SON DAKİKA

Argümantasyon Tekniği Nedir? Argüman ve Argümantasyon Kavramları

Eğitim Bilimleri'nde Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin konusu olan Argümantasyon kavramını açıklayalım Argümantasyon (Argumentation), delilleme ve dayanaklandırma çalışmalarında ispat ve delillerle...

Gelişim Psikolojisi Kişilik Nedir ?

Kişilik Nedir? Kişilik teriminin yabancı dillerdeki ortak kökeni “persona” sözcüğüne dayanmaktadır. Persona sözcüğünün asıl anlamı, Latin dilinde tiyatro oyuncularının kullandığı “maske” anlamına gelm...

Gelişimin Temel İlkeleri

elişimdeki 5 temel kavram şöyle özetlenebilir: 1. Gelişim, dinamik bir olgudur. 2. Gelişimde, genetik yapının bir sonucudur. 3. Gelişim, giderek artan bir özelleşmesürecidir. 4. Gelişimde denge vardır...

Gelişim Psikolojisi’nin Tanımı

Çoğu kez birbiriyle karıştırılan “büyüme” ile “gelişme” sözcükleri, gerçekte birbirinden farklı kavramlardır. Yapısal artışı dile getiren “büyüme”, bedende gerçekleşen sayısal değişiklikleri içermekte...

Dereceli Puanlama Anahtarı Ve Kontrol Listeleri

Dereceli Puanlama Anahtarı: Gözlemlere ait puanları tanımlanmış kategorilerden (ölçüt ya da ölçütler) uygun düsen boyuta kaydetmemizi sağlayan bir değerlendirme aracıdır (Haladyna,1997). Bütünsel puan...

Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) Ne Demektir ?

Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Ürün dosyası, öğrencinin çalışmalarının toplandığı bir dosyadır. Bu dosya, öğrencinin, yüksek kalitede bir düzen içinde oluşturulmuş anlamlı ödevlerini içerir ve öğre...

Perfomans Görevleri Niçin Yapılır ?

Proje ve Performans görevleri : Performans görevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Çok çeşitli...

Performans Değerlendirme Aşamaları Nelerdir ?

Performans Değerlendirme Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci, “performans değerlendirme” olarak ifade edilebilir...

Ölçme Ve Değerlendirme Ne Demektir ?

Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Değ...

Fiziksel Gelişimde Doğum Öncesi Dönem

Doğum Öncesi Dönem İlk iki haftaya germinal dönem denir. Mitoz bölünme ile 3 ila 8 hafta arası zigot oluşur. Ektoderm: En dıştaki tabaka gelişir. Saç, deri, tırnak. Mezoderm: Orta tabaka gelişir. Kas,...

Özgürlükçü Öğrenme Ne Demektir ?

Özünde bir kamu hizmeti olan eğitim, bir üst yapı kurumu olarak her zaman iktidarın bir aracı olrnuş ve devletin istediği insan tipini yetiştirmeyi hedeflemiştir. Sanayi devrimi ile birlikte eğitimin ...

Topoğrafik Kuram Hakkında Bilgiler

Freud Topoğrafik kuram içerisinde insan davranışı üzerinde etkili olan süreçleri ortaya koymuştur.  Freud Topoğrafik kuram içerisinde insan davranışı üzerinde etkili olan “bilinç”, “bilinçaltı (Bilinç...