İMÜ Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

2015 - 2016 Güz ve Bahar Doktora Programına Öğrenci Başvuru Koşulları ve Kontenjanı Biyokimya Doktora Programında; Doktora programına başvurabilmek için adayların; a) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; ha

İMÜ Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

2015 - 2016 Güz ve Bahar Doktora Programına Öğrenci Başvuru Koşulları ve Kontenjanı Biyokimya Doktora Programında; Doktora programına başvurabilmek için adayların; a) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; ha

10 Haziran 2015 Çarşamba 09:20
31 Okunma
İMÜ Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
2015 - 2016 Güz ve Bahar Doktora Programına Öğrenci Başvuru Koşulları ve Kontenjanı Biyokimya Doktora Programında; Doktora programına başvurabilmek için adayların; a) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ile fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları, tezsiz yüksek lisans veya lisans diploması ile başvuranların ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan almaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması olarak 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. b) Doktora programına başvurabilmek için ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan söz konusu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, söz konusu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Bir yabancı dil alanından lisans diplomasına sahip olanlar, alan dilleri dışında bir başka dilden istenilen puanı almak zorundadır. (4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10'u, ALES'ten alınan standart puanın %50'si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %40'ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. (5) Yüksek lisans ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması; tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunları için, anılan fakültelerden mezun olunan ağırlıklı not ortalamasını ifade eder ve hem lisans hem yüksek lisans mezuniyet notu yerine kullanılır. ... (8) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES'ten sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Temel Tıp puanı; (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. (9) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların Yüksek Lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES'ten sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. (10) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı ile birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat değerlendirilir. Başarı puanı; ALES puanı veya temel tıp puanının %50'si, mülakat puanının %40'ı, yüksek lisans/lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10'u toplanarak belirlenir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanların toplamının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Ancak, temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. (11) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışması için yapılan mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır. (12) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına; Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak, Senato belirlenen programlar dışında öğrenci kabulüne karar verebilir. (13) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar ile ikili anlaşmalar ve ortak programlar çerçevesinde burs alanlar veya kendi hesabına yüksek lisans ya da doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen başvurduğu enstitünün başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Belge ve bilgilerinde eksiklikleri tespit edilenlere bu eksiklikleri tamamlattırılır. (14) İlgili enstitüler; öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında yenilenebilir. ... (16) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür ve desteklenir.
 • Zorunlu dersler kategorisinde yer alan ve Tablo - 1 de belirtilen derslerin müfredat programından çıkarılmasına; çıkarılan derslerin yerine Tablo - 2 de belirtilen derslerin müfredat programına eklenmesine,
Tablo - 1 Müfredat Programından Çıkarılması Önerilen Dersler, Ders Saatleri ve Kredileri
Sıra No Dersin
Kodu Adı Kategorisi Kredisi Ulusal Kredisi AKTS
Teorik Pratik Toplam
1 BIKD 602 Karbonhidrat Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
