SON DAKİKA

İcra İflas Hukuku Çıkmış Soru ve Cevaplar

Bu haber 19 Mayıs 2015 - 15:52 'de eklendi.

 2016 KPSSTürkçe Hazırlık Seti için Tıklayın

 2016 KPSSMatematik Hazırlık Seti için Tıklayın

 2016 ALES Hazırlık Seti 

2016 DGS Hazırlık Seti 

İcra – İflas Kanununa göre takipte ala­caklı ve borçlu olabilme yeterliliğine ne ad yer

 2016 KPSSTürkçe Hazırlık Seti için Tıklayın

 2016 KPSSMatematik Hazırlık Seti için Tıklayın

ales-hazirlik-seti 2016 ALES Hazırlık Seti 

dgs-hazirlik-seti2016 DGS Hazırlık Seti 
 1. İcra – İflas Kanununa göre takipte ala­caklı ve borçlu olabilme yeterliliğine ne ad yerilir?
 2. A) Takip arkadaşlığı
 3. B) Temsil ehliyeti
 4. C) Taraf ehliyeti
 5. D) Takip ehliyeti

(2010-Malİye Bakanlığı Vergi Denetmen Yrd.)

Cevap C

 1. Âşağıdakilerden hangisinde mecburi icra takibi arkadaşlığı yoktur?
 2. A) Asıl borçlu ve müteselsil kefiline karşı birlikte takip
 3. B) Terekede bulunan taşınır malın tesli­mine dair mirasçılara karşı ilamlı takip
 4. C) Birden fazla kiracıya karşı tahliye takibi
 5. D) Terekede bulunan taşınmaz malın tes­limine dair mirasçılara karşı ilamlı ta­kip
 6. E) Tereke alacağından dolayı bütün mi­rasçıların birlikte takip yapması

(2000-KPSS)

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi icra yükümlü­ lüklerinden biri değildir?
 2. A) Takip borçlusunun ya da üçüncü kişi­nin takip dosyasına mahsuben icra dairesine yaptığı ödemeyi, ödemeyi yapan kişinin tek taraflı talebi hâlinde ona geri vermek
 3. B) Yaptıkları işlemler ile kendilerine yapı­lan talep ve beyanlar hakkında bir tu­tanak düzenlemek
 4. C) Banka bulunan yerlerde, haczetmiş oldukları parayı, kıymetli evrakı ve de­ğerli şeyleri alındığının nihayet ertesi iş günü çalışma saati sonuna kadar Adalet Bakanlığınca uygun görülen bir bankaya yatırmak
 5. D) Dairesinde kendisinin menfaati olan işlemler görmekten kaçınmak
 6. E) Takip konusu yapılmış bir para alaca­ğına mahsuben icra dairesince Türk Lirası olarak yapılan ödemeleri kabul etmek

(2010- Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

Cevap A

 

 1. İcra mahkemesi aşağıdaki iş ve davalar­ dan hangisinde görevli değildir?
 2. A) İtirazın geçici kaldırılması
 3. B) İtirazın kesin kaldırılması
 4. C) İtirazın iptali davası
 5. D) İhalenin feshi

(13 Mart 2011-Milli Emlak Denetmen Yrd.)

Cevap C

 1. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkeme­ sinin görevine giren davalardan biridir?
 2. A) Borçtan kurtulma davası
 3. B) İtirazın iptali davası
 4. C) Hacizdeki tasarrufun iptali davası
 5. D) iflastaki istihkak davası
 6. E) İstirdat davası

(2010-KPSS)

Cevap D

 1. İcra mahkemesi aşağıdaki iş ve davalar­ dan hangisinde görevli değildir?
 2. A) itirazın geçici kaldırılması
 3. B) Haciz yolu ile takipte istihkak davası
 4. C) İtirazın iptali davası
 5. D) İhalenin feshi

(2010-Milli Emlak Uzman Yrd.)

Cevap C

 1. Aşağıdakiierden hangisi icra mahkeme­ sinin görev alanına girmez?
 2. A) Borçtan kurtulma davası
 3. B) ihalenin feshi davası
 4. C) Hacizde istihkak davası
 5. D) itirazın kaldırılması talebi
 6. E) İcra dairesinin işlemine karşı şikâyet

(28ÖS-KPSS)

Cevap A

 1. İcra mahkemesi aşağıdaki İş ve davalar­ dan hangisinde görevli değildir?
 2. A) İtirazın geçici kaldırılması
 3. B) itirazın kesin kaldırılması
 4. C) itirazın iptali davası
 5. D) ihalenin feshi
 6. E) Haciz yolu ile takipte istihkak davası

(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)

Cevap C

 

 1. Aşağıdakiierden hangisi icra mahkeme­ sinin görevlerinden biri değildir?
 2. A) ilamlı icrada icranın geri bırakılması
 3. B) Malın iflas masasında olması halinde is­tihkak davası açılması
 4. C) İhtiyati haciz kararı verilmesi D) İtfa sebebiyle icra takibinin iptali
 5. E) İpotekli alacaklının borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması halinde ipotek kaydının terkini talebi

(2007-KPSS)

CevapC

 

 1. Aşağıdakiierin hangisinde kesin yetki hail vardır?
 2. A) İflas takibinin başlatıldığı icra dairesi­nin yetkisi
 3. B) Taşınmazın aynına ilişkin ilamın icraya konulduğu icra dairesinin yetkisi
 4. C) iflas davasının açıldığı mahkemenin yetkisi
 5. D) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­lu takibinin başlatıldığı icra dairesinin yetkisi
 6. E) Teminat alacağı için yapılan ilamsız ic­ra takibindeki icra dairesinin yetkisi

(2006-KPSS)

Cevap C

 

 1. Aşağıdaki davalardan hangisi icra mah­kemesinin görevine girer?
 2. A) Borçtan kurtulma
 3. B) İtirazın iptali
 4. C) Hacizde istihkak
 5. D) Menfi tespit
 6. E) İstirdat

(2006-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. İcra hukukunda hakim aşağıdaki davala­rın hangisinde her türlü delili serbestçe değerlendirme yetkisine sahiptir?
 2. A) Menfi tespit davası
 3. B) istihkak davası
 4. C) istirdat davası
 5. D) Borçtan Kurtulma davası
 6. E) İtirazın iptali davası

(2004-KPSS)

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi icra tetkik mer­ciin görevlerinden biri değildir?
 2. A) İstihkak davası
 3. B) İtirazın kaldırılması
 4. C) ihalenin feshi davası
 5. D) itirazın iptali davası
 6. E) Şikayet

(2003-KPSS)

Cevap D

 

 1. Dava dışı şahıs X’in Vakıfbank AŞ’ye olan borcu nedeniyle, alacaklı Vakıfbank AŞ ta­rafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmış ve Eskişehir İcra Müdürlü­ ğünce borçlunun Ankara’da bulunan ta­şınmazının satılması için Ankara Gayri­ menkul Satış icra Müdürlüğüne talimat ya­zılmıştır. Davalı icra müdür yardımcısı olup taşınmazın paraya çevrilmesi için 21.2.1994 tarihini ilk ihale, 3.3.1994 tari­ hini ise ikinci ihale günü olarak belirlemiş­tir. İlk ihaleye üç kişi başvurmuş olup alıcı­lar satış sırasında hep beraber satış ma­hallini terk ettiklerinden davalı ihaleye fesat karıştırıldığı gerekçesiyle satışı feshetmiş­tir. Bu karara karşı Vakıfbank AŞ tarafın­ dan icra hakimliğine şikayette bulunulmuş olup Ankara İcra Hakimliğinin 23.2.1994 günlü kararıyla ihalenin feshi kararı iptal edilmiş ve satışa devam edilmiştir. Taşın­mazın değerinin çok altında satılma­sından doğan zararının ödetilmesini iste­miştir. Yargıtay kararına konu olayda dava dışı X’in açmış olduğu dava bakımından aşa­ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Zararın tazmini istemiyle açılan dava, birinci derecede sorumlu olan icra dai­resi görevlisine karşı açılmalıdır.
 3. B) Sözkonusu dava Ankara’da bulunan adliye mahkemelerinde görülmelidir.
 4. C) Sözkonusu dava, icra ve iflâs dairesi görevlilerinin kusurlarından kaynakla­ nan tazminat davasıdır.
 5. D) Davalının tazminata mahkum edilebil­ mesi için, davalının hukuka aykırı ha­ reket ettiği, kusurlu olduğu, zarar oluş­ tuğu, zarar ile görevlinin eylem ve iş­ lemi arasında illiyet bağı bulunduğu ispat edilmelidir.
 6. E) Zararın tazmini istemiyle açılan dava idare aleyhine yöneltilmelidir.

(2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd-Kontrolör Sınavı)

Cevap A

 

 1. İcra tetkik merciin (icra mahkemesinin) gördüğü işlerden hangisi maddi anlamda kesin hüküm oluşturur?
 2. A) itirazın geçici kaldırılması
 3. B) İtirazın kesin kaldırılması
 4. C) İhalenin feshi
 5. D) Şikayet
 6. E) Konkordato talebi

(2002-KPSS)

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin işlemlerine karşı şikâyet yoluna başvurulamaz?
 2. A) İflasın ertelenmesi sürecinde görev yapan kayyımın
 3. B) iflas bürosunun
 4. C) İflas idaresinin
 5. D) Konkordato komiserinin
 6. E) İflasta alacaklılar toplanmasının

(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)

Cevap A

 

 1. Alacaklı X, bir satım sözleşmesinden kay­naklanan alacağının tahsili için Eskişehir 3. İcra Dairesinde Y’ye karşı 10.000 TL’lik genel haciz yoluyla takip yapmak ister. Ta­kip talebini alan icra dairesi alacağın daya­nağı olan sözleşmenin ibraz edilmediği ge­ rekçesiyle ödeme emrini göndermez. İcra dairesinin bu davranışını doğru bulmayan alacaklı, hangi süre içinde, nerede, hangi yola başvurabilir?
 2. A) İşlemi öğrendiği tarihten itibaren süre­ siz olarak, Eskişehir İcra Mahkemesin­ de, şikayet yoluna başvurmalıdır. B) işlemi öğrendiği tarihten itibaren 5 gün içinde, Eskişehir İcra Mahkeme­ sinde, şikayet yoluna başvurmalıdır.
 3. C) İşlemi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde, Eskişehir 3. icra Dairesin­ de, itiraz yoluna başvurmalıdır.
 4. D) işlemi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde, genel mahkemelerde menfî tespit davası açmalıdır.
 5. E) İşlemi öğrendiği tarihten itibaren, sü­resiz olarak, Eskişehir 3. İcra Dairesin­de gecikmiş itiraz yoluna başvurmalı­dır.

(2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd. Kontrolör Sınavı)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdaki takip türlerinin hangisinde, şikâyet icra dairesine yapılır ve ticaret mahkemesince incelenip karara bağla­nır?
 2. A) İlamlı takip
 3. B) Genel iflas yoluyla takip
 4. C) Genel haciz yoluyla takip
 5. D) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­ luyla takip
 6. E) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yo­ luyla takip

(2008-KPSS)

Cevap E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin işlemlerine karşı şikâyet yoluna başvurulamaz?
 2. A) İflas idaresi
 3. B) İflas bürosu
 4. C) Konkordato komiseri
 5. D) İflasın ertelenmesi sürecinde görev alan kayyım
 6. E) İflastaki birinci alacaklılar toplanması

(2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Cevap D

 

 1. Aşağıdaklierden hangisi, talik hâlleri arasında yer almaz?
 2. A) Borçlunun kendisine bîr vekil tayin edemeyecek derecede ağır hasta ol­ması
 3. B) Borçlunun kardeşinin öliimü
 4. C) Borçlunun askerlik hizmetini yapmakta olması
 5. D) Borçluya konkordato mühleti verilmiş olması
 6. E) Borçlu hakkında iflasın ertelenmesine karar verilmiş olması

(2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Cevap B

 

 

 1. Genel haciz yolu ile takipte borçlu, ken­ disine gönderilen ödeme emrine, süresi içerisinde aşağıdaki beyanlardan hangi­ sini dile getirmek suretiyle karşı koyacak olursa ödeme emrine hiç itiraz etmemiş sayılır?
 2. A) Benim borcum bu kadar değildir.
 3. B) İtiraz ediyorum.
 4. C) Takibe konu edilen alacağın dayanağını teşkil eden adi senet altındaki imza ba­na ait değildir.
 5. D) Takibe konu edilen alacağı ödedim, borcum yoktur.
 6. E) Takibe konu edilen alacak zaman aşı­ mına uğramıştır.

(2010-KPSS)

Cevap A

 

 1. Gecikmiş itirazla ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Eski hâle getirme kurum unun takip hukuku bağlamında somut ve özel bir uygulanma biçimini oluşturur. B) icra mahkemesine yapılır.
 3. C) Bu yola başvuru herhangi bir süreye tâbi değildir.
 4. D) Bu yola başvuru dilekçesinde, borçlu­ nun itiraz sebepleriyle birlikte mazere­ tini ve onu haklı kılmaya yarayan ispat araçlarını bildirmesi zorunludur.
 5. E) Bu yola başvuru kendiliğinden icra ta­ kibini durdurucu herhangi bir etkiye sahip değildir.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Gecikmiş itirazla ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Gecikmiş itiraz icra dairesine yapılır.
 3. B) Sözlü olarak gecikmiş itirazda bulunu­lamaz.
 4. C) Gecikmiş itiraz icra takibini kendiliğin­ den durdurmaz.
 5. D) Borçlu, gecikmiş itirazında itiraz se­ beplerini, mazeretini ve dayanaklarını bildirmeye mecburdur.
 6. E) Gecikmiş itiraz, borçlunun yasal süresi içinde itiraz etmesine engel olan maze­ retinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 gün içinde, en geç haczedilen malla­ rın paraya çevrilme işlemi bitinceye kadar yapılmalıdır

(2008-malîye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

Cevap A

 

 1. İcra ve İflâs Kanunu’nun (İİK) 65. madde­ sinin 1. fıkrasına göre, “Borçlu kusuru ol­maksızın bir mani sebebiyle müddeti için­ de itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir” yukarıda verilen kanun maddesinde dü­zenlenen hukuki kurum bakımından aşa­ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) İİK m. 65’de düzenlenen hukuki kurum gecikmiş itirazdır.
 3. B) İtiraz ile icra takibi kendiliğinden durur.
 4. C) İtiraz icra mahkemesine yapılır.
 5. D) Borçlu itirazı ile birlikte mazeretini gösterir delilleri de ibraz etmelidir.
 6. E) Borçlu engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 gün içinde itiraz etmelidir

(2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd. ve Kontrolör Sınavı)

Cevap B

 

 1. Aşağıdaki alacaklardan hangisinde ilam­ sız icra yapılabilmesi mümkündür?
 2. A) Teminat alacağı
 3. B) Taşınır mal alacağı
 4. C) Taşınmaz mal alacağı
 5. D) Altın para alacağı
 6. E) Çocuk teslimi

(2007-KPSS)

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, ilamsız icrada itiraz üzerine duran takibe devam edile­ bilmesi için alacaklının icra mahkeme­ sinde itirazın kesin kaldırılması talebini dayandmlabileceği bir belge olabilir?
 2. A) Satıcı alacaklı tarafından düzenlenmiş fatura
 3. B) Miras bırakanın borcundan dolayı mi­rasçı aleyhine yapılan takipte, miras bırakan tarafından düzenlenmiş adi senet
 4. C) Borçlunun imzasını taşıyan senedin fotokopisi
 5. D) Takip konusu alacağın kendisine da­yandırıldığı, onaylama biçiminde dü­zenlenmiş noter senedinin fotokopisi
 6. E) Takip borçlusunun takip alacaklısına gönderdiği e-postanın çıktısı

(2011-KPSS)

Cevap B

 

 1. İtirazın geçici kaldırılması ile İlgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Geçici kaldırma kararma dayanarak alacaklı, icra dairesinden borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulmasını is­ teyebilir.
 3. B) Borçlu, geçici kaldırma kararının ken­ disine tefhim veya tebliğinden itibaren 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.
 4. C) Borçlu, geçici kaldırma kararının ken­ disine tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde borçtan kurtulma davası açılabilir.
 5. D) Süresi içinde borçtan kurtulma davası açılmazsa geçici kaldırma kesin kal­ dırmaya dönüşür.
 6. E) Süresi içinde borçtan kurtulma davası açmayan borçlu, daha sonra menfi tespit veya (duruma göre) istirdat da­ vası açabilir.

(2011-KPSS)

 

Cevap A

 

 1. Genel haciz yolu ile takipte itirazın geçi­şi kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?
 2. A) İtirazın geçici kaldırılması, imzaya iti­ raz halinde işlerlik kazanan bir hukuki bir yoldur.
 3. B) İtirazın geçici kaldırılması yolunda, imzanın borçluya ait olup olmadığı hususunda tanık dinletilebilir ve yemin delilme başvurulabilir.
 4. C) itirazın geçici kaldırılması, ancak icra mahkemesinden talep edilebilir.
 5. D) Kendisine icra dairesinin yetki çevresi içinde ödeme emri tebliğ edilen borç­ lu, geçerli bir özrü yoksa itirazın geçici kaldırılması talebinin incelendiği du­ ruşmada bizzat bulunmak zorundadır.
 6. E) İtirazın geçici kaldırılmasına karar ve­ rilmesi halinde, alacaklının geçici ha­ ciz isteyebil ine yetkisi doğar.

(2010-Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. İtirazın İptali davası sonucunda hükme­dilen icra inkâr tazminatı ile ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Mahkeme kendiliğinden icra inkâr tazminatına hükmedebilir.
 3. B) İcra inkâr tazminatı itirazın iptali davası dışında ayrı bir dava ile talep edilemez.
 4. C) İcra inkâr tazminatı hükmolunan ala­ cağın % 40’ından aşağı olamaz.
 5. D) İcra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için, itirazın iptali davasının açıl­dığı tarih İtibariyle değil, icra takibinin yapıldığı tarih itibariyle borçlunun ödeme emrine itirazının haksız olması gerekir.
 6. E) İcra inkâr tazminatına hükmedilebil- rnesi için, borçlunun itirazının haksız olması yeterli olup, ayrıca kötü niyetli olması aranmaz.

(2008-Vakiilar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd-Kontrolör Sınavı)

 

Cevap A

 

 1. Geçici haciz aşağıdakilerin hangisinde mümkündür?
 2. A) İtirazın geçici kaldırılmasında
 3. B) İtirazın kesin kaldırılmasında
 4. C) itirazın iptali davasında
 5. D) İhtiyati haciz talebinin kabulünde
 6. E) ihtiyati tedbir talebinin kabulünde

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi itirazın kesin kaldırılması için gerekli belgelerden biri değildir?
 2. A) İmzası ikrar edilmiş adi senet
 3. B) İmzası noterlikte onaylı bir senet
 4. C) Düzenleme biçiminde bir noter senedi
 5. D) Yalnızca alacaklının imzasını taşıyan bir belge
 6. E) Borç ödemeden aciz belgesi

(2005-KPSS)

Cevap D

 

 1. Borçtan kurtulma davası nezaman açı­lır?
 2. A) İflas davasına itiraz edildiğinde
 3. B) Şikâyet talebi reddedildiğinde
 4. C) İtirazın kesin kaldırılmasına karar ve­ rildiğinde
 5. D) İtirazın geçici kaldırılmasına karar ve­ rildiğinde
 6. E) Borçlunun malları haczedildiğinde

(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde borç­tan kurtulma davası sözkonusu olur?
 2. A) İflas ödeme emrine itiraz edildiğinde
 3. B) Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluy­ la takipte imza itirazı olduğunda
 4. C) Kambiyo senetlerine özgü haciz yo­ lunda takipte borca itiraz olduğunda
 5. D) Genel haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda
 6. E) Genel haciz yoluyla takipte borca itiraz olduğunda

(2001-KMS)

 

Cevap D

 

