Para ve Banka Çözümlü 203 Soru

 2016 KPSSTürkçe Hazırlık Seti için Tıklayın  2016 KPSSMatematik Hazırlık Seti için Tıklayın  2016 ALES Hazırlık Seti  2016 DGS Hazırlık Seti  Para ve Banka Çözümlü 203 Soru  1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araç-larından

Para ve Banka Çözümlü 203 Soru

 2016 KPSSTürkçe Hazırlık Seti için Tıklayın  2016 KPSSMatematik Hazırlık Seti için Tıklayın  2016 ALES Hazırlık Seti  2016 DGS Hazırlık Seti  Para ve Banka Çözümlü 203 Soru  1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araç-larından

04 Nisan 2015 Cumartesi 13:34
68 Okunma
Para ve Banka Çözümlü 203 Soru
 2016 KPSSTürkçe Hazırlık Seti için Tıklayın

 2016 KPSSMatematik Hazırlık Seti için Tıklayın

ales-hazirlik-seti 2016 ALES Hazırlık Seti 

dgs-hazirlik-seti2016 DGS Hazırlık Seti 
Para ve Banka Çözümlü 203 Soru 

1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araç-larından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa va-deli (1 yıldan az) devlet tahvili, mevduat sertifi-kası, finansman bonosu, banka kabulü, repo, ters repo, para pazarı fonları, varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Hisse senedi ise bir ser-maye piyasası aracıdır. Doğru yanıt D dir.

2. Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülme-sinde Nisbi hız ve kolaylığa ne ad verilir? A) Risk B) Likidite C) Fon talebi D) Fon arzı E) Satın alma gücü Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülmesinde Nisbî hız ve kolaylığa likidite (nakit) denir. Doğ-ru yanıt B dir.

3. Faiz ödemeleri kupon dönemlerinde, anapara ödemeleri vade sonunda olan borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuponlu borç senedi B) İskontolu borç senedi C) Strips D) Katılma belgesi E) Banka kabulu İskontolu Borç Senedi: Faiz ödemesi anapara ile birlikte vade sonunda olan borç senedidir. Strips: Menkul kıymetlerin anapara ve kuponla-rının ayrıştırılarak ayrı ayrı alınıp satılmasına denir. Katılma Belgesi: Yatırım fonları tarafın-dan çıkarılan ve kıymetli evrak sayılan belgele-re denir. Banka Kabulü: Bankanın ‘kabul edildi’ kaşesini taşıyan, uluslar arası ödemelerde kul-lanılan bir tür bonodur. Doğru yanıt A dır.

4. Bankaların alacak haklarına karşı çıkardıkla-rı borçlanma kağıtlarına ne ad verilir? A) Akreditif B) Katılma belgesi C) Mevduat sertifikası D) Hisse senedi E) Varlığa dayalı menkul kıymet Varlığa dayalı menkul kıymet, bankaların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları karşılı-ğında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır. Ülkemiz-de bankalar tarafından yapılan varlığa dayalı menkul kıymet ihracı önem kazanmıştır. Ayrıca ticari ve sınai işletmeler de varlığa dayalı men-kul kıymet çıkarabilir. İşleme konu olabilecek alacak türleri: Tüketici kredileri, konut kredileri, finansal kiralama sözleşmeleri, otomobil kredileri, kredi kartları ve tarım kredi kooperatifleri alacaklarıdır. Doğru yanıt E dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi paranın değişim aracı olma fonksiyonunun özelliklerinden değildir? A) Bölünebilir olma B) Kuvvetli olma C) Dayanıklı olma D) Genel kabul görme E) Standart olma Paranın değişim aracı olma fonksiyonunun özellikleri; genel kabul görmesi, bölünebilir ol-ması, taşınabilir olması, nadir olması, dayanıklı olması, standart olmasıdır. Doğru yanıt B dir.

6. Cambridge denklemi M=kPY ise “k” neyi ifade eder? A) Fiyatlar genel düzeyini B) Kişilerin gelirlerinin ne kadarını para olarak elde tutacaklarını gösteren oranı C) Paranın dolaşım hızını D) Nominal para arzını E) Gayrisafi milli hasılayı Burada M nominal para arzını, P fiyatlar genel düzeyini, Y milli hasılayı, k ise elde tutulan pa-ranın milli gelire oranını ifade eder. Doğru yanıt B dir.

7. Bir ülkede beklenen enflasyon (PE) % 60, nominal faiz oranı (i) % 40 ise reel faiz oranı % kaçtır? A) 25 B) 16 C) 12,5 D) 23,5 E) 13 Tam ölçüm formülüne göre reel faiz oranı for-mülü ‘dir. Buna göre so-nucuna ulaşılır. Doğru yanıt C dir.

8. Dışsal para arz eğrisinin konumu nasıldır? A) Negatif eğimlidir. B) Orijinden çıkan bir doğrudur. C) Yatay eksene dik bir doğrudur. D) Yatay eksene paralel bir doğrudur. E) Hiperboliktir. Dışsal para arzında, para çarpanındaki para-metrelerin faiz oranından etkilenmediği varsayılır. Bu durumda para arz eğrisi yatay eksene dik bir doğrudur. Merkez Bankası’nın para arzı üzerindeki kontrolü yüksektir. Doğru yanıt C dir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para piyasasındaki etkilerinden biri değildir? A) Açık piyasa işlemleri B) Zorunlu karşılıklar C) Reeskont kredisi D) İnterbank piyasası E) Para çarpanı Merkez Bankası, para piyasasına interbank, açık piyasa işlemleri, döviz ve efektif piyasaları, reeskont kredisi ve zorunlu karşılık oranları aracılığıyla etki eder. Doğru yanıt E dir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para politikası amaçları arasında yer almaz? A) İhracat B) Fiyat istikrarı C) Faiz oranı istikrarı D) Büyüme E) İstihdam Para politikası amaçları; fiyat istikrarı, faiz oranı istikrarı, finansal istikrar, büyüme, istihdam ve döviz piyasası istikrarıdır. Doğru yanıt A dır.

11. Klasik miktar teorisinde paranın dolaşım hızı (V) neye eşittir? A) B) C) D) E) Klasiklerin mübadele denklemi Burada M; para arzı, V; paranın dolaşım hızı, P; fiyat düzeyi, Y; reel geliri gösterir. P ile Y’ nin çarpımı nominal geliri ifade eder. Bu durumda V’yi yalnız bırakırsak Nominal gelirin para arzı-na bölümü, paranın dolanım hızını (V) verecek-tir. Doğru yanıt B dir.

12. Paranın nötr olduğunu, para ile üretimin etkilenmeyeceğini, üretim artışının teknoloji sonucunda artan verime bağlı olduğunu sa-vunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasik Görüş B) Keynesyen Görüş C) Post Keynesyen Görüş D) Yeni Keynesyen Görüş E) Reel Konjonktür Teorisi Reel konjonktür teorisine göre üretim artışıyla birlikte para talebi artar ve bunun üzerine Mer-kez Bankası para arzını arttırır, sonuçta para her zaman nötrdür. Doğru yanıt E dir.