2 BIKD 603 Lipit Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
3 BIKD 605 Protein Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
Sıra No Dersin
Kodu Adı Kategorisi Kredisi Ulusal Kredisi AKTS
Teorik Pratik Toplam
1 BIKD 602 Karbonhidrat Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
2 BIKD 603 Lipit Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
3 BIKD 605 Protein Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
 • Zorunlu ve seçmeli dersler kategorisinde yer alan ve Tablo - 3 de belirtilen derslerin kodlarının, isimlerinin, ders saat ve kredileri ile AKTS değerlerinin Tablo - 4 de belirtildiği şekilde değiştirilmesine,
Tablo - 3 Kod, İsim, Kredi ve AKTS Değerlerinde Değişiklik Yapılması Önerilen Derslerin Müfredat Programındaki Şekli
Sıra No Dersin Eski Hali
Kodu Adı Durumu Kredisi Ulusal Kredisi AKTS
Teorik Pratik Toplam
1 BIKD 604 Temel Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 4 3 3
2 BIKD 606 Klinik Biyokimya II Zorunlu 3 1 4 3,5 6
3 BYK 632 Bilişim Seçmeli 2 2 4 3 3
Tablo - 4 Kod, İsim, Kredi ve AKTS Değerlerinde Değişiklik Yapılan ve Müfredat Programına Eklenmesi Önerilen Dersler
Sıra No Dersin Yeni Hali
Kodu Adı Durumu Kredisi Ulusal Kredisi AKTS
Teorik Pratik Toplam
1 BIKD 604 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 1 3 2,5 4
2 BIKD 606 Hormon Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
3 BIKD 632 Tıbbi Bilişim Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 • Müfredat programında zorunlu dersler kategorisinde yer alan derslerden bazılarının seçmeli dersler kategorisine alınmasına ve 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı itibariyle Tablo - 5 de gösterildiği şekilde uygulanmasına,
Tablo - 5 Zorunlu Dersler Kategorisinden Çıkarılarak Seçmeli Dersler Kategorisine Eklenmesi Önerilen Zorunlu Dersler
Sıra No Dersin
Kodu Adı Eski Kategorisi Yeni Kategorisi
1 BIKD 601 Organik Kimya Zorunlu Seçmeli
3 BYK 609 Hastalık Biyokimyası I Zorunlu Seçmeli
4 BYK 610 Hastalık Biyokimyası II Zorunlu Seçmeli
5 BYK 611 Laboratuvar Güvenliği Zorunlu Seçmeli
6 BYK 612 Doku Biyokimyası Zorunlu Seçmeli
 • Müfredat programında zorunlu ve seçmeli dersler kategorisinde yer alan ve Tablo - 6 da belirtilen derslerin; ders kodları, adları, kategorileri, saat ve kredileri ile AKTS değerlerinin Tablo - 7 de belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı itibariyle uygulanmasına,
Tablo - 6 Ders Kodları, Adları, Kategorileri, Saat ve Kredileri ile AKTS Değerlerinde Değişiklik Yapılması Önerilen Derslerin Müfredat Programındaki Şekli
Sıra No Dersin
Kodu Adı Kategorisi Kredisi Ulusal Kredi AKTS
Teorik Pratik Toplam
1 BIKD 601 Organik Kimya Zorunlu 2 1 3 2,5 4
2 BIKD 602 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 1 4 3,5 5
3 BIKD 603 Temel Biyokimya II Zorunlu 3 1 4 3,5 5
4 BIKD 604 Temel Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 4 3 3
5 BIKD 605 Klinik Biyokimya I Zorunlu 3 1 4 3,5 3
6 BIKD 606 Klinik Biyokimya II Zorunlu 3 1 4 3,5 6
7 BIKD 607 Enzimoloji Zorunlu 2 1 3 2,5 5
8 BYK 609 Hastalık Biyokimya I Zorunlu 3 1 4 3 3
9 BYK 610 Hastalık Biyokimya II Zorunlu 3 1 4 3 3
10 BYK 611 Laboratuvar Güvenliği Zorunlu 2 1 3 2 2
11 BYK 612 Doku Biyokimyası Zorunlu 3 0 3 3 3
12 BIKD 613 Biyoistatistik Seçmeli 2 1 3 2,5 5
13 BIKD 614 Oksidan Stress/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 3 3 5
14 BIKD 615 Vücut Sıvılarının Biyokimyası Seçmeli 2 1 3 2,5 4
15 BIKD 616 Nörokimya/Nöromediatörler Seçmeli 2 0 2 2 3
16 BIKD 617 Açlık Tokluk ve Egzersiz Biyokimyası Seçmeli 3 0 3 3 5
17 BIKD 618 İmmun Sistem Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 3
18 BIKD 619 Bilimsel Yayın Hazırlama ve Eleştirel Okuma Seçmeli 3 1 1 3,5 6
19 BIKD 620 Kanser Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 3
20 BIKD 622 Sitokinler ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 3 3 5
21 BIKD 623 Sinyal İletimi ve Transport Seçmeli 3 0 3 3 5
22 BYK 623 Pediatrik, Gebelik ve Yaşlanma Biyokimyasi Seçmeli 2 0 2 2 2
23 BYK 626 Laboratuvar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar Seçmeli 2 1 3 2 2
24 BYK 627 Kanıta Dayalı Tibbi Biyokimya Seçmeli 3 1 4 3 3
25 BYK 628 Metabolik Doğumsal Bozukluklar Seçmeli 3 0 3 3 3
26 BYK 629 Vitaminler Seçmeli 2 0 2 2 5
27 BYK 630 Mineraller Seçmeli 2 0 2 2 5
28 BYK 631 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 2 1 3 2 2
29 BIKD 631 Seminer Zorunlu 0 1 1 0 5
30 BYK 632 Bilişim Seçmeli 2 2 4 3 3
31 BIKD KUZ Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 0 8 0 10
32 BYK 633 Tez Proje Önerisi Zorunlu 5 0 5 5 5
33 BYK 634 Tez Çalışması Zorunlu 5 0 5 5 10
34 BYK 636 Tez Yazma ve Sonuç Raporu Zorunlu 5 0 5 5 5
Tablo - 7 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı İtibariyle Uygulanacak Müfredat Programında Yer Alması Önerilen Dersler
Sıra No Dersin
Kodu Adı Kategorisi Kredisi Ulusal Kredi AKTS
Teorik Pratik Toplam
1 BIKD 601 Seminer Zorunlu 2 0 2 0 5
2 BIKD 602 Karbonhidrat Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
3 BIKD 603 Lipit Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
4 BIKD 604 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 1 3 2,5 4
5 BIKD 605 Protein Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
6 BIKD 606 Hormon Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4
7 BIKD 607 Enzimoloji Zorunlu 2 1 3 2,5 4
8 BIKD KUZ Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 0 8 0 10
9 BIKD 633 Tez Proje Önerisi Zorunlu 1 0 1 0 5
10 BIKD 634 Tez Çalışması Zorunlu 1 0 1 0 25
11 BIKD 635 Tez Yazma ve Sonuç Raporu Zorunlu 1 0 1 0 5
12 BIKD 608 Organik Kimya Seçmeli 2 1 3 2,5 4
13 BIKD 609 Hastalık Biyokimyası I Seçmeli 2 1 3 2,5 4
14 BIKD 610 Hastalık Biyokimyası II Seçmeli 2 1 3 2,5 4
15 BIKD 611 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 1 3 2,5 4
16 BIKD 612 Doku Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 4
17 BIKD 613 Biyoistatistik Seçmeli 2 1 3 2,5 4
18 BIKD 614 Oksidan Stress/Antioksidanlar Seçmeli 2 0 2 2 5
19 BIKD 615 Vücut Sıvılarının Biyokimyası Seçmeli 2 1 3 2,5 4
20 BIKD 616 Nörokimya/Nöromediatörler Seçmeli 2 0 2 2 4
21 BIKD 617 Açlık Tokluk ve Egzersiz Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 4
22 BIKD 618 İmmun Sistem Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 4
23 BIKD 619 Bilimsel Yayın Hazırlama ve Eleştirel Okuma Seçmeli 2 1 3 2,5 4
24 BIKD 620 Kanser Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 4
25 BIKD 621 Pediatrik, Gebelik ve Yaşlanma Biyokimyasi Seçmeli 2 0 2 2 4
26 BIKD 622 Sitokinler ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 2 0 2 2 4
27 BIKD 623 Sinyal İletimi ve Transport Seçmeli 2 0 2 2 4
28 BIKD 624 Laboratuvar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar Seçmeli 2 1 3 2,5 4
29 BIKD 625 Kanıta Dayalı Tibbi Biyokimya Seçmeli 2 1 3 2,5 4
30 BIKD 626 Metabolik Doğumsal Bozukluklar Seçmeli 2 0 2 2 4
31 BIKD 627 Vitaminler Seçmeli 2 0 2 2 4
32 BIKD 628 Mineraller Seçmeli 2 0 2 2 4
33 BIKD 629 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 2 1 3 2,5 4
34 BIKD 630 Tıbbi Bilişim Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 • Her iki Enstitünün anabilim dallarının karşılıklı mutabakatları çerçevesinde hazırlanan ve önerilen değişikliklerin Tablo - 2, Tablo - 4, Tablo - 5 ve Tablo - 7 de belirtildiği şekilde yürütücü enstitü olan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Enstitü Kurulunda karara bağlanarak Senatoya sunulmasına ve Senato tarafından onaylanmasına müteakiben 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı itibariyle uygulanmasına,
 • Ortak Anabilim Dallarının karşılıklı mutabakatı çerçevesinde kendi Akademik Kurul Kararlarına dayalı olarak her eğitim
 • - öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında açılmasını ya da değişiklik yapılmasını önerecekleri müfredat programlarını, ortak enstitülerin uygulamakta oldukları Lisansüstü Eğitim
 • - Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde belirtilen zamanlarda bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine önermelerine,
 • Ortak Anabilim Dallarının Akademik Kurul Kararlarına dayalı olarak alınan ve yukarıda açıklanan kararlarla ilgili Enstitü Kurul Kararları hakkında OLÜPYK'na bilgi verilmesine
 • Ortak yürütülmekte olan Tıbbi Biyokimya Doktora Programı öğrencilerine 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında açılacak olan dersleri (Tablo - 8 de belirtilen) vermek üzere hizalarında belirtilen öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre görevlendirilmelerine,
Tablo - 8 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı İtibariyle Açılacak Dersler ve Dersleri Verecek Öğretim Üyeleri
