SON DAKİKA

Kara Kuvvetleri 11 Bin Uzman Erbaş Alacak!

Bu haber 25 Temmuz 2017 - 14:54 'de eklendi ve 11.983 kez görüntülendi.

Başvuru Tarihi: Başvuru başladı – 01 Aralık 2017’ye kadar devam edecek

Mahallinden Temin; adaylara kolaylık sağlamak maksadıyla Ankara dışında belirlenecek illerde yapılacak sınavlardır.

 1. Adayların 2017 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.
 2. Uzman erbaş başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
 3. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları; MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonra bildirilecek sınav merkezlerinde mahallinden temin sınavları şeklinde icra edilecektir. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihinde 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.
 4. Adaylara seçim aşaması kapsamında; başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavı yapılacaktır.

ğ. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/ yerleştirilecektir.

 1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.

ı. Seçim aşaması sınav tarihleri http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 1. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ:

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

 1. Uzman Erbaş Olma Süreci;

 • Başvuru, kayıt kabul, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, hastane sevk ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
 • İşlemleri tamamlanan adayların kayıt-kabul dosyası tamamlanır ve eğitim tebligatı yapılmak üzere Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilir.
 • Dosyaların K.K.Tyn.D.Bşk.lığı tarafından teslim alınmasını müteakip belirtilen esaslar çerçevesinde personelin eğitim tebligatı yapılır. Eğitim tebligatında belirtilen tarihte, tertip edildiği sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılmak zorundadır.

Yedi gün içerisinde sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz. Bu durumda olan adayların, müteakip yıl yeniden açılacak olan uzman erbaş temini sınavlarına müracaat etmesi ve yapılacak olan sınavlardan başarılı olması

Uzman Erbaş Alımı Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor

olmak,

 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta
 • Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.
 • En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde kendi Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
 • Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
  • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır),
 • Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisindebulunmak,

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Uzman Erbaş Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

 • Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat
 • Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda
 • Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

 • Uzman Erbaş Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

 • Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).
 • İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.
 1. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara) ve daha sonra duyurusu yapılacak olan Mahallinden Temin Merkezlerinde aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir:

 • Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
 • Yazılı sınav,
 • Fiziki yeterlilik testi,
 • Mülakat,
 • Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için)
 1. Uzman Erbaş Alımı Sınavları Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

 • Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette (genelağ) yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.
 • Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi Metro İstasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.
 • Mahallinden Temin suretiyle personel alımı yapılmasına karar verildiği taktirde seçim aşamaları daha sonra bildirilecek olan sınav merkezlerinde icra edilecektir. Sınav merkezleri adaylara yapılacak sınav çağrılarında duyurulacaktır.

  Uzman Erbaş Alımı Yazılı Sınav Nasıl Olacak?

  • Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınmaktadır.
 • Seçim aşamasına çağrıldığı gün gereken şart kriterleri sağlayan adaylar yazılı sınavda; genel kültür bölümünden 10 ve genel yetenek bölümünden 10 soru olmak üzere toplam 20 soruluk çoktan seçmeli sınava tabi tutulacaklardır.
 • Genel Kültür bölümünde; Türkçe, Tarih, Atatürkçülük, İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası ile Türkiye ve dünyada meydana gelen olaylar ile ilgili güncel konulardan genel kültür bilgileri ile sözel yetenekleri,

(ç) Genel Yetenek bölümünde ise; adayların, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülecektir.

 • Yazılı sınavlarda baraj notu yoktur, adayların aldıkları notlar değerlendirme safhasında kullanılacaktır.
 • Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

 • Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:
  • Adaylar; hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları TABLO-4’de yer almaktadır.
  • Adaylar, her bir branştan en az 1 (bir) puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.
  • Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan (hedef koşusu, mekik ve şınav) bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

   Uzman Erbaş Alımı Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?

Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması altmış (60) gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Uzman Erbaş Alımı Rapor Nereden Alınır?

 1. Türk Silahlı Kuvvetleri personel adaylarının sağlık yeteneklerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine uygunluğu , sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen sağlık

kuruluşları tarafından belirlenir.

Bir önceki yazımız olan Jandarma 2017/7 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı! Peki Şartları Nedir? başlıklı makalemizde 2017-2 sözleşmeli jandarma erbaş alımı, jandar erbaş alımı ve jandarma hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

2 ADET YORUM YAPILDI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Mehmet han26 Temmuz 2017 / 15:16Cevapla

Ben böyle düzenlemeye hergün isyan ediyorum 84/2devre yaptım askerligi kalmak icin cok cabaladım lakin vatan haini picler yüzünden önüm kesildi lise dengi diye tutturdular ne oldu şimdi askerlik okul deil icraat ister seve seve yapacaksın askerlik meslegini söve söve deil . Para icin vatan beklenmez kardesim sadece sigara paramı versinler yeterli dedim şartlı mukavele doldurun kayıtsız şartsız imzalayacam dedim onuda kabul etmediler . Nasıl bir kahpeliktir bu . Eger kabul etsinler şuan icin katilirim lakin yaş sorunu yine engeller SELAM OLSUN AZİZ VATANIMA FEDA OLSUN CANIM ÜLKEMDEKİ DİKİLİ BAYRAĞIMA.

muharrem gezbel27 Temmuz 2017 / 17:08Cevapla

01.01.1988 DOĞUMLULAR VE SONRASI YANİ 30 YAŞINI AŞMAMIŞ LİSE MEZUNU KPSS ARANMADAN ALIMLARIN ESNETİLMESİ İÇİN BİMER CİMER VE İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI NA YAZIN KARDEŞLERİM SADECE BENİM YAZMAMLA OLMAZ BU İŞ …İKİ ÜÇ GÜNDE BİR YAZIN..DÜNYANIN HİÇ BİRYERİNDE 28 YADA 24 DİYE POLİS ALIMLARI YOK DÜNYADA 30-35 OLAAK SINIRLAMA VAR …NEDENSE ADALETSİZLİK BİRTEK BİZİM ÜLKEMİZDE