13. Keynesyen modelde yatırım fonksiyonun faiz esnekliği hakkında ne söylenebilir? A) Birden büyüktür. B) Sonsuzdur. C) Birdir. D) Sıfırdır. E) Birden küçüktür. Keynes modelinden yatırımlar faiz oranından etkilenmez. Buna göre Keynesyen sistemde spekülatif para talebi sonsuz, yatırımın faiz es-nekliği ise sıfırdır. Doğru yanıt D dir.

14. Friedman’a göre para talebinin gelir esnekliği nasıldır? A) Birden büyüktür. B) Sıfırdır. C) Birden küçüktür. D) Sonsuzdur. E) Birdir. Friedman’a göre (modern miktar teorisi) para talebinin gelir esnekliği birden büyüktür. Para lüks bir maldır. Sürekli gelir attıkça para talebi artar. Doğru yanıt A dır.

15. İşlem ve ihtiyat amaçlı para talebine ne ad verilir? A) Atıl para balansları B) Likidite tercihi C) Aktif para balansları D) Reel ankes E) Arzulanan ankes İhtiyat ve işlem amaçlı para taleplerine aktif para balansı denir. Spekülasyon amaçlı para talebine ise atıl para balansları adı verilir. Doğru yanıt C dir.

16. Likidite tercihi teorisi hangi iktisatçıya aittir? A) Pigou B) Boumal C) Keynes D) Friedman E) Tobin Keynes’e göre faiz haddi yükseldikçe spekülasyon güdüsüyle yapılan para talebi azalır veya faiz haddi düştükçe spekülasyon güdüsüyle yapılan para talebi artar. Buna likidite tercihi teorisi adı verilir. Doğru yanıt C dir.

17. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin görevleri arasında yer almaz? A) Ülke içinde altın ve döviz rezervlerini yö-netmek B) Açık piyasa işlemleri yapmak C) Mali piyasaları izlemek D) Maliye politikası uygulamak E) Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite oranlarını belirlemek TCMB’nin görevleri arasında maliye politikası uygulaması yoktur. Ayrıca reeskont ve avans işlemlerini yapmak, TL’nin iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri almak, gibi görevleri de vardır. Doğru yanıt D dir.

18. TCMB’nin hisse senetleri dağılımı için hangisi doğrudur? A) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri milli bankalara, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına B) A sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı’na, B sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına C) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı’na, C sınıfı hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına D) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı’na, C sınıfı hisse senetleri milli bankalara, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına E) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri milli Bankalara, C sınıfı hisse senetleri T.C. vatandaşlarına, D sınıfı hisse senetleri diğer bankalara TCMB hisse senetleri dağılımı A, B, C, D olmak üzere dörde ayrılır. Hisse senedi adedi 250.000’dir ve nama yazılıdır. Doğru yanıt A dır.

19. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’ nin para politikası araçlarından biri değildir? A) Zorunlu karşılık oranı B) MB’ nin telkin ve tavsiyeleri (ikna yolu) C) İthalat teminatı oranı D) Selektif kredi kontrolü E) Taban fiyat uygulaması Para politikasının genel araçları: Açık piyasa iş-lemleri, disponibilite oranı, zorunlu karşılık ora-nı, reeskont oranı, faiz oranı, ikna yolu, ithalat teminat oranı (ithalat zorunluluğu oranı), asgari ödeme oranı, zorunlu döviz devir oranıdır. Ta-ban fiyat uygulaması bir para politikası aracı değildir. Doğru yanıt E dir.

20. Amaçları finansman olmamakla birlikte, büyük fonları toplamaları nedeniyle finansal kuruluş olarak ele alınan yarı finansal ku-rumların içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Sigorta Şirketleri B) Özel Emekli Sandıkları C) Sosyal Sigortalar Kurumu D) OYAK E) Kamu Bankaları Yarı finansal kurumlar arasında Kamu bankaları yoktur. Bunlar, sigorta şirketleri, Kamu Sosyal Güvenlik Kurumları olan; T.C Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, Özel emekli sandıkları, OYAK ve banker kuruluşlarıdır. Ancak 1981 finansal krizinden sonra birçok banker tasfiye olmuştur. Bu kuruluşların para ve sermaye piyasasına katkıları dolaylı ve sınırlıdır. Doğru yanıt E dir.

21. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmında yer almaz? A) Varlığa dayalı menkul kıymet B) Mevduat C) Krediler D) Yüzen fon E) Menkul kıymet ihracı Ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmın-da; bankaların topladıkları mevduatlar, banka-nın özkaynakları, varlığa dayalı menkul kıymet-leri, menkul kıymet ihracı, yüzen fon, döviz mevduatları, faiz gelirleri, hizmetlerden sağla-nan gelirler (ATM’lerden kesilen hesap işletim ücretleri), reeskont kredisi (MB kredileri) şeklin-de sıralanabilir. Krediler ise ticari bankanın aktif (varlıklar) kısmında yer alır. Bunlar bankanın dışarıya verdiği borçlardır. Doğru yanıt C dir.

22. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında yer almaz? A) Krediler B) Menkul kıymet plasmanları C) Yedek akçeler D) İştirakler E) Rezervler Ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında; kre-diler, iştirakler, menkul kıymet plasmanları, di-ğer varlıklar ve rezervler (bankanın ayırdıkları zorunlu ve ihtiyari karşılıklar) yer alır. Yedek ak-çeler ise bir özkaynak hesabıdır ve bankanın pasif kısmında yer alır. Doğru yanıt C dir.

23. Faiz haddi yükseldikçe elde para tutmanın fırsat maliyeti için ne söylenebilir? A) Artar B) Azalır C) Önce artar sonra azalır D) Değişmez E) Önce azalır sonra artar Elde para tutmanın fırsat maliyeti faiz oranı ile doğru yönlüdür. Faiz oranı arttıkça kişiler tasarruflarını elde tutmak istemezler, borç ver-mek isterler. Bu durumda fon arzı artar. Fon ta-lebi (kredi alanlar) ise azalır. Doğru yanıt A dır.

24. T.C. Merkez Bankası’nın pay senetlerinden hangileri Hazine Müsteşarlığı’na aittir? A) A grubu pay senetleri B) B grubu pay senetleri C) C grubu pay senetleri D) A ve C grubu pay senetleri E) D grubu pay senetleri A sınıfı pay senetleri Hazine’ye aittir. B sınıfı pay senetleri mili bankalara, C sınıfı pay senet-leri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı pay senetleri T.C vatandaşlarına aittir. Doğru yanıt A dır.

