Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda belirtilen anabilim/bilim dallarının lisansüst

Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda belirtilen anabilim/bilim dallarının lisansüst

14 Ocak 2016 Perşembe 07:09
59 Okunma
Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda belirtilen anabilim/bilim dallarının lisansüstü programlarına, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Türk Uyruklu adayların başvuruları 04-13 Ocak 2016 tarihleri arasında alınacaktır.(09 Ocak2016 Cumartesigünü dahil) Yabancı Uyruklu adayların başvuruları ise 04-13 Ocak 2016 tarihleri arasında alınacaktır.(09 Ocak2016 Cumartesi günü dahil) Adayların tezsiz yüksek lisans ile uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarınabasvuru.trakya.edu.tr adresinden, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına iseşahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Adaylar en fazla bir tezli bir tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir. Aynı anda iki tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların birinci başvuruları dikkate alınacaktır. NOT: Tezsiz yüksek lisans programlarında ikinci öğretim eğitimi verilmektedir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen aday sayısı 15 kişinin altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacak ve kesin kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri de iade edilecektir. A-BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER: Türk Uyruklular; 1-Başvuru Formu (Web sayfamızdan temin edilebilir.) 2-Özgeçmiş 3-Referans mektubu ve kompozisyon : Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir. 4-Diploma : Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların lisans,doktora programları için başvuracakadaylarınlisans/tezli yüksek lisansdiploması veya yenitarihlimezuniyetbelgesininonaylıörneği(YabancıülkelerdekiYükseköğretim Kurumlarındanmezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alacakları denklik belgesi). NOT: Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi de getirilmelidir. Onaylı olmayan Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopileri Enstitüce onaylanacaktır. 5-Not Belgesi (Transkript): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. 6-ALES Sonuç Belgesi: Yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)' dan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi (Müzik ve HeykelAnasanat Dalı Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Programlarına başvuran adaylar hariç), doktoraya lisans diploması ile başvuracakların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'dan başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi istenir. (Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı ve başka bir lisansüstü programa ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış, yeniden başka bir programa başvuru yapacak adaylardan en fazla bir yarıyıl ara verenlerden, ALES standart puanı 55'ten aşağı olmamak koşuluyla ALES belgesi istenmez.) Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan, ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. 7-Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracakların YDS'den ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) içinDoktora programına başvuracakların YDS'den Almanca Dilinden en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. 8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 9-Fotoğraf (1 adet) (Vesikalık) Yabancı Uyruklular; 1-Başvuru Formu (Web sayfamızdan temin edilebilir.) 2-Özgeçmiş 3-Referans mektubu ve kompozisyon : Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir. 4-Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe'ye çevrilmiş metni, 5-Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranır. (Adayların eğitim aldıkları ya da almakta oldukları okulların Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair okul tanıma yazısını ibraz etmeleri gerekir.) 6-Not Belgesi (Transkript) : Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince Türkçe'ye çevrilmiş metni, 7-Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların başvurularında ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. 8-Türkçe Yeterlik Belgesi : Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez. 9-Pasaport Fotokopisi (Onaylı): Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir. 10-Fotoğraf (1 adet) (Vesikalık) B-DEĞERLENDİRME Türk Uyruklular; Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde; ALES puanının % 60'ı,lisans/tezli yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 40'ı (Müzik ve Heykel Anasanat Dalı için mülakat puanının % 70'i, lisans/yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 30'u)dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının tezli yüksek lisans programları için en az 65, doktora/sanatta yeterlik programları için en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesinde; ALES puanının % 60'ı,lisans ağırlıklı not ortalamasının % 40'ı toplanır ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program); ALES puanının %50'si, mülakatın %40'ı, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %10'u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için belirtilen oranların yüksek lisans programı için en az 65, doktora programı için en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular; Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile oluşan kazanan adayların kesin listesi en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilir ve kontenjan kadar öğrenci alınır. C- SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ Türk uyruklular; MÜLAKAT TARİHİ : Müzik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) 14 Ocak2016 Perşembe günü saat 10:00' da yapılacaktır. MÜLAKAT YERİ: -Müzik Anasanat Dalı Mülakatı (yazılı ve/veya sözlü) Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü'nde yapılacaktır. -Heykel Anasanat Dalı Mülakatı (yazılı, sözlü ve dosya değerlendirmesi) Trakya ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır. -Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) Mülakatı (yazılı ve/veya sözlü) Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Almanca Bölümünde yapılacaktır. ALAN KAYNAK DİLİ SINAV TARİHİ: -Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı için Arapça Dil Sınavı 14 Ocak 2016Perşembe günü saat 14:00'da Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır. -Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili ve Eğitimi Bilim Dalı için Almanca (yazılı ve sözlü) Sınavı14 Ocak 2016Perşembe günü saat 14:00'da Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Almanca Bölümünde yapılacaktır. KESİN KAYIT TARİHLERİ:18-23 Ocak2016 tarihleri arasında (Cumartesi günü dahil) Enstitüde yapılacaktır. YEDEK KAYIT TARİHLERİ:25-26 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. Yabancı Uyruklular; MÜLAKAT TARİHİ : Müzik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) 14 Ocak2016 Perşembe günü saat 10:00' da yapılacaktır. MÜLAKAT YERİ: -Müzik Anasanat Dalı Mülakatı (yazılı ve/veya sözlü) Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü'nde yapılacaktır. -Heykel Anasanat Dalı Mülakatı (yazılı, sözlü ve dosya değerlendirmesi) Trakya ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır. -Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) Mülakatı (yazılı ve/veya sözlü) Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Almanca Bölümünde yapılacaktır. ALAN KAYNAK DİLİ SINAV TARİHİ: -Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı için Arapça Dil Sınavı 14 Ocak 2016Perşembe günü saat 14:00'da Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır. -Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili ve Eğitimi Bilim Dalı için Almanca (yazılı ve sözlü) Sınavı14 Ocak 2016Perşembe günü saat 14:00'da Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Almanca Bölümünde yapılacaktır. KESİN KAYIT TARİHLERİ:18-23 Ocak2016 tarihleri arasında (Cumartesi günü dahil) Enstitüde yapılacaktır. YEDEK KAYIT TARİHLERİ:25-26 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. YABANCI DİL SINAV TARİHİ:14 Ocak 2016Perşembegünü saat 14:00'dailgili Enstitüde yapılacaktır. (Doktora programlarına başvuranlardan yabancı dil belgesi olmayanların) TÜRKÇE YETERLİK SINAV TARİHİ: 18 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 10:00'dailgili Enstitüde yapılacaktır. NOT: -Online olarak tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda beyan esas olup öğrencilerin yerleşmeleri halinde kayıt esnasında istenilen belgelerini getirmeleri gerekmektedir.Kayıt için istenilen belgeler ile başvuru formundaki bilgiler arasında fark tespit edilmesi durumunda yerleşme ve kayıt işlemi iptal edilecektir. -Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuracak adaylardan lisans ve yüksek lisans derecelerini farklı alanda almış olanlar en çok 1 yıl sürecek olan "Bilimsel Hazırlık Programı"na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir. -Sosyal Bilimler Enstitüsü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen aday sayısı 15 kişinin altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacak ve kesin kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri de iade edilecektir. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI
ANABİLİM/BİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ(II.ÖĞRETİM) YÜKSEK LİSANS UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES PUAN TÜRÜ
TC UYR. YAB. UYR. TC UYR. YAB. UYR. TC UYR. YAB. UYR. TC UYR. YAB. UYR.
ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı(Namık Kemal Üniversitesi ile ortak program) 5(p) - 1 - - - - - - - 5(p) - 1 ALES-SÖZ
Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı 12 (a) - 3( a) - - - - - - - 6(a) - 4(a) ALES-SÖZ
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi - - - - - - 50 - - - - ALES-SÖZ
Girişimcilik Anabilim Dalı 5 (d) - - - - - - - - - - - ALES-EA
Görsel Kültür Anabilim Dalı 3 3 - - - - - - - - - ALES-SÖZ
İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 3 (e) 2 1(e) - - - - - - - - - - ALES-EA
İktisat Anabilim Dalı 5 (f) - - - - - - - - 3 (f) 3 1 ALES-EA
İşletme Anabilim Dalı 5 (g) - - - 30 - 50 - - - - ALES-EA
İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı - - - - - - 50 - - - - ALES-EA
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı - - 5(h) - - - - - - - - - 5(h) Y. Lisans: ALES-SÖZ Doktora: ALES EA
Maliye Anabilim Dalı 2(ç) 1(b) 1(ç) 1(b) - - - - - - - - - ALES-EA
Müzik Anasanat Dalı 1(ı) - 1 - - - - - - - 1 (ı) - 1 YOK
Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı 6(i) 1 1 - - - - - - - - - - ALES-SÖZ-EA-SAY
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı - - - 40 - - - - - - - - ALES-EA
Sanat Tarihi Anabilim Dalı 2 (k) - 2 - - - - - - - - - ALES-SÖZ
Balkan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 5 (l) 1 5 - - - - - - - - - - ALES-SÖZ
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 10(m) - 3 - - - - - - - - - - ALES-SÖZ
Tarih Anabilim Dalı 15 (n) - 3 - - - - - - 3 (n) - 3 ALES-SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı 10(o) - 5 - - - - - - - 5 - 3 ALES-SÖZ
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 5(r) 1 4 - - - - - 4 (r) 1 3 ALES-EA
Yabancı Diller Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı 5 (ö) - 1 - - - - - - - 5 (ö) - 1 ALES-SÖZ
İnsan ve Toplum Araştırmaları Anabilim Dalı 15 3 - - - - - - - - - - ALES-EA
Heykel Ana Sanat Dalı 6(b) 1(a) 1(b) 1(a) - - - - - - - - - YOK
ALAN İÇİ KONTENJANLAR İÇİN MEZUNİYET VE KABUL KOŞULLARI
(a) Balkan çalışmaları -Yüksek lisans programı kontenjan dağılımları ve kabul koşulları aşağıdaki şekildedir. 5 (Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı veya Tarih Bölümlerinden mezun olmak.) 4 (Fakültelerin Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyat, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Bulgarca Mütercim Tercümanlık veya Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak.) 3 (Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, İşletme veya İktisat Bölümünden mezun olmak) -Doktora programı için kontenjan dağılımları ve kabul koşulları aşağıdaki şekildedir. 2 (Türk Dili, Türk Edebiyatı veya Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.) 2 (Balkan Çalışmaları, Balkan Araştırmaları, Balkan Dilleri ve Edebiyatları veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans mezunu olmak.) 2(Uluslararası İlişkiler, İşletme veya İktisat yüksek lisans mezunu olmak) -Yabancı Uyruklu öğrenciler için kontenjan dağıtımı yapılmamış olup, sadece kabul koşulları geçerlidir.