 1. Borçtan kurtulma davası, geçici kaldırma kararının tefhim veya tebliğinden itiba­ren ne kadar süre içinde açılır?   A) 7 gün
 2. B) 15 gün
 3. C) 30 gün
 4. D) 1 ay
 5. E) 1 yıl

(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, alacaklının kendisine haricen ödeme yapılmasına rağmen başladığı icra takibini devam et­ tirmesi halinde borçlu, icra mahkemesi­ ne başvurarak itfa sebebiyle icra takibi­ nin iptalini hangi delille sağlayabilir?
 2. A) Tanık
 3. B) Yazılı delil başlangıcı
 4. C) İmzası ikrar edilmiş belge
 5. D) Yemin
 6. E) Teyp bandı

(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Haciz yoluyla takipte, icra müdürünün satış tutarının aynı derecede hacze işti­rak eden tüm alacakları ödemeye yet­ mediğini tespit etmesi üzerine kendili­ ğinden borçlunun başka mallarını hac­ zetmesine nedenir?
 2. A) Tamamlama haczi
 3. B) Icrai haciz
 4. C) İlave haciz
 5. D) Geçici haciz
 6. E) İhtiyati haciz

(2010-Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların haczi ile ilgili aşağıda ifadelerden han­gisi yanlıştır?
 2. A) Bankaya haciz ihbarnamesi gönderil­ mesi, bankadaki mevduatın borçluya ödenmesini önleyen bir muhafaza ted­ biridir.
 3. B) Borçlunun üçüncü kişideki alacağının haczinde, üçüncü kişi gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü kişinin itirazının ger­ çeğe aykırı olduğundan bahisle, üçün­cü kişi aleyhine icra mahkemesinde tazminat davası açabilir.
 4. C) Adi ortaklıklarda, her ortak şirketin kâ­rına iştirak hakkına sahip olduğundan, ortağın kişisel alacaklıları, borçlu orta­ ğın şirketteki kar payına İİK’ nın 89, maddesine göre haciz koydurabilir.
 5. D) Borçlunun bankadaki mevduatının haczinde, haczin tekemmülü için ban­ kaya İİK m. 89 gereğince haciz ihbar­ namesinin tebliğ edilmiş olması şarttır.
 6. E) Borçlunun üçüncü kişideki alacağı İİK m. 106’ya gereğince menkul hükmün­ de olduğundan, bankadaki mevduatın haczi menkul haczi gibi yapılır. Ancak, bankadaki mevduat hakkında haciz tu­ tanağı düzenlenmesi için mahalline, yani bankaya gidilmesine gerek yoktur.

 

(2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd-Kontrolör Sınavı)

 

 

Cevap D

 

 1. İcra müdürünün, daha önce haczetmiş olduğu malların satış tutarının bütün alacakları ödemeye yetmediğini tespit etmesi üzerine, kendiliğinden borçlunun başka mallarını haczetmesine ne ad ve­rilir?
 2. A) İlave haciz
 3. B) İhtiyati haciz
 4. C) Kesin (icrai) haciz
 5. D) Tamamlama haczi
 6. E) Geçici (muvakkat) haciz

(2009-KPSS)

 

Cevap D

 

 1. Hacze iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadeler­den hangisi yanlıştır?
 2. A) Nafaka ilâmına istinat eden alacaklı, önceden takip yapmaksızın hacze işti­rak edebilir.
 3. B) Hacze iştirak halinde satılan malın be­ deli alacakları karşılamaya yetmezse, icra dairesi aynı derecedeki bütün ala­ caklara yetecek oranda, kendiliğinden tamamlama hacizler yapar.
 4. C) ilk haciz İlamsız takibe müstenitse, ta­ kip talebinden önce yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına sahip olan alacaklı, hacze adi iştirakten ya­ rarlanabilir.
 5. D) İcra takibi neticesinde satılan malın bedeli vezneye girinceye kadar hacze iştirak edilebilir.
 6. E) İlk haciz ilamlı takibe müstenitse, dava açılmasından önce alınmış, tarih ve imzası noter tarafından tasdik edilmiş belgelere dayanarak hacze iştirak mümkündür.

(2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd-Kontrolör Sınavı)

 

Cevap B

 

 1. Yetişmemiş her çeşit toprak ve ağaç mahsulleri, yetişme zamanlarından en erken kaç ay önce haczedilebilir? A) 2
 2. B) 3
 3. C) 4
 4. D) 5
 5. E) 6

(2008-KPSS)

Cevap A

 

 1. Aşağıdaki haciz türlerinden hangisi hac­ze iştirak dolayısıyla işlerlik kazanır?
 2. A) Geçici haciz
 3. B) ilave haciz
 4. C) ihtiyati haciz
 5. D) Tamamlama haczi
 6. E) Kesin haciz

(2008-KPSS)

Cevap B

 

 1. Haczedilebilir hiçbir mal bulunmadığını tespit eden haciz tutanağının hukuki nite­liği nedir?
 2. A) Müflislik
 3. B) Borca batıklık
 4. C) Ödemelerin tatiline dayalı iflas
 5. D) ihtiyati haciz nedeni
 6. E) Aciz belgesi

(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Cevap E

 

 1. Aşağıdaki mallardan hangisi haczedile­bilir?
 2. A) Borçlu olan çiftçinin atı
 3. B) Terzinin dikiş makinesi
 4. C) Bakkalın buzdolabı
 5. D) Avukatın kitapları
 6. E) Borçlunun haline münasip evi

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. İcra Hukukunda taşınır malların açık ar­ tırma yoluyla satışında, ihale bedelinin ödenmesi için icra müdürü tarafından alıcıya verilebilecek olan süre azami kaç gündür?
 2. A) 3
 3. B) 5
 4. C) 7
 5. D) 10
 6. E) 15

(2010-Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

Cevap C

 

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, satış ilanı­ nın tebliği zorunluluğu bulunan hâllerde, bu ilanın tebliğ edilmeden cebri açık ar­tırma ile satışın yapılması sebebiyle şi­kâyet yoluyla ihalenin feshi en geç ne zamana kadar talep edilebilir?
 2. A) Satış talebinden itibaren 2 yıl
 3. B) İhaleden itibaren 2 yıl
 4. C) İhaleden itibaren 1 yıl
 5. D) Hacizden itibaren 2 yıl
 6. E) Her zaman

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Taşınır ve taşınmaz mallar bakımından haczin etkisi konusunda aşağıdaki ifade­ lerden hangisi söylenemez?
 2. A) Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra dairesinin izni olmadan haczedilen taşı­nır malları üzerinde tasarrufta buluna­maz.
 3. B) Haczedilen taşınmaz üzerinde üçüncü kişilerin hak kazanması halinde, alacaklı, taşınmazın bu haklardan arî olarak sa­ tılmasını isteyebilir.
 4. C) Borçlunun haczedilen taşınmaz mallan üzerinde yaptığı tasarruflar, sadece takip alacaklısının haciz dolayısıyla kazandığı hakları ihlal ettiği ölçüde değil, aynı za­ manda borçlunun tüm alacaklılarına karşı da geçersizdir.
 5. D) Borçlu, haczedilen taşınır malları için borçiandırıcı sözleşmeler yapabilir.
 6. E) Taşınmaz hacizlerinde, haczin tapuya şerh verilmesinden sonra taşınmaz üze­rinde iyi niyetli olarak hak kazanılması mümkün değildir

(2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd. ve Kontrolör Sınavı)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi şikâyet yoluyla icra mahkemesinden ihalenin feshini is­teyemez?

 

 1. A) Satış isteyen alacaklı
 2. B) Borçlu
 3. C) Tapu sicilindeki ilgililer
 4. D) Anonim şirket pay defterindeki ortak
 5. E) Pey sürmek suretiyle ihaleye katılan

(2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Cebri icrada taşınmaz satışlarında artır­ manın, satıştan en az ne kadar süre önce ilan edilmesi gerekir?
 2. A) 7 gün
 3. B) 10 gün
 4. C) 15 gün
 5. D) 1 ay
 6. E) 2 ay

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. İcra müdürünün daha önce haczetmiş olduğu malların satış tutarının bütün alacakları ödemeye yetmemesi halinde, kendiliğinden borçlunun başka mallarını haczetmesine ne denir?
 2. A) İlave haciz
 3. B) Tamamlama haczi
 4. C) İhtiyati haciz
 5. D) icrai haciz
 6. E) Geçici haciz

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 

 1. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­ luyla takipte ödeme süresi kaç gündür?
 2. A) 5
 3. B) 7
 4. C) 10
 5. D) 15
 6. E) 20

(2011-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu, öde­me emrinin kendisine tebliğinden itiba­ren en geç kaç gün içinde itiraz etmek zorundadır?
 2. A) 5
 3. B) 7
 4. C) 8
 5. D) 15
 6. E) 20

(2010-KPSS)

 

Cevap A

 

 

 1. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­luyla takiple ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 1. A) Bu takip türünde ödeme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gün­dür.
 2. B) Alacaklının kambiyo senetlerine mah­ sus takip yapma yetkisinin bulundu­ ğunu ve kambiyo senedinin vadesinin gelmiş olduğunu tespit eden icra mü­dürü, borçluya hemen bir ödeme emri göndermelidir.
 3. C) Ödeme emrine itiraz, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde icra dairesine yapılır.
 4. D) İmzaya itiraz, satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmaz.
 5. E) Takibin dayanağı olan senedin kambi­ yo senedi niteliğinde olmadığı iddiası, 5 gün içinde icra mahkemesine şikâyet yoluyla bildirilmelidir.

(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi genel haciz yo­luyla takip ile kambiyo senetlerine mah­sus haciz yolu arasındaki farklardan biri­dir?
 2. A) Borçtan kurtulma davası
 3. B) İstihkak davası
 4. C) Satış talebi
 5. D) Paraların paylaştırılması
 6. E) ihalenin feshi

(2003-KPSS)

 

Cevap A

 

 

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, ilama da­ yanan takip kural olarak son işlem üze­ rinden kaş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar?
 2. A) 1
 3. B) 5
 4. C) 7
 5. D) 8
 6. E) 10

(2010-KPSS)

Cevap: İlama dayalı takip kural olarak son işlem üzerinden 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Cevap E

 

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğindeki belge­lerden biri değildir?

