Vergi Hukuku-TVS-Türk Vergi Sistemi Çıkmış 253 Soru

Kariyermemur.com olarak, KPSS ve Kurum sınavlarından çıkmış ve çıkması muhtemel 253 Vergi ve TVS Sorusu derledik. Not: Soruların  Cevapları en aşağıda verilmiştir VERGİ HUKUKU-TVS-TÜRK VERGİ SİSTEMİ  1. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güv

Vergi Hukuku-TVS-Türk Vergi Sistemi Çıkmış 253 Soru

Kariyermemur.com olarak, KPSS ve Kurum sınavlarından çıkmış ve çıkması muhtemel 253 Vergi ve TVS Sorusu derledik. Not: Soruların  Cevapları en aşağıda verilmiştir VERGİ HUKUKU-TVS-TÜRK VERGİ SİSTEMİ  1. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güv

28 Aralık 2015 Pazartesi 08:57
233 Okunma
Vergi Hukuku-TVS-Türk Vergi Sistemi Çıkmış 253 Soru
Kariyermemur.com olarak, KPSS ve Kurum sınavlarından çıkmış ve çıkması muhtemel 253 Vergi ve TVS Sorusu derledik. Not: Soruların  Cevapları en aşağıda verilmiştir VERGİ HUKUKU-TVS-TÜRK VERGİ SİSTEMİ  1. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına alınması yollarından biri değildir? a) İhtiyati tahakkuk b)İhtiyati haciz c) Uzlaşma d)Teminat istenmesi b) Kefil istenmesi 2. Vergi matrahının, tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonu veya vergi inceleme elemanının raporu üzerine vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen vergi tarhına ne ad verilir? a) İkmalen tarh b) Götürü usulde tarh c) Beyan üzerinden tarh d) Re'sen tarh e) İdarece tarh 3. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde gider olarak indirilemez? a) Genel giderler b) Personel ücretleri c) Taşıt giderleri d) Taşıt amortismanları e) Vergi cezaları 4. Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir? a) Vergi sorumlusu b) Vergi mükellefi c) Kanuni temsilci d) İradi temsilci e) Fiili mükellef 5. Motorlu taşıtlar vergisinin vergileme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? a) Spesifik tarife b) Advalorem tarife c) Artan oranlı tarife d) Azalan oranlı tarife e) Tek oranlı tarife 6. Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi ödemekle yükümlüdür? a) Basit usulde vergilendirilenler b) Ücret geliri elde edenler c) Zirai kazanç sahipleri d) Serbest meslek kazancı sahipleri e) Diğer kazanç ve irat geliri elde edenler 7. Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler, cezanın kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından itibaren kaç yıl içinde aynı suçu işlerse cezaları artırılır? 8. Mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatının, daha sonra vergi hatası veya yargı kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına ne ad verilir? a) Beyan üzerinde tarh b) İkmalen tarh c) Düzeltme yoluyla tarh d) Re'sen tarh e) Zorunlu tarh 9. Kamu harcamalarının tahsilinde, borçlunun iflası veya mallarının haczi durumunda, kamunun diğer alacaklılar karşısındaki önceliğine ne ad verilir? a) İhtiyati haciz b) İhtiyati tahakkuk c) Teminat istenmesi d) Rüçhan hakkı e) Kefalet istenmesi 10. Aşağıdakilerden hangisinin stopaj yapma yükümlülüğü vardır? a) Tam mükellef ücretlinin b) Dar mükellef ücretlinin c) Tam mükellef işverenin d) Tam mükellef değer artış kazancı sahibinin e) Dar mükellef değer artış kazancı sahibinin 11. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek kalemlerden biridir? a) Örtülü kazanç b) Kurumlar vergisi c) Yedek akçeler d) Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler e) Mahkeme kararı üzerine ödenen tazminatlar 12. Aşağıda verilenlerden hangisinin, beyanname verme zamanı 25 Şubat'tır? a. Gerçek usulde vergilendirilen çiftçi b. Gerçek usulde vergilendirilen tüccar c. Bilanço esasına göre defter tutar tüccar d. Kurumlar vergisi mükellefleri e. Basit usulde vergilendirilen manav 13. Aşağıdakilerden hangisi ithalat üzerinden alınan vergilerden biri değildir? a) Motorlu taşıtlar vergisi b) Gümrük vergisi c) Rıhtım resmi d) Katma değer vergisi e) Özel tüketim vergisi 14. Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmez? a) Trampa b)Servete sahip olunması c) Hizmet sunumu d)Mal teslimi e) Su teslimi 15. GV Kanununa göre, telif kazançları aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır? a) Ticari kazançlar b) Zirai kazançlar c) Ücretler d) Diğer kazanç ve iratlar e) Serbest meslek kazançları 16. Doğal afetler nedeniyle mal varlıklarının 1/3'ünü kaybeden mükelleflerin vergi borçlarının terkinine karar vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? a) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü b) Gelirler Genel Müdürlüğü c) Vergi mahkemesi d) Danıştay e) Maliye Bakanlığı 17. Vergi hukukunda genel kural olarak 5 yıl olan tahakkuk zaman aşım süresi, aşağıdaki vergilerden hangisinde 5 yılın üstüne çıkabilmektedir? a) Gelir vergisi b) Kurumlar vergisi c) Emlak vergisi d) Katma değer vergisi e) Özel tüketim vergisi 18. Aşağıdakilerden hangisi, özel hukuk kurallarının ve sözleşme şekillerinin ustaca kullanılarak, vergi borcunun azaltılmaya veya sıfırlanmaya çalışılmasını ifade eder? a) Ekonomik yaklaşım b) Muvazaa c) Takas d) Peçeleme e) Sözleşme serbestîsi 19. Kanuni süre geçmesine rağmen beyanname verilmemesi durumunda yapılan tarh aşağıdakilerden hangisidir? a) İkmalen tarh b) Re'sen tarh c) İdarece tarh d) Götürü tarh e) Sözlü tarh 20. Mevcut yasal düzenlemeye göre, fatura malın teslim tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde düzenlenmelidir? a) 15 b)10 c) 7 d)3 e)2 21. Mükellef A kaçakçılık suçu ile birlikte vergi ziyaı suçunu işlemiş ve kendisine 12 milyar TL ceza kesilmiştir. Aynı suça, A'ya iştirak ettiği ve bu eylemden maddi menfaat sağladığı anlaşılan B'ye verilecek olan cezanın miktarı kaç milyar TL'dir? a) 4 b)6 c)12 d)18 e)24 22. Aşağıdaki iş sahiplerinden hangisi basit usulde vergilendirilemez? a) Taksicilik yapanlar b) Dolmuşçuluk yapanlar c) Gıda ürünü alım satımı yapanlar d) Meyve ve sebze alım satımı yapanlar e) Ödünç para verme işi yapanlar 23. Aşağıdakilerden hangisi çiftçinin gerçek usulde vergilendirilmesini gerekli kılar? a) Bir biçerdövere sahip olması b) Bir traktöre sahip olması c) Biri 4 yaşında, diğeri 11 yaşında iki traktöre sahip olması d) İşyerine tabela asması e) Gazeteye ilen vermesi 24. Aşağıdaki vergi suçlarından hangisinde “iştirak” kabul edilmiştir? a) Kaçakçılık b)Genel usulsüzlük c) Vergi ziyaı d)Özel usulsüzlük b) Vergi mahremiyetini ihlal 25. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz? a) Kanun b) Doktrin c) Anayasa d) Anayasa mahkemesi kararları e) İçtihadı birleştirme kurulu kararları 26. Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının çözümünde görevli mahkemelerden biridir? a) Yargıtay b) Sayıştay c) Uyuşmazlık Mahkemesi d) Danıştay e) Askeri Yargıtay 27. Kaynakta kesinti yoluyla alınan gelir vergisi ne zaman ödenir? a) İzleyen yılın ocak ayında b) İzleyen yılın mart ayında c) İzleyen ayın 25. günü akşamına kadar d) İzleyen ayın 25. günü akşamına kadar e) İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar 28. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir? a) Mesleki bilgiye dayanması b) Ticari mahiyette olması c) Süreklilik unsuru taşıması d) İşverene tabi olarak yapılması e) İhtisasa dayalı olması 29. Veraset ve intikal vergisi tarifesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Kariyermemur.com a) Tek oranlı bir tarifedir b) Artan oranlı bir tarifedir c) Azalan oranlı bir tarifedir d) Tersine artan oranlı bir tarifedir e) Tersine azalan oranlı bir tarifedir 30. I. Hesap uzmanları II. Yoklama memurları III. Vergi dairesi müdürleri IV. Vergi denetmeleri Yukarıdakilerden hangileri hem yoklama hem de vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler? a) I, II ve III b) I, II ve IV c) I, III ve IV d) II, III ve IV e) I, II, III ve IV 31. Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık ve ıslah müessesesi uygulanmaz? a) Kurumlar vergisi b) Gelir vergisi c) Emlak vergisi d) Motorlu taşıtlar vergisi e) Taşıt alım vergisi 32. Mükellef A, 2003 yılına ait kazancını 2004 yılında beyan etmemiştir. Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar? a) 01.01.2008 b)31.12.2008 b) 01.01.2009 d)31.12.2009 e) 31.12.2010 33. I. Kamu idare ve müesseseleri II. Kazançlarını bilânço esasına göre tespit eden çiftçiler III. İş ortaklıkları IV. Yatırım fonu yönetenler Yukarıdakilerden hangileri vergi tevkifatı yapmaya mecburdur? a) Yalnız I b) Yalnız II c) II ve III d) I, II ve III e) I, II, III ve IV 34. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi uygulamasında ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir? a) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler b) Teşebbüs sahibinin eşine ve çocuklarına ödenen aylıklar c) Para cezaları d) Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderler e) Vergi cezaları 35. I. Zirai kazanç II. Ücret III. Gayrimenkul sermaye iradı Yukarıdakilerin hangilerinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına dayanmaktadır? a) Yalnız I b) Yalnız III c) I ve II d) I ve III e) II ve III 36. Tüzel kişilik adına kesilen vergi cezası bu tüzel kişilikten tahsil edilemeyince, kanuni temsilci K'den alınmıştır. Buna göre, K ödediği vergi cezası için daha sonra aşağıdakilerden hangisini yapabilir? a) Tüzel kişiliğe rücu edebilir. b) Tüzel kişiliğe kısmen rücu edebilir. c) Tüzel kişiliğin ortaklarına rücu edebilir. d) Tüzel kişiliğin alacaklılarına rücu edebilir. e) Hiçbir şekilde tüzel kişiliğe ya da ortaklarına rücu edemez. 37. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklardan biridir? a) Uluslararası vergi anlaşmaları b) İçtihadı birleştirme kararları c) Anayasa d) Tüzük e) Kanun 38. I. Usulsüzlük II. Kaçakçılık III. Vergi mahremiyetini ihlal IV. Mükellefin özel işlerini yapma Yukarıdakilerden hangileri ceza mahkemeleri tarafından cezalandırılan suçlardan biridir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, III ve IV E) II, III ve IV 39. Aşağıdaki gelirlerden hangisi gelir vergisine tabi değildir? a) Anonim şirkette ortakların geliri b) Paylı komandit şirkette komandite ortakların geliri c) Paylı komandit şirkette komanditer ortakların geliri d) Adi komandit şirkette komandite ortakların geliri e) Adi komandit şirkette komanditer ortakların geliri 40. 2007 yılında basit usulde vergiye tabi olan mükellef, gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte verecektir? a) 2008 Ocak ayının 25. günü akşamına kadar b) 2008 Şubat ayının 25. günü akşamına kadar c) 2008 Mart ayının 25. günü akşamına kadar d) 2008 Nisan ayının 25. günü akşamına kadar e) Beyanname vermez. 41. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilmez? a) Tavuk yetiştiriciliğinden kazanılan para b) Damızlık hayvan besiciğinden kazanılan para c) Balık yetiştiriciliğinden kazanılan para d) Üretilen meyvelerin açılan dükkânda satılmasından kazanılan para e) Yaban ördeği avcılığından kazanılan para 42. Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararları hangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusuna konu edilebilir? a) 15 gün içinde Danıştayda b) 30 gün içinde Danıştayda c) 15 gün içinde idare mahkemesinde d) 30 gün içinde idare mahkemesinde e) 15 gün içinde bölge idare mahkemesinde 43. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir? a) Kurumlar vergisi b) Emlak vergisi c) Gelir vergisi d) Katma değer vergisi e) Motorlu taşıtlar vergisi 44. Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellef A'ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A'nın eylemi aynı zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır. Buna göre, A cezalı tarhiyat işlemine karşı aşağıdakilerden hangisini yapamaz? a) Vergi idaresine itiraz başvurusu yapma b) Vergi mahkemesinde dava açma c) Cezada indirim talebinde bulunma d) Uzlaşma talebinde bulunma e) İstenilen vergi ve cezaları ödeme 45. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir? a) Gelir vergisi b) Kurumlar vergisi c) Emlak vergisi d) Motorlu taşıtlar vergisi e) Katma değer vergisi 46. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamında değildir? a) Miras b) Ticari kazanç c) Ücret d) Zirai kazanç e) Serbest meslek kazancı 47. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, dar mükellef gerçek kişiler hangi gelirleri için vergi öderler? a) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri gelirleri için b) Hem Türkiye'de hem de yurt dışında elde ettikleri gelirleri için c) Yalnızca Türkiye'de elde ettikleri gelirleri için d) Türkiye'de elde ettikleri gelirlerden yalnızca menkul sermaye iradı gelirleri için e) Hem yurt dışı hem de Türkiye'de elde ettikleri gelirlerden yurt dışında ödediği vergileri düştükten sonra kalan kısmı için 48. Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı yüzde kaçtır? A) 1,95 B) 2,00 C) 2,50 D) 2,95 E) 3,50 49. Vergi mahkemesinde dava açma süresini kaçırdıktan sonra vergi dairesi müdürlüğüne düzeltme başvurusunda bulunan A'ya olumsuz cevap verilmesi durumunda A'nın yapabileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir? a) Cezada indirim istemek b) Uzlaşma talebinde bulunmak c) Maliye Bakanlığına başvurmak d) Danıştaya başvurmak e) Yapabileceği işlem yoktur 50. I. Kaçakçılık II. Mükellefin özel işlerini yapma III. Vergi mahremiyetini ihlal IV. Vergi ziyaı Yukarıdaki vergi suçlarından hangileri ceza mahkemeleri tarafından cezalandırılan suçlardan biridir? a) Yalnız II b) Yalnız III c) II ve IV d) I, II ve III e) II, III ve IV 50. Tam mükellef kurumdan 2009 yılında 50.000 TL tutarında brüt kâr payı geliri elde eden gerçek kişi A'nın beyan etmesi gereken geliri kaç TL'dir? a) 15.000 b) 25.000 c) 35.000 d) 45.000 e) 50.000 51. Aşağıdakilerden hangisinin defter tutma mecburiyeti yoktur? a) Limitet şirket b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletme c) Basit usule tabi ticaret erbabı d) Gerçek usulde vergilendirilen çiftçi e) İktisadi kamu teşekkülleri 52. Mükellef A vadesi 30 Eylül 2001 tarihinde dolan vergi borcunu ödememiştir. Vergi dairesi A'ya 20.06.2003 tarihinde ödeme emri göndermiştir. Buna göre, ödeme emrine rağmen tahsil edilemeyen bu vergi borcu hangi tarihte zamanaşımına uğrar? A) 31.12.2005 B) 31.12.2006 C) 31.12.2007 D) 31.12.2008 E) 31.12.2009 53. Birinci sınıf tüccar olan K, 04.03.2000 tarihinde 1 Milyar TL'lik kazanç elde etmiş, ama elde etmiş olduğu bu kazancın 30.03.2001 tarihine kadar vermesi gereken beyannamesini vermemiştir. Buna göre, mükellef K'nin vergi borcu hangi tarihte zamanaşımına uğrar? A) 31.12.2002 B) 31.12.2003 C) 31.12.2004 D) 31.12.2005 E) 31.12.2006 54. Usulsüzlük fiillerinin re'sen takdiri gerektirmesi durumunda usulsüzlük cezaları kaç kat olarak uygulanır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 55. Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 yıl, Mart ve Kasım B) 2 yıl, Ocak ve Temmuz C) 3 yıl, Mayıs ve Kasım d) 4 yıl, Mart ve Aralık E) 5 yıl, Nisan ve Ekim 57. I. Kendi işinde bilfiil çalışmak II. İşyerinin yıllık kirası, yasanın belirlediği sınırları aşmamak III. Zirai, mesleki veya ticari faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak Ticari kazancın basit usulde vergilendirilebilmesi için yukarıdaki şartlardan hangilerinin bulunması gerekir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 56. I. Bir biçerdövere sahip olanlar II. 10 yaşından büyük ikiden fazla traktöre sahip olanlar III. Hububat ziraatinde, kıraç arazinin işletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar Yukarıdakilerden hangilerine sahip olanlar gerçek usulde vergilendirilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 60. Avukat A faaliyetini bıraktıktan sonra, daha önce takip edip parasını alamadığı bir davanın ücretini tahsil ettiğinde bu kazanç aşağıdaki gelir türlerinden hangisini oluşturur? A) Ticari kazanç B) Değer artışı kazancı C) Menkul sermaye iradı D) Serbest meslek kazancı E) Arızi kazanç 61. Telif haklarının, müellifleri tarafından kiralanması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? A) Ticari kazanç B) Menkul sermaye iradı C) Diğer kazanç ve irat D) Serbest meslek kazancı E) Gayrimenkul sermaye iradı 62. Zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin, sadece üründen pay alan arazi sahibinin geliri ne tür bir kazançtır? A) Ticari kazanç B) Zirai kazanç C) Menkul sermaye iradı D) Serbest meslek kazancı E) Gayrimenkul sermaye iradı 63. Münferit beyanname, kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren ne kadarlık bir süre içerisinde verilmelidir? A) 15 gün B) 20 gün C) 45 gün D) 1 ay E) 2 ay 64. Stopaj yoluyla alınan vergilerin bildirilmesine yarayan beyanname aşağıdakilerden hangisidir? A) Yıllık beyanname B) Münferit beyanname C) Muhtasar beyanname D) Özel beyanname E) KDV beyannamesi 65. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda geçerli olmayan bir uygulamadır? A) Amaçsal yorum B) Verginin yansıtılması C) Ekonomik yaklaşım d) Kıyas E) Tecil 66. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin ay içerisinde tahsil ettikleri banka ve sigorta muameleleri vergisinin beyannamesi hangi tarihe kadar verilir? A) İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar B) İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar C) İzleyen 3. ayın 15. günü akşamına kadar D) İzleyen 3. ayın 20. günü akşamına kadar E) İzleyen 6. ayın 15. günü akşamına kadar 67. Aşağıdakilerin hangisinde verginin yüklenicisi (fiili mükellef) tüketicidir? A) Veraset ve intikal vergisi B) Katma değer vergisi C) Kurumlar vergisi D) Emlak vergisi E) Gelir vergisi 68. Vergi kanunları ile Bakanlar Kuruluna aşağıdakilerin hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez? A) Verginin konusu B) İstisna hadleri C) Oranlar D) İndirimler e) Muaflık ölçüleri 69. Yıllık beyana tabi olan gelir vergisi kaç taksitte ödenir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 70. İşletme hesabı esasında vergilendirilen bir çiftçinin bilanço esasına geçmesinde aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınır? (Kariyermemur.com) A) Arazi büyüklüğü B) Hayvan sayısı C) T raktör sayısı D) Kendi isteği E) Velayeti altındaki çocuklara ait işletmeler 71. Satın alınan arazinin 5 yıl içinde parsellenerek satılması karşılığında elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamında vergilendirilir? A) Zirai kazanç B) Değer artışı kazancı C) Ticari kazanç D) Serbest meslek kazancı E) Arızi kazanç 72. Gelir vergisine giren aşağıdaki kazançların hangisinde götürü gider esasına yer verilmiştir? A) Menkul sermaye iratları b) Ücretler C) Serbest meslek kazancı D) Diğer kazanç ve iratlar E) Gayrimenkul sermaye iratları 73. 10 Aralık 2004 tarihinde ölen gelir vergisi mükellefi A'nın gelir vergisi beyannamesini mirasçıları hangi tarihe kadar vermek zorundadırlar? A) 10 Ocak 2005 B) 10 Şubat 2005 C) 10 Mart 2005 D) 31 Mart 2005 E) 10 Nisan 2005 74. Aşağıdakilerin hangisinde müteselsil olmayan bir sorumluluk söz konusudur? A) Tasfiye memurlarının sorumluluğu B) Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu C) Özel tüketim vergisinde gümrük memurunun sorumluluğu D) Vergi kesenlerin sorumluluğu E) Veraset ve intikal vergisinde tapu memurunun sorumluluğu 75. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'nun uygulama alanı içine girer? A) Kamu binasının kiralanmasından doğan gelirler B) Sebepsiz zenginleşmeden doğan gelirler C) Harçlar D) Haksız fiilden doğan gelirler E) Kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirleri 76. I. Gelir Vergisi Kanunu içinde yer alan düzenlemeler II. Kurumlar Vergisi Kanunu içinde yer alan düzenlemeler III. Vergi Usul Kanunu içinde yer alan düzenlemeler Yukarıdakilerden hangileri maddi vergi hukukunun konusuna girmez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 76. Belgeleri arasında naylon fatura yakalanan mükellef hakkında hangi tarh yöntemine başvurulur? A) İkmalen tarh B) Resen tarh C) İdarece tarh D) Beyana dayalı tarh E) Sözlü tarh 77. 1982 Anayasası'nın 73. maddesi Bakanlar Kuruluna aşağıdakilerden hangisi hakkında düzenleme yapma yetkisi vermez? A) Vergi indirimleri B) Verginin konusu C) Verginin oranı D) Muafiyetler E) İstisnalar 78. Ödeme emrine karşı açılan davayı sonuçlandırması için vergi mahkemesine tanınan süre ne kadardır? A) 7 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 2 ay E) 3 ay 80. I. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler II. Para ve vergi cezaları III. Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar IV. Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderler Yukarıdakilerden hangileri ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemez? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve III 79. Aşağıdakilerin hangisinde artan oranlı vergi tevkifatı yapılmaktadır? A) Zirai ürün satışlarında B) Konut kiralarında C) Mevduat faizlerinde D) İş yeri kiralarında E) Hizmet erbabının ücretlerinde 80. Vergi hukuku uygulamasında aşağıdakilerden hangisinin faaliyeti serbest meslek faaliyeti sayılmaz? A) Noter B) Mühendis C) Sünnetçi D) Eczacı E) Heykeltıraş 81. İstanbul'da faaliyette bulunan dar mükellef kurum A'nın 2009 yılında ticari faaliyetinden sağladığı geliri yanında, bankadaki mevduatından sağladığı tevkifata tabi olmuş faiz geliri bulunmaktadır. Buna göre, mükellefin gelirlerini beyan şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını ve menkul sermaye iradını beyan etmek mecburiyetindedir. B) Münferit beyanname verir. Sadece ticari kazancını beyan eder. C) Muhtasar beyanname verir. Sadece menkul sermaye iradını beyan eder. D) Muhtasar beyanname verir. Ticari kazancını ve menkul sermaye iradını beyan eder. E) Yıllık beyanname verir. Ticari kazancını beyan eder, menkul sermaye iradını beyannamesine dahil etmez. 82. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir? A) Kooperatifler B) Derneklere ait iktisadi işletmeler C) İktisadi kamu kuruluşları D) Konsorsiyum E) Vakıflara ait iktisadi işletmeler 83. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin konusunu oluştu rur? A) Hizmet sunumu B) Mal teslimi C) Hukuki işlemler D) İthalat E) İhracat 84. Vergi mükellefine yapılan aşağıdaki tebligatlardan hangisi geçersizdir? A) Mükellefin kendisine yapılan tebligat B) Mükellefin işyerinde yapılan tebligat C) Mükellefin işyerinde, ancak müstahdemine yapılan tebligat D) Mükellefin görünüşe göre 18 yaşında olan kızına yapılan tebligat E) Mükellefin 17 yaşındaki oğluna yapılan tebligat 85. Aşağıdakilerden hangisi 2. derece genel usulsüzlük suçlarından biridir? A) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve belgelerin yasanın istediği şekil ve içeriğe uygun olmaması B) Tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması C) Vergi ve harç beyannamelerinin zamanında verilmemesi D) Defter kayıtlarının veya bunlarla ilgili belgelerin noksan, usulsüz veya karışık olması E) İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi 86. Vergi hukuku, kamu hukuku içinde hangi hukukun alt dalını oluşturur? A) Harcama hukuku B) Anayasa hukuku C) Mali hukuk D) Gelir hukuku E) Bütçe hukuku 87. Geçici vergi kaç ayda bir ödenir? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7 88. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi olamaz? A) Gerçek kişiler B) Küçükler C) Adi ortaklıklar D) Akıl hastaları e) Kısıtlılar 89. Gelir vergisi uygulamasında aşağıdakilerden hangisi tam mükellef olarak gelir vergisine tabidir? A) Belli ve geçici bir iş için Türkiye'de bulunan iş adamları B) İkametgâhı Türkiye'de olanlar C) Bir yıl içinde Türkiye'de altı ay oturanlar D) Bir yıl içinde Türkiye'de altı aydan az oturanlar E) Belli ve geçici bir görev için Türkiye'de bulunan uzmanlar ve memurlar 90. Mükellef A, 1 Mart günü tebliğ edilen bir vergi ceza ihbarnamesine karşı 28 Martta hata düzeltmesi talep etmiş ancak bu talep aynı gün reddedilmiştir. Buna göre, vergi mahkemesinde dava açmayı düşünen mükellefin bu davayı kaç gün içinde açması gerekir? A) 3 B) 15 C) 30 D) 45 E) 60 91. Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 yıl, Mart ve Kasım B) 2 yıl, Ocak ve T emmuz C) 3 yıl, Mayıs ve Kasım d) 4 yıl, Mart ve Aralık E) 5 yıl, Nisan ve Ekim 92. Gayrimenkul sermaye iratlarında, binaların dışında kalan ve maliyet bedeli bilinmeyen diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen değerinin yüzde kaçıdır? A) 30'u B) 20'si C) 15'i D) 10'u E) 5'i 93. Mirasçılar ölen kişinin gelir vergisi beyannamesini ne zaman vermelidirler? A) Ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde B) Ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde C) Ölüm tarihini takip eden yılın Ocak ayında D) Ölüm tarihini takip eden yılın Şubat ayında E) Beyanname verilmez. 