(b ) Heykel Heykel Bölümü mezunu olmak. (Yapılacak mülakatta adayın daha önce hazırlamış olduğu eserlerin dosya değerlendirilmesi yapılacaktır.)
(ç) Maliye Maliye Bölümü mezunu olmak.
(d ) Girişimcilik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının tüm bölümlerinden birisinden mezun olmak
(e) Okul öncesi Okul öncesi öğretmenliği lisans programından mezun olmak
(f) İktisat Yüksek lisans programı için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının tüm bölümlerinden birisinden mezun olmak Doktora programı için İktisat Anabilim Dalı veya İktisat Bölümünden mezun olmak.
(g) İşletme/Muhasebe ve Denetim İşletme Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının İşletme Bölümlerinden lisans mezun olmak.
(h) Kamu Yönetimi Yüksek lisans programı için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültelerinden birisinden mezun olmak, doktora programı için ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültelerinden lisans veya Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler ile Kentleşme ve Çevre lisansüstü programlarından yüksek lisans derecesi almış olmak
(ı) Müzik Klasik batı müziği eğitimi veren devlet konservatuarlarının Müzik bölümlerinin Piyano, (Gitar Sanat hariç) Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurma Çalgılar bölümlerinden ve Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak (Yapılacak mülakatta Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlere ait adayın kendi seçeceği bir eseri icra etmeleri)
(i) Rekreasyon Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan veya Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünden mezun olmak. Ayrıca verilen 6 kişilik kontenjanın 1'i milli sporcu kontenjanı için ayrılmıştır. Milli Sporcu kontenjanına başvuruda Millilik Belgesini ibraz etmeleri.
(k) Sanat Tarihi Üniversitelerin Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak.
(l) Balkan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans programları için; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte'lerinin İktisat Fakültelerinin, İşletme Fakültelerinin (yalnızca adı geçen fakültelerin) Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, Ekonomi Politik Bölümlerinden mezun olmak
(m) Temel İslam Bilimleri İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi lisans programlarından mezun olmak. Ayrıca belirlenen jüri tarafından yapılacak olan Alan Kaynak Dili (Arapça) Sınavından 70 ve üzeri bir puan alma koşulu aranmaktadır..
(n) Tarih Yüksek lisans programı için üniversitelerin Tarih Bölümünden lisans mezunu olmak, Doktora programı için de tarih anabilim dalından yüksek lisans mezunu olmak.
(o) Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak,
(ö) Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı İçin;Dört yıllık Yabancı Dillerle ilgili (Alman Dili ve Eğitimi, Alman Kültürü ve Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Dilbilim-Almanca-, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türkçe-Almanca), Çeviribilim-(Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (Almanca-Türkçe) lisans mezunu olmak Doktora programı için; Yüksek Lisans Programı İçin;Dört yıllık Yabancı Dillerle ilgili (Alman Dili ve Eğitimi, Alman Kültürü ve Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Dilbilim-Almanca-, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türkçe-Almanca), Çeviribilim-(Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (Almanca-Türkçe) lisans/yüksek lisans mezunu olmak, Ayrıca belirlenen jüri tarafından yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavdan Yüksek lisans Programı için 60, Doktora Programı için 70 ve üzeri bir puan alma koşulu aranmaktadır..
(p)Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı İçin;Dört yıllık Yabancı Dillerle ilgili (Alman Dili ve Eğitimi, Alman Kültürü ve Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Dilbilim-Almanca-, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türkçe-Almanca), Çeviribilim-(Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (Almanca-Türkçe) lisans mezunu olmak, ALES'den 3 yıldan eski olmamak üzere Sözel Bölümden 55 ve üstü puana sahip olduğunu belgelemek. Doktora programı için; Dört yıllık Yabancı Dillerle ilgili (Alman Dili ve Eğitimi, Alman Kültürü ve Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Dilbilim-Almanca-, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türkçe-Almanca), Çeviribilim-(Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (Almanca-Türkçe) lisans/yüksek lisans mezunu olmak, ALES'den 3 yıldan eski olmamak üzere Sözel Bölümden 55 ve üstü puana sahip olduğunu belgelemek ve YDS ve eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Almanca'dan en az 60 puan almış olmak.
( r)Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans programları için; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin (yalnızca adı geçen fakültelerin) Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği bölümlerinden birisinden mezun olmak; Doktora programı için ise Sosyal Bilimler Enstitülerinin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği, Ekonomi Politik anabilim/bilim dallarından herhangi birinden yüksek lisans mezunu olmak
ALAN DIŞI KONTENJANLAR İÇİN MEZUNİYET VE KABUL KOŞULLARI
(a) Heykel Anasanat Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi veya bunlara denk Fakültelerden mezun olmak.
