SON DAKİKA

Serbest Meslek Kazancının Özellikleri

Sermaye ve emeğin çalışmasından doğan gelir Kazanç’tır. Serbest meslek kazancından da bu iki üretim faktörünün (Emek + Sermaye ) etkisi görülmektedir. Sermaye ve emeğin çalışmasından ve sürekli yapılm...

Zirai Kazanç Ne Demektir ?

Zirai kazanç: GVK’da her türlü zirai faaliyetlerden doğan kazançtır. Şeklinde tanımlamıştır. Zirai kazanç sayılan gelirler; Arazi, deniz, nehir ve göllerde ekim, dikim, bakım, üretme, ıslah yoluyla ve...

Basit Usulde Vergilendirme Nasıl Yapılır ?

FORMÜL : Basit usulde Ticari Kazanç = Hâsılat – (Giderler + Satın Alınan Malların Maliyeti) Basit usule tabi olanlar defter tutmazlar. Bunlara ikinci sınıf tacirlere uygulanan hükümler uygulanır. Döne...

Gerçek Usulde Vergilendirme Nasıl Yapılır ?

GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME         1-) Bilanço Esası Bilanço esasına göre defter tutanlar şöyle sıralayabiliriz; Yıllık alım ve satımı kanunda belirtilen miktarı aşanlar. Tüm ticaret şirketleri Kurum...

Şirket Ortaklarının Kazancı Nasıl Vergilendirilir ?

ŞİRKET ORTAKLARININ KAZANCI Kollektif şirketin, ortaklarından ayrı tüzel bir kişiliği vardır. Ancak tüzel kişilik olarak hiçbir vergiye tabi olmayıp ortakların elde ettiği kazançlar ticari kazanç sayı...

Gelir Vergisinde Mükkelefiyet

Gelir elde eden gerçek kişiler gelir vergisinin mükellefidir. Gerçek kişilerde vergi mükellefiyeti doğumla başlayıp ölümle sona erir. Küçükler, kısıtlılar hatta sağ doğmak şartıyla ana rahmine düşen ç...

Gelir Teorileri Ve Gelirin Özellikleri

GELİR TEORİLERİ a-) Kaynak Teorisi: Üretim kaynaklarının (emek, sermaye, doğal kaynaklar), teşebbüs sürekli olarak üretim sürecine sokulması sonucu elde edilen gelirlerdir.(ticari, zirai, serbest mesl...

Gelir Vergisi Türleri Nelerdir ?

TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkiye’de gelirlerin vergilendirilmesine 1926 yılında 755 sayılı KAZANÇ VERGİSİ KANUNU ile başlamış ve değişikliklere uğrayarak 1961 yılında 193 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU uygulam...

Devlet Faaliyetlerinin Sınırları İle İlgili Yaklaşımlar

1. Klasik iktisadi görüşe göre, aşağıdakiler­den hangisi devletin temel görevidir? (KPSS – 2002) A) Ödemeler bilançosu dengesinin sağ­lanması B) Savunma ve güvenlik hizmetlerinin yapılması C) Ekonomik...

Piyasa Başarısızlıkları İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Bir firmanın ürünleri hakkındaki olumsuz yargının tüketici tarafından çevreye aktarılması biçiminde ortaya çıkan dışsallık aşağıdakilerden hangisidir? (KMS – 2001) A) Tüketiciden tüketiciye pozitif...

Kamu Sektörünün Gelişimi İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi, modern anlamda maliye politikasının ortaya çıkış kaynağı olarak kabul edilir? (KPSS – 2003) A) 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışı B) 1970’lerdeki petrol krizleri C) 1929-19...

Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar

I. KAMU MALİYESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 1. Kamu maliyesi ile ilgili aşağıdaki geleneksel yaklaşımların hangisinde, devlet faaliyetlerinin milli geliri azaltıcı veya artırıcı etkileri incelenir? (KMS – ...