SON DAKİKA

Kpss A ve Kurum Sınavlarında Çıkmış Kavramlar ve Sorular

Bu haber 19 Mayıs 2015 - 13:19 'de eklendi.

Kpss A Kazandıran Bilgiler
Tüm KPSS A Ders notları İçin Tıklayın

Kamulaştırma: Devlet ve kamu tüzelkişilerinin [gmu yaramıın gerektiği hallerde [grşıliklannı peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette olan taşınmazlara kanunda gösteril

Kpss A Kazandıran Bilgiler

 

Kamulaştırma: Devlet ve kamu tüzelkişilerinin [gmu yaramıın gerektiği hallerde [grşıliklannı peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette olan taşınmazlara kanunda gösterilen usullere göre el koymasıdır.

*FtiByoû İdarenin açıkça hukuki ve idari usullere ay [in olarakBireylerin temel hakve özgürlüklerine, özellikle mülkiyet hakkına müdahale etmesine denir.

(Rgçhat: imtiyaz sözleşmesinin süresi içinde imtiyazın tüm tesisatıyla Birlikte Bedeli karşılığında idarece satın, alarakimtiyaz sözleşmesine son verilmesine denir.

Turt Dışına Çıkına Taşağı: Önceki anayasa gore vatandaşlıködeviya da ceza nedeniyle yurtdışına çıkma hürriyeti [ısıtlanaBilirken 2010 değişikliğine gore suç soruşturması ve kovuşturması nedeniyle kçsıtlanaBilmektedir.

Alacağın tem&kv Alacaklının Borçlunun nzası aranmadan alacağını 3. Bir şahsa devretmesine denir. Alacağın temlikinde alacakhakfı temlikedilen kişiye geçmesine rağmen eski alacaklının Borç ilişkisinden doğan sorumluluğu devam eder. Tazılı şekje tabidir. Kaynağı ne olursa olsun Bütün alacaklar temlikedile Bilir

Borcun nakfi A Bacaklının nzası alınmak koşuluyla yapılan Bir sözleşmeyle eski Borçlunun yerine yeni Borçlunun geçmesidir. Şekle Bağlı değildir. Bu sözleşme yapılınca Borçlu alacaklıya olan Borcundan kurtulur.

Alacağın temerrûtü: Borçlunun Borcunu edime uygun Biçimde ifa etmekistemesine karşın alacaklının haklı Bir nedene dayanmaksızın ifayı reddetmesine denir.

Borçlunun temerrûtü: Muaccel ve fası mümkün olan Bir Borcun, Borçlu taraf ndan yerine getirilmemesidir. Borcun muaacelolması, fasının mümkün olması ve alacaklının ihtarda Bulunması gerekir.

Butlan: Belirli Bir sakgtlıknedeniyle Baştan itibaren kendisine Bağlana hukuki sonucu doğurmayan ve geçerli hale getirilemeyen işlemlere denir.

Cezai şart: Borcun hiç veya gereği gibi ifa edilememesi halinde Borçlunun alacaklıya [arşı yerine getirmeyi yüklendiği edimdir. Cezai şart Bizzat sözleşmede [ararlaştınlaBileceğigiBi sonradan da kgrarlaştınlaBilir.

Düzeltme Hakfu Çekçıı karşılıksız çıkması halinde çekfe yazılı keşide gününe gore iSraz süresinden sonar 10 gün içinde çekbedelinin karşılıksız kalan kısmının tazminatın ve faizin ödenmesi gerekir.

Tkşikborç Dava ve talep hakkı Bulunmayan ancaködendiği takdirde geri istenemeyen Borçlara denir. Kumar ve Bahis Borçlan, evlenme tellallığı, zamanaşımına uğramış Borçlar ve ahlakî görevden doğan Borçlan örnek verebiliriz.

ÇaBim İk} tarafa Borç yükleyen sözleşmelerde karşılıklı edimler arasında taraflardan Birinin darda kalması, tecrübesizliği ya da hafifliğinden kaynaklanan edimler arasındaki aşın orantısızlıktır.

Hata: Bir kimsenin iradesinin oluşması esnasında ya da Beyan etmesi sırasında dikkatsizlik ledBirsizlikgiBi istenmeyen nedenlerle ve herhangi Bir dış etki olmadan gerçekimdesine uymayan Bir Beyanda Bulunmasıdır.

Hile: Bir kimseyi sözleşme yapmaya şevkime kamacıyla gerçekdışı Beyanlarla ve kasıtlı olarako kimsede yanlış Bir kanaat uyandırmakya da yanlış- Bir kanaatin devamını sağlamafişckfinde ortaya çıkan irade fesadı halidir.

ÎBra: Alacaklının sözleşmeyle alacaklarından vazgeçmesidir.

İkrah; Bir kimsenin aslında yapmakistemediği Bir sözleşmeyi karşı tarafın ya da 3. Bir kişinin kendisine ya da yakınlarına derhal o luşacakuit elikte Bir tehdidi altında sözleşme yapması halinde ortaya çıkan irade fesadı halidir.

İnançlı işlem: Sözleşenlerden Birinin aralarında yapılan ???????

İstirdat davası: Haksız fiil teşkil eden işlemler sonucunda maCvarlıklannda azalma meydana gelen kişilere verdikleri şeyleri geri alaBilme hakfı veren davadır.

Konkordato: Bilinde olmayan sebeplerden dolayı iflas etmeküzere olan kimseye Borcun Bir kısmını ödemekiçin alacaklılar tarafından son kez verilen süredir.

Muvazaa: Tarafların 3. Kişileri aldatmakamacıyla kasten Beyan ettikleri iradeleri ile gerçekiradeleri arasındaki uygunsüzlükdürumudur.

<Pey akçesi: Bir sözleşmenin yapıldığının kanıtı oCaraktarafCardan 6irinin diğer tarafa verdiği Bir miktar paradır.

Takgs iki şahıs arasındaki karşılıklı ve aynı cinsten Borçların Bu taraflardan Birinin tektaraflı irade Beyanıyla az olan Borç oranında sona erdirilmesidir.