 

 1. A) Temyiz kefaletnameleri
 2. B) İcra dairesindeki kefaletnameler
 3. C) Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
 4. D) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
 5. E) Onaylama biçimindeki kayıtsız ve şart­ sız (tek taraflı) belirli bir miktar para borcu ikrarına havi noter senetleri (2009-KPSS)

 

Cevap E

 

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, aşağıdaki­lerden hangisi ilam niteliğindeki belge­lerden biri değildir?

 

 1. A) İcra dairesindeki kefaletler
 2. B) Temyiz kefaletnameleri
 3. C) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
 4. D) İcra dairesi huzurunda yapılan sulhler
 5. E) Kayıtsız şartsız belirli bir miktar para borcu ikrarını içeren ipotek akit tablo­ ları

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap D

 

 

 1. Somut olayda taraflar arasındaki alacak davası nedeniyle bir kısım alacağa hükmedilmesi üzerine, ilâmın icraya konulduğu­nu, cebri İcra nedeniyle borçlunun maa­şından bir kısım kesintilerin yapıldığını ve otomobilinin haczedildiğini, sonrasında ta­kibe dayanak kararın temyizi üzerine Yargı­ tay’ca alacağa ilişkin talebin tümüyle reddi gerektiği belirtilmek suretiyle yerel mah­ keme kararının bozulduğunu ve yere! mahkemece bozmaya uyularak istemin tümüyle reddine karar verildiğini kabul edelim. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden han­gisi yanlıştır?

 

 1. A) Borçlunun maaşından yapılan kesinti­lerin borçluya iade edilebilmesi için ye­rel mahkemenin bozmaya uyduktan sonra verdiği kararın borçlu lehine ke­ sinleşmesi gerekir.
 2. B) Maaştan yapılan kesintilerin borçluya iade edilmesi için icranın iadesi yoluna başvurulmalıdır.
 3. C) Yerel mahkeme kararının bozulması halinde, borçlunun maaşından daha önce yapılmış olan kesintiler borçluya iade edilir.
 4. D) Yerel mahkeme kararının Yargıtay ta­rafından bozulması halinde, icra takibi durur ve haczedilen otomobilin satışı yapılamaz.
 5. E) Borçlunun maaşından yapılan kesinti­ lerin kendisine iade edilebilmesi için borçlu olmadığının tespiti yeterli olup, ayrıca mahkemeden hüküm alınması gerekli değildir.

 

(2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd-Kontrolör Sınavı)

 

Cevap A

 1. Aşağıdakilerden hangisi ilamlı takibe dayanak olabilecek ilâm niteliğindeki belgelerden biri değildir?

 

 1. A) İcra kefaletnameleri
 2. B) Temyiz kefaletnameleri
 3. C) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
 4. D) İcra dairesinde yapılan sulhler
 5. E) Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içe­ ren re’sen tanzim edilen noter senetleri

(2008 Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd.- Uzman Yrd. ve Kontrolör Sınavı)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden İcraya konabilir?
 2. A) Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliye­sine ilişkin ilam
 3. B) Boşanmaya ilişkin ilam
 4. G) Tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen ilam
 5. D) Velayetin kaldırılmasına ilişkin ilam
 6. E) Hakem kararı

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. İlamlı icra takibine konu olan bir para alacağı hakkındaki mahkeme hükmünün Yargıtay tarafından bozulmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) İcra takibi iptal edilir.
 2. B) İcra takibi devam eder.
 3. C) İcra dairesi, icra takibinin devam edip etmeyeceğini serbestçe takdir eder
 4. D) İcra takibi olduğu yerde durur.
 5. E) İcra işlemleri kısmen veya tamamen eski haline iade olunur.

(2008-Halk Bank Uzman Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdaki ilamlardan hangisi kesinleş­ meden İcraya konabilir?
 2. A) Boşanma ilamı
 3. B) Hakem kararı
 4. C) Çocuk teslimine ilişkin ilam
 5. D) Babalığa hükmediimesine dair ilam
 6. E) Kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliye­ sine ilişkin ilam

(2008-Maliye Bakanlığı SVSaii Hizmetler Uzman Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. A, B’ye karşı sebepsiz zenginleşmeden dolayı bir dava açmış, davayı kazanmış ve lehine bir iiam almıştır. Buna göre, ilama bağlı takip son işlem tarihinden itibaren ne kadar süre sonra zamanaşımına uğrar?
 2. A) 6 ay
 3. B) 1 yıl
 4. C) 5 yıl
 5. D) 10 yıl
 6. E) 20 yıl

(2006-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya konulamaz?
 2. A) Yabancı mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar
 3. B) Tüketici mahkemesi önünde görülen uyuşmazlıklarda verilen ilamlar
 4. C) Fikir ve sanat eserleri ile ilgili uyuş­ mazlıklarda verilen ilamlar
 5. D) Haksız fiillerden doğan destekten yok­ sun kalma davalarında verilen ilamlar
 6. E) İşe iade davalarında verilen ilamlar

(2006-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdaki ilamlardan hangisi kesinleş­ meden icraya konulabilir?
 2. A) Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar
 3. B) Genel olarak aile hukukuna ilişkin ilamlar
 4. C) Hakem kararları
 5. D) Şahsın hukukuna ilişkin ilamlar
 6. E) Nafaka hükümleri

(2006-KPSS)

 

Cevap E

 

 1. Davacı davayı kazanmış ve ilamı icraya koymuştur. Bunun üzerine, borçlu noter önünde borcunu alacaklıya ödemiştir. Ala­caklı buna rağmen daha önce başlattığı ic­raya devam ettirmektedir. Bu durumda borçlu aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir?
 2. A) Yargılamanın iadesine
 3. B) İcranın iadesine
 4. C) icranın geri bırakılmasına
 5. D) İtiraz yoluna
 6. E) Şikayet yoluna

(2004-KPSS)

Cevap C

 

 

 1. icraya konulmuş bir ilam temyiz edilmiş fakat icranın durdurulmasına karar veril­ memiştir. İcra devam ederken Yargıtay hükmü bozmuş ve bunun sonucunda borçlunun borçlu olmadığı kesin hükümle anlaşılmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
 2. A) Cebri icra yasağı
 3. B) İcranın iadesi
 4. C) Yargılamanın iadesi
 5. D) Kesin hüküm itirazı
 6. E) Hakimin hukuki sorumluluğu

(2003-KPSS)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğinde belge değildir?
 2. A) Temyiz kefaletnamesi
 3. B) İcra dairesindeki kefalet
 4. C) Mahkeme huzurundaki noter senedi
 5. D) Onaylama biçimindeki noter senedi
 6. E) Mahkeme huzurundaki sulh

(2002-KPSS)

 

Cevap D

 1. Aşağıdaki ilamlardan hangisi kesinleş­ meden icraya konulabilir?
 2. A) Boşanma ilamı
 3. B) Nafaka ilamı
 4. C) Demek feshi ilamı
 5. D) Babalık davasının kabulüne ilişkin ilam
 6. E) Velayetin kaldırılması ilamı

(2001-KMS)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, ilamsız icra takiplerindeki “önce rehne başvurulması zorunluluğunun” istisnalarından biri de­ğildir?
 2. A) Kambiyo senedine bağlanmış alacaklar
 3. B) ipotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacakları
 4. C) Sermaye Piyasası Kanunu’nda tanım­lanan konut finansmanından kaynakla­nan rehinle temin edilmiş alacaklar
 5. D) Toplu Konut idaresi Başkanlığının re­hinle temin edilmiş alacakları
 6. E) Para borcu ikrarını içeren re’sen tan­zim edilen noter senedine bağlanmış alacaklar

(2008-Vakıflar Bankası Mali Analist Yrd- Uzman Yrd ve Kontrolör Sınavı)

 

Cevap E

 

 1. Rehnin paraya çevrilmesiyle ilgili aşağı­ daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Borç ödenmezse alacaklı, alacağını re­hinli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına sahiptir
 3. B) Borcun ödenmemesi halinde rehinli malın mülkiyetinin alacaklıya ilişkin sözleşme hükmü geçersizdir
 4. C) Aynı alacak için birden çok taşınmaz rehnedilmişse rehnin paraya çevrilme­ si istemi, taşınmazların tamamı hak­ kında yapılır.
 5. D) Aynı alacak için birden çok taşınmaz rehnedilmiş ve taşınmazların tamamı hakkında paraya çevirme isteminde bulunulmuşsa, icra dairesi bu taşın­ mazların gerektiği kadarını paraya çe­virir.
 6. E) Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacak­ lılar arasında, sıralarına bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

(2008-Halk Bank Uzman Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilam­sız takipte ödeme emrine karşı borçlu aşağıdakilerden hangisine itiraz ede­mez?
 2. A) Alacağın miktarına
 3. B) Faize
 4. C) Temerrüt tarihine
 5. D) Rehin hakkına
 6. E) Yetkiye

(2008-Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

 

Cevap D

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, aşağıdaki- lerden hangisi ipotek tabiri içine girmez?
 2. A) İpotekli borç senedi
 3. B) irat senedi
 4. C) Hapis hakkı
 5. D) Taşınmaz mükellefiyeti
 6. E) Gemi ipoteği

(2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde ipoteğin para­ya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip söz konusudur?
 2. A) İpotek ileride doğacak bir alacağın te­mini için alınmışsa
 3. B) Yalnızca alacak hakkı bir mahkeme ilamına bağlanmışsa
 4. C) Yalnızca ipotek hakkı bir mahkeme ilamına bağlanmışsa
 5. D) Hem alacak hakkı hem ipotek hakkı bir mahkeme ilamına bağlanmışsa
 6. E) İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeriyorsa

(2007-KPSS)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdaki takip türlerinden hangisinde süresi içinde satış istenmezse takip düşer?
 2. A) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
 3. B) Genel haciz yoluyla takip
 4. C) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­luyla takip
 5. D) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yo­luyla takip
 6. E) Genel iflas yoluyla takip

(2004-KPSS)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun aczini gösteren belgelerden biri değildir?
 2. A) Rehin açığı belgesi
 3. B) Hacizde kesin aciz belgesi
 4. C) iflastaki borç ödemeden aciz belgesi
 5. D) Hacizde muvakkat aciz belgesi
 6. E) Borçlunun haczedilir malının bulun­ madığını gösteren haciz tutanağı

(2001-KMS)

 

Cevap A

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasına im­kan vermez?
 2. A) İrat senedi
 3. B) Gayrimenkul mükellefiyeti
 4. C) Hapis hakkı
 5. D) Alacak rehni
 6. E) Üst hakkı

(2002-KPSS)

 

Cevap A

 

 1. Haksız ihtiyati hacizden doğan tazminat davasında aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

 

 1. A) ihtiyati haciz kararının uygulanmış ol­ması
 2. B) İhtiyati haciz kararı alan alacaklının ku­ surunun varlığı
 3. C) Aleyhine ihtiyati haciz kararı alınan borçlunun zarara uğramış olması
 4. D) Davanın zamanaşımına uğramamış olması
 5. E) Uygun illiyet bağının bulunması

(2004-KPSS)

 

Cevap B

 

 1. İflasta birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmadığı­ na ilişkin uyuşmazlıkları aşağıdakilerden hangisi karara bağlar?
 2. A) icra dairesi
 3. B) İflas dairesi
 4. C) iflas bürosu
 5. D) icra mahkemesi
 6. E) Asliye ticaret mahkemesi

 

(2008-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflas bürosunu ifade eder?
 2. A) İflas dairesi kalemi
 3. B) iflas idaresi sekreteryası
 4. C) iflas müdürünün birinci alacaklılar top­lantısı için oluşturduğu ve toplantıdaki oyların geçerliliği konusunda yetkili kurul
 5. D) iflas konusunda uzman olduğu bilinen kişilerin profesyonelce hizmet verdik­leri büro
 6. E) Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerin iflasında görevlendirdi­ği heyet

(2007-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflas etmez?
 2. A) Anonim şirket
 3. B) Kolektif şirket
 4. C) Limitet şirket
 5. D) Adi şirket
 6. E) Kooperatif

(2006-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflasın resmi organıdır?
 2. A) İkinci alacaklılar toplantısı
 3. B) iflas idaresi
 4. C) İflas bürosu
 5. D) Birinci alacaklılar toplantısı
 6. E) İflas dairesi

(2005-KPSS

 

 

Cevap E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi de­ğildir?
 2. A) Sosyal Sigortalar Kurumu
 3. B) Turizm Kooperatifi
 4. C) Turizm işiyle uğraşan Kolektif Şirket
 5. D) Amacına varmak için ticari işletme iş­ leten dernek
 6. E) Ticari işletme sahibi gerçek kişi

(2004-KPSS)

 

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflas idaresinin görevlerinden biri değildir?

 

 1. A) Konkordatonun ilanı nedeniyle iflasın kaldırılmasını istemek
 2. B) Müflis adına gelen mektupları açmak
 3. C) Masa mallarını satmak
 4. D) Alacakları İncelemek
 5. E) Masa ile ilgili davaları takip etmek

(2001-KMS)

 

Cevap A

 

 1. Genel iflas yoluyla ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi yanlıştır?

 

 1. A) Kural olarak iflas takip talebini alan ic­ra dairesinin 3 gün içinde bir iflas ödeme emri düzenleyerek borçluya göndermesi gerekir.
 2. B) Borçlu, ödeme emrinin kendisine teb­ liğinden itibaren 7 gün içinde ödeme emrine itiraz edebilir.
 3. C) Takibe konu alacak rehinle temin edil­ miş olsa bile, alacaklı önce rehnin pa­ raya çevrilmesi yoluyla takipte bulun­ madan doğruca genel iflas yoluna başvurabilir.
 4. D) Alacaklının iflas davası açma hakkı, ödeme emrinin borçluya tebliğ tarihin­ den itibaren 1 yıl sonra düşer.
 5. E) Ödeme emrine şikâyet, sözlü veya ya­ zılı olarak icra mahkemesine yapılır.

(2010-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. Genel iflas yoluyla takip bağlamında, iflas davasıyla ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır?
 2. A) İflas davası için yetki sözleşmesi yapı­labilir.
 3. B) İflas davasında basit yargılama usulü uygulanır.
 4. C) İflas davası için görevli mahkeme, as­liye ticaret mahkemesidir.
 5. D) İflas davasının reddi veya borçlunun if­lası hakkındaki kararlara karşı, kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde temyiz yoluna gidilebilir.
 6. E) İflasa karar verilmesinden sonra iflas davasından feragat geçersizdir.

(2009-KPSS)

 

Cevap A

 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan iflas sebeplerinden biri değildir?

 

 1. A) Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bu­lunması
 2. B) İflasa tabi olmayan borçlunun teklif et­tiği konkordatonun tasdik edilmemesi
 3. C) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­luyla takipte ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi
 4. D) Borçlunun yerleşim yerinin bilinme­mesi
 5. E) Borçlunun haciz yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklaması

 

(2008-Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. İflas ödeme emrinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 2. A) Mal beyanında bulunma zorunluluğu
 3. B) Borçlu olunmadığı yolundaki itirazın 7 gün içinde yapılması gerektiği
 4. C) İflasa tabi olunmadığı yolundaki itira­ zın 7 gün içinde yapılması gerektiği
 5. D) Borç miktarı
 6. E) Borcun 7 gün içinde ödenmesi gerek­tiği

(2002-KPSS)

 

Cevap A

 

 1. Genel iflas yolunda iflas ödeme emrine karşı itiraz süresi kaç gündür?
 2. A) 3
 3. B) 5
 4. C) 7
 5. D) 10
 6. E) 15

(2002-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. AlanyalI A, Bor’daki B Anonim Şirketine, Ankara’da yapılan bir ödünç sözleşmesiyle 10.000 YTL borç vermiş ve ifa yeri olarak Ürgüp belirlenmiştir. B Anonim Şirketinin en büyük ortağı Niğdeli C, B’nin müteselsil kefilidir. B, borcunu ödememiştir. Buna göre doğrudan doğruya iflas davası nerede açılmalıdır?
 2. A) Alanya
 3. B) Bor
 4. C) Niğde
 5. D) Ankara
 6. E) Ürgüp

(2005-KPSS)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iflasın müflis bakımından doğurduğu hukuki sonuçlar­ dan biri değildir?
 2. A) iflasın açılmasıyla müflisin müeccel borçlarının muaccel hâle gelmesi
 3. B) İflasın açılmasından önce müflise kar­ şı başlamış olan rehnin paraya çevril­ mesi yoluyla takiplere devam edile­ bilmesi
 4. C) İflasın açılmasıyla müflise karşı yapıl­ makta olan takiplerin düşmesi
 5. D) iflas masasına giren mal, alacak ve haklara ilişkin olarak müflise karşı if­ lastan önce açılmış olup da hâlen gö­ rülmekte olan hukuk davalarının iflasın açılmasıyla birlikte durması
 6. E) İflasın açılması üzerine müflisin iflas masasına ait mallar üzerindeki her tür­ lü tasarrufunun kural olarak alacaklıla­ ra karşı hükümsüz olması.

(2011-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. Düzenlenen sıra cetvelinde aslında müf­listen hiç alacağı olmayan bir kişinin de yer alması durumunda, diğer alacaklılar aşağıdaki yollardan hangisine başvur­malıdır?
 2. A) Sıra cetvelinde karşı şikâyet
 3. B) İhalenin feshi
 4. C) Sıra cetveline karşı itiraz davası
 5. D) Söz konusu kişiye karşı bir alacak da­vası
 6. E) Sıra cetvelinin iptali davası

(2011-KPSS)

Cevap C

 

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, iflasın açılmasından önce müflise karşı başla­ mış olan aşağıdaki takiplerden hangisi iflasın açılması ile durmaz?
 2. A) Genel haciz yolu ile takip
 3. B) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­lu ile takip
 4. C) Genel iflas yolu ile takip
 5. D) Teminat gösterilmesine ilişkin takip
 6. E) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip

(2010-KPSS)

 

Cevap E

 

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre iflasın açıl­ması ile duracak takiplerden değildir?
 2. A) Genel haciz yoluyla takip
 3. B) İlamlı haciz yoluyla takip
 4. C) Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluy­la takip
 5. D) Teminat gösterilmesine ilişkin takip
 6. E) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip

(2010-Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. İflasın açılmasından önce müflise karşı başlatılmış aşağıdaki takiplerden hangi­si iflasın açılmasıyla durmaz?
 2. A) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­lu ile takip
 3. B) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilam­ sız takip
 4. C) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yo­luyla takip
 5. D) Genel iflas yoluyla takip
 6. E) Genel haciz yoluyla ilamsız takip

(2009-KPSS)

 

Cevap B

 

 1. İflasın açılması ile birlikte borçlunun haczedilmesi caiz olan mallarının oluş­turduğu topluluğa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Hacizli mal
 3. B) Müflis
 4. C) iflas masası
 5. D) Tereke
 6. E) Mamelek

(2009-Halk Bank Uzman Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. İGra ve İflas Kanunu’na göre, iflas İdare­ si tarafından hazırlanan sıra cetveline itiraz davası sıra cetvelinin ilanından iti­ baren en geç kaç gün içinde açılır?

A)7

 1. B) 8
 2. C) 15
 3. D) 20
 4. E) 30

(2009‘Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Adi iflas tasfiyesinin, iflasın açılmasın­dan itibaren engeç ne kadar süre içeri­sinde tamamlanması gerekir?
 2. A) 3 ay
 3. B) 6 ay
 4. C) 8 ay
 5. D) 1 yıl
 6. E) 2 yıl

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. İcra ve İflas Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi iflasın açılmasıyla dura­cak takiplerden biri değildir?
 2. A) Rehnln paraya çevrilmesi yoluyla takip
 3. B) Para alacağına ilişkin ilamlı takip
 4. C) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yo­ luyla takip
 5. D) Genel iflas yoluyla takip
 6. E) Genel haciz yoluyla takip

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Basit tasfiyeyle ilgili aşağıdaki ifadeler­den hangisi yanlıştır?

