa - 35 İdare Hukuku Sorusu ve Yanıtları

Kariyer Memur arşivindeki ders notlarını yayımlamaya devam ediyor, Anayasa - 35 İdare Hukuku Sorusu ve Yanıtları Ders notumuzu beğendiyseniz Ders Notları sayfamıza bakabilir diğer ders notlarımızdan faydalanabilirsiniz. Soruların yanıtları aşağıdadır.

Anayasa - 35 İdare Hukuku Sorusu ve Yanıtları

Kariyer Memur arşivindeki ders notlarını yayımlamaya devam ediyor, Anayasa - 35 İdare Hukuku Sorusu ve Yanıtları Ders notumuzu beğendiyseniz Ders Notları sayfamıza bakabilir diğer ders notlarımızdan faydalanabilirsiniz. Soruların yanıtları aşağıdadır.

14 Nisan 2015 Salı 12:39
117 Okunma
Anayasa - 35 İdare Hukuku Sorusu ve Yanıtları
Kariyer Memur arşivindeki ders notlarını yayımlamaya devam ediyor, Anayasa - 35 İdare Hukuku Sorusu ve Yanıtları Ders notumuzu beğendiyseniz Ders Notları sayfamıza bakabilir diğer ders notlarımızdan faydalanabilirsiniz. Soruların yanıtları aşağıdadır.    

1)         I. Köyün güvenlik ve sağlığını korumak II. Evlendirme III. Davacı veya hasım olarak mahkemede bulunmak   Hangileri muhtarın devlet işlerinden ayrı olarak köy işleri arasındadır?   a) Yalnız I                   b) Yalnız II                     c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III  

2) Hangisinde valinin atanma usulü doğru olarak verilmiştir?   a)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Bakanlar Kurulu’nun kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile b)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Başbakanlığın onayı ile c)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Bakanlar Kurulu’nun onayı ile d)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Başbakanlığın kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile e)      İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile    

3)         I. 1924             II. 1961            III. 1982   Yukarıdaki anayasaların hangisinde “anayasanın üstünlüğü” ilkesi benimsenmiştir?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III    

4)         I. Halkçılık                    II. Devletçilik                III. İnkılapçılık   1961 Anayasası yukarıdaki hangi ilkelere yer vermemiştir?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III    

5)         I. Milliyetçi Devlet                     II. Türk Milliyetçiliği                  III. Milli Devlet   1961 Anayasası yukarıdaki hangi ilkelere yer vermiştir?   a) Yalnız I                     b) Yalnız III                  c) I-II                    d) II-III              e) I-II-III    

6) Anayasal düzende tek dereceli seçim ilkesine ilk kez ne zaman yer verilmiştir?   a)      Kanun-i Esasi 1909 yılı değişikliği b)      1924 Anayasası c)      1924 Anayasası 1946 yılı değişikliği d)      1961 Anayasası e)      1961 Anayasası 1971 yılı değişikliği      

7)         I. Adil yargılanma hakkı II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının ölçülük ilkesine aykırı olamayacağı III. Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olma gereğince vatandaşın yabancı bir ülkeye                geri verilebileceği   Hangileri 1982 Anayasası’nın ilk halinde mevcut değildir?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) II-III                  e) I-II-III    

8)         I. Bilim ve sanat hürriyeti II. Düzeltme ve cevap hakkı III. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı   Hangileri negatif statü haklarındandır?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) II-III                  e) I-II-III    

9)         I. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir II. Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır III. Özelleştirme   Hangileri 2001 yılı anayasa değişikliklerindendir?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III    

10)       I. Ailenin korunması II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi III. Toprak mülkiyeti IV. Çalışma hakkı ve ödevi V. Konut hakkı   Hangileri sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasındadır?   a) I-III              b) I-II-III         c) II-III-IV-V               d) I-III-IV-V                e) I-II-III-IV-V    

11)       I. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek II. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını kabul etmek III. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarının kabulünü açık oylama ile yapmak   Hangileri TBMM’nin bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarıyla ilgili görevlerini gösteren anayasal hükümlerdir?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III      

12 )      I. Bakanlar Kurulu’nun programı kuruluşundan en geç 1 hafta içinde bir bakan   tarafından TBMM’de okunabilir. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun üyeleri 4 yıl için seçilir. III. Müsteşarların siyasi sorumluluğu yoktur.   Anayasal ve idari düzen açısından yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III    

13)       I. Bakanlar Kurulu II. Başbakanlık III. Bakanlık   Yukarıdakilerden hangileri ilk defa 1982 Anayasası ile yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar arasında sayılmıştır?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III    

14) İdarenin yargı yolu ile denetiminde yargı yerleri tarafından getirilen kısıntıyı ve hükümet ya da hükümet dışındaki idari bir kuruluşun yargı denetimi dışında kalan bazı üst siyasal idare etkinliklerini ifade etmek için hangi kavram kullanılmaktadır?   a)      Hükümet tasarrufları b)      Yargı yolunu kapayan yasalar c)      Yasama kısıntısı d)      Kanuni kısıntı e)      İdare kısıntısı    

15)       I. Sayıştay                    II. Uyuşmazlık Mahkemesi                    III. Yüksek Seçim Kurulu   Anayasa yargısına göre hangileri yüksek mahkeme değildir?   a) Yalnız I                     b) Yalnız III                  c) I-II                   d) I-III                 e) I-II-III    

16) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü hangisinin ilgili kuruluşudur?   a)      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b)      Başbakanlık c)      Ulaştırma Bakanlığı d)      İçişleri Bakanlığı e)      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı          

17) Hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın merkez teşkilatında yer almaz?   a)      Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü b)      Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü c)      Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü d)      Milli Kütüphane Başkanlığı e)      Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü    

18)       I. 1924             II. 1961            III. 1982   Devlet Planlama Teşkilatı hangi anayasalarda düzenlenmiştir?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) I-II                   d) II-III                e) I-II-III    

19) Anayasa kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   a)      Anayasa siyasal bir belgedir b)      Anayasa hukuksal bir belgedir c)      İçerik bakımından devletin temel erklerinin kuruluşuyla veya işleyişiyle ilgili her kural için anayasal niteliktedir denemez. d)      Eğer bir kural normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alıyorsa neye ilişkin olursa olsun anayasal kuraldır. e)      Eğer bir kural kanunlardan daha zor bir yöntemle değiştirilebiliyorsa neye ilişkin olursa olsun anayasal kuraldır.    

20)       I. Anayasacılık düşüncesi 18.yy sonlarında ortaya çıkmıştır. II. Dünyanın ilk anayasalarından biri 1787 ABD Anayasasıdır. III. Dünyanın ilk anayasalarından biri 1791 Fransız Anayasasıdır. IV. Dünyanın ilk anayasası Manga Carta’dır. V. Anayasacılık düşüncesi Antik Yunan’a dayanır.   Anayasacılık düşüncesi ve doğuşu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?   a) I-III              b) I-II-III         c) II-III-IV-V               d) I-III-IV-V                e) I-II-III-IV-V  

21) Osmanlı İmparatorluğu dönemi anayasal gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   a)      Osmanlı’da Divan, devlet yetkilerini paylaşan değil, sadece danışma organıdır biçiminde nitelendirilemez. b)      Tanzimat Fermanı’nda kanunları hazırlamak için bir makam öngörülmüştür. c)      İslami kuralların Batı hukuk kural ve kurumları yanında uygulandığı ve Cumhuriyete kadar devam eden ikili uygulamanın başlangıcı Islahat Fermanı değil, Tanzimat Fermanı’dır. d)      Osmanlı’daki anayasacılık hareketi Jön Türklere değil, Genç Osmanlılar Hareketi’ne dayanır. e)      İlk Osmanlı anayasası Sened-i İttifak değil, Kanun-i Esasi’dir.

22) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan hükümlerden biri değildir?   a)      Devlet gelirlerinin kanuniliği ilkesi b)      Mali güce dayanan vergileme c)      Yargılamanın aleniliği d)      Eşitlik ilkesi e)      Askerliğin dört-beş yıl sürmesi    

23) Kanun-i Esasi’ye göre kanunların din kurallarına ve anayasaya uygunluğunu denetleme görevi hangisine aittir?   a)      Şeyhülislam b)      Heyet-i Vükela c)      Heyet-i Ayan d)      Heyet-i Mebusan e)      Meclis-i Umumi    

24)       I. Osmanlı devletinin dini, İslam’dır. II. Şeyhülislam, Bakanlar Kurulu’nun bir üyesidir. III. Kanunların din kurallarına uygunluğu denetlenecektir.   Kanun-i Esasi’de yukarıdaki hangi hükümler devletin teokratik niteliğinin açık kanıtlarıdır?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) I-II                   d) I-III                 e) I-II-III    

25) Kanun-i Esasi ve hükümleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   a)      Heyet-i Mebusan, iki dereceli seçimle dört yıl için seçilir. b)      Bütün anayasalarımızın ortak özelliği olan “milletin temsili” ilkesi geçerlidir. c)      Heyet-i Mebusan, gizli oyla seçilir. d)      Milletvekili seçilme yeterliliği anayasayla değil, seçim kanunu ile belirlenmiştir. e)      Kanun-u muvakkat çıkarma yetkisi ilk halinde mevcuttur.    