Trampa sözleşmesi: Birhakveya Bir malın Başka Bir hakveya mal ile değiştirilmesini amaçlayan anlaşmalara denir.

Çaip&k: Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya çoktan Beri haber alınamayan kimsenin haklan ölüme Bağlı olanlann Başvurusu üzerine mahkeme tarafından verilen ve Bu kimsenin kişiliğini sona erdiren karardır.

Olum kçnnesi’ Ölümüne kesin gözle Bakılacakşeklide ortadan kaybolan ve cesedi Bulunamayan kimsenin mahkeme kararıyla ölmüş sayılmasına denir.

Mülkiyet hakki’ Ayni hakların sahihine tam ve en geniş yetkiler verenidir.Bu hakjnalike eşyadan hukuka uygun şekilde istenildiği giBi kullanma ve yararlanma ya da tasarrufta Bulunma hakki verir.

İrtifakhakkg Sahiplerine 6azen sadece kullanma veya yararlanma Bazen de hem kullanma hem de yararlanma lıakkî verir.

İntifa fmkky Taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya Bir malvarlığı üzerinde kıınıCaBilen ve sahihine hakkin konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan Bir irtfakhakkîdır.

Oturma hakkp Sahihine ir Binadan veya onun Bir Bölümünden konut o Cara kyararlarıma yetkisi veren Bir irtifakhakkidır.

(Rçhin hakfu SahiBine alacağını Borçludan alamadığı takdirde rehin konusu eşyayı paraya çevirt ere kalacağını elde etme yetkisi verir.

İpotekHakkp Bir alacağın güvencesi olarakhir taşınmazın karşılıkgösterilmesiyani Bir taşınmazın Bir Borcun güvencesine ayrılması demektir.

Onalım hakkp Taşınmazın maliki tarafından Bir 3. Şahsa satılması durumunda sözleşmenin taraftı olan kişiye satış şartlarına uymakkpşuluyla o taşınmazı öncelikli satın alma hakki verir.

Zilyettik Bir eşyayı iktisadi gayesine uygun olarakkullanmakve ondan fay daCanmakamacıy la fiili hakimiyeti altında Bulundurmaya denir.

Btkin pişmanlık Tailin icra hareketlerini tamamladıktan sonra sonucun gerçekleşmesini önlemeye çalışmasıdır.

Çönuüu vazgeçme: Bail suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer ya da kendi çaBalanyla suçun tamamlanmasına engel olursa teşeB6üsten dolayı cezalandırılmaz.

Bikri içtima: İşlediği Bir fiil ile Birden fazla suçun oluşmasına neden olan kişi Bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

Hakşız tahrik Haksız Bir fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli üzüntünün etkisi altında kahrakfaile karşı suç işleyen kişiye daha az ceza verilir.

Meşru savunma: Çerekkçndisine gerekBaşkgsına ait Bir fıakkg yönelmiş gerçekleşen ya da gerçekleşmesi kesin olan haksız saldırıya, saldın ile orantılı şekilde sona erdirmeye denir.

Zaman aşımı: Bir hakkin kazanılması ya da kçyhı için Belirli Bir sürenin geçmesine denir.

ZorunhıfukHad: Kendisinin BilerekseBep olmadığı ve Başka türlü korunma olanağı Bulunmayan ağır ve muhakkgkhie tehlikeyle karşı karşıya kalan kişi kendisini veya 3. Bir kişiyi kurtarmakiçin tehlikenin ağırlığıyla kullanılan vasıtayla oranlı olarakBirsuç işlerse zaruret halinden faydaCanarakcezaCandtnCmaz.

End Toû idarenin açıkça hukuki ve idari usullere aykırı olarak Bireylerin temel hakve özgürlüklerine, özellikle mülkiyet haklarına müdahale etmesine denir.

Hüküm Üyuşmazhğv Adli, idari ve askeri yargı yerlerinden en az ikisi tarafından aynı kişinin aynı konuda açtığı davalar dolayısıyla verilen kesinleşmiş kararlar arşındaki çelişkinin Bir hakkın yerine getirilmesini engelleyecekşekilde olması durumunda ortaya çıkan uyuşmazlıktır.

İdari Dave Açma süreleri: Danıştay’da ve idari mahkemelerde 60 gün iken Bİm ve vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür.

İdari Davalarda Merci Tayini: Yetkili mahkemenin Bir davaya Bakmasına fiili ya da hukuki 6ir engel çıktığı veya iki mahkemenin aynı davaya Bakmaya yetkili olduklarına karar vermeleri halinde dava dosyalan taraf (arın ya da mahkemenin istemi üzerine, eğer uyuşmazlık^aynı yargı çevresindeki mahkemeler arasında çıkmışsa BİM’ e, eğer farklı yargı çevrelerindeki mahkemeler arasında çıkmışsa Danıştay ’a gönderilir ve hangi mahkemenin yetkili olduğuna karar verilir.

İptal Davası: İdari işlemlerin yetki, şekil, seBep, konu yönünden Birinin lıukııkg ay kırdığı nedeniyiz menfaati ihlal edilen kimsenin veya kamu hizmetlerinden Birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraf Car arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar yüzünden açılan dâvadır.

Tam Yargı Davası: İdarenin Bir işlem ey hm ya da eylenısizlikyeklindekp tutum ve davranışlarından dolayı kişisel haffı ihlal edilen maddi ya da manevi zarar gören kimsenin zararın tazmini ya da Baffin iadesini istemekjçin açtığı davadır.

İtiraz: İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği klorlara karşı mahkemelerin Bulunduğu yargı çevrelerindeki BİM’ e yapılan Başvurudur. TeBliğ tarihinden itibaren 30gündür.

Kçırann Bozulması: Temyiz ince lemsi sonunda Danıştay görev ve yetki dışında Bir işe Bakılmış olması, hukg ay kın karar verilmesi ya da usul hükümlerine uyulmamış olması nedeniyle incelenen karan Bozar.