25. Kaydi Para tanımı aşağıdakilerden hangisi-dir? A) Bankaların, mevduatlarından bağımsız olarak ayırdıkları karşılıklardır. B) Bankaya yatırılan mevduatların, kanuni karşılık miktarı düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesidir. C) Hazine’ye verilen borçlardır. D) Bankalarım MB’den aldığı kredidir. E) Bankaların alacaklı ve borçlu cari hesaplarının faiz ödeme yöntemindeki farklılıktan doğan gelirlerdir. Ticari bankaların banka sistemi içerisinde en önemli faaliyetlerinden birisi de kaydi para (banka parası) yaratmadır. Kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın kanuni karşılık miktarı (zorunlu karşılık) düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesi sonucunda oluşur. Kaydi para özellikle çek sisteminin etkin şekilde uygulandığı gelişmiş ülkelerde büyük bir role sahiptir. Doğru yanıt B dir.

26. TCMB’ nin, Hazine’ye ait olup, uluslararası standartta olmayan altın mevcudu, bilanço-sunun hangi tarafında ve hangi hesabında izlenir? A) Aktif kısmında, altın mevcudu hesabında B) Aktif kısmında, diğer varlıklar hesabında C) Pasif kısmında, hazine alacakları hesabında D) Pasif kısmında, değerleme hesabında E) Aktif kısmında, hazine alacakları hesabın-da Uluslararası standartta olmayan ve Hazine’ye ait olan altın mevcudu Merkez Bankası’nın pasifinde hazine alacakları hesabında izlenir. Tamamı yurtiçinde muhafaza edilmektedir. Doğru yanıt C dir.

27. Aşağıdakilerden hangisi MB’nin rezerv pa-rasını oluşturan unsurlardan değildir? A) Emisyon B) Bankaların zorunlu karşılıkları C) Bankaların serbest karşılıkları D) APİ borçları E) Fon hesapları Rezerv para; emisyon+bankaların zorunlu kar-şılıkları+serbest karşılıklar+fon he-sapları+banka dışı kesim mevduatından oluşur. APİ borçları, rezerv paraya dahil değildir. Doğru yanıt D dir.

28. Merkez Bankası Parasına nasıl ulaşılır? A) Rezerv para – APİ borçları - Kamu mev-duatı B) APİ borçları + Kamu mevduatı C) Rezerv para + APİ borçları-Kamu mevduatı D) Rezerv para + Kamu mevduatı E) Rezerv para + APİ borçları+Kamu mevdu-atı Rezerv paraya APİ borçlarını eklersek parasal tabana ulaşırız. Parasal tabana kamu mevdua-tını eklersek MB parasına ulaşırız. Doğru yanıt E dir.

29. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise rezerv para kaçtır? A) 2100 B) 600 C) 400 D) 900 E) 1100 Parasal tabandan (rezerv para+APİ borçları) APİ borçlarını çıkarırsak rezerv paraya ulaşırız. Doğru yanıt D dir.

30. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise MB parası para kaçtır? A) 2100 B) 2600 C) 1000 D) 2000 E) 1400 Parasal tabana (rezerv para+APİ borçları) Ka-mu mevduatı eklenirse MB parası bulunur. Doğru yanıt D dir.

31. Merkez Bankası para arzı tanımı olan M2Y’de aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Vadeli mevduat B) Vadesiz mevduat C) Resmi mevduat D) Emisyon E) Merkez Bankası mevduatları Emisyon (dolaşımdaki nakit) + vadesiz mevduat (ticari + tasarruf) + MB mevduatların-dan oluşur. vadeli mevduat (ticari + tasarruf) hesabından oluşur. döviz tevdiat hesaplarından oluşur. Resmi mevduat ise M3 para arzı içindedir. Doğru yanıt C dir.

32. Merkez Bankası M3Y para arzı tanımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Resmi mevduat B) Döviz mevduatı C) Repo D) Vadeli mevduat E) Vadesiz mevduat Resmi mevduat + MB’deki diğer mevduatlardan oluşur. M3Y = M3 + döviz tevdiat hesaplarından oluşur. Repo hesabı M2YR para arzı içinde yer alır. M2YR = M2Y + repo hesa-bından oluşur. Doğru yanıt C dir.

33. Klasik İktisatçılara göre denge faiz oranı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Toplam talep ve toplam arz B) Para arzı ve para talebi C) Toplam gelir D) Fon arzı E) Yatırım ve tasarruf Klasik iktisatçıların piyasa faiz oranı, tasarrufla-rın yatırıma eşitlendiği noktada oluşur. Doğru yanıt E dir.

34. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede para arzının artmasına yol açmaz? A) MB’nin APİ ile tahvil alması B) Enflasyon oranın yükselmesi C) Piyasa faiz oranın artması D) Zorunlu karşılık oranının artması E) Reeskont kredisi faiz oranının düşmesi Bir ülkede para arzının artmasına yol açan et-menler, parasal tabanın artması (MB, parasal tabanı en çok APİ yoluyla etkiler) ve para çar-panının artmasıdır. Para çarpanını arttıran et-menler ise, nakit tercih oranının azalması, zo-runlu karşılık oranının azalması, serbest rezerv oranının azalması, vadeli mevduat tercih oranı-nın azalmasıdır. Enflasyon oranının yükselmesi halkın nakit tercih oranını arttıracağı için, para çarpanını düşürür. Doğru yanıt B dir.

35. Bir ülkede nakit tercih oranını azaltarak, para arzının artmasına yol açan etmenlerden hangisi yanlıştır? A) Piyasa faiz oranının artması B) Gelir düzeyinin artması C) Kayıtdışı ekonominin azalması D) ATM ve kredi kartlarının kullanımının yay-gınlaşması E) Finansal istikrarsızlık Finansal istikrarsızlık nakit tercih oranını azalt-maz, arttırır. Doğru yanıt E dir.

36. Merkez Bankası’nın APİ yoluyla tahvil alması durumunda para arzı ve faiz oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Para arzı azalır, faiz oranı düşer B) Para arzı artar, faiz oranı yükselir C) Para arzı değişmez, faiz oranı yükselir D) Para arzı artar, faiz oranı düşer E) Para arzı azalır, faiz oranı değişmez MB’nin APİ yoluyla piyasadan tahvil alması piyasadaki para miktarını arttırır. Para arzı ar-tınca faizler düşer. Doğru yanıt D dir.

37. Klasik iktisat teorisinde Fisher Denklemine göre MV=PY eşitliğinde para arzının (M) art-ması aşağıdakilerden hangisinin değişmesi-ne yol açar? A) V artar. B) P artar C) Y artar D) Y azalır E) P azalır eşitliğinde para arzının artması sadece fiyatları arttırır. V ve Y kısa dönemde sabittir. Doğru yanıt B dir.