(b) Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Başvuru şartları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'nün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Türk Uyruklu adayların başvuruları 04-13 Ocak 2016 tarihleri arasında (09 Ocak2016 Cumartesi günü dahil) , Yabancı Uyruklu adayların başvuruları ise 04-22 Ocak 2016 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Adaylar en fazla iki programa başvuru yapabilirler. İkiden fazla başvuru yapıldığı takdirde başvurularının tamamı işleme konmaz. Başvurduğu her iki programa da yerleşen bir aday ancak bir programa kesin kayıt yaptırabilir. A-BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER: Türk Uyruklular; (1)Başvuru formu. (Web sayfamızdan temin edilebilir). (2)Özgeçmiş. (3)Referansmektubuvekompozisyon :Doktoraprogramlarınabaşvuracakadaylardanreferansmektubuvenedendoktorayapmakistediğinibelirten kompozisyon istenir. (4)Diploma: Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların lisans,doktora programları için başvuracakadaylarınlisans/tezli yüksek lisansdiploması veya yenitarihlimezuniyetbelgesininonaylıörneği(YabancıülkelerdekiYükseköğretim Kurumlarındanmezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alacakları denklik belgesi). (5)Not Belgesi (Transkript): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği sistemegöreyapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adaylarınlisansmezuniyetnotortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. (6)ALES Sonuç Belgesi:Tezli yükseklisansvedoktoraprogramınabaşvuracak adaylarınsınavtarihi3yılıaşmamışolmakkaydıylaAkademikPersonelve LisansüstüEğitimi Giriş Sınavı (ALES)'dan başvurduğu programın puan türünden en az55 standartpuanasahipolduklarınadairALES belgesi,doktorayalisans diploması ile başvuracakların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik PersonelveLisansüstüEğitimiGirişSınavı (ALES)'danbaşvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesiistenir. (Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış, yeniden başka bir programa başvuru yapacak adaylardan en fazla bir yarıyıl ara verenlerden, ALES standartpuanı 55'ten aşağı olmamak koşuluyla ALES belgesi istenmez.) Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan, ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. (7)YabancıDil Sınavı Sonuç Belgesi : Doktoraprogramınabaşvuracak adayların YDS'denanadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,Çince, Japonca, Farsçadillerindenbirindenmerkeziyabancıdilsınavındanen az55puanveya ÖSYMYönetim Kurulu tarafından eşdeğerliğikabuledilenuluslararasıyabancıdilsınavından bu puanmuadili bir puan alınması zorunludur. (8)Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (9)Fotoğraf (1 adet) (Vesikalık) Yabancı Uyruklular; (1)Dilekçe. (Web sayfamızdan temin edilebilir). (2)Özgeçmiş. (3)Referans mektubu ve kompozisyon.Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir. (4)Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe'ye çevrilmiş metni, (5)Adaylardan Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranır ve "Okul Tanıma" yazısı istenir. (6)Not Belgesi (Transkript) : Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince Türkçe'ye çevrilmiş metni, (7)Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracak Yabancı uyruklu adayların başvurularında ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulmuş jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. (8)Türkçe Yeterlik Belgesi: Türkçe Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. Lisans ve Yüksek Lisans derecesini Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan "Türkçe Yeterlik Belgesi" istenmez. (9)Pasaport fotokopisi (onaylı): Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir. (10)Fotoğraf (1 adet) (Vesikalık) B-DEĞERLENDİRME Türk Uyruklular; Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde ALES puanının% 60'ı, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100'lük not sistemine göre) % 40'ıtoplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının tezli yüksek lisans programları için en az 65 puan, doktora programları için en az 70 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular; Yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. C-KESİN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ Türk Uyruklular; KESİN KAYIT TARİHLERİ: 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. Yabancı Uyruklular; TÜRKÇE YETERLİK SINAVI : 27 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 14:00'da ilgili Enstitüde yapılacaktır. YABANCI DİL SINAVI (Doktora programına başvuranlardan yabancı dil belgesi olmayanların) : 28 Ocak 2016 Perşembe günü saat 14:00'daEnstitüde yapılacaktır. KESİN KAYIT TARİHLERİ: 29 Ocak-03 Şubat 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 04-05 Şubat 2016 tarihleri arasında, Enstitüde yapılacaktır. NOT: Lisans ve yüksek lisans derecelerini farklı alanda almış olanlar en çok 1 yıl sürecek olan "Bilimsel Hazırlık Programı"na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI
ANABİLİM DALI T.C. UYRUKLU YABANCI UYRUKLU ALES PUAN TÜRÜ Programa Kabul Koşulları
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
Fizik 6 3 2 - Sayısal Yüksek lisans programına; Fizik lisans mezunları ile Fen, Mühendislik, Temel Bilimler ile Doğa Bilimleri Fakültelerinin mezunları, Eğitim Fakültelerinin Fizik, Fen Bilgisi, Matematik Öğretmenliği mezunları başvurabilecektir. Doktora programına; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Enerji Enstitüsü mezunları başvurabilecektir.