Karar Düzeltme: Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, Bir kararda BirBirine aykın hükümler Bulunması, kararın usul ve kanuna ay kın Bulunması ve hükmün esasını etkileyen Belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması halinde taraflar 15 gün içinde kgkgnn düzeltilmesini talep edeBilirler.

Temyiz: Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin kurul halinde vermiş oldukjan nihai kararlara karşı Danıştay’a yapılan Başvurudur.

Yargılanmanın Yenilenmesi: Danıştay ile BİM, idare ve vergi mahkemeleri arasında verilen kararlar hakfında aşağıdaki nedenlerden dolayı yargılanmanın yenilenmesi isteniCeBilir;

-Lehine karar verilen tarafın işlediği Bir fiille elde edilemeyen Belgenin karardan sonar ele geçirilmesi,

-Karara esas oCaralçaCınan Bir ilam hükmünün kaldırılması,

-Lehine karar verilen tarafın karara etkisi olan Bie hile kullanması

-Tekilveya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karar Bağlanmasını ömekyereBiliriz.

 

Yürütmenin Durdurulması: Danıştay veya idari mefıkemeler idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykın olması şartlarından Birinin gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterere ((yürütmenin durdurulması kararını vere Bilir.

Enflasyon: fiyatlar genelseviyesindeki sürekli artışlara denir.

Dezenflasyon:fiyatla genel seviyesindeki artış hızının yavaşlamasıdır. (17. 18. stand By imfprogramlan Türkiye içiin )

Deflasyon: fiyatlar genel seviyesindeki sürekli gerileme durumudur.

(Rçftasyon:fiyatlar genelseviyesinin azaladıktan sonra artış eğilimine girmesine denir.

Stagnasyon: ekonomideki Büyüme hızının yavaşlaması yani durgunlufanlamına gelir.

(Rçsesyon: ekonominin iki çeyrek^dönem üst üste küçülmesi negatif Büyüme olmasını ifade eder.

Stag deflasyon: ekonominin hem küçülmsi hem de fiyatlar genel seviyesinin gerilemesidir.

BolIukjParadokşu(King Kjinunuf Tarımsal ürünlerin talebinin katı olması nedeniyle ürünün Bol olduğu yıllarda piyasa fiyatının aşırı düşmesi ve talep edilen miktarın fazla artmaması nedeniyle üretirinin normal ürün yıllarında elde ettiği hasıladan daha düşükjıasıla elle etmesidir.

Coase TeoremiDışsal ekonomilerde mülkiyet haklan tesis edilirse mübadele maliyetinin s fır olması koşuluyla taraf Odan Biri diğerinin zarannı karşılayarak^,sosyaloptimuma ulaşılır ve ekpnomikjetkçnlikjağlanır. Mülkiyet lıakfının hangi tarafa tahsis edildiği e konomik^etkinlik^açısından önem taşımamakta, ancakfaydanın taraflar arasındaki dağılımını etkilemektedir.

CoBweB Teoremi: Tanmsalüretimde Bulunanların her yıl hangi ürünleri ne kadar üreteceklerine Bir önceki yıl fiyat Carını değerhndirerek^kgrar vermeleri sonucunda tanmsal ürünlerinfiyat Carında meydana gelen dalgalanmadan açıklar. Buna göre cari dönemindeki arz edilen miktar, Bir önceki yılın fiyatının fonksiyonudur.

Değer Baradbkçu: Toplam faydası yüksefolan sugiBi Bir malın değişim değerinin çofaz olmasına karşın, toplam faydası düşüf^olan elmas giBi Bir malın değişim değerinin yüksekjolmasına denir.

Dışsalüki Bir üretirinin veya tüketicinin faaliyetleri dolayısıyla diğer üretici veya tüketicileri dolaylı olarak, etkilemesine denir.

Dirsekfi Talep Eğrisi (Swezzy Modeli): (Firmanın kendisi fiyatı yükseltirse rakipfirmalarınfiyatlarında Bir değişiklikjapmayacağım ancakfirma fiyatını düşürürse rakip firmaların Buna tepkisiz kalmayıp onların da fiyatlarını düşüreceğini açıklayan teoremdir.

Dferansiyelrant: Topraklar arasında ortaya çıkan ııitelikfarkjanndan dolayı sağlanan ranta denir.

Kjtft^rantu Tbprakarzının veya herhangi Bir ma[ veya hizmet arzının kısa vadede arttınhmamasından , do (ayı e [de ediCen ranttır.

Engeleğrisi: (Değişikgeür seviyesiyle te kma! arasındaki diş [iyi gösteren eğridir.

Eş ürün eğrisi: (Değişikgirdi miktardan de elde edile hilece kaynı ürün miktarını gösteren eğriye denir.

Earkştzhk(%flyıtsızfkk) Eğrisi: Tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan far [fi mal tüketim Bileşimlerinin geometrihyyerine denir.

Çijfen (Paradoksu: Malınfiyatı düşerken reefgedri artan tüketici mevcut malın tüketiminiarttırmdkyyerine Bu artış Ca Baş kg madar satın akmasıdır. Ömek^olarakJ^. yy. ’ dafakir İrfandahfann minimum Beslenme düzeyini koruyabilmeleri için üretimin düşmesi sonucunda fiyatı artan patatesten gelirlerinin çokfuyüdfnr kısmını harcayarak^satın almalarıdır.

ÇÖsteriş etkisi: Tüketicilerden Bir maldan talep ettikleri miktarın o nıalı kullanan tüketici sayısı arttıkça artmasına denir.

İhtiyaç: ‘Karşıhnmaığı zaman acı ve üzüntü, karşılandığı zaman zevkçve haz veren duygulara denir.

Züppe etkisi: Tüketicilerden Bir maldan talep ettikleri miktarın o malt kullanan tüketici sayısı azaldıkça artmasına denir.

Kgldor %riteri: Teni Bir politika uygulanması sonucu kçzanacakp kanların kazançları de kaybedenlerin zararlarını karşılaştırır. Eğer kazançlar kgyBedenferin zararlarından fazlaysa toplumda sosyal Bir refah artışı vardır.