 

 1. A) Basit tasfiye, adi tasfiyeye nazaran da­ha kısa sürede tamamlanabilen ve da­ha yalın bir prosedüre sahip bir tasfiye biçimidir.
 2. B) Kanun, basit tasfiyeyi, adi tasfiyeden farklılaşan yönlerini dikkate almak su­retiyle düzenlemiştir.
 3. C) Adi tasfiyenin iflasın açılmasından iti­ baren 6 ay içerisinde tamamlanama­ ması hâlinde alacaklılar, karar almak suretiyle adi tasfiyenin basit tasfiyeye dönüştürülmesini sağlayabilirler.
 4. D) İflas tasfiyesinin tatiline ilişkin kararın ilanından itibaren 30 gün içerisinde alacaklılar, giderlerini peşin olarak ya­ tırmak suretiyle basit tasfiye yapılma­ sını isteyebilirler.
 5. E) Basit tasfiye iflas idaresince gerçekleş­ tirilir.

(2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. Müflisin aşağıdaki mal ve haklarından hangisi iflas masasına girmez?
 2. A) Kira alacağı
 3. B) Bankadaki mevduatı
 4. C) Rehin verdiği yakut yüzüğü
 5. D) Taksim edilmemiş bir mirastaki payı
 6. E) İflasın açılmasından önce paraya çev­ rilmiş olan hacizli mallarının satış be­deli

(2008-Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

 

Cevap E

 1. Borçluya karşı, hakkında iflas kararı ve­rilmesinden önceki evrede açılmış olan aşağıdaki davalardan hangisi, ikinci ala­caklılar toplanmasından 10 gün sonrası­na kadar durur?
 2. A) Babalık davası
 3. B) Kira alacağının tahsili davası
 4. C) Cismani zarardan doğan tazminat da­vası
 5. D) Hakaret fiilinden kaynaklanan ceza da­vası
 6. E) Yardım nafakası tutarının artırılması davası

(2008-KPSS)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdaki müeccel borçlardan hangisi iflasın açılmasıyla muaccel hâle gel­mez?
 2. A) Müflisin, vadeli olarak satın alıp rehnettiği araba borcu
 3. B) Müflisin, vadeli olarak aldığı banka kredisi borcu
 4. C) Müflisin, 3 yıl sonra arkadaşına ödeye­ ceği borç
 5. D) Müflisin arkadaşının, 3 yıl sonra müfli­ se ödeyeceği borç
 6. E) Müflisin, 5 yıl sonra babasına ödeye­ ceği borç

2008-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

Cevap D

 

 1. İflasın açıldığı an aşağıdakilerden han­gisidir?
 2. A) İflas kararının verildiği an
 3. B) İflas idaresinin seçildiği an
 4. C) Birinci alacaklılar toplantısı ilanının ga­ zetede yapıldığı an
 5. D) Birinci alacaklılar toplantısının yapıldığı an
 6. E) İflas tasfiye yönteminin belirlendiği an

(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)

Cevap A

 

 1. İflasta paraların kesin dağıtılması ne zaman olur?
 2. A) Sıra cetvelinin ilanından 1 hafta sonra
 3. B) Sıra cetvelinin kesinleşmesinden sonra
 4. C) Sıra cetvelinin ilanından 7 gün sonra
 5. D) Pay cetvelinin kesinleşmesinden sonra
 6. E) Nihai raporun verilmesinden sonra

(2007-Ziraat Bankası Müfettiş Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi taksiratlı iflas hallerinden biri değildir?

(İptal edilen soru tarafımızca değiştirilmiştir)

 1. A) Evinin masrafları haddinden fazla ise
 2. B) Zararları için makul sebepler göstere­ mezse
 3. C) Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan def­ terleri hiç veya kanunun emrettiği şe­ kilde tutmamışsa
 4. D) Muhasebe hilesi yaparak pasiflerini ar­tırmışsa
 5. E) Konkordato şartlarını ifa etmeden ye­niden iflasına hükmolunmuşsa

(2007-KPSS)

 

 

Cevap D

 1. Aşağıdakilerden hangisi basit tasfiyeyi adi tasfiyeden ayıran unsurlardan biri­dir?

 

 1. A) Depo kararı
 2. B) iflas kararı
 3. C) Alacaklılar toplantısı
 4. D) Pay cetveli
 5. E) Aciz belgesi

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi hileli iflas hal­lerinden biri değildir?
 2. A) Alacaklıların zararına gerçeğe makbuz verme aykırı
 3. B) Muvazaalı satış yapma
 4. C) Konkordato dışında alacaklıya menfaat temin etme özel
 5. D) Gerçeğe aykırı borç ikrar etme
 6. E) İşlerini terk ederek kaçma

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. Mahkeme tarafından iflasın ertelenme­sine karar verilmesi halinde, mahkeme­nin şirketin yönetimi ile ilgili atadığı gö­revliye ne ad verilir?
 2. A) İflas idaresi
 3. B) Kayyım
 4. C) Murakıp
 5. D) Denetmen
 6. E) Konkordato komiseri

(2006-KPSS)

.

Cevap B

 

 1. Aşağıdakiierden hangisi iflas masasına girmez?
 2. A) Müflisin malvarlığına dahil olan yazlığı
 3. B) Müflisin bankaya ipotek ettirdiği tarlası
 4. C) Müflisin daha önceden haczedilmiş malı
 5. D) Müflisin borcunu temin için kayınbabasının rehin olarak verdiği araba
 6. E) Müflisin altı ay sonra vadesi gelecek olan alacağı

(2005-KPSS)

 

Ce­vap D

 

 1. İflasın açılması ile iflasın ilanı arasında kalan süre içinde üçüncü kişilerin iyi ni­yeti masaya karşı aşağıdakiierden han­ gisinde korunur?
 2. A) Müflisin bağışı
 3. B) Müflisin çek borcunu ödemesi
 4. C) Müflise yapılan ödeme
 5. D) Müflisten taşınır mal satın alma
 6. E) Müflisten taşınmaz mal satın alma

(2001-KMS)

 

Cevap C

 

 1. İflas masasına giren malların bedeli ta­ mamen tahsil edildikten ve sıra cetveli kesinleştirdikten sonra, iflas idaresince düzenlenen alacaklılara düşen iflas his­ selerini gösteren cetvele ne ad verilir?
 2. A) Sıra cetveli
 3. B) Nihai sıra cetveli
 4. C) Aciz belgesi
 5. D) Pay cetveli
 6. E) Son hesap

(2002-KPSS)

 

Cevap D

 

 1. İflasın hukuki sonuçları hangi andan iti­ baren ortaya çıkar?
 2. A) İflas davasının açıldığı anda
 3. B) İflasın açıldığı anda
 4. C) İflas kararının ilanı anında
 5. D) İflas tasfiye kararıyla
 6. E) İflasın kaldırılması anında

(2002-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. İflasın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) İflasın kaldırılması iflasa karar vermiş olan mahkemeden istenir.
 3. B) iflasın kaldırılması ancak iflas tasfiyesi devam ederken talep edilebilir.
 4. C) İflasın kaldırılmasına mahkemece ka­ rar verilmesi hâlinde müflis hiç iflas etmemiş gibi olur.
 5. D) Müflisin teklif ettiği konkordato tasdik edilirse müflisin kendisi, mahkemeden iflasın kaldırılmasını talep edebilir.  E) İflasın kaldırılması istemi, mahkemece, basit yargılama usulüne göre incelenir ve karara bağlanır

(2008-KPSS)

 

Cevap D

 

 1. İflasın kaldırılmasına aşağıdaki aşama­ lardan hangisinden sonra karar verile­mez?
 2. A) Birinci alacaklılar toplantısından sonra
 3. B) İflas idaresinin seçiminden sonra
 4. C) iflasın kapanmasından sonra
 5. D) Sıra cetveli düzenlendikten sonra
 6. E) İkinci alacaklılar toplantısı yapıldıktan sonra

(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı halin­de iflasın kaldırılması söz konusu olabi­lir?
 2. A) İflas tasfiyesinin bitmesi
 3. B) Birinci alacaklılar toplantısının yapıla­ maması
 4. C) İflas masasına girecek hiçbir mal bu­ lunamaması
 5. D) İflas idaresinin seçilememesi
 6. E) Konkordatonun tasdik edilmesi

(2003-KPSS)

 

Cevap E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi müflisin itibarı- nın iadesini isteyebilir?
 2. A) iflas idaresi
 3. B) Müflisin sağlığında alacaklısı
 4. C) Müflisin sağlığında eşi
 5. D) Ölen müflisin mirasçısı
 6. E) Konkordato Komiseri

(2003-KPSS)

 

Cevap D

 

 1. İflas tasfiyesi sırasında alacaklılara ala­caklarını bildirmeleri için ne kadar süre verilir?
 2. A) 15 gün
 3. B) 30 gün
 4. C) 1 ay
 5. D) 2 ay
 6. E) 3 ay

(2003-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. İflas tasfiyesi sürerken borçlu, alacaklı­ların taleplerini geri aldıklarına dair be­yanname gösterirse mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?
 2. A) İflas davasından feragat
 3. B) iflasın kapanması
 4. C) İflasın tatili
 5. D) Basit tasfiye
 6. E) İflasın kaldırılması

(2001-KMS)

 

Cevap E

 

 1. İcra ve İflas Kanunu ivazsız tasarrufların batıl olduğunu belirterek bunlara karşı iptal davası açılabileceğini düzenlemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iptal davası açılamayacak olan istisnai bir ivazsız tasarruftur? A) Eşe yapılan bağış
 2. B) Altsoy ve üstsoya yapılan ivazsız tasar­ruf
 3. C) Mutad hediye
 4. D) Evlatlıkla evlat edinen arasındaki ivaz­ sız tasarruf
 5. E) Kızılay Derneğine yapılan 100.000 YTL’lik bağış

(2005-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. İcra ve iflas hukukundaki iptal davasını borçlar hukukundaki butlan davasından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisi­dir?
 2. A) Görevli mahkeme
 3. B) Yetkili mahkeme
 4. C) Davanın kabulü halinde mülkiyetin el değiştirmesi
 5. D) Davanın reddi halinde yargılama gider­ lerinin kim tarafından ödeneceği
 6. E) İhtiyati tedbir kararı verilip verilmeye­ceği

(2003-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. Konkordato kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Adi konkordato sadece tacirler için öngörülmüş bir yoldur.
 3. B) Mal varlığının terki suretiyle konkorda­to ile alacaklılara, borçlunun mal varlı­ğı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi veri­lir.
 4. C) İflastan sonra konkordatoda borçluya bir konkordato mühleti verilmez.
 5. D) Tasdik edilen adi konkordato, rehin kıymeti ile karşılanan rehinli alacaklar için mecburi değildir.
 6. E) Borçluya hem vade veren hem de borçlarında tenzilat öngören bir kon­ kordato mümkündür.