Sıra No Dersin Dersi Verecek Öğretim Üyesi
Kodu Adı Kate gorisi Kredisi Ulusal Kredisi A K T S
Teo rik Pra tik Top lam
1 BIKD 601 Seminer Zorunlu 2 0 2 0 5 Tüm / İlgili Öğretim Üyeleri
2 BIKD 602 Karbonhidrat Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4 Prof. Dr. Ahmet GÜREL
3 BIKD 603 Lipit Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4 Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
4 BIKD 604 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 1 3 2,5 4 Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
5 BIKD 605 Protein Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4 Doç. Dr. Feti TÜLÜBAŞ
6 BIKD 606 Hormon Biyokimyası Zorunlu 2 0 2 2 4 Doç. Dr. Savaş GÜZEL
7 BIKD 607 Enzimoloji Zorunlu 2 1 3 2,5 4 Doç. Dr. Murat AYDIN
8 BIKD KUZ Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 0 8 0 10 Tüm/İlgili Öğretim Üyeleri
9 BIKD 633 Tez Proje Önerisi Zorunlu 1 0 1 0 5 Tüm/İlgili Öğretim Üyeleri
10 BIKD 634 Tez Çalışması Zorunlu 1 0 1 0 25 Tüm/İlgili Öğretim Üyeleri
11 BIKD 635 Tez Yazma ve Sonuç Raporu Zorunlu 1 0 1 0 5 Tüm/İlgili Öğretim Üyeleri
12 BIKD 608 Organik Kimya Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Doç. Dr. Feti TÜLÜBAŞ
13 BIKD 609 Hastalık Biyokimyası I Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Prof. Dr. Ahmet GÜREL
14 BIKD 610 Hastalık Biyokimyası II Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
15 BIKD 611 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Doç. Dr. Murat AYDIN
16 BIKD 612 Doku Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 4 Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
17 BIKD 613 Biyoistatistik Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Yrd. Doç. Dr. Birol TOPÇU
18 BIKD 614 Oksidan Stress/ Antiok sidanlar Seçmeli 2 0 2 2 5 Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
19 BIKD 615 Vücut Sıvılarının Biyokimyası Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Doç. Dr. Savaş GÜZEL
20 BIKD 616 Nörokimya/ Nörome diatörler Seçmeli 2 0 2 2 4 Prof. Dr. Ahmet GÜREL
21 BIKD 617 Açlık Tokluk ve Egzersiz Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 4 Doç. Dr. Savaş GÜZEL
22 BIKD 618 İmmun Sistem Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 4 Doç. Dr. Feti TÜLÜBAŞ
23 BIKD 619 Bilimsel Yayın Hazırlama ve Eleştirel Okuma Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
24 BIKD 620 Kanser Biyokimyası Seçmeli 2 0 2 2 4 Doç. Dr. Savaş GÜZEL
25 BIKD 621 Pediatrik, Gebelik ve Yaşlanma Biyokimyasi Seçmeli 2 0 2 2 4 Doç. Dr. Savaş GÜZEL
26 BIKD 622 Sitokinler ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 2 0 2 2 4 Prof. Dr. Ahmet GÜREL
27 BIKD 623 Sinyal İletimi ve Transport Seçmeli 2 0 2 2 4 Prof. Dr. Ahmet GÜREL
28 BIKD 624 Laboratuvar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Doç. Dr. Feti TÜLÜBAŞ
29 BIKD 625 Kanıta Dayalı Tibbi Biyokimya Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Doç. Dr. Murat AYDIN
30 BIKD 626 Metabolik Doğumsal Bozukluklar Seçmeli 2 0 2 2 4 Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
31 BIKD 627 Vitaminler Seçmeli 2 0 2 2 4 Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
32 BIKD 628 Mineraller Seçmeli 2 0 2 2 4 Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
33 BIKD 629 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
34 BIKD 630 Tıbbi Bilişim Seçmeli 2 1 3 2,5 4 Yrd. Doç. Dr. Birol TOPÇU
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI A- BAŞVURU TARİHLERİ Başvuru Tarihleri : 01 - 15 Temmuz 2015 Başvuru Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar / İSTANBUL Tel: (216) 280 2346 (216) 280 2345 (216) 280 2342 B- SINAV VE KAYIT Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 C- BAŞVURU KOŞULLARI 1. Mezuniyet Koşulu a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak. b) Doktora programına başvuru için: Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmak. 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır. 3. Yabancı Dil Bilgisi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır. 4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz. b) Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz. c) Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,25 ya da 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir. d) Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde ALES'ten en az 80 standart puana sahip olmaları gerekmektedir. 5. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır. b) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. c) Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, ALES veya eşdeğer bir sınava girmiş olması yeterlidir. d) Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz. e) Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır. f) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ya da Üniversitelerin konu ile ilgili merkezlerinden lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdırlar. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar. D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır. a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans, doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. b) Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans, doktora programına başvuracakların yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır. d) ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. e) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi). f) Vesikalık fotoğraf (2 adet). g) Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon. h) Başvuru Formu (online doldurulacaktır.) E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ a) Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30'u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir. b) Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir. F- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI
İKTİSAT ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı YABANCI DİL ALES Puanı ALES Puan Türü
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı 15 5 70 65 SÖZ/EA/SAY
İktisat Doktora Programı 10 3 75 70 SÖZ/EA/SAY
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı YABANCI DİL ALES Puanı ALES Puan Türü
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 15 3 60 65 SÖZ/EA/SAY
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI Kontenjan Sayısı YABANCI DİL ALES Puanı ALES Puan Türü
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans 20 5 60 65 SÖZ/EA/SAY
FELSEFE ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı YABANCI DİL ALES Puanı ALES Puan Türü
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı 20 5 65 65 SÖZ/EA/SAY
Felsefe Doktora Programı 15 5 70 70 SÖZ/EA/SAY
TARİH ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı YABANCI DİL ALES Puanı ALES Puan Türü
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı* 20 2 55** 65 SÖZ/EA
Tarih Doktora Programı* 10 2 70 65 SÖZ/EA
*Program en az %30 İngilizce derslerden oluşmaktadır. ** İstenilen Yabancı Dil puanı İngilizcedir. Program giriş sınavında başarılı olan adaylardan İngilizce dil puanı Merkezi Yabancı Dil Sınavından ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan 70 ve üzerinde puanı olanlar doğrudan eğitime başlayacaklardır. Bu koşulu taşımayan adaylar İngilizce hazırlığa tabi tutulacaklardır.
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı YABANCI DİL ALES Puanı ALES Puan Türü
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı 12 3 50 70 SÖZ/EA
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı 9 3 55 75 SÖZ/EA
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI A- BAŞVURU TARİHLERİ Başvuru Tarihleri : 01 - 15 Temmuz 2015 Başvuru Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar / İSTANBUL Tel: (216) 280 2342 (216) 280 2345 B- SINAV VE KAYIT Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 27 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 29 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 C- BAŞVURU KOŞULLARI 1. Mezuniyet Koşulu II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak. 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz. 3. Yabancı Dil Bilgisi II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz. 4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz. 5. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları a) II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar mezuniyet koşulu, ALES koşulu, yabancı dil bilgisi koşulu ve diploma mezuniyet notu koşulu konusunda yukarıda belirtilen hükümlere tabidir. b) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 1. II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 2. Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).