94. Münferit beyanname, kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren ne kadarlık bir süre içerisinde verilmelidir? A) 15 gün B) 20 gün C) 45 gün D) 1 ay E) 2 ay 95. Sakatlık indiriminden (özürlü şahıs indiriminden) yararlanma hakkı olmayan mükellef aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında sakat bulunan ücretliler B) Basit usulde vergilendirilenler C) Zirai kazanç sahipleri D) Serbest meslek erbabı e) Ücretliler 96. Motorlu taşıtlar vergisinde, takvim yılının ilk 6 ayı içerisinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda mükellefiyet hangi tarihte başlar? (Kariyermemur.com) A) Kayıt ve tescilin yapıldığı yılın 4. ayından itibaren B) Kayıt ve tescilin yapıldığı yılın 6. ayından itibaren C) Kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından itibaren D) Kayıt ve tescilin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren E) Kayıt ve tescil anında 97. Serbest meslek faaliyetine başlayan ancak bu faaliyetini vergi idaresine bildirmeyen mükellefin eylemi aşağıdaki vergi suçlarından hangisini oluşturur? A) Kaçakçılık B) Özel usulsüzlük C) Genel usulsüzlük D) Kaçakçılığa teşebbüs E) İştirak 98. Verginin tarhı ile ilgili tebligat işlemleri konusunda aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanmaktadır? A) Tebligat Kanunu B) Vergi Usul Kanunu C) İdari Yargılama Usulü Kanunu D) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 99. Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı yüzde kaçtır? A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 100. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun vadesinde ödenmemesinin hukuki sonuçlarından biri değildir? A) Gecikme zammı uygulaması B) Cebrî icraya başvurulması C) Ödeme emri gönderilmesi D) Mal beyanı istenmesi E) Taksitlerin muaccel olması 101. Aşağıdakilerden hangisi Danıştayda ilk derece mahkemesi olarak görülür? A) Karar düzeltme B) Yargılamanın yenilenmesi C) Kanun yararına bozma D) Vergi mahkemelerinin nihai kararları E) Maliye Bakanlığı tebliğine karşı açılan dava 102. Vergi idaresi, mükellef A hakkında ikmalen vergi tarhı yapmış ve düzenlediği ceza ihbarnamesini göndermiştir. Tebligatı alan A dava açmak yerine uzlaşma talebinde bulunmayı düşünmektedir. Buna göre A, talebini ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içinde yapmak zorundadır? A) 3 B) 7 C) 15 D) 30 E) 60 103. “Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi” ifadesi hangi vergi suçunun tanımını vermektedir? A) Kaçakçılık B) Usulsüzlük C) Vergi ziyaı D) Vergi mahremiyetini ihlal E) Mükellefin özel işlerini yapma 104. Aşağıdakilerden hangisi verginin tahakkukunu ve tahsilini otomatik olarak durdurur? A) Resen veya ikmalen tarh edilen vergiye karşı açılan dava B) İhtirazi kayıtla verilen beyannameye karşı açılan dava C) Ödeme emrine karşı açılan dava D) Aleyhe yapılan hata düzeltme işlemine karşı açılan dava E) Kanun yoluna başvurma 105. Telif haklarının, müellifleri tarafından kiralanması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? A) Ticari kazanç B) Menkul sermaye iradı C) Diğer kazanç ve irat D) Serbest meslek kazancı E) Gayrimenkul sermaye iradı 106. Bir öğrencinin borsada hisse senedi alım satımı yaparak sağladığı kazanç aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? A) Ticari kazanç B) Değer artış kazancı C) Gayrimenkul sermaye iradı D) Menkul sermaye iradı E) Serbest meslek kazancı 107. Aşağıdakilerden hangisi ücretlerin vergilendirilmesini ilgilendiren bir uygulama değildir? A) Vergi karnesi usulü B) Beyanname usulü C) Basit usul D) Stopaj usulü E) Diplomat muaflığı 108. Veraset ve intikal vergisinde ilk tarhiyat ne zaman yapılır? A) Ölüm tarihinde B) Malların iktisap edildiği tarihte C) Beyannamenin verilmesinden itibaren 15 gün içinde D) Ölüm tarihini izleyen ayın 20. günü akşamına kadar E) Mirasın açıldığı tarihte 109. Dar mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi münferit beyannamesi, gelirin elde edilmesinden itibaren kaç gün içinde verilir? (Kariyermemur.com) A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 110. Aşağıdaki suçların hangisinde tarhiyat sonrası uzlaşmaya gidilmesi söz konusu olur? A) Vergi ziyaı suçu B) Genel usulsüzlük suçu C) Özel usulsüzlük suçu D) Kaçakçılık suçu E) Kaçakçılık suçu ile birlikte işlenen vergi ziyaı suçu 111. Tahakkuk zaman aşımı kural olarak vergiyi doğuran olayı izleyen yılın başından itibaren başlar. Aşağıdaki vergilerin hangisinde tahakkuk zaman aşımının başlangıcı bu genel kurala uymaz? A) Gelir vergisi B) Kurumlar vergisi C) Katma değer vergisi D) Veraset ve intikal vergisi E) Özel tüketim vergisi 112. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi yıllık beyanname vermek zorunda değildir? A) Ticari kazanç sahibi mükellef B) Serbest meslek kazancı sahibi mükellef C) Gerçek usulde zirai kazanç sahibi mükellef D) Stopaja maruz kalmamış kira geliri sahibi mükellef E) Devlet tahvili faizi sahibi mükellef 113. Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde yayılı muamele vergisi özelliği taşır? A) Gelir vergisi B) Gümrük vergisi C) Katma değer vergisi D) Veraset ve intikal vergisi E) Özel tüketim vergisi 114. Gelir Vergisi Kanunu'nda aşağıdakilerden hangisi arızi kazanç olarak sayılmamıştır? A) Peştemallık B) Hava parası C) Kumar kazancı D) İhaleye katılmama karşılığında alınan para E) Terk edilen işle ilgili elde edilen kazanç 115. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, dar mükellef gerçek kişiler hangi gelirleri için vergi öderler? A) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri gelirleri için B) Hem Türkiye'de hem de yurt dışında elde ettikleri gelirleri için C) Yalnızca Türkiye'de elde ettikleri gelirleri için D) Türkiye'de elde ettikleri gelirlerden yalnızca menkul sermaye iradı gelirleri için E) Hem yurt dışı hem de Türkiye'de elde ettikleri gelirlerden yurt dışında ödediği vergileri düştükten sonra kalan kısmı için 116. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir? A) Gelir vergisi B) Kurumlar vergisi C) Emlak vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi E) Katma değer vergisi 117. Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellef A'ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A'nın eylemi aynı zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır. Buna göre, A cezalı tarhiyat işlemine karşı aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A) Vergi idaresine itiraz başvurusu yapma B) Vergi mahkemesinde dava açma C) Cezada indirim talebinde bulunma D) Uzlaşma talebinde bulunma E) İstenilen vergi ve cezaları ödeme 118. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamında değildir? A) Miras B) Ticari kazanç C) Ücret D) Zirai kazanç E) Serbest meslek kazancı 119. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir? A) Kurumlar vergisi B) Emlak vergisi C) Gelir vergisi D) Katma değer vergisi E) Motorlu taşıtlar vergisi 120. Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararları hangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusuna konu edilebilir? A) 15 gün içinde Danıştayda B) 30 gün içinde Danıştayda C) 15 gün içinde idare mahkemesinde D) 30 gün içinde idare mahkemesinde E) 15 gün içinde bölge idare mahkemesinde 121. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürüt-me organından doğan kaynaklarından biridir? A) Uluslararası vergi anlaşmaları B) İçtihadı birleştirme kararları C) Anayasa D)Tüzük E) Kanun 122. 2007 yılında basit usulde vergiye tabi olan mükellef, gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte verecektir? A) 2008 Ocak ayının 15. günü akşamına kadar B) 2008 Şubat ayının 15. günü akşamına kadar C) 2008 Mart ayının 15. günü akşamına kadar D) 2008 Nisan ayının 15. günü akşamına kadar E) Beyanname vermez. 123. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilmez? A) Tavuk yetiştiriciliğinden kazanılan para B) Damızlık hayvan besiciliğinden kazanılan para C) Balık yetiştiriciliğinden kazanılan para D) Üretilen meyvelerin açılan dükkânda satılmasından kazanılan para E) Yaban ördeği avcılığından kazanılan para 126. I. Usulsüzlük II. Kaçakçılık III. Vergi mahremiyetini ihlal IV. Mükellefin özel işlerini yapma Yukarıdakilerden hangileri ceza mahkemeleri ta-rafından cezalandırılan suçlardan biridir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, III ve IV E) II, III ve IV 124. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir? A) Kooperatifler B) Banka şubesi C) İktisadi kamu müesseseleri D) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler E) İsteğe bağlı olarak iş ortaklıkları 125. Sakatlık indiriminden (veya özürlü şahıs indirimi) yararlanma hakkı olmayan mükellef aşağıdakilerden hangisidir? A) Zirai kazanç sahipleri B) Ücretliler C) Bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında sakat bulunan ücretliler D) Serbest meslek erbabı E) Basit usulde vergilendirilenler 126. “Telif kazançları istisnası” aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisiyle ilgilidir? A) Ticari kazanç B) Ücret C) Serbest meslek kazancı D) Gayrimenkul sermaye iradı E) Diğer kazanç ve irat 127. Aşağıdakilerden hangisi ithalat üzerinden alınan vergilerden biri değildir?