(2011-KPSS)

 

Cevap A

 

 1. Adi (iflas dışı) konkordato teklifi aşağıdakilerden hangisine yapılır?
 2. A) iflas idaresine
 3. B) İflas dairesine
 4. C) İcra mahkemesine
 5. D) Ticaret mahkemesine
 6. E) ikinci alacaklılar toplanmasına

(2009-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen uz­laşma yoluyla yeniden yapılandırma hü­kümleri aşağıdakilerden hangisi hakkın­ da uygulanabilir?
 2. A) Kooperatif
 3. B) Kolektif şirket
 4. C) Adi şirket
 5. D) Dernek
 6. E) Vakıf

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden borçlulardan hangisi, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen uz­laşma yoluyla yeniden yapılandırma yo­luna başvuramaz?
 2. A) Paraçok Bankası A.Ş
 3. B) Deniz İthalat ve İhracat A.Ş
 4. C) Güven Temizlik Ltd.Şti
 5. D) Emin Leasing Ltd.Şti
 6. E) Kocaman Balıkçılık Kooperatifi

(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)

Cevap A

 

 1. Borçlu, iflas içi konkordato teklifini aşağıdakilerden hangisine verir?
 2. A) Ticaret mahkemesine
 3. B) iflas idaresine
 4. C) Ticaret siciline
 5. D) İcra mahkemesine
 6. E) Konkordato komiserine

(2007-KPSS)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi adi konkordato­ nun tasdiki şartlarından biri değildir?
 2. A) Teklif edilen paranın borçlunun kay­nakları ile orantılı olması
 3. B) Asgari % 50 ödeme taahhüdünde bu­lunma
 4. C) Kaydedilen alacaklıların yarısı ve ala­cakların üçte ikisini aşan çoğunlukla kabul edilmiş olma
 5. D) Teminat gösterme
 6. E) Yargılama gider ve harçlarının depo edilmesi

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Konkordato mühletini kim verir?
 2. A) İcra mahkemesi
 3. B) Ticaret mahkemesi
 4. C) İcra müdürü
 5. D) İflas müdürü
 6. E) Konkordato komiseri

(2006-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Borçlu adi konkordato teklifini (incelen­ mek üzere) nereye yapar?
 2. A) Ticaret mahkemesine
 3. B) İflas dairesine
 4. C) Ticaret siciline
 5. D) İcra mahkemesine
 6. E) Konkordato komiserine

(2006-KPSS)

 

Cevap D

 

 1. Konkordato mühleti içinde borçlunun yaptığı aşağıdaki işlemlerden hangisi hükümsüzdür?
 2. A) Otobüsünü satmak
 3. B) Kefil olmak
 4. C) Eser yapım sözleşmesi yapmak
 5. D) Leasing yapım sözleşmesi yapmak
 6. E) Limitet yapım sözleşmesi yapmak .

(2002-KPSS)

 

Cevap B

 

 

 1. Görülmekte olan bir hukuk davasında aşağıdakilerden hangisinin ispatı gere­kir?
 2. A) Taraflar arasındaki çekişmesiz vakıala­rın
 3. B) ikrar olunan vakıaların
 4. C) Davanın çözümü bakımından etkisiz vakıaların
 5. D) Dava konusu bakımından uygulanması gereken ilgili Türk kanunu hükümleri­ nin
 6. E) Karineye dayanılan durumda karine hükmünde yeralan karine temelinin

 

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu- nu’na göre, delillerin gösterilmesi ve in­celenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır?
 2. A) Kanunun belirli bir delille ispat zorun­luluğu öngörmediği hâllerde, kanunda düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabilir.
 3. B) Delil gösteren taraf, tahkikat aşaması­ na kadar o delile dayanmaktan vazge­çebilir.
 4. C) Deliller, kanunda belirtilen hâller dı­şında davaya bakan mahkeme huzu­runda incelenir.
 5. D) Bir vakıanın ispatı için gösterilen deli­lin caiz olup olmadığına mahkemece karar verilir.
 6. E) Başka yerde bulunan ve mahkemeye getirilemeyen deliller, o yerde İstinabe yoluyla toplanabilir.

 

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tanıkla ispat edi­lemez?
 2. A) Nüfus kayıtlarındaki doğumun aksi
 3. B) Resmî senedin sahteliği
 4. C) Senedin hatır için verildiği
 5. D) Kiralanan eve zarar verilip verilmediği
 6. E) Haksız fiilin varlığı

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap C

 1. Görülmekte olan bir hukuk davasında da­valı, aşağıdaki iddialardan hangisini ta­nıkla ispat edebilir?
 2. A) Bonoyu davacıya hatır için verdiğini
 3. B) İmzaladığı satış sözleşmesinin konusu taşınmazın, gerçekte kendisine bağış­ landığını
 4. C) Tahliye taahhüdünü davacının tehdidi altında imzalamak zorunda kaldığını
 5. D) Davacıya tamamen doldurmadan ver­ diği bononun sözleşmeye aykırı doldu­ rulduğunu
 6. E) İmzaladığı satış sözleşmesinden kay­ naklanan satış bedelini ödediğini

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

.

CevapC

 

135.Aşağıdakilerin hangisinde görevli mah­keme sulh hukuk mahkemesidir?

 1. A) Ad ve soyadı değişikliği
 2. B) Doğrudan doğruya iflas
 3. C) Konkordatonun tasdiki
 4. D) Ergin kılınma
 5. E) Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi

 

Cevap D

 

136.-138. SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE VE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. A, Ankara’da büro tipi dairesini, mimar olan B’ye mimarlık bürosu olarak kullanılmak üzere adi yazılı şekilde yaptıkları bir sözleşme ile aylığı 3000 TL’den kiraya vermiştir. Bir senenin so­ nunda A, mahkemeye başvurarak Kasım ve Ara­ lık aylarına ilişkin kira bedellerinin ödenmediği ve kira konusu bağımsız bölümün kitap satış yeri olarak işletildiği gerekçesiyle bir dava açmış ve 2 aylık kira alacağının tahsili ile, sözleşmeye aykırılıktan dolayı davalının tahliyesine karar ve­ rilmesini istemiştir.

 

 1. Davacı A, kira konusu bağımsız bölümün kitap satış yeri olarak işletildiği hususunda davalı B’nin yan komşusu C’yi tanık olarak göstermiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden han­ gisi doğrudur?
 2. A) Hâkimin belirlediği tanık giderlerini, verilen kesin süre içinde mahkeme veznesine yatırmayan A, C’yi dinlet­ mekten vazgeçmiş sayılır.
 3. B) B’nin çok yakın arkadaşı olduğunu ileri süren C, tanıklıktan çekinebilir.
 4. C) işitme engelli olan C, yeminsiz olarak dinlenir.
 5. D) Para karşılığı tanıklık yaptığı hakkında yeterli delil bulunan C, 2 haftayı geç­ memek üzere disiplin hapsine mah­ kûm edilir.
 6. E) Sağır ve dilsiz olup okuma ve yazma bilen C, kendi sini işaret dilinden anla­ yan bilirkişi yardımıyla dinlenir. (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap A

 1. Davalı B, ilk duruşmada kira alacağı talebini kabul ettiğini beyan etmiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Söz konusu beyan, davacı A tarafın­ dan kabul edilmezse davaya kira ala­ cağı talebi bakımından devam edilir.
 3. B) B, bu beyanından her hâlde hüküm verilinceye kadar dönebilir.
 4. C) Söz konusu beyan, mahkeme tarafın­ dan kabul edilirse davaya kira alacağı talebi bakımından devam edilmez. D) Kira alacağı talebi, taşınmaz aynından kaynaklanan bir talep olduğundan söz konusu beyan hiçbir sonuç doğurmaz.
 5. E) Bu durumda, sadece tahliye talebi ba­ kımından davaya devam edilir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. Dava görülürken davalı B, evi tahliye etmiş­ tir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Dava, hem tahliye talebi hem de kira alacağı talebi bakımından esastan reddedilir.
 3. B) Tahliye talebi bakımından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, kira alacağı talebi bakımından davaya devam edilir.
 4. C) Dava, tahliye talebi bakımından esas­tan reddedilir, kira alacağı talebi ba­ kımından usulden reddedilir.
 5. D) Dava, tahliye talebi bakımından sıfat yokluğundan, kira alacağı bakımın­dan ise dava takip yetkisi yokluğun­ dan reddedilir.
 6. E) Davaya, hem tahliye talebi bakımın­ dan hem de kira alacağı talebi bakı­ mından devam edilir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Cevap B

 

139.-141. SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE VE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

B, beyaz eşya mağazası sahibi A’dan 7000 TL değerinde bir çamaşır makinesi satın almıştır. Aralarında yaptıkları adi yazılı satış sözleşmesine göre B, satış bedelinin 3000 TL’sini peşin vere­ cek, geri kalan 4000 TL’yi ise 1 ay içinde ödeye­ cektir. 3000 TL’yi peşin ödeyerek malı teslim alan B’nin vadesi geldiği hâlde 4000 TL’yi öde­ memesi üzerine A, B’ye karşı bir alacak davası açmıştır.