Kimya 25 7 4 2 Sayısal Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretmenliği,Mühendislik Fakültelerinin Kimya ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi almış olanlar ile Eczacılık Fakültesi mezunları başvurabileceklerdir.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Türk Uyruklu adayların başvuruları 04-13 Ocak 2016 tarihleri arasında, Yabancı Uyruklu adayların başvuruları ise 04-22 Ocak 2016 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Adaylar sadece bir programa başvuruyapabileceklerdir. A-BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİBELGELER: Türk Uyruklular: (1)Başvuru Formu ve Dilekçe, (Web sayfamızdan temin edilebilir.) (2)Özgeçmiş (3)Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten bir kompozisyon istenir. (4)Diploma : Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklikbelgesi). (5)Not belgesi (Transkript) : Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. (6)ALES Sonuç Belgesi: Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)' dan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi, doktoraya lisans diploması ile başvuracakların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'dan başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü temel tıp bilimlerinde doktoraprogramına başvurabilmek için adaylar; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Sınavı'ndan en az 50 Temel Tıp Bilimleri Puanı'na (Temel Tıp Puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 Bölümü'nden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir) veya ALES sayısal kısmından en az 55 standartpuana sahip olmaları, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) sahip olmaları, ALES sayısal kısmından en az 70 puana sahip olmaları gerekir.(Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış, yeniden başka bir programa başvuru yapacak adaylardan en fazla bir yarıyıl ara verenlerden, ALES standartpuanı 55'ten aşağı olmamak koşuluyla ALES belgesi istenmez.) Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan, ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. (7)Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracakların YDS'den ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. (8)Nüfus Cüzdanı fotokopisi (9)Fotoğraf (1 adet) (Vesikalık) Yabancı Uyruklular: (1)Başvuru Formu ve Dilekçe (Web sayfamızdan temin edilebilir.) (2)Özgeçmiş (3)Referansmektubuvekompozisyon:Doktoraprogramlarınabaşvuracakadaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten bir kompozisyonistenir. (4)Diploma : Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin, ilgili makamlarca Türkçe'ye çevrilmiş metni. (5)Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranır. (Adayların eğitim aldıkları ya da almakta oldukları okulların Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair okul tanıma yazısını ibraz etmeleri gerekir. Olmayanlardan ise başvuru dönemi sonunda teyit etme yoluna gitmeleri istenir.) (6)Not Belgesi (Transkript) : Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince Türkçe'ye çevrilmiş metni, (7)Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi : Doktora programına başvuracak Yabancı uyruklu adayların başvurularında ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulmuş jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. (8)Türkçe Yeterlik Belgesi : Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan Yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. Başarılı olamayan adaylara Türkçesini yeterli düzeye yükseltmeleri için 1 yıl süre verilir. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez. (9)Pasaport fotokopisi (onaylı): Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir. (10)Fotoğraf (1 adet) (Vesikalık) B-DEĞERLENDİRME Türk Uyruklular:Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde ALES puanının % 60'ı, lisans/tezli yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 40'ı dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının tezli yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular: Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile oluşan kazanan adayların kesin listesi en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilir ve kontenjan kadar öğrenci alınır. C- KAYIT VE SINAV TARİHLERİ Türk Uyruklular: KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİNİN İLAN TARİHİ: 16 Ocak 2016 KESİN KAYIT TARİHLERİ: 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 25-29 Şubat 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. (Kontenjanların doldurulamaması durumunda kontenjanlar doluncaya kadar sırasıyla çağrı yöntemiyle yapılacaktır.) Yabancı Uyruklular: TÜRKÇE YETERLİK SINAVI:27 Ocak 2016Çarşambagünüsaat14:00'da Enstitüde yapılacaktır. DOKTORADA YABANCI DİL YETERLİK SINAVI: 28 Ocak 2016 Perşembe günü saat 14:00'de Enstitüde yapılacaktır. KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİNİN İLAN TARİHİ:29 Ocak 2016 KESİN KAYIT TARİHLERİ: 01-03 Şubat 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. YEDEK KAYIT TARİHLERİ: 04-05 Şubat 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KABULKOŞULLARI
Anabilim/ Program Adı T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu ALES Puan Türü Programa Kabul Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora
Anatomi (Morfoloji) - 1(a) - - Sayısal Doktora: Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunu veya Anatomi yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Beslenme ve Diyetetik 5 - 1 - Sayısal Yüksek Lisans: Diyetisyenler, Eczacılar, Hemşireler, Kimyagerler, Kimya ve Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Biyologlar, Tıbbi Biyologlar, Diş Hekimi, Tıp Doktorları ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezunlar kabul edilir.
Biyofizik 2 - 2 - Sayısal Yüksek Lisans: Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık, Mühendislik, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Tıbbi Biyoloji lisans mezunları ve sağlık alanında lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1 1(b) 1 - Sayısal Yüksek Lisans: Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi Lisans mezunu olmak. Doktora: Fizyoterapi Lisans Eğitimi almış ve/veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
Fizyoloji 2 1 1 1 Sayısal Yüksek Lisans: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi mezunları ve Sağlık alanında lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak. Doktora: Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunları ve Fizyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak.