(Kariyermemur.com) A) Gümrük vergisi B) Rıhtım resmi C) Motorlu taşıtlar vergisi D) Taşıt alım vergisi E) Katma değer vergisi 128. Aşağıdaki KDV istisnalarından hangisi tam istisna - kısmi istisna sınıflamasında kısmi istisna özelliğini taşır? A) İhracat istisnası B) Eğitim amaçlı istisna C) Diplomatik istisna D) T aşımacılık istisnası E) Petrol arama faaliyetleri istisnası 129. Serbest meslek faaliyetine başlayan ancak bu faaliyetini vergi idaresine bildirmeyen mükellefin eylemi aşağıdaki vergi suçlarından hangisini oluşturur? A) Kaçakçılık B) Özel usulsüzlük C) Genel usulsüzlük D) Kaçakçılığa teşebbüs E) İştirak 130. Küçüklerin vergi yükümlülüğünü aşağıdakilerden hangisi yerine getirir? A) Fiili mükellef B) İradi temsilci C) Kanuni temsilci D) Vergi yüklenicisi E) Küçüklerin vergi yükümlülüğü olmaz 131. Vergi hukuku açısından vergilendirmeyi ilgilendiren belgelerin saklanması gereken süre kaç yıldır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 132. Mükellef A 1999 yılı gelirleri ile ilgili gelir vergisi beyannamesini vermeyerek vergi ziayına yol açmıştır. Buna göre, ziyaa uğratılan verginin tahakkuk zamanaşımına uğrama tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A) 31.12.2003 B) 31.12.2004 C) 31.03.2003 D) 31.03.2004 E) 31.03.2005 133. Kahvede içtiği çay için fiş almayan tüketiciye öngörülen ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Birinci derecede genel usulsüzlük cezası B) İkinci derecede genel usulsüzlük cezası C) Kahveciye verilen cezanın beşte biri D) Kahveciye verilen cezanın aynısı E) Ceza öngörülmemiştir 134. Aşağıdaki eylemlerden hangisi için hapis cezası uygulanmaz? A) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması B) Çift defter kullanılması C) Görevli memurun ikazına rağmen aracın durmaması D) Belgelerin asıl veya suretlerinin sahte olarak düzenlenmesi E) Belgelerin Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basılması 135. Katma değer vergisinde verginin mükellefi, mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilebilir. Burada kastedilen mükellef aşağıdakilerden hangisidir? A) Kanuni mükellef B) Fiili mükellef C) İradi mükellef D) Vergi yüklenicisi E) Sorumlu mükellef 136. Gelir vergisinin matrahı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüzel kişilerin safi geliri B) Tüzel kişilerin toplam serveti C) Gerçek kişilerin safi geliri D) Gerçek kişilerin safi serveti E) Gerçek kişilerin gayri safi geliri 137. 2001 yılı gelirleri ile ilgili beyanname vermeyen bir mükellefin bu gelirleri hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar? A) 31 Mart 2007 B) 30 Haziran 2007 C) 31 Aralık 2007 D) 31 Aralık 2006 E) 31 Mart 2006 138. Aşağıdakilerin hangisinde gelir elde edilmiş sayılmaz? A) Ticari kazançlarda gelirin tahakkuk etmesi B) Zirai kazançlarda gelirin tahakkuk etmesi C) Gayrimenkul sermaye iratlarında gelirin tahakkuk etmesi D) Ücretlerde gelirin tahsil edilmesi E) Diğer kazanç ve iratlarda gelirin tahsil edilmesi 139. İşletme hesabı esnasında vergilendirilen bir çiftçinin bilanço esasına geçmesinde aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınır? A) Arazi büyüklüğü B) Hayvan sayısı C) T raktör sayısı D) Kendi isteği E) Velayeti altındaki çocuklara ait işletmeler 140. Vergi idaresinden talep ettiği muktezaya göre hareket eden mükellefin, fiilinin suç oluşturması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? A) Mükellef, normal cezanın iki katı ile cezalandırılır. B) Mükellef, normal cezanın yarısı ile cezalandırılır. C) Mükellef, normal cezanın üçte biri ile cezalandırılır. D) Mükellef, normal cezanın dörtte biri ile cezalandırılır. E) Mükellef hiç cezalandırılmaz. 141. I. Lafzi yorum II. Tarihi yorum III. Amaçsal yorum IV. Sistematik yorum Vergi usul kanunu yukarıdaki yorumlama yöntemlerinden hangisini kabul etmiştir? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) I, II, III, IV 142. Vergi kesenlerin sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda alına-mayan vergilerin faiz ve cezaları aşağıdakilerin hangisinden talep edilir? A) Mükelleften B) Sorumludan C) Önce mükelleften, alınamazsa sorumludan D) Önce sorumludan, alınamazsa mükelleften E) Eş zamanlı olarak hem mükelleften, hem sorumludan 143. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi olamaz? A) Gerçek kişiler B) Küçükler C) Akıl hastaları D) Adi ortaklıklar E) Kısıtlılar 144. Aşağıdaki vergilerin hangisinde beyanname vermeyen mükelleflere, kendi yasasında ek süre hakkı tanınmıştır? A) Gelir vergisi B) Veraset ve İntikal Vergisi C) Katma Değer Vergisi D) Motorlu Taşıtlar Vergisi E) Kurumlar Vergisi 145. Özel usulsüzlük cezası miktarının belirlenmesinde satış tutarının %10'unun dikkate alınmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Serbest meslek makbuzu verilmemesi B) Fiş verilmemesi C) Müstahsil makbuzu düzenlenmemesi D) Gider pusulası düzenlenmemesi E) Serbest meslek makbuzunun eksik düzenlenmesi 146. Aşağıdakilerden hangisi ücret olarak vergilendirilemez? A) Şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine şirket kârından dağıtılan paralar B) TBMM üyelerine ödenen para, ayın ve menfaatler C) Sporculara transfer ücreti ve sair adlarla yapılan ödemeler D) Bilirkişilere yapılan ödemeler E) Belediye meclis üyelerine ödenen para, ayın ve menfaatler 147. Gayrimenkul sermaye iratlarında götürü gider esasını seçen mükellefler, kaç yıl geçmeden bu esastan geri dönemezler? 148. Gayrimenkul sermaye iratlarında yararlanabilecek götürü gider oranı yüzde kaçtır? A) 45 B) 35 C) 25 D) 15 E) 5 149. Aşağıdakilerden hangisi KDV'nin kanuni mükellefi değildir? A) İlaç satan eczane B) Kitap satan kitabevi C) Hukuk hizmeti sunan avukat D) Galeriden otomobil satın alan şahıs E) Taşımacılık işi yapan şirket 150. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisine tabi değildir? A) Maaş bordosu B) Şirket kuruluş sözleşmesi C) Kira kontratosu D) Kredi sözleşmesi E) Pasaport 151. Aşağıdakilerden hangisi, ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili yöntemlerden birisi değildir? A) Esnaf muaflığı B) Götürü usul C) Bilanço esası D) İşletme hesabı esası E) Basit usul 152. I. Mesleki yayın giderleri II. Sosyal güvenlik kuruluşu primi III. Çalışanla ilgili yemek ve barınma giderleri IV. Müstahdem aylıkları V. Envantere dahil olan taşıtların amortismanları Serbest meslek erbabı, yukarıda verilen giderlerden hangilerini gelir vergisi matrahından indirebilir? A) I ve II B) II ve III C) II,III ve IV D) I,III,IV ve v E) I,II,III,IV ve V 153. Mükellef Celal dairesini 2006 yılında kiraya vermiş ancak gelir vergisi beyannamesini hala vermemiştir. Bu durumu tespit eden vergi dairesi mükellef K'ye aşağıdaki cezalardan hangisini keser? A) Kaçakçılık B) Ağır kusur C) Kusur D) Vergi ziyaı E) Özel usulsüzlük 154. Aşağıdakilerden hangisi stopaj yoluyla (kaynakta kesinti yoluyla) alınan gelir vergisini vergi dairesine yatırmakla yükümlüdür? A) Vergi taşıyıcısı B) Vergi sorumlusu C) Asıl mükellef D) Müteselsil sorumlu E) Aracı mükellef A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 B) Vergi icra hukuku D) Vergi usul hukuku gelir vergisinde tarh B) Daimi temsilci D) Kanuni temsilci 160. Vergi ziyaına sebebiyet vermekten ceza kesilen ve cezası da kesinleşen-lere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere kaç yıl içerisinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında artırılmak suretiyle uygulanır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 161. Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere göre tespitine imkan olmayan bulunmayan durumlarda başvurulan tarh şekline ne ad verilir? B) İkmalen tarh D) Beyan üzerine tarh 162. Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunlarını iptal etme yetkisine sahiptir? B) Yargıtay D) Sayıştay 163. Objektif vergi mükellefiyetini kaldırıcı kurallara ne denir? B) İstisna D) İndirim A) Muafiyet C) Terkin E) Vurgu 164. Öğrenci A, 1000 TL'ye bilgisayar almış ve satıcı %20 iskonto yapmıştır. Buna göre, A'nın ödeyeceği KDV tutarı kaç TL'dir? (KDV oranı %18'dir.) A)144 B) 180 C) 200 D)216 E) 226 165. Aşağıdakilerden hangisinin defter tutma mecburiyeti yoktur? A) Limitet şirket B) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletme C) Basit usule tabi ticaret erbabı D) Gerçek usulde vergilendirilen çiftçi E) İktisadi kamu teşekkülleri 158. Mükelleflerin vergi yükümlülüklerine uymamaları durumunda karşılaşacakları yaptırımları düzenleyen vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Uluslararası vergi hukuku C) Vergi yargılama hukuku E) Vergi ceza hukuku 159. Aşağıdakilerden hangisi işleminin muhatabı olamaz? A) Kesinti yapanlar C) Gerçek kişi E) Tüzel kişilik A) Re'sen tarh C) İdarece tarh E) Basit usulde tarh A) Danıştay C) Anayasa Mahkemesi E) Vergi Mahkemesi 166. Tam mükellef kurumdan 2009 yılında 50.000 TL tutarında brüt kâr payı geliri elde eden gerçek kişi A'nın beyan etmesi gereken geliri kaç TL'dir? A) 15.000 B) 25.000 C) 35.000 D) 45.000 E) 50.000 167. I. Kaçakçılık II. Mükellefin özel işlerini yapma III. Vergi mahremiyetini ihlal IV. Vergi ziyaı Yukarıdaki vergi suçlarından hangileri ceza mahkemeleri tarafından cezalandırılan suçlardan biridir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 168. Vergi mahkemesinde dava açma süresini kaçırdıktan sonra vergi dairesi müdürlüğüne düzeltme başvurusunda bulunan A'ya olumsuz cevap verilmesi durumunda A'nın yapabileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Cezada indirim istemek B) Uzlaşma talebinde bulunmak C) Maliye Bakanlığına başvurmak D) Danıştaya başvurmak E) Yapabileceği işlem yoktur. 169. Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı yüzde kaçtır? A) 1,95 B) 2,00 C) 2,50 D) 2,95 E) 3,50 170. Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilemez? A. Taksiciler B. Dolmuşçular C. Mücevherat alım satımı ile uğraşanlar D. Berberler E. Tamirciler 171. Muhtasar beyanname ile beyan edilen vergi ne zaman ödenir? a. İzleyen yılın Mart ayında b. İzleyen Yılın Ocak ayında c. İzleyen ayın 15. Günü d. İzleyen ayın 23. Günü e. İzleyen ayın 26. Günü 172. Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinin mükellefi değildir? A. Mal satın alan tüketici B. Mal teslim eden tüccar C. Serbest meslek erbabı D. Mal ve hizmet ithalatı yapan tüccar E. Zirai faaliyeti çerçevesinde zirai ürün teslimi yapan çiftçi 173. Aşağıdakilerden hangisi ücretlerin vergilendirme rejiminde yer almaz? a. Vergi karnesi usulü b. Beyanname usulü c. Stopaj usulü d. Basit usul e. Diplomat muaflığı 174. Hata düzeltme işlemlerinde mükellefin şikayet yoluyla başvurabileceği yer aşağıdakilerden hangisidir? a. Vergi dairesi b. Maliye Bakanlığı c. Anayasa Mahkemesi d. Başbakanlık e. Defterdarlık 175. Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık uygulanmaz? a. Kurumlar vergisi b. Emlak vergisi c. Veraset ve intikal vergisi d. Motorlu taşıtlar vergisi e. Gelir vergisi 176. Aşağıdakilerden hangisi, geçici vergi ödemekle yükümlüdür? A. Zirai kazanç elde eden B. Basit usule tabi mükellef C. Gayrimenkul sermaye iradı elde eden gerçek kişi D. Serbest meslek kazancı elde eden muhasebeci E. Ücret elde eden doktor 177. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahibi esnafın 25.02. 2010 tarihinde elde ettiği kazancı, hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar? A. 25.02.2014 B. 25.02.2015 C. 1.1.2015 D. 31.12.2014 E. 31.12.2015 178. Aşağıdakilerden hangisinde artan oranlı vergi tevkifatı yapılmaktadır? A. Ticari kazançlarda B. Mevduat faizlerinde C. Hizmet erbabına yapılan ödemelerde D. İşyeri kiralarında E. Serbest Meslek kazançlarında 179. Aşağıdakilerden hangisi, ticari kazancın tespitinde kanunen kabul edilmez? A. İşyerine ödenen kira B. İşin kapsamıyla uyumlu seyahat ve konaklama gideri C. İşyerinde çalışan mükellefin eşine ödenen ücret D. Kırtasiye giderleri E. İşletme namına eğitim gören öğrenciye, eğitimi için yapılan giderler 180. Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlar vergisinin matrahını belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir? A. Taşıtın yaşı B. Taşıtın oturma yeri sayısı C. Taşıtın azami kalkış ağırlığı D. Taşıtın motor silindir hacmi E. Taşıtın parasal değeri A. Şahsi bir vergidir B. Artan oranlı vergi tarifesine sahiptir C. Ücret ve diğer gelir unsurları farklı tarifelerde vergilendirilir D. Vergiyi doğuran olay, elde etmedir E. Gayrisafi gelir dikkate alınır 182. Aşağıdakilerden hangisi, basit usule tabi olmanın şartları arasında yer almaz? A. Kendi işinde bilfiil çalışmak B. Emsal kira bedeli sınırları altında kalmak C. Ticari faaliyeti dolayısıyla gerçek usule tabi olmamak D. Defter tutma yükümlülüğü bulunmak E. Özel şartlardan, işletme sınırlarını aşmamak 183. Zirai faaliyetinden dolayı zirai kazanç elde eden mükellefin, işletme büyüklüğü sınırlarını aşması durumunda vergilendirme rejimi nasıl olur? A. Basit usul B. Gerçek usul C. Tevkifat D. Stopaj E. Vergi indirimi 184. Vergi mahkemelerinin tek yargıçla verdikleri kararlara karşı hangi makama hangi yolla başvurulabilir? A. Temyiz/Danıştay B. İtiraz/TBMM C. İtiraz/Bölge İdare Mahkemesi D. Şikayet/Maliye Bakanlığı, E. Temyiz/Yargıtay 185. Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin olarak ortaya çıkan belge, kayıt ve defterlere ilişkin olarak yükümlünün defter, kayıt ve belgelerinden hesaplanabilen matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyat aşağıdakilerden hangisidir? A. Re'sen tarh B. İdare tarh C. İkmalen tarh D. Düzeltme yoluyla tarh E. Götürü usulle tarh 186. Telif haklarının, müellifleri tarafından satılması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? A. Ticari kazanç B. Serbest meslek kazancı C. Değer Artış Kazancı D. Menkul sermaye iradı E. Ücret 187.1998 yılındaki faaliyetini beyan etmeyen avukatın gelir vergisi hangi tarihe kadar tarh ve tebliğ edilmezse tahakkuk zamanaşımına uğrar? A. 31 Aralık 2002 B. 31 Aralık 2003 C. 31 Aralık 2004 D. 01 Ocak 2003 E. 01 Ocak 2004 188. Emlak vergisi taksitlerinin ödeme zamanı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Mayıs - Kasım B. Şubat - Kasım C. Temmuz - Kasım D. Ocak - Kasım E. Haziran - Kasım 189. Aşağıdaki giderlerden hangisi, ticari kazancın tespitinde elde edilen kazançtan indirilemez? A. Demirbaş amortismanları B. Özsermaye için yürütülen faizler C. İşyeri kirası D. İşle ilgili seyahat giderleri E. Çalışanlara ödenen ücretler 190. Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir? A. Arıcılık yapılması B. Seralarda çiçek yetiştirilmesi C. Araziden mantar toplanması D. Yetiştirilen zeytinlerin kullanılmasıyla zeytinyağı yapılması E. Büyükbaş hayvancılık yapılması 191. Binalarda emsal kira bedeli, V.U.K.'na göre belirlenen vergi değerinin yüzde kaçıdır? A. 4 B. 5 C. 6 D. 10 E. 25 192. Aşağıdaki gelirlerden hangisi menkul sermaye iradı sayılmaz? A. Hisse senedi kar payları B. İştirak paylarından doğan kazançlar C. Mevduat faizleri D. Her türlü alacak faizleri E. İşyeri kirası 193. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi, gelirlerini toplayıp yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır? A. Ticari kazanç elde edenler B. Mevduat faizi geliri elde edenler C. Tek işverenden ücret geliri elde edenler D. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç sahipleri E. İstisna sınırları içerisinde gelir elde edenler A. Vergi affı B. Zamanaşımı C. Uzlaşma D. Ölüm E. Terkin 195. Tutulması zorunlu olan defterlerin gerçeğe uygun şekilde tutulmadığı bir durumda yapılacak olan tarhiyat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Beyan yoluyla tarh B. İkmalen tarh C. Re'sen tarh D. İdare tarh E. Düzeltme yoluyla tarh 196. Gelir vergisi kanununa göre, vergi doğuran olay olan elde etme, aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiş sayılmaz? A. Ticari kazanç sahibi mükellefin gelirinin tahakkuk etmesi B. Zirai kazanç sahibi mükellefin gelirinin tahakkuk etmesi C. Ücret sahibi mükellefin geliri tahsil etmesi D. Diğer kazanç ve irat sahibi mükellefin geliri tahsil etmesi E. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi mükellefin, iradının tahakkuk etmesi 197. Veraset ve intikal vergisinin miras yoluyla servet transferlerinde uygulanan vergi oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Artan oranlı B. Azalan oranlı C. Sabit oranlı D. Tersine artan oranlı E. Gizli artan oranlı 198. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin özelliklerinden biri değildir? A. Bir takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların safi tutarı dikkate alınır B. Artan oranlı vergi tarifesine sahiptir C. Mükellefi gerçek kişidir D. Sübjektif niteliktedir E. Vergi rejimi yalnızca gerçek usuldür 199. İkametgahı Türkiye de bulunan veya bir takvim yılı içerisinde sürekli olarak Türkiye de altı aydan fazla oturanların, Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği nedir? a. Tam mükellef b. Dar mükellef c. Vergi sorumlusu d. Tevkifat e. Komisyoncu 200. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, birinci ve ikinci sınıf tüccar ayırımında dikkate alınan ölçülerden biridir? a. İş yeri kirası b. İşçi sayısı c. İş hasılatı d. Ortak sayısı e. Makine sayısı 201. Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından yararlanma bakımından, esnaf kavramının unsurlarından biri değildir? A. Motorsuz araçla ve seyyar çalışma B. İşyeri açmama C. Sanat ve ticaret erbabı olma D. Bedeni güçle çalışma E. Nakdi sermayeyi esas alma 202. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden birisi değildir? A. Ticari mahiyette olması B. Bağımsız olması C. Şahsi sorumluluk altında yapılması D. Uzmanlığa dayanması E. Sürekli olması 203. Bir yazıhanesi olan avukat A, aynı zamanda bir şirketin bordrosuna kayıtlı olarak şirkette yarı zamanlı avukatlık yapmaktadır. Bu mükellefin kazancını oluşturan gelir unsurları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? A. Ticari kazanç ve ücret B. Serbest meslek kazancı ve ücret C. Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç D. Zirai kazanç ve ücret E. Serbest meslek kazancı ve diğer kazanç ve irat 204. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına alınması için getirilmiş olan tedbirlerden biri değildir? A) Uzlaşma komisyonlarının kurulması B) Şahsi kefalet gösterilmesinin istenmesi C) Mükelleften teminat istenmesi D) İhtiyati tahakkuk uygulaması E) İhtiyati haciz uygulaması 205. Hâlen ücretlilere uygulanan en düşük ve en yüksek gelir vergisi tarifesi oranları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? En düşük ( % ) En yüksek ( % ) A) 5 25 B) 10 30 C) 10 35 D) 15 35 E) 15 40 206. Aşağıdaki vergilerin hangisinde Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmaz? A) Gümrük vergisi B) Katma değer vergisi C) Gelir vergisi D) Veraset ve intikal vergisi E) Emlak vergisi 207. Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilemez? a) Küçük ticaret erbabı b) Küçük zanaat erbabı c) Nakliyeciler d) Çiftçiler e) Ödünç para alıp verenler 208. Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin olarak ortaya çıkan belge, kayıt ve defterlere ilişkin olarak yükümlünün defter, kayıt ve belgelerinden hesaplanabilen matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyat aşağıdakilerden hangisidir? A. Re'sen tarh B. İdare tarh C. İkmalen tarh D. Düzeltme yoluyla tarh E. Götürü usulle tarh 209. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'nda sayılan değerleme ölçülerinden biri değildir? A. Nominal değer B. Borsa rayici C. İtibari değer D. Vergi değeri E. Tasarruf değeri 210. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir? A. Zaman aşımı B. Hata düzeltme C. Pişmanlık ve ıslah D. Açılan davanın kazanılması E. Ödeme 211. Aşağıdaki mükelleflerden hangisinin azalan bakiyeler usulüyle amortisman ayırma yönteminden yararlanma hakkı vardır? A. Gerçek usulde vergilendirilenler B. İşletme hesabında vergilendirilenler C. Basit usulde vergilendirilenler D. Bilanço esasında vergilendirilenler E. Götürü usulde vergilendirilenler 212. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinde sayılan kazanç ve iratlardan biri değildir? A. Ticari kazançlar B. Zirai kazançlar C. Ücretler D. Gayrimenkul sermaye iratları E. Şirket kazancı 213. Geçici vergiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Üçer aylık kazançlar üzerinden ödenir. B. Vergisi kaynakta kesilen mükelleflerden alınır. C. Bir yıl boyunca ödenen geçici vergi, ertesi yıl gerçek tutarı hesaplanan gelir vergisinden düşülür. D. Hesaplanmasında uygulanan oran yüzde 15'tir. E. Bir amacı da geç ödemeden kaynaklanan enflasyon etkisinin giderilmesidir. 214. Vergi Hukuku'nda, özel hukuk kurallarını veya sözleşme şekillerini ustaca kullanarak vergi borcunu azaltma eylemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? (2011 -idari Yargı) A) İçtima B) Peçeleme C) Teselsül D) İştirak E) E) Hakkın kötüye kullanılması 215. Resmi Gazete'de yayımlanan bir vergi kanununda, yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili bir hüküm bulunmaması durumunda kanunun yürürlüğe girişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2011 -idari Yargı) A) Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. B) Yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer. C) Yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer. D) Yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girer. E) Yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 1 ay sonra yürürlüğe girer. 216. Vergilendirmede "hukuki güvenlik ilkesi" aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? (2011 -idari Yargı) A) Vergi kanunlarının geriye yürümezliği B) Verginin sosyal amacı C) Verginin mali amacı D) Verginin iktisadi amacı E) Verginin yasal amacı 217. Mükelleflerin, beyan ettikleri matraha karşı dava açamamaları kuralının istisnasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? (2011 -idari Yargı) A) Mücbir sebep B) Pişmanlık C) Tecil D) Yanılma E) Vergi hatası 218. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerin iptali için aşağıdaki yargı organlarından hangisine dava açılması gerekir? (2011 -idari Yargı) A) Danıştay B) Vergi mahkemesi C) İdare mahkemesi D) Bölge idare mahkemesi E) Yargıtay 219. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku'nun asli kaynaklarından biri değildir? A) Anayasa B) Kanunlar C) Muktezalar D) Kanun hükmünde kararnameler E) Bakanlar Kurulu kararları 220. 100 TL sermayesi olan iki ortaklı A Limitet Şirketinin 200 TL tutarındaki vergi borcu ödenmemiştir. Ortakların sermaye payları birbirine eşittir. Şirketten ve şirket müdüründen alacağını tahsil edemeyen vergi idaresi, bu alacağı için ortaklara başvurmak istemektedir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2011- idari Yargı) A) Vergi idaresi, her bir ortaktan alacağının tamamını talep edebilir. B) Vergi idaresi, her bir ortaktan alacağının 50 TL'sini talep edebilir. C) Vergi idaresi, her bir ortaktan alacağının 100 TL'sini talep edebilir. D) Ortakların sorumluluğu yoktur. E) Ortaklar müteselsilen sorumludur. 221. Mükellefin aşağıdaki borçlarından hangisi için gecikme zammı uygulaması söz konusu olur? (2011- idari Yargı) A) Vergi ziyaı cezası B) Gecikme zammı C) Genel usulsüzlük cezası D) Özel usulsüzlük cezası e) Gecikme faizi 222. Gelir vergisinde dar mükellefiyetin belirlenmesi ile ilgili esas alınan temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? (2011 -idari Yargı) A) Tüzel kişilik ölçütü B) Vatandaşlık ölçütü C) Reşit olma ölçütü D) İkametgah ölçütü E) Mümeyyizlik ölçütü 223. Kamu alacaklarının tahsiliyle ilgili olarak aylıkların en fazla ne kadarı haczedilebilir? (2011- idari Yargı) A. Dörtte biri B. Tamamı C. Yarısı D. Dörtte üçü E. Üçte biri 224. Tahakkuk zamanaşımının hesaplanmasında esas alınan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? (2011 -idari Yargı) A. Verginin tecili B. Verginin mükellefi C. Verginin matrahı D. Vergiyi doğuran olay E. Verginin tebliği 225. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'nun uygulama alanına girmez? (2011 -idari Yargı) A) Gümrük vergisi B) Emlak vergisi C) Kurumlar vergisi D) Özel tüketim vergisi E) İl özel idarelerine ait harçlar 226. Serbest avukatlık yapan bir mükellefe aşağıdaki durumların hangisinde (genel) usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusu olmaz? (2011 -idari Yargı) A) Hizmet sunumu yapıp makbuz vermemesi B) Süresinde beyanname vermemesi C) İşe başlamayı zamanında bildirmemesi D) Serbest meslek kazanç defteri tutmaması E) Serbest meslek kazanç defterini tasdik ettirmemesi 227. Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmez? (2011 -idari Yargı) A) Bir kazanç veya iradın elde edilmesi B) Bir mal veya hizmet siparişi verilmesi C) Bir malın gümrük bölgesine girmesi D) Bir binaya veya arsaya sahip olunması E) Kefalet senedi düzenlenmesi 228. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu içinde yer alan beş kitaptan biri değildir? (2011 -idari Yargı) A. Amortismanlar B. Vergilendirme C. Mükellefin ödevleri D. Ceza hükümleri E. Vergi davaları 229. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'nda birinci ve ikinci sınıf tüccar ayrımında esas alınan ölçütlerden biridir? (2011 -idari Yargı) A) Mükelleflerin iş yeri hasılatı B) Mükelleflerin işçi sayısı C) Mükelleflerin tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığı D) İşletmenin faaliyet gösterdiği iş yerinin kira bedeli E) İşletmenin ortak sayısı 230. Aşağıdakilerden hangisinde hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanması söz konusu olmaz? (2011 -idari Yargı) A) Sahte belge düzenlemek B) Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek C) Günü gününe defter tutmamak D) Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde belge basmak E) Defterleri gizlemek 231. Aşağıdakilerden hangisi beyan üzerine tahakkuk eden vergilerden biri değildir? (2011 -idari Yargı) A) Gelir vergisi B) Katma değer vergisi C) Motorlu taşıtlar vergisi D) Özel tüketim vergisi E) Damga vergisi 232. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Vergi Usul Kanunu içinde düzenlenmiştir? (2011 -idari Yargı) A. Teminat B. İhtiyati haciz C. Gecikme faizi D. İhtiyati tahakkuk E. Gecikme zammı 233. "Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değer" aşağıdakilerden hangisidir? (2011 -idari Yargı) A) Tasarruf değeri B) Nominal değer C) Vergi değeri D) İtibari değer E) Borsa rayici 234. Aşağıda verilenlerin hangisinde stopaj uygulaması söz konusu olmaz? (İY-2010) A) Veraset ve intikal vergisi B) Damga vergisi C) Gelir vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi E) Kurumlar vergisi 235. 2007 yılında zarar eden ticari kazanç sahibi mükellef A, bu zararını en son hangi yılın kazancından düşebilir? (İY-2010) A) 2012 B) 2011 C)2010 D)2009 E) 2008 236. Vergi kanunları ile Bakanlar Kuruluna aşağıdaki konulardan hangisinde değişiklik yapma yetkisi verilemez? A) Muaflık ölçüleri B) Verginin konusu C) İstisna hadleri D) İndirimler E) Oranlar 237. Çıkarılan vergi kanunlarının geçmişe yürütülmemesi gerekliliği aşağıdaki evrensel hukuk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? (İY-2010) A) Eşitlik ilkesi B) Adalet ilkesi C) Doğruluk ilkesi D) Genellik ilkesi E) Hukuki güvenlik ilkesi 238. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin mükellefi olamaz? (İY-2010) A) Gerçek kişiler B) Küçükler C) Akıl hastaları D) Adi ortaklıklar E) Kısıtlılar 239. Paylı komandit şirkette komandite ortakların elde ettikleri kazançlar aşağıdaki kazanç türlerinden hangisinin kapsamında yer alır? (İY-2010) A) Ücret B) Ticari kazanç C) Diğer kazanç ve irat D) Menkul sermaye iradı E) Gayrimenkul sermaye iradı 240. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına alınması yollarından biri değildir? (İY-2010) A) Uzlaşma B) İhtiyati haciz C) İhtiyati tahakkuk D) Teminat İstenmesi E) Kefil istenmesi 241. Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunlarını yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir? (İY-2010) A) Danıştay B) Yargıtay C) Anayasa Mahkemesi D) Uyuşmazlık Mahkemesi E) Vergi mahkemesi 242. Mükellef A kendisine gönderilen ödeme emrine karşı yargıya başvurmak istemektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dava nedeni olarak gösterilemez? (İY-2010) A) Borcun tamamen ödenmesi B) Borcun kısmen ödenmesi C) Tarhiyatta hata yapılması D) Borcun zaman aşımına uğraması E) Böyle bir borcun olmaması 243. Çifte vergilendirme konularının incelendiği vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir? (İY-2010) A) Uluslararası vergi hukuku B) Vergi icra hukuku C) Vergi yargılama hukuku D) Vergi ticaret hukuku E) Vergi ceza hukuku 244. Usulsüzlük fiillerinin resen takdiri gerektirmesi durumunda usulsüzlük cezaları kaç kat olarak uygulanır? (İY-2010) A) 2 B)3 C) 4 D)5 E)10 245. Vergi mükellefine yapılan aşağıdaki tebligatlardan hangisi geçersizdir? (İY-2010) A) Mükellefin kendisine yapılan tebligat B) Mükellefin iş yerinde yapılan tebligat C) Mükellefin iş yerinde, ancak müstahdemine yapılan tebligat D) Mükellefin görünüşe göre 18 yaşında olan kızına yapılan tebligat E) Mükellefin 17 yaşındaki oğluna yapılan tebligat 246. Vergi idaresi, stopaj yapmakla yükümlü olan kişinin vergi dairesine yatırmadığı vergilerle ilgili ceza ve faiz alacaklarını ilk önce kimden talep edebilir? (İY-2010) (Kariyermemur.com) A) Vergi mükellefinden B) Vergi sorumlusundan C) Kanuni mükelleften D) Fiilî mükelleften E) Müteselsil sorumludan 247. I. Lafzi yorum II. Tarihî yorum III. Amaçsal yorum IV. Sistematik yorum Vergi Usul Kanunu yukarıdaki yorumlama yöntemlerinden hangilerini kabul etmiştir? (İY-2010) A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) I, II, III ve IV 247. Aşağıdakilerin hangisinde beyan yoluyla tarh söz konusu olmaz? (İY-2010) A) Gelir vergisi B) Katma değer vergisi C) Emlak vergisi D) Değerli kâğıtlar vergisi E) Özel tüketim vergisi 248. Gelir vergisinde verginin tarhı, kural olarak aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapılmaktadır? (İY- 2010) A) İkmalen tarh B) Resen tarh C) Beyan üzerine tarh D) Götürü usulde tarh E) İdarece Tarh 249. Birinci sınıf tüccar olan K, 04.03.2006 tarihinde 1.000.000 YTL'lik kazanç elde etmiş, ama elde etmiş olduğu bu kazancın 31.03.2007 tarihine kadar vermesi gereken beyannamesini vermemiştir. Buna göre, K'nin vergi borcu hangi tarihte zaman aşımına uğrar? (İY- 2010) A) 31.12.2008 B) 31.12.2009 C) 31.12.2010 D) 31.12.2011 E) 01.12.2012 250. Aşağıdakilerden hangisi verginin kesinleşmesi anlamına gelir? (İY-2010) A) Yargı yollarının tüketilmesi B) Vergi mahkemesi kararının aleyhe sonuçlanması C) Uzlaşma görüşmelerinin aleyhe sonuçlanması D) Hata düzeltme talebinin reddedilmesi E) Pişmanlık başvurusunun kabul edilmemesi 251. Mükellef K, dairesini 2008 yılında kiralamış ancak vermesi gereken gelir vergisi beyannamesini hâlâ vermemiştir. Bu durumu tespit eden vergi idaresi, mükellef K'ye aşağıdaki cezalardan hangisini keser? (İY-2010) A) Kaçakçılık B) Ağır kusur C) Kusur D) Vergi ziyaı E) Özel Usulsüzlük 252. Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık hükümlerinden yararlanma yolu kapatılmıştır? (İY-2010) A) Gelir vergisi B) Emlak vergisi C) Kurumlar vergisi D) Katma değer vergisi E) Veraset ve intikal vergisi Cevap Anahtarı 1.C 2.D 3.E 4.B 5.A 6.D 7.A 8.C 9.C 10.C 11.E 12.E 13.A 14.B 15.E 16.E 17.C 18.D 19.B 20.C 21.A 22.E 23.A 24.A 25.B 26.D 27.E 28.D 29.B 30.C 31.C 32.B 33.E 34.D 35.E 36.A 37.D 38.E 39.C 40.B 41.D 42.B 43.D 44.D 45.E 46.A 47.C 48.A 49.C 50.D 51.B 52.C 53.D 54.D 55.A 56.C 57.E 58.D 60.E 61.D 62.E 63.A 64.C 65.D 66.A 67.B 68.A 69.A 70.D 71.B 72.E 73.E 74.D 75.C 76.C 77.B 78.B 79.A 80.E 81.E 82.D 83. 84.D 85.C 86.E 87.A 88.C 89.B 90.C 91.B 92.C 93.C 94.D 95.B 96.A 97.C 98.C 99.C 100.B 101.B 102.E 103.E 104.D 105.C 106.A 107.D 108.B 109.C 110. 111.C 112.B 113.D 114.E 115.C 116.C 117.C 118.E 119.D 120.A 121.D 122.B 123.D 124.B 125.D 126.E 127.B 128.A 129.C 130.C 131.B 132.C 133.C 134.E 135.B 136.C 137.C 138.A 139.C 140.D 141.C 142.D 143.E 144.E 145.B 146.D 147.B 148.B 149.A 150.B 151.C 152.D 153.E 154.B 155.E 156.D 157.B 158.D 159.E 160.A 161.B 162.C 163.B 164.A 165.C 166.B 167.D 168.C 169.C 170.C 171.D 172.A 173.D 174.B 175.B 176.D 177.E 178.C 179.C 180.E 181.E 182.D 183.B 184.C 185.C 186.B 187.B 188.A 189.B 190.D 191.B 192.E 193.A 194.D 195.C 196.E 197.A 198.E 199.A 200.C 201.E 202.A 203.B 204.A 205.D 206.A 207.E 208.C 209.A 210.C 211.D 212.E 213.B 214.B 215.C 216.A 217.E 218.A 219.C 220.B 221.A 222.D 223.E 224.D 225.A 226.A 227.B 228.A 229.A 230.C 231.C 232.C 233.A 234.D 235.A 236.B 237.E 238.D 239.B 240.A 241.C 242.C 243.A 244.A 245.E 246.B 247.E 248.D 249.C 250.D 251.A 252.D 253.B  253 tvs ve vergi hukuku soruları indir Ders Notu Paylaşım Grubumuza Katılmak için Tıklayın Diğer Tüm Ders Notlarımıza gözatmak için Tıklayın
tum-ilanlar kpss-guncel-bilgiler-2016-2015-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028 kpss-haberleri ders-notlari
   
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209