SON DAKİKA

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

Anlama dayalı bozukluklar Bu bozuklukları birkaç bölüme ayırarak inceleyebiliriz. Gereksiz sözcük kullanılması Cümlede belirsizlik bulunması Birbiriyle çelişen ifadelerin bulunması Sözcüğün anlamca cü...

Büyük Ünlü Uyumu Ve Küçük Ünlü Uyumu

Herhangi bir kelimenin Türkçe olup olmadığını anlamak için arayacağımız ilk özellik büyük ünlü kuralına uyup uymadığıdır. kiralamak __ ki – ra – la – mak __ İnce sesli ile başlamış, kalın sesli ile bi...

Edatlar Ve Bağlaçlar Hakkında Bilgi

Edatlar: kendi başlarına anlamı olmayan, ancak cümlede beraber kullanıldığı kelimeler arasında ilgi kuran kelimelere EDAT denir. İçerde bulunan birkaç çalı çırpı ile ateş yaktık. Aslan gibi delikanlı ...

Anlamlarına Göre Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler: Anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER denir. çok – az, akıllı – akılsız, zor – kolay, arka – ön, sağ – sol… Eş Sesli Kelimeler: Yazılı...

Anlamlarına Göre Cümle Çeşitleri

Anlamlarına Göre Cümle Çeşitleri Yüklem anlamların göre cümleler beşe ayrılır. Olumlu Cümle: Eylemin yapıldığı ya da işin olduğunu bildiren cümlelerdir. Güneş akşamları erken batıyor. Olumsuz Cümle: İ...

Yapıları Bakımından Kelimeler

YAPILARI BAKIMINDAN KELİMELER Basit Kelimeler: Kelime kökü ek alsa bile anlamca bir değişikliğe uğramamışsa, bu tip kelimelere BASİT KELİMELER denir. Genellikle kök halindeki (bazen gövde) kelimelerdi...

Cümlenin Öğeleri Hakkında Ders Notu

Cümlenin Öğeleri Kelimelerin cümledeki görevlerine cümlenin öğeleri denir. Bir cümlede üç çeşit öğe bulunur. 1. Yüklem: Cümlede yapılan işi, oluşu ya da eylemi bildiren kelimeye yüklem denir. Yüklem c...

Fiil’den İsim Yapan Ekler Hangileridir ?

Fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan isim türeten eklerdir. Bunlar da cümlede sıfat, zarf görevlerinde kullanılabilir. “Burada eskiden bir durak vardı.” cümlesinde altı çizili sözcük, “dur-” fii...

İsimden Fiil Yapan Ekler Ve Soru Örnekleri

İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türeten eklerdir. “Bahçedeki çiçekleri suladı.” cümlesindeki altı çizili sözü incelediğimizde “su” ismine getirilen “-la-” eki, ismi “sulamak” şeklinde ...

İsimden İsim Yapan Ekler

İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni isimler türeten eklerdir. Ancak bu sözcükler sıfat, zarf gibi görevlerde de kullanılabilir. Bu eklerden bazıları şunlardır: “-lık – lik” eki “Buraya bir...

Çekim İle Yapım Eki Arasındaki Farklar

Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamında bir değişiklik yapmaz; yapım ekleri ise anlamı, köke bağlı olmak şartıyla, değiştirir. Örneğin; “Yolda bekliyor.” cümlesindeki “yol” sözü “geçilen yer” anlamı...

Yapım Ekleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sözcüklerin kök veya gövdelerine gelerek onların cümledeki görevlerini belirleyen, onlara değişik anlamlar katan ya da onlardan yeni sözcükler türeten ses veya ses bileşimlerine ek denir. Bunlardan çe...