38. Keynes’e göre faiz oranı yükseldiğinde tahvil fiyatı ve spekülatif amaçlı para talebi hakkında ne söylenebilir? A) Tahvil fiyatı yükselir, spekülatif amaçlı para talebi azalır B) Tahvil fiyatı düşer, spekülatif amaçlı para talebi artar C) Tahvil fiyatı düşer ve spekülatif amaçlı pa-ra talebi azalır D) Tahvil fiyatı yükselir ve spekülatif amaçlı para talebi artar E) Tahvil fiyatı değişmez, spekülatif amaçlı para talebi azalır Faiz oranı yükseldiğinde, tahvilin piyasa fiyatı düşer ve tahvile olan talep artar. Tahvil talebi arttığında ise spekülatif amaçlı para talebi aza-lır. Faiz ile para talebi arasındaki ilişki ters yön-lüdür. Faiz oranı maksimum olduğu zaman spekülatif amaçlı para talebi sıfır olur çünkü el-de para tutmanın maliyeti yüksektir. Kişiler tah-vile yatırım yaparlar. Doğru yanıt C dir.

39. Para talebinin istikrarsız, paranın dolaşım hızının ise sabit olmadığını ve faizden etki-lendiğini öne süren iktisatçı kimdir? A) Friedman B) Keynes C) Tobin D) Adam Smith E) Pigou Keynes, para talebinin faize bağlı olduğundan istikrarsız olduğunu, dolaşım hızının ise klasik-lerin ileri sürdüğü gibi sabit değil faize bağlı ol-duğunu ileri sürmüştür. Doğru yanıt B dir.

40. Spekülatif amaçlı para talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de fa-izden etkilendiği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Keynes B) Friedman C) Pigou D) Klasikler E) Tobin ve Baumal Tobin ve Baumal birbirlerinden ayrı olarak, Keynes’ten sonra spekülatif amaçlı para talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de faizden etkilendiğini ve bunların da faizle ters yönlü olduklarını ileri sürmüşleridir. Diğer farkları da Keynes gibi paranın tek alternatifinin tahvil olmadığını, diğer finansal araçların da rol oynadığını ve bunların talep edilmesinde sadece getirinin değil riskinde belirleyici olduğunu ileri sürmüşleridir. Doğru yanıt E dir.

41. Keynesyen iktisada göre faiz aşağıdakiler-den hangisinden vazgeçmenin bedelidir? A) Tasarruf B) Tüketim C) Likidite D) Yatırım E) İstihdam Keynesyen iktisada göre, faiz likiditeden vazgeç-menin bedelidir. Faizler yükselince elde para tut-manın maliyeti artar. Doğru yanıt C dir.

42. Parasal modele göre aşağıdakilerden hangisi döviz kurunun artmasına yol açmaz? A) Para çarpanının değerinin artması B) Para talebinin azalması C) Net dış varlıkların artması D) Reel gelirin azalması E) Yurtdışı fiyat düzeyinin artması Parasal modele göre kur Burada m, para çarpanı; NDA, MB’nin net iç varlık-ları; NFA, MB net dış varlıkları; k, para talebi; Y, reel gelir; Pf, yurt dışı fiyat düzeyidir. Buna göre yurtdışı fiyat düzeyinin artması değil azalması ha-linde kur düşecektir. Doğru yanıt E dir.

43. Fisher faiz kuramına göre nominal faiz oranı % 75, beklenen enflasyon % 35 ise reel faiz oranı % kaçtır? A) 40 B) 110 C) 2,14 D) 0,46 E) 35 Fisher faiz formülü: Reel faiz = nominal faiz- bek-lenen enflasyon. Buna göre reel faiz = 0,75 – 0,35 = 0,40’tır. Doğru yanıt A dır.

44. Dolaşımdaki nakit 10, vadesiz mevduat 15, vadeli mevduat 8 ise, aşağıdakilerden han-gisi doğrudur? A) B) C) D) E) M1 para arzı = Dolaşımdaki nakit+vadesiz mevduattır M2 para arzı = Dola-şımdaki nakit + vadesiz mevduat + vadeli mev-duattır Doğru yanıt C dir.

45. Merkez Bankası’nın APİ yoluyla tahvil alması halinde MB ve banka bilançosundaki değiş-meler için ne söylenebilir? A) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar. B) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar. C) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır. D) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır. E) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para (bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar. MB’nin tahvil alması durumunda bankalara para aktarması söz konusudur. Bu durumda MB’nin menkul kıymet hesabı ve pasifteki rezerv para artar. Bankalar ise, tahvil sattığı için aktifteki menkul kıymet hesabı azalır ve yine aktifteki rezervleri artar. Doğru yanıt A dır.

46. Merkez Bankası’nın A Bankasına Reeskont kredisi vermesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv he-sabı azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar B) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv he-sabı azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar C) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv he-sabı artar; bankanın aktifindeki rezerv he-sabı artar, pasifindeki reeskont kredisi he-sabı artar D) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv he-sabı artar; bankanın aktifindeki rezerv he-sabı artar, pasifindeki reeskont kredisi he-sabı artar E) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv he-sabı artar; bankanın aktifindeki rezerv he-sabı azalır, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar MB’nin A bankasına reeskont kredisi vermesi durumunda, MB’nin bilançosunun aktifindeki net iç varlıklar kısmındaki bankalara verilen kredi hesabı ve pasifindeki rezerv hesabı artar. Bankaların ise rezervleri arttığı için aktifteki rezerv hesabı artar ve reeskont kredisi kullandığı için pasifte reeskont kredisi hesabı artar. Doğru yanıt C dir.

47. Bankaların serbest rezervlerinin azalmasın-da (ER) aşağıdakilerden hangisinin etkisi yanlış verilmiştir? A) Faiz oranının artması B) Mevduat giriş hızının artması C) Finansal istikrarın artması D) Reeskont faiz oranının artması E) Menkul kıymet faizlerinin artması Reeskont faiz oranının artması, bankaların ser-best rezervlerini arttırır. Faiz oranının artması, mevduat giriş hızının artması, mevduat çıkış hı-zının azalması, mevduat giriş-çıkış belirsizliği-nin azalması, finansal istikrarın artması, O/N faiz oranının azalması, reeskont faiz oranının azalması ve menkul kıymet faizlerinin artması bankaların serbest rezervlerinin azalmasına yol açar. Doğru yanıt D dir.

48. Aşağıdakilerden hangisi klasik miktar teori-sinin yaklaşımlarından biri değildir? A) Para talebi faizden etkilenmez B) Paranın dolanım hızı sabittir C) Para miktarındaki artış üretimi etkiler D) Para sadece işlem amacıyla talep edilir E) Ekonomi daima tam istihdam durumundadır. Miktar teorisine göre, para miktarındaki artış üretimi etkilemez, sadece fiyatlar genel düzeyini arttırır. Doğru yanıt C dir.

49. Paranın dolaşım hızı ile ilgili aşağıdaki bilgi-lerden hangisi yanlıştır? A) Belli bir dönemdeki nominal GSMH’nin para arzına bölünmesiyle bulunur B) Akım değişkendir C) Klasik miktar teorisine göre kısa dönemde sabittir. D) Fiyat artış beklentisi, paranın dolaşım hızı-nı azaltır E) Faiz oranlarında düşme, paranın dolaşım hızını azaltır. Fiyatların artış beklentisi paranın dolaşım hızını azaltmaz tam tersine arttırır. Ayrıca gelirin artış beklentisi uzun dönemde paranın dolaşım hızını arttıracaktır. Doğru yanıt D dir.

50. Keynesgil görüşe göre faiz aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A) Tasarruf ve yatırım B) Toplam talep ve toplam arz C) Emek arzı ve emek talebi D) Para arzı ve para talebi E) Fon arzı Keynesgil görüşe göre piyasa faiz oranı, para arzı ve para talebinin eşitlendiği noktada ger-çekleşir. Doğru yanıt D dir.

51. Keynesgil yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Para talebi fonksiyonu istikrarlıdır. B) Faiz oranı para arzı ve talebince belirlenir C) Para mal değil aktif bir varlıktır. D) Dolaşım hızı istikrarsızdır ve faizden etki-lenir. E) Faiz oranı arttıkça, spekülasyon amaçlı para talebi azalır. Keynesgil yaklaşımda, para talebi fonksiyonu istikrarsızdır. Çünkü faizden etkilenir. Doğru yanıt A dır.

52. Aşağıdakilerden hangisi Friedman’ın sürekli gelir hipotezinin fonksiyonlarından biri de-ğildir? A) Tüketim B) Para arzı C) Yatırım D) Para talebi E) Dolaşım hızı Sürekli gelir, uzun dönemde beklenen ortalama gelirdir. Tüketim, yatırım, para talebi ve dolaşım hızı sürekli gelirin fonksiyonlarıdır ve bunlar istikrarlıdır. Para arzı sürekli gelirin fonksiyonu değildir. Doğru yanıt B dir.

53. Ekonomideki fiyat düzeyinin düşmesi sonu-cunda reel servetin artması, bunun ise tüke-tim harcamalarını arttırmasına ne denir? A) Keynes etkisi B) Fisher etkisi C) Cambridge etkisi D) Para çarpanı E) Pigou etkisi Pigou’nun bu etkisine reel ankes etkisi de denir. Doğru yanıt E dir.

54. Tobin’in q teorisine göre; firmanın piyasa değeri, firmanın yenilenme maliyetinden yüksek ise q değeri ve yatırım ilişkisi için ne söylenebilir? A) q değeri birden küçük olur ve yatırım azalır B) q değeri birden büyük olur ve yatırım azalır C) q değeri birden büyük olur ve yatırım artar D) q değeri değişmez ve yatırım azalır E) q değeri birden küçük olur ve yatırım artar Tobin’e göre her firmanın bir q’su vardır ve yatırıma buna göre karar verilir. firmanın piyasa değeri, firmanın yenilenme maliyetinden büyükse (q>1), firma yatırımlarını arttıracaktır. Tam tersi durumunda ise azaltacaktır. Para arzının artması durumunda hisse senedi fiyatları artacak ve firmanın piyasa değeri yükselecektir, q artacaktır ve firma yatırımını arttıracaktır. Bu, hisse senetleri kanalı yoluyla ekonomiyi etkileme biçimidir. Doğru yanıt C dir.

55. Kötü para iyi parayı piyasadan kovar görüşü kime aittir? A) Keynes B) Pigou C) Gresham D) Baumal E) Fisher Gresham yasası denilen kötü para iyi parayı piya-sadan kovar olgusu, mal para zamanında bimetalizm denilen altın ve gümüşten oluşan çift para sisteminin uygulandığı dönemde görülmüştür. Zamanla daha değerli olan altının piyasadan silineceği görüşüdür. Doğru yanıt C dir.

56. Aşağıdakilerden hangisi para piyasasının özelliklerinden değildir? A) İşletmelerin ve bireylerin kısa vadeli fi-nansman ihtiyaçları karşılanır B) Kredi ve borçların geri ödenme riski düşüktür. C) Kredi araçları hisse senedi ve tahvildir D) Vadeleri bir yıldan azdır E) İşletmelerin döner sermaye ihtiyaçları kar-şılanır Hisse senedi ve tahvil (uzun vadeli) sermaye piyasası araçlarındandır. Para piyasasında, kısa vadeli finansman ihtiyaçları karşılanır, vadeleri kısadır, işletmelerin döner sermaye ihtiyaçları karşılanır. Sermaye piyasasında ise işletmelerin sabit sermaye ihtiyacını karşılamaya yönelik krediler alınır. Doğru yanıt C dir.

57. Aşağıdakilerden hangisi bankaların fon kul-lanımı arasında yer almaz? A) Krediler B) İştirakler C) Merkez Bankası krediler D) Menkul kıymet plasmanları E) Rezervler Banka bilançosunun aktif kısmını oluşturan fon kullanımı arasında Merkez Bankası kredileri yer almaz. MB kredileri bankanın fon kaynağı arasın-da (pasifte) yer alır. Doğru yanıt C dir.

58. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Banka-sı’nın yetkilerinden değildir? A) Banknot ihraç etmek B) Vadeli mevduat toplamak C) Faiz oranlarını belirlemek D) Banka kredi işlemlerine uygulanacak reeskont ve iskonto oranlarını belirlemek E) Para ve kredi konularında karar almak, hükümete önerilerde bulunmak T.C. Merkez Bankası vadeli ve vadesiz mevduat toplamaz. Bu işlemi bankalar yapar. Doğru yanıt B dir.

59. Aşırı rezerv oranı (ER) ile piyasa faiz oranı arasındaki ilişki nasıldır? A) Faiz oranı yükseldiğinde aşırı rezerv azalır B) Aralarında ilişki yoktur. C) Faiz oranı düştüğünde aşırı rezerv oranı azalır. D) Faiz oranı yükseldiğinde aşırı rezerv oranı artar. E) Aşırı rezerv faiz oranını etkiler. Aşırı rezervi etkileyen iki temel faktör piyasa fa-iz oranı ve reeskont oranıdır. Faiz oranları yük-selince aşırı rezervler azalır, aşırı rezervlerdeki azalma ise para arzını arttırır. Reeskont oranı-nın düşmesi ise, ticari bankaların aşırı rezervle-rini azaltır. Çünkü bankaların rezerv tutma maliyeti azalır, bu da para arzının artmasına neden olur. Doğru yanıt A dır.

60. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının göstergeleri arasında yer almaz? A) Parasal taban B) Para arzı C) Para talebinin faiz esnekliği D) Bankalardaki rezervler E) Faiz oranı Para otoritelerinin para talebinin faiz esnekliği ekonomik faaliyetler üzerinde uygun bir gösterge değildir. Para politikasında uygun göstergeler, parasal taban, para arzı, bankalardaki rezervler ve faiz oranıdır. Doğru yanıt C dir.

61. Para arzının dışsal olarak belirlendiği bir durumda para arz eğrisi nasıldır? A) Yatay eksene paralel B) Orijinden çıkan bir doğrudur C) Negatif eğimlidir D) Yatay eksene dik bir doğrudur E) Hiperboliktir Para arzının dışsal olarak belirlenmesi, para arzının para otoritelerinin kararıyla belirlenmesi demektir. Merkez Bankası’nın para arzı üzerindeki kontrolü yüksektir. Bu durumda para çarpanında yer alan parametrelerin faizden etkilenmediği varsayımı ile dışsal para arzı eğrisi yatay eksene dik olarak çizilir. Doğru yanıt D dir.

62. Keynes sisteminde para arzındaki bir daral-manın reel ekonomiye aktarımını aşağıdaki-lerden hangisi gösterir? A) Kısa vadeli nominal faiz oranları düşer, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar B) Mal ve hizmet harcamaları artar, milli gelir artar C) Kısa vadeli reel faiz oranları yükselir, yatı-rım harcamaları azalır, milli gelir azalır D) Mal ve hizmet harcamaları azalır, milli gelir azalır E) Kısa vadeli reel faiz oranları yükselir, ihra-cat azalır, milli gelir azalır Buna göre, para arzı azaldığı zaman reel faiz oranı yükselir, yatırım harcamaları azalır ve milli gelir azalır. Doğru yanıt C dir.

63. Tobin’in q teorisine göre para arzındaki genişlemenin reel ekonomiye aktarımı nasıl-dır? A) Hisse senetleri fiyatları artar, q düşer, yatı-rım harcamaları artar, milli gelir artar B) Faiz oranı yükselir, net ihracat azalır, milli gelir azalır C) Faiz oranları yükselir, yatırım harcamaları azalır, mili gelir azalır D) Hisse senedi fiyatları artar, q artar, yatırım harcamaları artar, milli gelir artar E) q artar, hisse senetleri fiyatları düşer, faiz oranları artar, yatırım harcamaları azalır, milli gelir artar Para arzı artığında kişilerin elinde daha fazla para olacaktır ve hisse senetlerine olan talep artacak, bundan dolayı da hisse senedi fiyatı yükselecektir. Bu da daha yüksek bir q değeri sağlayacaktır. Bu da yatırımların artmasına ve dolayısıyla milli gelirin artmasına neden olacaktır. Doğru yanıt D dir.

64. Tobin’ in q teorisine göre hangi durumda firma yeni yatırımlar yapar? A) q = 1 B) q > 1 C) q = 0 D) q < 1 E) 0 < q < 1 q değeri birden büyükse, firmanın piyasa değeri sermayenin yenilenme maliyetine göre yüksektir yani yeni fabrika ve sermaye teçhizatı firmanın değerine göre ucuzdur. Bu durumda firma yeni hisse senedi çıkararak, firmanın yenilenme maliyetine göre daha yüksek bir fiyat elde eder ve yeni yatırım malları alma fırsatı elde ederek, yatırım harcamalarını arttırır. Doğru yanıt B dir.

65. Hükümetin harcamaları arttırması sonucu milli gelirin artıp, faiz oranın azalması aşağı-dakilerden hangisinin sonucunda oluşur? A) Merkez Bankası aynı zamanda para arzını azaltmıştır B) LM eğrisi yatay eksene paraleldir C) IS eğrisinin eğimi LM eğrisinin eğiminden daha büyüktür D) Merkez Bankası aynı zamanda para arzını arttırmıştır E) LM eğrisi dik konumdadır Devlet harcamalarında bir artış sonucu IS eğrisi sağa kayar. Bu durumda gelir artışıyla birlikte faiz oranı da artar. Ancak Merkez Bankası aynı zamanda para arzını azaltırsa, harcamaların artması sonucu yükselen faiz oranlarının artışı, para arzı azalışı ile düşer. Doğru yanıt D dir.

66. Yatırımların faize duyarlılığı -0- ise aşağıda-kilerden hangisi söylenebilir? A) LM eğrisi diktir B) IS eğrisi yatıktır C) IS eğrisi diktir D) LM eğrisi yatıktır E) LM eğrisinin eğimi IS eğrisinin eğiminden daha büyüktür Yatırımların faize duyarlılığı -0- olması IS eğri-sinin eğiminin sonsuz olması anlamına gelir. Bu da yatay eksene dik bir doğru oluşturur. IS’nin eğimi ‘dir. Burada ke harcama çarpanı ve b ise yatırımların faize duyarlılığıdır. Buna göre b parametresinin 0 olması eğimi sonsuz yapacağından IS eğrisi dik olacaktır. Ke ve b değeri ne kadar düşük olursa IS eğrisinin eğimi o kadar artacak ve eğri dikleşecektir. Keynesyenler b’nin düşük bir değerde olacağını savunurlar, klasikler ise bunun tersini iddia ederler. Doğru yanıt C dir.

67. Para ve üretim ilişkisi çerçevesinde klasik iktisatçılara göre kısa dönemde toplam arz eğrisi nasıldır? A) Sonsuz eğimlidir B) Eğimi önce artar sonra azalır C) Eğimi sıfırdır D) Eğim sıfır ile bir arasındadır E) Eğim birden büyüktür Klasiklere göre, Say kanunu gereğince ekonomi daima tam istihdamdır. Bu yüzden toplam arz eğrisi kısa dönemde diktir yani eğim sonsuzdur. O halde para arzı artışları sadece fiyatları arttırır, ekonomi tam istihdamda olduğundan üretimi etkilemez. MV=PY P SAS Y Doğru yanıt A dır.

68. Para talebi aşağıdakilerden hangisine bağlı-dır? A) Faiz oranına B) Nominal gelire C) Reel gelir ve reel faiz oranına D) Servete E) Nominal gelir ve reel faiz oranına Para talebi denklemi Buna göre, k; reel para talebinin gelire duyarlılığı, h; reel para talebinin faize duyarlılığını ölçer. H’yi işlem ve ihtiyat amaçlı para talebi, h’yi ise spekülatif amaçlı para talebi olarak da ifade edebiliriz. LM eğirsinin eğimi k/h’dir. Buna göre k değeri ne kadar yüksek ve h değeri ne kadar düşük olursa LM eğrisi o kadar dik olacaktır. Doğru yanıt C dir.

69. Sermaye girişinin serbest olduğu bir eko-nomide faiz oranlarının yükselmesi ihracatı ve ithalatı nasıl etkiler? A) İhracat değişmez, ithalat artar B) Hem ihracat hem ithalat artar C) İhracat artar, ithalat değişmez D) İhracat azalır, ithalat artar E) İhracat azalır, ithalat artar Faiz oranının yükselmesi, dışarıdan döviz giri-şine neden olacağından, kur düşer ve yerli para değer kazanır. Bu ise ihracatı azaltır, ithalatı arttırır. Doğru yanıt E dir.