26) Osmanlı’da başvekaletlik makamı ne zaman oluşturulmuştur?   a)      II. Mahmut döneminde b)      Tanzimat döneminde c)      I. Meşrutiyet döneminde d)      II. Meşrutiyet döneminde e)      Padişahın yürütme yetkisini kısıtlayacak böyle bir uygulama hiçbir dönem olmamıştır.            

27) Kanun-i Esasi’de hangisi temel haklar bölümünde yer almaz?   a)      İbadet hürriyeti b)      Ticaret serbestisi c)      Haberleşme özgürlüğü d)      Dilekçe hakkı e)      Tabii yargı ilkesi    

28) I.                    Kanunsuz emir ilkesi II.                 Yasama dokunulmazlığı III.               Yüce Divanın kurulması IV.              Yetki genişliği V.                 Olağanüstü hal   Yukarıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi ile ilk defa düzenlenen hükümler arasında yer alır?   a) IV-V            b) I-II-V          c) II-III-IV-V               d) I-III- IV-V               e) I-II-III-IV-V    

29) Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası’nın yargı güvencesi ile ilgili düzenlemelerinden biri değildir?   a)      Tahkimin mümkün olmaması b)      Hakimlerin azlolunamayacağı ilkesi c)      Kanuni hakim güvencesi d)      Mahkemelerin görev alanlarına giren bir davaya bakmaktan kaçınamayacağı e)      Hak arama özgürlüğü    

30) Hangisi 1876 Anayasası’nın 1909 yılı değişikleri arasında yer almaz?   a)      Bakanların Meclis’e karşı bireysel olarak sorumlu olacakları b)      Bakanların Meclis’e karşı birlikte sorumlu olacakları c)      Bakanlar Kurulu’nun Meclisi fesh edebileceği d)      Meclis’in Bakanlar Kurulu’nu güvensizlik oyu ile düşürebileceği e)      Padişah kararları için karşı-imza kuralı    

31) Hangisi 1876 Anayasası’nın Meclis üyeleri ile ilgili düzenleme ve uygulamalarından biri değildir?   a)      Oy vermekten kaçınamayacakları b)      İki heyete aynı anda üye olamayacakları c)      Görüşmeleri Türkçe yapacakları d)      Memuriyetle Meclis üyeliğinin bağdaşmayacağı e)      Mebusan üyelerinin seçiminde genel seçim ilkesi uygulanmıştır.    

32) I.                    1878 yılına kadar iki seçim yapılmıştır. II.                 1878 yılında resmen yürürlükten kaldırılmıştır. III.               1909 yılında yeni bir anayasa yapılmıştır.   Hangileri Kanun-i Esasi’nin uygulanması ve yürürlüğünün sona ermesi ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?   a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) I-II                   d) II-III                e) I-II-III    

33)       I. Yumuşak bir anayasa olarak nitelendirilemez II. Meclis seçimleri iki yılda bir yapılır III. İller özerktir ve başlarında vali bulunur IV. Kazaların başında kaymakam bulunur V. Anayasanın üstünlüğü ilkesine yer vermemiştir.   1921 Anayasası ve hükümleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?   a) Yalnız I                     b) IV-V               c) I-V                d) I-IV-V                e) I-II-IV-V    

34) Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın düzenlemeleri ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?   a)      Anayasanın değiştirilmesinde Cumhurbaşkanı’na veto gibi herhangi bir yetki verilmemiştir. b)      Tüzükler, Danıştay incelemesi sonucunda çıkarılır. c)      Cumhurbaşkanın kanunların kabulünde geciktirici veto yetkisi vardır. d)      Tüzüklerin kanuna aykırılığı iddiası TBMM tarafından çözümlenir. e)      Sıkıyönetim süresi altı ayı aşmamak üzere ilan edilir.    

35)   a)      Bakanların tek tek Meclis tarafından seçilmesi - 1921 Anayasası’nın ilk biçimi b)      Seçilen Başbakan ve bakanların Meclisin onayına sunulması – 1923 değişikliği c)      Meclisin bakanları onaylaması şartının kaldırılması – 1924 Anayasası d)      Bakanların sadece güven için Meclise sunulma ilkesi – 1924 Anayasası e)      Bakanların Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek Meclisin onayına sunulması – 1923 değişikliği                                                


CEVAP ANAHTARI   1) C     2) A     3) E      4) E      5) D     6) D     7) E      8) E      9) B     10) E    11) D   12) E   13) B   14 ) A  15) D   16) B   17) A   18) B   19) C   20) B   21) A   22) A   23) C   24) E   25) D   26) A   27) C   28) E    29) A   30) C   31) A   32) D   33) C   34) E    35) E  
Son Güncelleme: 17.10.2016 14:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209