(a)Doktoraya başvuracakadayların Tıp Fakültesi mezunu olmaları zorunludur. (b)Nöroloji Uygulamaları ve protez-ortez alanında en az 2 yarıyıl uygulatıcı eğitici tecrübesi olmak şartıyla. (c) Yüksek lisans ve doktora programına başvuracakadayların Hemşirelik alanında en az 1 (Bir) yıl çalışmış olmak. (d)Eczacılık Fakültesi, Biyoloji Bölümü mezunu olmak. (e)Eğitimi sırasında haftanın en az 3 günü tüm gün boyunca Anabilim Dalı'nda bulunmalı. (f)Tez çalışması deney hayvanı üzerinde yapılacağından, "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası"na sahip olmak veya eğitiminin ilk yılı içinde açılacak Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı"na katılmak zorunludur. (g)Veteriner Fakültesi mezunu olmak. (h)Yüksek lisans ve doktora kontenjanların 3'ü alan dışı olup, alan dışından kayıt olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanır . İlan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda belirtilen anabilim/bilim dallarının lisansüstü programlarına, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Türk Uyruklu adayların başvuruları 04-13 Ocak 2016 tarihleri arasında alınacaktır. (09 Ocak2016 Cumartesi günü dahil) Yabancı Uyruklu adayların başvuruları ise 04-13 Ocak 2016 tarihleri arasında alınacaktır. (09 Ocak2016 Cumartesi günü dahil) Adayların tezsiz yüksek lisans ile uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarınabasvuru.trakya.edu.tr adresinden, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına iseşahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Adaylar en fazla bir tezli bir tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunabilir. Aynı anda iki tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların birinci başvuruları dikkate alınacaktır. A-BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER: Türk Uyruklular; (1)Başvuru Formu (Web sayfamızdan temin edilebilir.) (2)Özgeçmiş (3)Referans mektubu ve kompozisyon : Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir. (4)Diploma : Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların lisans,doktora programları için başvuracakadaylarınlisans/tezli yüksek lisansdiploması veya yenitarihlimezuniyetbelgesininonaylıörneği(YabancıülkelerdekiYükseköğretim Kurumlarındanmezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alacakları denklik belgesi). NOT: Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi de getirilmelidir. Onaylı olmayan Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopileri Enstitüce onaylanacaktır. (5)Not Belgesi (Transkript): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. (6)ALES Sonuç Belgesi: Yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)' dan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi (Müzik ve HeykelAnasanat Dalı Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Programlarına başvuran adaylar hariç), doktoraya lisans diploması ile başvuracakların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'dan başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi istenir. (Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı ve başka bir lisansüstü programa ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış, yeniden başka bir programa başvuru yapacak adaylardan en fazla bir yarıyıl ara verenlerden, ALES standart puanı 55'ten aşağı olmamak koşuluyla ALES belgesi istenmez.) Kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylardan, ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. (7)Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracakların YDS'den ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) için Doktora programına başvuracakların YDS'den Almanca Dilinden en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. (8)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (9)Fotoğraf (1 adet) (Vesikalık) Yabancı Uyruklular; (1)Başvuru Formu (Web sayfamızdan temin edilebilir.) (2)Özgeçmiş (3)Referans mektubu ve kompozisyon : Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir. (4)Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe'ye çevrilmiş metni,(5)Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranır. (Adayların eğitim aldıkları ya da almakta oldukları okulların Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair okul tanıma yazısını ibraz etmeleri gerekir.) (6)Not Belgesi (Transkript) : Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince Türkçe'ye çevrilmiş metni, (7)Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların başvurularında ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. (8)Türkçe Yeterlik Belgesi : Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez. (9)Pasaport Fotokopisi (Onaylı): Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir. (10)Fotoğraf (1 adet) (Vesikalık) B-DEĞERLENDİRME Türk Uyruklular; Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruların değerlendirilmesinde; ALES puanının % 60'ı,lisans/tezli yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 40'ı (Müzik ve Heykel Anasanat Dalı için mülakat puanının % 70'i, lisans/yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 30'u)dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının tezli yüksek lisans programları için en az 65, doktora/sanatta yeterlik programları için en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesinde; ALES puanının % 60'ı,lisans ağırlıklı not ortalamasının % 40'ı toplanır ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program); ALES puanının %50'si, mülakatın %40'ı, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %10'u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için belirtilen oranların yüksek lisans programı için en az 65, doktora programı için en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular; Başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri ve özgeçmişleri esas alınır ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile oluşan kazanan adayların kesin listesi en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilir ve kontenjan kadar öğrenci alınır. C- SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ Türk uyruklular; MÜLAKAT TARİHİ : Müzik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) 14 Ocak2016 Perşembe günü saat 10:00' da yapılacaktır. MÜLAKAT YERİ: -Müzik Anasanat Dalı Mülakatı (yazılı ve/veya sözlü) Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü'nde yapılacaktır. -Heykel Anasanat Dalı Mülakatı (yazılı, sözlü ve dosya değerlendirmesi) Trakya ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır. -Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) Mülakatı (yazılı ve/veya sözlü) Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Almanca Bölümünde yapılacaktır. ALAN KAYNAK DİLİ SINAV TARİHİ: -Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı için Arapça Dil Sınavı 14 Ocak 2016Perşembe günü saat 14:00'da Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır. -Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili ve Eğitimi Bilim Dalı için Almanca (yazılı ve sözlü) Sınavı14 Ocak 2016Perşembe günü saat 14:00'da Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Almanca Bölümünde yapılacaktır. KESİN KAYIT TARİHLERİ:18-23 Ocak2016 tarihleri arasında (Cumartesi günü dahil) Enstitüde yapılacaktır. YEDEK KAYIT TARİHLERİ:25-26 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. Yabancı Uyruklular; MÜLAKAT TARİHİ : Müzik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) 14 Ocak2016 Perşembe günü saat 10:00' da yapılacaktır. MÜLAKAT YERİ: -Müzik Anasanat Dalı Mülakatı (yazılı ve/veya sözlü) Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü'nde yapılacaktır. -Heykel Anasanat Dalı Mülakatı (yazılı, sözlü ve dosya değerlendirmesi) Trakya ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır. -Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Namık Kemal Üniversitesi ile Ortak Program) Mülakatı (yazılı ve/veya sözlü) Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Almanca Bölümünde yapılacaktır. ALAN KAYNAK DİLİ SINAV TARİHİ: -Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı için Arapça Dil Sınavı 14 Ocak 2016Perşembe günü saat 14:00'da Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır. -Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Alman Dili ve Eğitimi Bilim Dalı için Almanca (yazılı ve sözlü) Sınavı14 Ocak 2016Perşembe günü saat 14:00'da Trakya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Almanca Bölümünde yapılacaktır. KESİN KAYIT TARİHLERİ:18-23 Ocak2016 tarihleri arasında (Cumartesi günü dahil) Enstitüde yapılacaktır. YEDEK KAYIT TARİHLERİ:25-26 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır. YABANCI DİL SINAV TARİHİ:14 Ocak 2016Perşembegünü saat 14:00'dailgili Enstitüde yapılacaktır. (Doktora programlarına başvuranlardan yabancı dil belgesi olmayanların) TÜRKÇE YETERLİK SINAV TARİHİ: 18 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 10:00'dailgili Enstitüde yapılacaktır. NOT: -Online olarak tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda beyan esas olup öğrencilerin yerleşmeleri halinde kayıt esnasında istenilen belgelerini getirmeleri gerekmektedir.Kayıt için istenilen belgeler ile başvuru formundaki bilgiler arasında fark tespit edilmesi durumunda yerleşme ve kayıt işlemi iptal edilecektir. -Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuracak adaylardan lisans ve yüksek lisans derecelerini farklı alanda almış olanlar en çok 1 yıl sürecek olan "Bilimsel Hazırlık Programı"na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir. -Sosyal Bilimler Enstitüsü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen aday sayısı 15 kişinin altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacak ve kesin kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri de iade edilecektir. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI
ANABİLİM/BİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ(II.ÖĞRETİM) YÜKSEK LİSANS UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES PUAN TÜRÜ
TC UYR. YAB. UYR. TC UYR. YAB. UYR. TC UYR. YAB. UYR. TC UYR. YAB. UYR.
ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı(Namık Kemal Üniversitesi ile ortak program) 5(p) - 1 - - - - - - - 5(p) - 1 ALES-SÖZ
Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı 12 (a) - 3( a) - - - - - - - 6(a) - 4(a) ALES-SÖZ
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi - - - - - - 50 - - - - ALES-SÖZ
Girişimcilik Anabilim Dalı 5 (d) - - - - - - - - - - - ALES-EA
Görsel Kültür Anabilim Dalı 3 3 - - - - - - - - - ALES-SÖZ
İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 3 (e) 2 1(e) - - - - - - - - - - ALES-EA
İktisat Anabilim Dalı 5 (f) - - - - - - - - 3 (f) 3 1 ALES-EA
İşletme Anabilim Dalı 5 (g) - - - 30 - 50 - - - - ALES-EA
İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı - - - - - - 50 - - - - ALES-EA
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı - - 5(h) - - - - - - - - - 5(h) Y. Lisans: ALES-SÖZ Doktora: ALES EA
Maliye Anabilim Dalı 2(ç) 1(b) 1(ç) 1(b) - - - - - - - - - ALES-EA
Müzik Anasanat Dalı 1(ı) - 1 - - - - - - - 1 (ı) - 1 YOK
Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı 6(i) 1 1 - - - - - - - - - - ALES-SÖZ-EA-SAY
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı - - - 40(l) - - - - - - - - ALES-EA
Sanat Tarihi Anabilim Dalı 2 (k) - 2 - - - - - - - - - ALES-SÖZ
Balkan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 5 (l) 1 5 - - - - - - - - - - ALES-SÖZ
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 10(m) - 3 - - - - - - - - - - ALES-SÖZ
Tarih Anabilim Dalı 15 (n) - 3 - - - - - - 3 (n) - 3 ALES-SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı 10(o) - 5 - - - - - - - 5 - 3 ALES-SÖZ
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 5(r) 1 4 - - - - - 4 (r) 1 3 ALES-EA
Yabancı Diller Anabilim Dalı Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı 5 (ö) - 1 - - - - - - - 5 (ö) - 1 ALES-SÖZ
İnsan ve Toplum Araştırmaları Anabilim Dalı 15 3 - - - - - - - - - - ALES-EA
Heykel Ana Sanat Dalı 6(b) 1(a) 1(b) 1(a) - - - - - - - - - YOK
ALAN İÇİ KONTENJANLAR İÇİN MEZUNİYET VE KABUL KOŞULLARI
(a) Balkan çalışmaları -Yüksek lisans programı kontenjan dağılımları ve kabul koşulları aşağıdaki şekildedir. 5 (Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı veya Tarih Bölümlerinden mezun olmak.) 4 (Fakültelerin Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyat, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Bulgarca Mütercim Tercümanlık veya Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak.) 3 (Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, İşletme veya İktisat Bölümünden mezun olmak.) -Doktora programı için kontenjan dağılımları ve kabul koşulları aşağıdaki şekildedir. 2 (Türk Dili, Türk Edebiyatı veya Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.) 2 (Balkan Çalışmaları, Balkan Araştırmaları, Balkan Dilleri ve Edebiyatları veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans mezunu olmak.) 2(Uluslararası İlişkiler, İşletme veya İktisat yüksek lisans mezunu olmak.) -Yabancı Uyruklu öğrenciler için kontenjan dağıtımı yapılmamış olup, sadece kabul koşulları geçerlidir.
(b ) Heykel Heykel Bölümü mezunu olmak. (Yapılacak mülakatta adayın daha önce hazırlamış olduğu eserlerin dosya değerlendirilmesi yapılacaktır.)
(ç) Maliye Maliye Bölümü mezunu olmak.
(d ) Girişimcilik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının tüm bölümlerinden birisinden mezun olmak.
(e) Okul öncesi Okul öncesi öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
(f) İktisat Yüksek lisans programı için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının tüm bölümlerinden birisinden mezun olmak. Doktora programı için İktisat Anabilim Dalı veya İktisat Bölümünden mezun olmak.
(g) İşletme/Muhasebe ve Denetim İşletme Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının İşletme Bölümlerinden lisans mezunu olmak.
(h) Kamu Yönetimi Yüksek lisans programı için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültelerinden birisinden mezun olmak, doktora programı için ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültelerinden lisans veya Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler ile Kentleşme ve Çevre lisansüstü programlarından yüksek lisans derecesi almış olmak.
(ı) Müzik Klasik batı müziği eğitimi veren devlet konservatuarlarının Müzik bölümlerinin Piyano, (Gitar Sanat hariç) Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurma Çalgılar bölümlerinden ve Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak (Yapılacak mülakatta Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlere ait adayın kendi seçeceği bir eseri icra etmeleri.)
(i) Rekreasyon Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan veya Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünden mezun olmak. Ayrıca verilen 6 kişilik kontenjanın 1'i milli sporcu kontenjanı için ayrılmıştır. Milli Sporcu kontenjanına başvuruda Millilik Belgesini ibraz etmeleri.
(k) Sanat Tarihi Üniversitelerin Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak.
(l) Balkan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans programları için; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, İktisat Fakültelerinin, İşletme Fakültelerinin (yalnızca adı geçen fakültelerin) Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, Ekonomi Politik Bölümlerinden mezun olmak.
(m) Temel İslam Bilimleri İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi lisans programlarından mezun olmak. Ayrıca belirlenen jüri tarafından yapılacak olan Alan Kaynak Dili (Arapça) Sınavından 70 ve üzeri bir puan alma koşulu aranmaktadır.
(n) Tarih Yüksek lisans programı için üniversitelerin Tarih Bölümünden lisans mezunu olmak. Doktora programı için de tarih anabilim dalından yüksek lisans mezunu olmak.
(o) Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak.
(ö) Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı İçin;Dört yıllık Yabancı Dillerle ilgili (Alman Dili ve Eğitimi, Alman Kültürü ve Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Dilbilim-Almanca-, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türkçe-Almanca), Çeviribilim-(Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (Almanca-Türkçe) lisans mezunu olmak. Doktora programı için; Dört yıllık Yabancı Dillerle ilgili (Alman Dili ve Eğitimi, Alman Kültürü ve Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Dilbilim-Almanca-, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türkçe-Almanca), Çeviribilim-(Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (Almanca-Türkçe) lisans/yüksek lisans mezunu olmak. Ayrıca belirlenen jüri tarafından yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavdan Yüksek lisans Programı için 60, Doktora Programı için 70 ve üzeri bir puan alma koşulu aranmaktadır.
(p)Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı İçin;Dört yıllık Yabancı Dillerle ilgili (Alman Dili ve Eğitimi, Alman Kültürü ve Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Dilbilim-Almanca-, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türkçe-Almanca), Çeviribilim-(Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (Almanca-Türkçe) lisans mezunu olmak, ALES'den 3 yıldan eski olmamak üzere Sözel Bölümden 55 ve üstü puana sahip olduğunu belgelemek. Doktora programı için; Dört yıllık Yabancı Dillerle ilgili (Alman Dili ve Eğitimi, Alman Kültürü ve Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Dilbilim-Almanca-, Karşılaştırmalı Edebiyat (Türkçe-Almanca), Çeviribilim-(Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (Almanca-Türkçe) lisans/yüksek lisans mezunu olmak, ALES'den 3 yıldan eski olmamak üzere Sözel Bölümden 55 ve üstü puana sahip olduğunu belgelemek ve YDS ve eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Almanca'dan en az 60 puan almış olmak.
( r)Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans programları için; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin (yalnızca adı geçen fakültelerin) Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği bölümlerinden birisinden mezun olmak. Doktora programı için ise Sosyal Bilimler Enstitülerinin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği, Ekonomi Politik anabilim/bilim dallarından herhangi birinden yüksek lisans mezunu olmak.
(1) İkinci Öğretim Tezsiz yüksek lisans programlarında ikinci öğretim eğitimi verilmektedir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen aday sayısı 15 kişinin altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacak ve kesin kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri de iade edilecektir.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209