 

 1. Bu davada davacı A’nın, davalı B’den alacağı bulunduğuna ilişkin iddiasını is­ pat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi­ si doğrudur?
 2. A) A, iddiasını kural olarak her türlü delille ispatlayabilir.
 3. B) A, iddiasını B’ye gönderdiği ihtarname ile ispatlayabilir.
 4. C) A, iddiasını B’nin zımni muvafakati varsa tanıkla ispatlayabilir.
 5. D) A, iddiasını B’ye gönderdiği ve el yazısı ile yazdığı imzasız bir mektup bulun­ ması hâlinde tanıkla ispatlayabilir. E) A, iddiasını kural olarak kesin delillerle ispat etmek zorundadır.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. Bu davada davacı A, alacağının ispatı için davalı B ile aralarındaki satış sözleşmesini delil olarak göstermiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) B, kendisi tarafından imzalandığı iddia edilen sözleşmedeki imzayı inkâr et­ mek isterse sahtelik iddiasında bu­ lunmalıdır; aksi hâlde sözleşme, aley­ hine delil olarak kullanılır.
 3. B) Altındaki imza mahkeme huzurunda B tarafından ikrar edilirse sözleşme, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.
 4. C) Sözleşmenin sahteliğini iddia eden B, bunu aynı mahkemede ön sorun şek­ linde ileri sürebilir.
 5. D) Sözleşme altındaki imza, B tarafından inkâr edilirse bu konuda karar verilin­ ceye kadar bu davada sözleşme, her­ hangi bir işleme esas alınmaz.
 6. E) Sözleşme altındaki imza, B tarafından inkâr edilirse davaya bakan hâkim, sahtelik davası açması için B’ye 1 haf­ talık kesin süre verebilir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap E

 1. Borçlu duruma düşen davacının maddi hukuk bakımından borçlu olmadığının belirlenmesi amacıyla açtığı dava aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) İcra inkar davası
 3. B) İtiraz davası
 4. C) Borçtan kurtulma davası
 5. D) Olumsuz tespit davası

(2010-Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yrd.)

Cevap D

 

 1. Tebligatın usule aykırı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Tebligat yok hükmündedir
 3. B) Tebligatın usulsüzlüğü konusunda tespit davası açılır
 4. C) Eski hale getirme istenir
 5. D) Gecikmiş itiraza başvurulur
 6. E) Muhatap öğrenmişse geçerli sayılır

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda öngörülen tahkim süresi ne kadardır?
 2. A) 1 ay
 3. B) 3 ay
 4. C) 6 ay
 5. D) 1 yıl
 6. E) 2 yıl

(2006-Kamu ihale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Davacının dava dilekçesinde ilk önce asıl talebi ve eğer asıl talebi reddedilir­ se yardımcı talebi hakkında karar veril­ mesini istediği davaya ne ad verilir?
 2. A) Kısmi dava
 3. B) Objektif dava birleşmesi
 4. C) Sübjektif dava birleşmesi
 5. D) Mütelahik dava
 6. E) Terditli dava

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Cevap E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi davaya vekâle­tin kanuni kapsamı içinde olup özel yetki verilmesini gerektirmez?
 2. A) Davadan feragat etme
 3. B) Başkasını tevkil etme
 4. C) Tahkim sözleşmesi yapma
 5. D) Delil tespiti isteme
 6. E) Hâkimi reddetme

(2006-Kamu İhale Kurum Uzman Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. İhtiyati tedbir kararı kendiiiğinden ne zaman kalkar?
 2. A) Esas hakkında verilen kararın tefhim olunmasını müteakip
 3. B) Dosyanın işlemden kaldırılmasıyla
 4. C) Lehine karar verilen tarafın mazeretsiz olarak üst üste üç duruşmaya gelme­mesi halinde
 5. D) Hâkimin davadan çekilmesi halinde
 6. E) Gönderme kararı verilmesi halinde

(2006 Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Tahkim süresinin başlama tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Hakemlerin seçimi için mahkemeye başvurulduğu tarih
 3. B) Tarafın hakemini seçtiği tarih
 4. C) Hakem seçiminin tamamlandığı tarih
 5. D) Tahkim anlaşmasının yapıldığı tarih
 6. E) Hakem anlaşmasının yapıldığı tarih

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

Cevap A

 

 1. Tahkim şartı ne demektir?
 2. A) Tahkime gidilmesinin kanunen zorunlu olması
 3. B) Taraflar ile hakem arasındaki anlaşma
 4. C) Tarafların aralarında mevcut bir söz­ leşmeye koydukları ve bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümleneceğine ilişkin kayıt
 5. D) Tarafların aralarında ortaya çıkacak uyuşmazlık hakkında Türk mahkemele­ rinde dava açılamaması şartına bağlı olarak hakeme gidecekleri hakkında kayıt
 6. E) Tarafların hakem seçiminde anlaşma­ ları şartına bağlı olan tahkim

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Ce­vap C

 

 1. Ayrı bir asliye ticaret mahkemesi kurul­muş olan yerlerde bu mahkemeyle asliye hukuk mahkemesi arasındaki hukuki iliş­ kinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Kesin olmayan yetki ilişkisi
 3. B) İş bölümü ilişkisi
 4. C) Kesin yetki ilişkisi
 5. D) İş dağılımı ilişkisi
 6. E) Yargı yolu ilişkisi

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Medeni usul hukukuna göre, davayı ge­nişletme ve değiştirme yasağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Hukuki sebeplerin değiştirilmesi, da­ vayı değiştirme ve genişletme yasağı­nın kapsamındadır.
 3. B) Davayı genişletme ve değiştirme yasa­ğı, dava açılmasının medeni usul hu­kuku bakımından doğurduğu sonuç­ lardan biridir.
 4. C) Dava konusunun temliki, davayı geniş­ letme ve değiştirme yasağının istisna­larından biridir.
 5. D) Kendiliğinden araştırma ilkesinin uy­ gulandığı davalarda, davayı genişletme ve değiştirme yasağı uygulanmaz. E) Davalı, davanın değiştirilmesine veya genişletilmesine muvafakat etmezse davacı davasını ıslah ederek değiştire­ bilir veya genişletebilir.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi sulh hukuk mahkemesinin görevine girmez?
 2. A) Boşanma davası
 3. B) Kira sözleşmesine dayanan tahliye da­vası
 4. C) Ortaklığın giderilmesi davası
 5. D) Mirasçılık belgesi verilmesi istemi
 6. E) Kira sözleşmesine dayanan 10 000 TL kira bedelinin tespiti davası

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi vekile özel yetki verilmesini gerektiren işlemlerden biri değildir?
 2. A) Yargılamanın yenilenmesi davası açma
 3. B) Davayı geri alma
 4. C) Hâkimi reddetme
 5. D) Davadan feragat etme
 6. E) Sulh olma

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Maddi anlamda kesin hüküm gücünü ka­zanmış olan bir hükmün kanunların açık­ça izin verdiği hâllerde değişen şartlara göre tekrar gözden geçirilmesini ve yeni şartlara uyarlanmasını sağlayan davaya nedenir?
 2. A) Yargılamanın yenilenmesi davası
 3. B) Değişiklik davası
 4. C) Mütelahikdava
 5. D) Terditli dava
 6. E) Mütekabil dava

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi hakim için kesin delil niteliğindedir?
 2. A) Tanık
 3. B) Bilirkişi
 4. C) Keşif
 5. D) Taraf yemini

(2008-EDPK Uzman Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk itiraz nedeni değildir?
 2. A) Yetki itirazı
 3. B) Derdestlik itirazı
 4. C) Görev itirazı
 5. D) Türkiye’de ikametgahı bulunmayan ki­ şiler bakımından teminat taiebi

(2008-EDPK Uzman Yrd.)

Cevap C

 

 1. İhtiyati tedbirle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) İhtiyati tedbir kararı davanın her aşa­ masında verilebilir
 3. B) İhtiyati tedbir kararını en az masraf ve en çabuk ifa edilecek yer mahkemesi verebilir
 4. C) Kural olarak ihtiyati tedbir kararı temi­ nat karşılığında verilir
 5. D) Kural olarak ihtiyati tedbire iki taraftan birinin talebiyle karar verilir

(2008-EDPK Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Hukuk davalarında kanunda aksine hü­küm olmadıkça genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Davalının yerleşim yeri mahkemesi
 3. B) Davacının yerleşim yeri mahkemesi
 4. C) Sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi
 5. D) Haksız fiilin İşlendiği yer mahkemesi

(2008-EDPK Uzman Yrd.)

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü ka­nun yoludur?
 2. A) Temyiz
 3. B) İstinaf
 4. C) Yargılamanın iadesi
 5. D) Karar düzeltme

(2008-EDPK Uzman Yrd.)

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Usul Hukukundaki senetle ispat yasağının is­ tisnası değildir?
 2. A) Yakın hısımlar arasındaki hukuki iş­ lemler
 3. B) Haksız fiilden doğan tazminat alacakla­rı
 4. C) Senede karşı olan iddialar
 5. D) Sözleşmelerdeki hata, hile, gabin ve ik­rah iddiaları

(2008-EDPK Uzman Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Sürelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır?
 2. A) Sürelerde tefhim veya tebliğ hesaba katılmaz
 3. B) Hafta ve ay olarak tayin olunan süreler, sürenin başlangıcı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter
 4. C) Sürenin başlamasına rastlayan resmi tatil günleri hesaba dahil edilir
 5. D) Kanuni süreleri hakim azaltıp çoğalta­ bilir

(2008-EDPK Uzman Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi fera­gat ile sona ermez?
 2. A) İzalei şüyu davası
 3. B) Boşanma davası
 4. C) Kira sözleşmesine dayalı tahliye davası
 5. D) Kıdem tazminatı alacağı için açılmış dava
 6. E) Babalık davası

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Dosyası işlemden kaldırılan bir dâva, işlemden kaldırılma târihinden itibaren engeç ne kadar süre içinde yenilenebi­lir?
 2. A) 3 ay
 3. B) 4 ay
 4. C) 5 ay
 5. D) 6 ay
 6. E) İ yıl

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd,)

 

Cevap A

 

 1. Davanın taraflarından birinin kendi aley­hine olan vakalalar hakkında hâkim tara­fından sorguya çekilmesine ne denir?
 2. A) İstinabe
 3. B) İstiktap
 4. C) Temhir
 5. D) İsticvap
 6. E) Niyabet

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap D


3 4

kpss 2


 

Bir önceki yazımız olan 4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Sertifikası Ne İşe Yarar? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.