Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yüksek

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yüksek

29 Temmuz 2015 Çarşamba 12:23
13 Okunma
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora vedoçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretimfaaliyetlerini ve 1 adetfotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuruformlarına özgeçmişlerini, 1adetfotoğraflarını,nüfuscüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezi yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar; Anabilim Dalı ve Yabancı Dillerini belirten dilekçelerine yükseklisans, doktora ve Yabancı Dil belgelerini, kısa özgeçmişlerini, bilimsel çalışmalarını ve 1 ade tfotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Not : 1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15qündür. 3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanltğı'ndan sağlayabilirler. 6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde" belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar sözkonusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. 7-Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://yalova.edu.tr/ adresinden ulasabilirler. 8-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlarçalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı HizmetBelgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir. 9-Tümadayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
BİRİMİ BÖLÜM ANABİUM VE ANASANAT DALI ÜNVANI DE R E C E S İ AD E D İ ARANANNİTELİKLER
Sanat ve Tasarım Fakültesi iletişimSanatlan Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ABD. Doçent 2 1 Halkla ilişkilerveyaReklamcılık alanında doçentliğini almış olmak.
anat ve Tasarım Fakültesi İletişimSanatlan RadyoTv.ve Sinema ABD Yardımcı Doçent 3-4 2 Radyo Tv. ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temelİslam Bilimleri ArapDili ve Belegati ABD. Profesör 1 1 Lisansını arapça eğitim veren Islami ilimler Fakültesinden mezun olmak, * Yüksek öğretim Kurumlann- da Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik' uyannca Arapça ders verebilecek düzeyde yabancı dile sahip olmak ve Arapça yayınları bulunmak
İslami İlimler Fakültesi Temelİslam Bilimleri HadisABD. Yardımcı Doçent 2 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak. * Yüksek öğretim Kurumlannda Yabana Dil öğretimi ve Yabana Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyannca Arapça ders ve rebilecekdü- zeyde yabancı dile sahip olmak ve ihtilaflı hadisler arasında tercih kriterleri üzerinde çalışması bulunmak
İslami İlimler Fakültesi Temelİslam Bilimleri İslamHukuku ABD. Yardımcı Doçent 3 1 İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak. 'Yüksek öğretim Kurumlannda Yabana Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyannca Arapça ders verebilecek düzeyde yabana dile sahip olmak ve İslam fetva tarihi üzerine çalışması bulunmak
İslami İlimler Fakültesi Felsefeve Din Bilimleri DinEğit i mi ABD Yardımcı Doçent 3 1 Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, 'Yüksek öğretim Kurumlannda Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyannca Arapça ders vere- bilecek düzeyde Yabancı dile sahip olmak ve Din Kültürü ve Ahlak bilgisi alanında yayınları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi PolimerMühen disliği Polimer Mühendisliği ABD. Profesör 1 1 Polimer Nanokompozitler ve Hidrojeller hakkında çalışmaları olmak ve "Yüksek öğretim Kurumlannda Yabana Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyannca İngilizce ders verebilecek düzeyde Yabana dile sahipolmak
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühen disliği Bilgisayar Mühendisliği ABD Doçent 3 1 Elektronik bilgisayar eğitimi alanında Doçentliğin i almış olmak.
Mühendislik Fakültesi UlaştırmaMühen disliği Ulaştırma MühendisliğiABD Doçent 1 1 Harita Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak ve Mühendislik ve Madencilik tasmanı ölçmeleri alanında uzman olmak.
Mühendislik Fakültesi EndüstriMühen disliği EndüstriMühen disliği Yardımcı Doçent 4 1 Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve 'Yüksek öğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyannca İngilizce ders verebilecek düzeyde yabancı dile sahipolmak.
Mühendislik Fakültesi EnerjiSistemleri Mühen disliği EnerjiSistemleri Mühen disliği ABD. Yardımcı Doçent 5 1 Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmışolmak. enerji alanında çalışmalan bulunmak ve "Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil öğretimi ve Yabana Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyannca İngilizce ders verebilecek düzeydeyabancıdilesahipolmak.
Mühendislik Fakültesi Kimyave Süreç Mühen disliği Kimya veSüreç Mühen disliği ABD Yardımcı Doçent 4 1 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında Doktora yapmışolmak ve ileri seramik malzemelerinde uzman olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme SayısalYöntemler ABD Doçent 2 1 Finans alanında Doçentliğini almış olmak Finans alanında özellikle Sermaye Piyasalan, bu piyasalann etkinliği, diğer piyasalar ile etkileşim konusunda uzmanlaşmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe Finansmanı ABD Doçent 3 1 Muhasebe ve Bankacılık ile Sağlık Finansmanı ve Ekonomisi alanında çalışmalan bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve F inans man Uluslararası Ticaret ve Finansman ABD Yardımcı Doçent 1 1 Uluslararası Pazarlama Kültürve Tüketim Alanlannda çalışmalan bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ABD Yardımcı Doçent 5 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını yapmış olmak.
Yalova MYO Malzemeve Malzeme Tekno lojileri Lastik vePlastik Tekno lojileri Programı Yardımcı Doçent 4 1 Metal Eğitimi Bölümü mezunu olmak, plastiklerin kaynağı üzerine doktora çalışması yapmış olmak, kalıpçılık konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.
Yalova MYO Malzemeve Malzeme Tekno lojileri Lastik vePlastik Tekno lojileri Programı Yardımcı Doçent 3 1 FizikoKimya programında Doktora yapmışolmak ve polimerler konusunda çalışmalan bulunmak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner209