SON DAKİKA

İcra Mahkemesinin Görevleri

İcra mahkemesinin görevleri ;   a) Hacizde  istihkak  davalarını  incelemek   b) İflasta  istihkak  davalarını  incelemek   c) İcra  ve  iflas  suçlarını  inceleyerek  ceza  vermek   d) Takibin taliki...

Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar

Finansal raporlama ve bağımsız denetim MADDE 14 – (1) İhraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartl...

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı İzahname hazırlama yükümlülüğü MADDE 4 – (1) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırl...

İdari Vesayet Ne Demektir ?

B) İdari Vesayet İdari Vesayet, merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki hukuki bağı, bütünlüğü sağlayan bir hukuki araçtır. Hiyerarşiden farkı idarî vesayet farklı kamu tüzelkişilikl...

Hiyerarşi Nedir ? Hiyerarşi Gücünün Kapsamı ?

Hiyerarşik Makamlar Merkezden yönetim sisteminde, ülke düzeyinde yürütülmesi gereken her bir idari hizmet, bakanlık biçimde tertip edilmiş ve merkezde toplanmıştır. Dolayısıyla, merkezi idari teşkilat...