70. Merkez Bankası’nın para arzını arttırması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçek-leşir? A) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı artar top-lam üretim artar B) LM eğrisi sola kayar, faiz oranı artar, top-lam üretim azalır C) LM eğrisi sola kayar, faiz oranları düşer, toplam üretim artar D) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı düşer, toplam üretim artar E) LM eğrisi sağa kayar, faiz oranı düşer, toplam üretim düşer MB’nin para arzını arttırması durumunda LM eğrisi sağa kayar, faiz oranları düşer ve toplam üretim artar. Doğru yanıt D dir.

71. IS-LM modeli çerçevesinde yatırımların faize karşı duyarlı olması sonucunda aşağıdaki-lerden hangisi söz konusudur? A) Para politikası çarpanı yüksektir B) Maliye politikası çarpanı yüksektir C) Maliye politikası çarpanı düşüktür D) Para politikası çarpanı sonsuzdur E) Maliye politikası çarpanı sıfırdır Yatırımın faize duyarlılığı para politikasını değil, maliye politikasını etkiler. Buna göre IS’nin eği-mi olan 1/ke.b formülünde, yatırımların faize duyarlılığı olan b katsayısı büyüdükçe IS’nin eğimi azalır ve IS yatıklaşır. Dolayısıyla maliye politikası çarpanı yüksek olur. Doğru yanıt B dir.

72. IS-LM modeli çerçevesinde daraltıcı bir ma-liye politikası üretim ve faiz oranını nasıl et-kiler? A) Üretim artar, faiz oranları artar B) Üretim değişmez, faiz oranları yükselir C) Üretim düşer, faiz oranları yükselir D) Üretim artar, faiz oranları düşer E) Üretim düşer, faiz oranları düşer Negatif eğimli bir IS ve pozitif eğilimli bir LM durumunda daraltıcı bir maliye politikası IS eğrisini sola kaydırır. Bu durumda faiz oranları düşer ve üretim azalır. Doğru yanıt E dir.

73. Aşağıdaki durumların hangisinde LM eğrisi sola kayar? A) Zorunlu karşılık oranının artması B) Merkez Bankası’nın APİ yoluyla tahvil sa-tın alması C) Merkez Bankası’nın genişletici bir para politikası uygulaması D) Üretimim artması E) Reeskont oranının düşmesi Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranını art-tırması, para arzını azaltır ve LM eğrisi sola ka-yar, bu durumda faiz oranları yükselir ve üretim azalır. Doğru yanıt A dır.

74. Monetarist iktisatçılara göre para arzının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Toplam arz eğrisi sağa kayar B) Toplam arz eğrisi sola kayar C) Toplam talep eğrisi sağa kayar D) Toplam talep ve toplam arz eğrisi değiş-mez E) Toplam talep eğrisi sola kayar Monetaristlere göre para arzı artışları, beklenen enflasyonu yükseltir. Bu durumda ilerde mal fiyatlarına zam gelmesi beklendiği için, mal talebi artar ve toplam talep eğrisi sağa kayar. Doğru yanıt C dir.

75. Keynesgil görüşe göre aşağıdakilerden hangisi durumunda para politikası etkisiz olur? A) Ekonomi tam istihdamda ise B) Ekonomi likidite tuzağında ise C) Maliye politikası çarpanı yükse ise D) Ücretlerin esnek olmaması durumunda E) Ekonomi eksik istihdamda ise Likidite tuzağında faiz oranları minimumdur. Bu durumda para arzı artışı faiz oranlarını daha fazla düşüremez. Dolayısıyla yatırım ve milli gelir üzerinde etkili olamaz. Para politikası etkili olamaz. Doğru yanıt B dir.

76. Zorunlu rezerv oranının (rr) % 25, serbest rezerv oranının (e) % 15 olduğu durumda, 10.000 TL tutarında başlangıç mevduatı ile yaratılabilecek kaydi para miktarı ne kadar-dır? A) 15.000 TL B) 30.000 TL C) 25.000 TL D) 10.000 TL E) 40.000 TL Sistemde zorunlu karşılık ve serbest rezerv tutma oranından başka bir sızıntı olmadığı var-sayımı ile mevduat çarpanı Bu du-rumda işleminden çarpanın değeri-ni 2,5 olarak buluruz. Toplam mevduatta değişikliği ise mevduat çarpanı ile başlangıç mevduatını çarparak buluruz. Başlangıçta 10.000 TL mevduatımız olduğu için TL TL toplam mevduatta değişiklik olur. Doğru yanıt C dir.

77. Aşağıdakilerden hangisi bankaların kaydi para yaratma miktarını azaltmaz? A) Vadeli mevduat zorunlu rezerv oranının artması B) Vadeli mevduat faiz oranının artması C) Nakit tercih oranının azalması D) Bankaların serbest rezerv oranının artması E) Munzam karşılık oranının artması Halkın nakit tercih oranının azalması kaydi para yaratma miktarını arttırır. Eğer nakit tercih oranında bir artış olursa, bankaların kullandırdığı kredilerin daha azı bankacılık sistemine geri döner ve kaydi para miktarı azalır. Doğru yanıt C dir.

78. Para arzının 100 TL ve para talebinin 0,50 Y olması durumunda parasal gelir düzeyi kaç TL olur? A) 500 B) 250 C) 50 D) 200 E) 100 eşitliğinden Y yerine ko-nulduğunda olarak buluruz. Doğru yanıt D dir.

79. Para arzının 200 TL ve para talebinin 0,10 olduğu bir ekonomide paranın dolaşım hızı kaçtır? A) 200 B) 10 C) 2000 D) 500 E) 50 eşitliğinden Y’den, olarak buluruz. Nominal geliri para arzına bölersek paranın dolaşım hızını buluruz; Doğru yanıt B dir.

80. Aşağıda verilen değerlerle ilgili dönemde 1.000 TL’lik mevduatla yaratılabilecek kaydi para miktarı ne kadardır? Vadesiz mevduat zorunlu karşılık oranı Vadeli mevduat zorunlu karşılık oranı Vadeli mevduat tercih oranı Halkın nakit tutma oranı A) 1,5 B) 2 C) 3,2 D) 6 E) 3,85 Mevduat çarpanını dir. Buna göre mevduat çarpanı olur. eşitliğinden bu-lunur. Doğru yanıt E dir.

81. Fiyatlar genel düzeyinin artması aşağıdaki-lerden hangisine sebep olur? A) LM eğrisinin sağa doğru kaymasına B) LM eğrisinin sola kaymasına C) IS eğrisini sola kaymasına D) IS eğrisini değiştirmez E) LM eğrisini etkilemez Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi ekonomideki para arzının reel olarak artmasına neden olur. Bu ise LM eğrisini sağa kaydırır. Doğru yanıt B dir.