Lemer Endekfi (Birfirmanın tam rekabetten ne kadar saptığının ve dolayısıyla da kgnn ne kadar üzerine çıktığının saptanmasında kullanılan endekşe denir.

Leontief‘Üretim Eonkfiyonu: Eş ürün eğrisi Boyunca sermaye ve eme karasında ikame olanağının hiç olmadığı veya sabit oranda olduğu üretim fonksiyonuna denir.

Monopol ÇücütMonopoldefiyatın marjinal maliyetten Büyüko İmasından dolayı monopolcünün sahip olduğu fiyat Belirleme gücüdür.

Muhafaza Eiyatu Satıcıların çokkpa dönemde piyasa fiyatını düşükbulmafan sonucunda kendi mallarını satmakiçin Belirledikleri fiyata denir.

INegatiffaiz:Ekpnomide Belirlenen faiz oranının enfkasyonist dönemlerde reel okarakBir getiri sağlayacak düzeyde olmaması yani enflasyon oranının altında Bulunması durumunda o fan faiz oranına denir.

Oyun teorisi: Bir firmanın nasıl davranacağını diğer firmaların kçndi kararlarına nasıl karşılıkvereceklerini hesaBa kgtarakBelirlediği Bir ortamda firmaların nasıl davrandıklarını inceleyen teoridir.

<Pareto optimumu: Tkiç kimsenin tatminini azaltmadan Bir kişinin Bile tatminini arttıraBilen duruma denir.

ScitovsÇy Teorimi: Bir politika değişikliğinin Bir sosyal iyileşme olarafdeğerlendirilebilmesi için kazançlı çıkanların kazancı zarara uğrayanlardan zararından daha fazla olmalı ve kazançlı çıkanların zarara uğrayanla rı ikna etmesi gerekir.

Anons Etkisi: Merkez bankasının reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasını değiştireceğinin sinyalini vermesidir

Kjcardo- Barro DenkfikfTeorisi: Tapılan vergi indirimleri eğer cari gelir artışının sürekli olduğu düşüncesini oluşturursa bu artış tüketimlere dönüşür. Eğer bireyler gelecekte bir vergi artışı olacağını düşünüyorsa 6u artışı tüketime yöne itme k,yerine tasarrufa yöneltirler ve tasarruflanm arttırırlar.

Borç Servis Oranv Ülkenin dış borç ve faiz oranlarının o yılkı ihracat gelirine oranına denir.

Dışlama Etkisi (Crowding out): Devletin kamu harcamalarını finanse etmekjçin tahvil ihra etmesi nedeniyle faiz oranlarının yükselmesine Sağlı olaratçözelyatının harcamalannın azalmasına denir.

Çapa (Politikası: Ekononıik,Çar afalına süreçlerinde referans olarak^dlinaiı büyüklükleri fade etmeffiçih5 kullanılır. Örneğin kur çapası kavramı, Merkez Bankasının kur için Belli öngörüleri sonrasında, diğer ekonomik,birimlerin de bu öngörüye güven duyması ile birlikte, alınan ekpnomik,kgrarhrda kurun, kurdaki artışın esas alınması vefiyat, ücret artışı, yatınm gibi kararlarının kur politikası çerçevesinde şekillenmesini ifade eder. Bu tür bir çapaya (politikaya)güvenin olmaması halinde, seçilen Büyüklükler 6u özelliklerini kaybederler. Parasal büyüklükler, faiz oranlan, enflasyon, büyüme oranlan “çapa” oCarafkuCCanılan büyüklüklerdir. Özellikle son yıllarda, kur ve faiz oranı gibi Büyüklüklerin çapa olarak, kullanımında ortaya çıkan güçlükler, enflasyonun Bu amaçla kullanımınıyaygınlaştırmıştır.

Enflasyonun Etkileri:

 • ÇehrDağıâmı Üzerindeki etkisi’ Enflasyonla Birlikte sabit gelir elde eden kesimin reel geliri düşer. Böylece toplumun ücretli kesiminden kar geliri elde edenlere doğru Bir gelir transferi yani yeniden gelir dağılım gerçekleşir.
 • Tasamfve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Enflasyon dönemlerinde faiz oranlarının enflasyonun üzerinde olması gerekir. Ancak^düşüfçgeCirCiCerfaiz oranlarının enflasyon oranından düşüfjo (uçağından korkup tasarruflanm azaltıp tüketimlerini arttınr. YükselÇgelirgruplanndakiler ise tasarruflanm arttırmalanna rağmen Bunlunspekülatif atımlara yönlendirirler. Böylece yatınm miktan azalmış olur.
 • Ödemeter Dengesi Üzerindeki Etkisi: Ülke içi fiyat Cann artması ithalmallann daha ucuz, ihraç matlannın ise daha pahalı hale gelmesine neden otur. Böylece ithalat artarken ihracat azalır ve ödemeler dengesi Bozulur.

Eisfter etkisv Para arzı artınca fiyatlarla ilgili Bekleyişler dolayısıyla faiz düzeyinin artmasıdır.

Erikşiyonetİşsizüki Çalışma hayatına yeni girenlerin veya mevcut işlerini Bırakgrakyeni iş arayışında olanhnn işsiz olarafyer aldığı işsizlik,türüne denir.

YapısalİşsizâklEkpnominin konjonktüre t yapısı ve tekno lojik değişimlerden kaynaklanan işsizlik, türüdür.

YokşuHaştıran Büyüme: Belirli sektörlerdeki gelişmeler o akanda çalışanları çoko kumsuz yönde et kileye Bilirler hatta onların refahının azalmasına neden o(a6ilirler. Örneğin tarım sektöründe ortaya çıkan aşın Bollulççiftçiye zarar verir. Çünkü artan üretim tanm ürünlerinin talep esnekliğinin düşükoİması nedeniyle fiyatlan düşürür ve köylünün gerçekgelirinin azalmasına neden olabilir.

Tfysteresis fHipotezv Ekonomi geçici Bir şokla işsizlikoranım doğal işsiz likoranından yükseltmesi durumunda şok°rtadan kalksa Bile işsizfikoranının doğalişszilikdengesine düşmemesidir;

İkinci En İyi Teoremi Tîim ekonomi politikglanna uygulanabilen sosyal ve özelfiyatfarklılığınıs fır yapan, tam rekabet ve serbest ticaret politikglannın dışında mevcut seçenekler arasında Bu farkı en çok^azaltan politikalara denir.

%pydi Bara: Bankalar tarafından kredi işlemleri sonucu ortaya çıkan paradır.

%ç(eBekEtkisi: Okyanusun ortasında Bir kelebeğin kanat çırpması sonucu oluşan küçücük^dakgamn okyanusa kıyısı olan Bütün yerlerde hissedilmesinden yola çıkılarak}, ekçnomifçpolitikglarda ortaya çıkan küçücükJBir dalgalanmanın Bütün ekonomi üzerinde hissedilmesidir.

Jfiyı Ötesi Bankgcıhğu Ülkedeki yasaların kısıtlamalanndankurtulmaf amacıyla Büyüfç Ban kahrın yurt dışında kurdukları şuBelerden gerçekleştirdiği mevduat faaliyetlerine denir.

%fedi Tayınlamasv Borç verenlerin Bireylerin cari faiz oranından Borçlanabilecekleri tutarları sınırlamasıdır.

Likitide Tuzağı: Ekonomide faiz oranlarının düşürülebileceği en düşüİÇdüzeyde olması nedeniyle para arzını arttırarakfaiz oranlarını daha fazla düşürmenin imkansız olduğu duruma denir.

Lucas ‘Kfitiği’ Bir ekonomide hükümet yeni Bir politika uygulaması sonucu karar Birimlerinin kararlarının değişmeyeceğini tahmin ederler. Oysa karârBirimleri kararlarını değiştirirler. (Dolayısıyla yeni Bir politikanın etkilerini, karar Birimlerinin kararının değişmeyeceği varsayımı altında tahmin etme İçim kansızdır.

Marshall- LemerTÇpşuhı: Devalüasyondan Beklenilen ödeme İr Bilençosu açığının azaltıcı sonuçlan elde edile Bilmesinin koşullarının araştınlmasına dayalı teoridir.

Metzfer Çecifynesû Üretimde Bulunulması He üretimin satılarakgelir düzeyinde Birartş olması arasında geçen gecikmeye, denir.

Monopoû Belirli Bir inal piyasasında telçbirmalveya satıcı olması durumudur. Bir mah farklı piyasalarda farklıfiyatlarasatarafçyaııifiya t farklılaştırması yaparakçkanm maksimiz,e eder.

MutsuzÛıf^endekşi: Enflasyon oranıyla işsizlifçoranının toplanmasıyla ortaya çıkan endekse denir.

Olgun Ekçnomüer: Ekpnımıde yatınmkann azalmasının nedenkennı inceler. Çenekle gelişmiş ülkelerdeki durumlar irdelenir. Nüfus artış hızının azalması, yeni kgjuakfınn Bulunamamışı Bazı seBeBlerden Bindir

Okun yasası: Bu yasaya göre Bir ekonomide %2,2S 1 in üzerinde meydana gelen her % 1 ’kifçBüyüme, işsizlik^ oranını %0,5 azaltacaktır.

NominalEfekfif Döviz %uru: Ü[usa!paranın yabancı paradır karşısındaki değişimini gösteren endekse denir.

Enflasyon hedeflemesi: Merkez Bankalarının genellikle hükümetle Birlikte para politikası amacı o tırak. Be ili Bir enflasyon rakamı hedeflemesine denir.

Enflasyon vergisi: Devletin para Basması neticesinde para hacmi geniş ley ere kenflasy ona neden olur.

Enflasyon ise mal ve hizmetlerin fiyatını arttırdığından halkın satın atma gücünü azaltır. Enflasyonun reel gelirler üzerindeki Bu olumsuz etkisine enflasyon vergisi denir.

Ödünç TeriteBiRr Eontar Teorisi: Borç verme kjsteyenlerle Borç almakjsteyenhrin Buluştuktan piyasaya denir.

Para Piyasasu 1 yıl ve daha kısa, süreli Borç verile Bilirfonlan arz edenlerle Bu tür kısa fonlan talep edenlerin Bir araya geldiği piyasaya denir.

Para Politikası Kgırulu: Eiyat istikranın sağfamak,amacıytapara politikası ilke ve stratejilerini ve enflasyon hedefini Belirlenmesini ve kur rejimini Belirleyen kurula denir.

Paranın Eonkşiyonlan: Mübadele aracıdır, hesap Birimidir, tasarruf aracıdır ve iktisat politikası aracıdır.

PhiBps Eğrisi: İlk^Baş farda nominal ücretlerle işsiztikarasındâ ilişkinin incelendiği, daha soriralan ise enflasyonla işsizlikarasındaki ilişkinin incelendi eğridir.

(Rçet Konjonktür Teorisi: Yeni kfasikçilerin piyasaların temiz olduğu varsayımı altında para arzı vefiyat düzeyi gibi nominal değişkenler istihdam ve ÇSMJdgibi reel değişkenleri etkilemez.

(Rçeskçnt: Bankaların iskgııto ettikleri senetleri Merkez Bankasında 2. kez iskpntoya tabi tutulmasına denir.

<R$vafuasyom Dış fazla veren ülkelerde dengeyi sağlamaliçin ulusal paranın dış değerinin yükseltilmesine denir.

Devalüasyon: Dış açıkyeren ülkede hükümet kararıyla ulusalparanın dış değerinin düşürülmesidir.

EakjrlkfjemBeri (Kjsır Döngü): Az gelişmiş ülkelerde kişi Başına düşen gelirin düşii/jseviye terde olması tasarrufların düşü ({gerçekleşmesine ve dolayısıyla yatınmlann yapılmamasına neden olmaktadır. Düşük, düzeyde gerçekleşen yatırımlar ise verimliliğin düşüljoimasına ve Böylece daha once düşük,düzeyde meydana gelen gelirin yine düşükdüzeyde gerçekleşmesine yol açacaktır.Bu döngüye denir.