 4. Vesikalık fotoğraf (2 adet).
 5. Başvuru Formu (online doldurulacaktır.)
E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; lisans not ortalamasının %50'si ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %50'si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.
 • Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.
F- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI
İKTİSAT ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
Yönetim Ekonomisi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30 5
Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30 5
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 30 3
Yerel Yönetimler ve Şehircilik II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 30 3
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
Uluslararası İlişkiler II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 25 3
SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı
Türk Uyruklu
Sağlık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30
SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı
Türk Uyruklu
Sağlık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 30
SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı
Türk Uyruklu Yabancı Uyruklu
Sağlık Turizmi İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 25 5
NOT: İlan edilen Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurularda müracaat eden veya sınavı kazanan öğrenci sayısı 15 (onbeş) kişinin altında olması halinde ilgili program açılmayacaktır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüz II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin alınacak katkı payı ücretleri aşağıdaki şekliyle uygulanacaktır. Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Katkı Payı\Ücret Miktarı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına) 165 TL (15x165=2.475 TL Bir Dönemlik) Yabancı Uyruklu Öğrenciler Katkı Payı\Ücret Miktarı Tezli Yüksek Lisans Programı (Dönemlik) 668 TL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI A- BAŞVURU TARİHLERİ Başvuru Tarihleri : 01 - 15 Temmuz 2015 Başvuru Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ünalan Mah. Ünalan Sk. D-100 Karayolu, yanyol Üsküdar\ İSTANBUL Tel: 0216-280 23 51 B- SINAV VE KAYIT Mülakat Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihi 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 C- BAŞVURU KOŞULLARI
 1. 1. Mezuniyet Koşulu
Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.
 1. 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu
Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.
 1. 3. Yabancı Dil Bilgisi
Adaylar, KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.
 1. 4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu
a) Tezli Yüksek Lisans (YL) programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz. D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır. a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. b) Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 (üç) yıldır. d) ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi e) Nüfus cüzdanının fotokopisi Vesikalık fotoğraf (2 adet) f) Başvuru Formu (Online doldurulacaktır.) E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ a) Adayların evraklarının incelenmesi ve not durumlarının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si, mülakat\yazılı sınav notunun %30'u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Adayın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için toplam puanının en az 65 olması gerekir. F- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJAN TABLOSU
Kontenjan Sayısı KPDS/ÜDS/YDS ALES Puanı ALES Puan Türü
Mühendislik Yönetimi AD* 10 65 60 SAY
*Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik ve Mimarlık, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinden en az 4 (dört) yıllık Lisans mezunu olmak şartı aranır. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI A- BAŞVURU TARİHLERİ Başvuru Tarihleri : 01 - 15 Temmuz 2015 Başvuru Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ünalan Mah. Ünalan Sk. D-100 Karayolu, yanyol Üsküdar\ İSTANBUL Tel: 0216-280 23 51 B- SINAV VE KAYIT Mülakat Tarihi 21 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 24 Temmuz 2015 Kesin Kayıt Tarihi 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 C- BAŞVURU KOŞULLARI
 1. 1. Mezuniyet Koşulu
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.
 1. 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.
 1. 3. Yabancı Dil Bilgisi
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil şartı aranmaz.
 1. 4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu
II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz. D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır. g) II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. h) Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. i) Nüfus cüzdanının fotokopisi j) Vesikalık fotoğraf (2 adet). k) Başvuru Formu (Online doldurulacaktır.) E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ a) Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; lisans not ortalamasının %50'si ve mülakat\yazılı sınav notunun %50'si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.
Kontenjan Sayısı
20
Mühendislik Yönetimi AD*
*Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik ve Mimarlık, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinden en az 4 (dört) yıllık Lisans mezunu olmak şartı aranır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüz II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin alınacak katkı payı ücretleri aşağıdaki şekliyle uygulanacaktır. Katkı Payı\Ücret Miktarı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına) 150 TL (15x150=2.250 TL Bir Dönemlik)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246