82. Toplam talepteki gerçekleşen artışın, bekle-nen artıştan fazla olması halinde üretim dü-zeyi ve işsizlik hakkında ne söylenebilir? A) Reel gelir azalır, işsizlik oranı düşer B) Reel gelir değişmez, işsizlik oranı düşer C) Reel gelir artar, işsizlik oranı düşer D) Reel gelir artar, işsizlik oranı azalır E) Reel gelir azalır, işsizlik oranı değişmez Toplam talepteki artış (gerçekleşen enflasyo-nun) halkın beklediği düzeyin üzerinde olursa ücretler reel olarak düşer, firmalar daha çok işçi istihdam ederler ve daha fazla üretim yaparlar. Bunun sonucunda reel gelir artar ve istihdam arttığı için de işsizlik azalır. Doğru yanıt C dir.

83. Klasik faiz teorisine göre aşağıdakilerden hangisi denge faiz oranının artmasına yol açar? A) Tasarrufların artması B) Para talebinin artması C) Yatırımların artması D) İstihdamın artması E) Para arzının artması Klasik faiz teorisine göre denge faiz haddi yatı-rımların tasarruflara eşitlendiği noktada belirle-nir. Buna göre negatif eğimli bir yatırım eğrisin-de, yatırımların artması denge faiz oranını arttı-rır. Tasarrufların artması ise faiz oranlarını dü-şürür. Doğru yanıt C dir.

84. Klasik miktar teorisine göre para talebi ve faiz oranı arasındaki ilişki hakkında ne söy-lenebilir? A) Para talebi artınca, faiz oranı artar B) Para talebi ile faiz oranı arasında bir ilişki yoktur C) Para talebi artınca faiz oranı düşer D) Faiz oranı artınca, para talebi artar E) Faiz oranı artınca para talebi azalır Klasik miktar teorisinde para talebi ve faiz oranı arasında bir ilişki yoktur. eşit-liğinde V ve Y sabittir, faiz oranlarının para talebi üzerinde etkisi yoktur. Doğru yanıt B dir.

85. Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın aktif-teki kalemlerinden biri değildir? A) MB bankasındaki mevduatları B) Krediler C) Kasa D) Plasmanlar E) Tasarruf mevduatları Tasarruf mevduatları banka mevduatlarının içinde olan pasif kalemlerinde yer alır. Tasarruf mevduatı, gerçek kişilerin, derneklerin, vakıfların, ticari nitelikli olmayan kişi veya kurumların bankaya yatırdıkları paralardır. Doğru yanıt E dir.

86. MB’nin beklenmeyen daraltıcı bir para politi-kasının etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Enflasyonun beklenen oranının altına in-mesi ve işsizliğin artması B) Enflasyonun beklenen oranının üzerine çıkması ve işsizliğin azalması C) Enflasyonun beklenenin altına inmesi ve işsizliğin azalması D) Enflasyonun beklenen oranın üzerine çık-ması ve işsizliğin artması E) Enflasyonun beklenen oranının üstüne çıkması ve işsizliğin değişmemesi MB beklenmeyen bir şekilde para arzını azalttı-ğı zaman beklenen enflasyon fazla olacak, gerçekleşen enflasyon düşük olacaktır. Bu durum fiili üretim düzeyinin azalmasına ve işsizliğin artmasına neden olacaktır. Doğru yanıt A dır.

87. Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif kalemindeki mevduatları arasında yer al-maz? A) Tasarruf mevduatları B) Ticari mevduatlar C) Merkez Bankası mevduatları D) Resmi mevduatlar E) Bankalar mevduatı Merkez Bankası mevduatları bankaların aktif kaleminde yer alır. Bunlar bankaların Merkez Bankasına yatırdıkları zorunlu ve serbest re-zervlerdir. Doğru yanıt C dir.

88. Aşağıdakilerden hangisi ticari mevduat ara-sında yer almaz? A) Kooperatiflere ait mevduat B) Bankalar mevduatı C) Derneklere ait mevduatlar D) Vakıflar ait mevduat E) Gerçek kişilerin mevduatları Bankalar mevduatı, bankaların birbirleri nezdinde yatırdıkları mevduatlardır. Ticari mevduatlar içinde değildir. Bankaların mevduat sınıflandırmasını; ticari mevduat, ta-sarruf mevduatı, resmi mevduat, bankalar mevduatı ve diğer mevduatlar olarak sıralayabiliriz. Doğru yanıt B dir.

89. Ekonomi likidite tuzağında ise aşağıdakiler-den hangisi etkili olur? A) Devlet harcamalarının arttırılması B) Devlet harcamalarının düşürülmesi C) Para arzının arttırılması D) Para arzının düşürülmesi E) Herhangi bir etki söz konusu olamaz Likidite tuzağında para politikası uygulaması etkili değildir. Para politikası çarpanı sıfırdır. Likidite tuzağında maliye politikası etkindir. Buna göre devlet harcamalarının artması IS yi sağa kaydıracak, böylece milli gelir artacaktır. Doğru yanıt A dır.

90. Fon talebi ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasaya ne ad verilir? A) Döviz piyasası B) Tahvil piyasası C) Borsa D) Finansal piyasa E) Bono piyasası Fon talebi ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalara finansal piyasa denir. Doğru yanıt D dir.

91. Para çarpanının en yüksek değerine ulaş-ması için zorunlu rezerv - mevduat oranının kaç olması gerekir? A) ∞ B) 1 C) 0 D) 2 E) 0,2 Zorunlu rezerv - mevduat oranı ne kadar düşük olursa para çarpanının değeri o kadar yüksek olur. Zorunlu rezerv - mevduat oranının sıfır ol-duğu bir ekonomide para çarpanı değeri yüksek olur. Doğru yanıt C dir.

92. Aşağıdakilerden hangisi parasal tabanı (B) gösterir? Rezervler A) B) C) D) E) Parasal taban, dolaşımdaki nakit ve rezervler-den oluşmaktadır. Doğru yanıt D dir.

93. İçsel para arzı söz konusu olduğunda aşağı-dakilerden hangisi para arz eğrisini sağa kaydırır? A) Faiz oranı artışı B) Serbest rezerv oranının azalması C) Zorunlu rezerv oranının artması D) Parasal tabanın düşmesi E) Nakit oranının artması Para arzının içsel olması, faiz dışı etkenlerin para arzını etkilemesi demektir. Serbest rezerv oranının azalması para çarpanının değerini yükselteceğinden para arz eğrisi sağa kayar. Doğru yanıt B dir.

94. T.C Merkez Bankası’nın milli bankalara ait pay senetleri aşağıdakilerden hangisidir? A) A B) B C) C D) D E) E T.C Merkez Bankasının pay senetleri 4 gruba ayrılır. 1. A Grubu pay senedi Hazine’ye aittir. 2. B Grubu pay senetleri milli bankalara aittir. 3. C Grubu pay senetleri diğer banka ve imti-yazlı şirketlere aittir. 4. D grubu pay senetleri ise T.C vatandaşları-na aittir. Doğru yanıt B dir. 95. Keynes likidite tuzağında para talebinin faize esnekliği (h) hakkında ne söylenebilir? A) 0 B) 1> h C) 1< h D) 0Para ve Banka Çözümlü 203 Soru PDF  İNDİR

3 4

 
Son Güncelleme: 14.10.2016 15:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209