Ejcardocu Denkflkl Bugünkü ve gelecekteki hükümet alım lan sabit iken hükümetin vergilerde Bir indirim yapması kişisel tüketimi ve tasarrufu etkilemez.

(RpSertson Çecİkmesi: Çelirin elde edilmesiyle harcanması arasında geçen zamana denir.

Senyoraj ÇeRri: Devletin para Basma tekelini etinde tutmasından sağladığı gelirdir.Paranın maliyeti ile nominal değeri arşındaki farka eşittir.

Sermaye Piyasası: Bir yıldan daha uzun süreli Borç verilebilir fonlan arz edenlerle Bu tür uzun vadeli fonlan talep edenlerin Bir araya geldiği piyasalardır.

Tasarruf Paradoksu: Toplumdaki Bireylerin tekofarafele alındığı zaman tasarruf yapması ekonomiyi olumlu etkilerken tüm Bireylerin tasarruf yapması ise genel gelir düzeyini düşürür ve ülkenin fakirleşmesini sağlar.

Tunç Kflnunu: Ücretlerin işçilerin asgari geçimlerini sağlayacak düzeyin üstüne çıkması halinde Bunun nüfus artışını teşvifçedeceğini ve Buna Bağlı okarak^emefçarzının artmasıyla ücretlerin tekrara asgari geçim düzeyine indiğini öne süren görüştür.

Üçlü jlçmaz: İktisat politikasını yönetenlerin aynı anda uluslararası sermaye akışkanlığına, saBit döviz kuru sistemine ve Bağımsız Bir para politikasına sahip olan Bir iktisat politikası izleyememelerine denir.

Zem6erekjEtkisi: Eiyatlarda Bir artış meydana gelmesiyle nominal ücretler artacafçancakçdaha sonra fiyatlarda Bir azalma olduğunda nominal ücretlerde aynı oranda Bir azalış olmayacakjve ücretler eski seviyesine gelmeyecektir işte Bu etkiye denir.

(Hedging: vadeli teslim döviz piyasalarının temelfoksiyonlanndan Birisi dış ticaret isimlerinde kur değişimlerinden doğacakjriskfire karşı güvence sağlamaktır. Sipariş He malın teslimi arasında geçen zaman arasında kur farkından dolayı zarara uğranılmasını engelemefçamacıyla daha: önceden sipariş ve teslim zamanındaki kurları Belirlemektir

TCeterodökş İstikrar Boütikgsı: Hüksekenfİasyon durumlarında fiyat ve ücret kontrolleriyle Birlikte sıkı para ve maliye politikası uyguüınarak^ekonomikjstikrara gelme politikasıdır.

(Hızlandıran:Tıiketim harcamalarında meydana gelen Bir değişmenin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye denir..

Einansa!Derinleşme: Ekonomidekifinansa! araçlarda ortaya çıkan yeniliksüre cinde tasarrufları yatırımlara dönüştüren kanalların yaygınlaşmasıdır.

Eedakgtûf Oranv J4nti enflasyonist politikgfarsonucu ÇSMJd’ de ortaya çıkan yüzde azalmanın enflasyondaki yüzde azalmaya oranıdır.

DuCKjigü Teorisi: ÜcretHIerve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri saBit tutulduğunda gelir içindeki kg? payının yatırımın hasılaya oranı He Belirlenmesidir. (Bu durum ücretlilerin kazandıklarını harcamalarına, sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olur.

Dohrizasyon: (Bir ülkedeki para sisteminde ABD Dolarının ağırlığının artması nedeniyle ülke parası He ABD Dolarının yer değiştirmesidir.

Anahtar (Para: Altın kdmBiyo sisteminde ise Bir ülkenin parası, altına Bağlı olan Başkg Bir ülkenin parasına Bağlıdır Altına Bağlı olan yabancı ülke parasına “anahtar para” denir. (Burada ulusal para doğrudan altına çevnlenıez■ Ülusalpara önce anahtar paraya çevrilir. Daha sonra Bu anahtar para altın sikkeye veya altın külçeye çevrilir. Bu sistemde yer alan ülkenin merkez Bankasının altına çevrilebilen anahtar parayı Belli Bir fiyattan alıp satması gerekir.

Arbitraj: Kambiyo kısıtlamaları Bulunmayan ülkelerde döviz kurları arasındaki farklılıklardan yararlanarak, Bir paranın ucuz olduğu piyasalardan satın alınıp pahalı olduğu piyasada satılarak kazanç elde edilmesidir.

Damping: İhracat endüstrisindeki Bir firmanın malını dış piyasada iç piyasada kinden daha düşük Bir fiyata satılmasına denir.

PHş Ticaret Politikasının Araçtan: Çümrüktarfesi, ihracatın özendirilmesi, Sağlı ticaret ve tarife dışı araçtardır.Tarife dışı araçlar ise miktar kısıtlaması, tarife Benzeri faktörler, görünmez engeller ve gönüllü ihracat kısıtlamasıdır.

Euro Do far: ABD dışındaki Banka ve diğer aracı kuramlarda açılmış dolar hesap fanna verilen addır.

Eak$oring: Büyükjniktarlarda kredili satış yapan firmalann Bu satışlardan doğan afacakjanmnfaktoring şirketi olarakadlandınlanfinansal kurutuşlar taraflıdan satın alınmasıdır.

cif fiyat: ithal matının gemiyle ithalatçının limanına vardığı andaki fiyatıdır, maliyet sigortası ve navlun kapsar.

f06fiyat: dış ticarette teslim şeklidir. Malın ihracatçının limanında geminin güvertesine yüklendiği sıradaki fiyatıdır.            .               . t                                                                        ^                            ;

(Forfaiting: Dışsatım işlemlerinden doğan orta ve uzun vadeli ve Bir Banka tarafından görüntü edilmiş alacağın riicu edilmemekkpşutuyla satışıdır.

Forward Piyasa: Vadeli testime dayalı döviz piyasalarıdır.

İME’ nin Amaçlan: Çoftaraflı ödeme fer sisteminin kullanılması, dış ticaretin genişletilmesi, parasal iş Birliğin sağlanması, daha tiBeratdış ticaret politikası uygulamaktır.

J Eğrisi: Devalüasyonla Birlikte ticaret Bilançosunun önce daha da Bozulmakta sonra ise düzelme eğilimine girdiğini gösteren eğriye denir.

KJYLIKSORÇÜNÜNÜ ÇÖZEBİLMEK İÇİM: kaynaktahsisinde etkinlik üretimde etkinlik Bölüşümde etkinlik

ekonomikistikrarfiyat istikran+tam istihdam), ekpnomikhüyüme ve kalkınma sağlanmalıdır..

LİBCFRı Londra mali piyasasında Bankalarca Belirlenen ve Birinci sınıf Bankalara uygulanan faiz oranıdır.

Maastricht Anlaşması: Avrupa ülke ferinin ekgnomikparasat Birliğe geçme aşamaları Belirlenmiş ve uygulamaya geçilen anlaşmadır.

Metzfer Paradoksu: Çümrük tarifelerinin ihraç malların fiyatını düşürmemesi ya da ithalata rakip maKann fiyatlarını yükseltmediği duruma denir.

Para Politikası Ataçları: Açıkpiyasa işlemleri, Merkez Bankası (Reeskont uygulamaları, disponBilite, munzam kgrşılıkoranı, zorunlu rezerv oranı

Rçel Döviz Kptu: (Nominaldöviz kurunun enflasyonun etkisinden anndinlarakdde edilen döviz kurudur.

Serhest Bölge: Bir ülkenin coğrafi sınırlan içerisinde yer almakla Birlikte o ülkenin gümrüktarifeleri sistemine dahil olmayan ve dış ticaretin serbestçe yapıldığı yer ferdir.

Sınger-DreSisch Tezi’ Dış ticaret hadlerinin uzun dönemde tarım ürünleri ihracatçısı ülkeler aleyhine ve sanayi mamulleri ihracatçısı gelişmiş ülkeler lehine değiştiğini savunur.

SogukjHindi Etkisi (Hükümetin enflasyonu Birden düşürmesi sonucunda ortaya çıkan etkiye denir.

Stand By Anlaşması: EME’ nin ihtiyaç içine düşen üye ülkelere destekyermelÇamacıyla yaptığı düzenlemeleri içeren anlaşmalara denir.

Swap Anlaşması: İki ölke Merkez Bankaları arasında imzalanan ve ulusla paraların değişimini öngören anlaşmalardır.

Takgs: Bir ülkedeki ihracatçı diğer ülkedeki ithalatçıya sattığı malın karşılığında ondan alacâğı ma!He tahsil etmesidir.

Tröst: Birden fazla işletmenin iktisadı, mali ve teknikgüçlerini Bir araya getirerektekjBir işletme halinde Birleşmeleri He ortaya çıkan kuruluştur.

Türev (Piyasadan: Takgs, opsiyon vadeli işlemlere dayalı faaliyetlerin yürütüldüğü piyasalara denir,

Ege! Eaiz: Net faiz oranından enflasyon oranın düşülmesiyle ortaya çıkan faizdir.

 

Anapara: Uluslararası geçerli paraya denir.

Arrow Çıkmazı: Bu teoriye göre çoğunlukkuralının uygulanması halinde Bireyselercihlrle toplumsal tercihler arasında Bir Lutarsızhkortaya çıkgıasıdır.

Çifte Vergileme: Aynı vergi konusunda Birden fazla vergileme yetkisinin çatışması sonucunda aynı e lir unsurundan Birdenfdzla vergi alınmasıdır.

Ecrimisik Devlet mülkiyetinde Bulunan yerlerin kişi yo da kurumlarca işgali nedeniyle ortaya çıkgn devlet alacaklarına, denir.

ÇiniKgtsayısı: Kişise!gelir dağılımında adaletsizliği ölçen kgtsayıdır.Kgtsayının 1’e yaklaşması adaletsizliğin artmasını O’ a yaklaşması ise adaletsizliğin azalmasını gösterir.

Çölge Eiygtu Kamunun ürettiği ma! ve hizmetlerin gerçekBede linin hesap kınamamasından dolayı Benzer ma! ve hizmiilerin Bedellerinden yararlanılarakortaya çıkarılan Bedeldir.

KgynakjKüramv Sadece üretim sürecine giren ve sürekli gelir getiren üretim faktörlerinden elde edilen gelirdir.

Laffer Eğrisi: Vergi oranlan ile vergi hasılatı arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir. Vergi oranlannın arttınlması Belirli Bir orandan sonra vergi hasılatının azalmasına neden olur.

MaH Anestezi: Mali yükümlülüklerin mükelleflerin farkına varmadan yerine getirilmesidir.

MaB Tevzin: Kamu hizmetlerinin ve kamu gelirlerinin devletin merkezi ve yerel yönetimler arasında yeniden dağıtılmasıdır,

Moratoryum: (Bir ülkenin vadesi geçmiş ve vadesinde ödenememiş Biriknıiş borçlarını ödemeyeceğini ilan etmesidir.

ParafiskglÇeBr. Sosyal ekonomikye mesleki nitelikteki kamu kuruluşlarının hizmetlerinden yararlananlardan topladığı gelirlerdir.

Safi Artış Kjıramv Çelirve servette meydana gelen her türlü fiili artışa denir.

Sıçrama Tezi: (Normaldönemlerde kamu harcamalarında Sir değişiklikgörülmezken savaş giBi olağan üstü dönemler kgmu harcamaları artar. <Bu olağanüstü dönemler geçtikten sonra kamu harcamalarının eski seviyesine dönmemesine denir.

ToSin Vergisi: Kısa vadeli spekülatif amaçlı sermaye ve döviz akımlarının yıkıcı etkilerini azaltmakcmacıyfa alınan vergidir.             ^                                                     y         *                /                                   ;    t                          \   ‘….                                    \    ’

Vergi denetmenleri inceleme raporlarını hazırlama usulu: Vergi Denet men (e ri Kendilerine verilen inceleme emrinde Belirtilen mükellefin inceleme emrinde Belirtilen hususlar dahilinde Belli Bir yılı yada yıllan sınırlı yada tam olarakjncelerler. (Mükellefe Defter Belge İsteme yazısı Te B fiğ edilere kince [enecekydfarfa. ilgili defter ve Belgelerin Vergi denetmenleri Bürosuna getirilmesi için enaz 15 gün süre verilir. WKuun 139 uncu maddesinde incelemenin mükellefin işyerinde yapılması hükmü yer almasına rağmen pratikçe Bu hüküm uygufanamamkta olup inceleme sonuçlannın yer aldığı tutanakta mükellefin işyerinin inceleme yapmaya müseait olmadığı maddesine yer verilmektedir. Tutanaktanzimi mükellef ya da mükellef temsilcisi ile 6irlikte yapılır. Mükellefin Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyip istemediği hususu tutanakta yer alır. Tutanağın 6ir nüshası imzadan sonra mükellefe verilir. Tutanağı düzenleyen Denetmen tutanaklarda tespit edilen husus fan Vergi inceleme raporu haline ğetirerekokuma komisyonuna gönderir. Okuma komisyonunca Raporda hata Bulunmaması durumunda rapor işleme konulur.

Vergi Dampingi: Bir ülkede alınaBilecekorandaki vergiden daha düşükoranda vergi alınmasıdır.

Vergi Çayreti: Bir ülkede Bulunan vergi kapasitesi ifa vergi yükü arasındaki orana denir.

Vergi Harcaması: Muafiyet, istisna ve Belli imtiyazlar nedeniyle toplanamayan vergi gelirine denir.

Vergi MaByetû Vergi uygulaması nedeniyle kat fanilan açıkve zımni maliyetlerin tamamına denir.

Vergi Yükü: Vergi ofarakdevlete aktan fan miktarın matraha oranına denir.

Verginin ÇeBr Etkisi: Artan vergiler nedeniyle harcanaBilir geliri aza fan mükellefin eski âe^r düzeyini kprumakiçin daha fazla çalışmayı tercih etmesidir.

Verginin İkame Etkisi: Artan vergiler nedeniyle harcanaBilir geliri azalan mükellefin daha fazla çalışıp vergi ödemektense hiç çalışmamayı tercih etmesidir.

Verginin Konusu: Verginin üzerine konulduğu şeydir.

Vergfiıin yansıması: Vergi Borcunu yerine getiren mükellefin ödediği vergiyi çeşitli yöntemlerle Başkasına aktarmasına denir Aşamaları şunlardır; ödeme, vurgu, aktarma, yerleşme.

Vergiyi doğuran olay: rKİşiyi vergi mükellefi olmasına neden olan olaydır.

Verginin Rçddk Bir ülkçde yürürlükte Bulunan Bir verginin o ülke vatandaşlarına ağır Biryükjjetirmesi halinde toplumda o verginin uygulamadan kaldınCmasına yönelif^ortaya çıkan tepkidir.

Vergi Çrevi: Bir ülkede yürürlükte Bulunan Bir verginin tarife oranlarının yüksekliği giBi nedenlerle o ülke vatandaşlarına aşın derecede Biryükgetirmesi halinde toplumda o verginin hafif (etilmesine yönelif(ortaya çıkan tepkidir.

Vergi Borcunu Sona Erdiren SeBepler. Ödeme, zamanaşımı, uzlaşma, takas, terkin, af, hata farin düzeltilmesi ve yargı horandır.

EonkşiyonelMaliye Politikası: Devlet mali araçlın kuflanarakekpomiye müdahale etmeli, istikrarsızlıkları giderip ekonomiyi tam istihdam seviyesine getirmelidir. Kamu harcamaları tam istihdamın sağlanması için arttırılmalı. Vergilerin temel fonksiyonu enflasyonu Önlemektir/Borçlanmanın fonksiyonu özel harcamlaan azaltmaktır.

Telafi Edici Maliye Politikası: Maliye politikasının temel amacı özel harcamalar nedeniyle meydana gelen iktisadi dalgalanmaln ayarlayıp ekonomiye istikrar kgzanadırmaktır. Özel talepte düşme olduğu zaman kamu harcamaln arttınlmalı, yükselme olduğu zaman ise kamu harcamadan azaltılmalıdır.

EormülEsnekfigi YontemvParlemento hükümetin hangi durumlarda müdahalesinin zorunlu olduğunu Belirtitr ve alınacafçönlemlerin türü ve oranı hükümetin takdirine Bırakıldığı yöntemdir.

Kjira Para: Yasal olmayan her türlü faaliyetten elde edilen ya da vergi mükellefli tarafından ödenmemiş paraya denir.     ■

Kçıldıraç Etkisi Kamu harcamâlannın: özel harcamalardaki yetersizliği telafi edere {(ekonomiyi tekrar canlanma sürecine sokmasına denir.

KpnsöMasyon: Kjsa vadeli Borçalann uzun vadeli ya da süresiz Bir Borç haline getirilmesine denir.

KonversiyomDevletin Borç yükünü hafifletme famacıy la faiz oranı yükse {(tahvilleri, faiz oranı düşük, tahvillerle değiştirmesine denir.

OtomdtdfstaSWzatorfer. Bir ekonomiyi denge düzeyine getirmef(için devletin hiçbir müdahalede Bulunmadan deflasyon döneminde Bütçe açığının, enflasyon döneminde Bütçe fazlasının kendiliğinden oluşmasını sağlayan mali araçlardır. Artan oranlı vergiler, işsizlif(sigortası, sübvansiyonlar, kurum ve aile tasarruf lan ve tarım alımlannı ömekjvereBiliriz.

Bütçe: Devletin gelecef(6ir mali döneme ilişkin gelir ve gider tahminlerini gösterip gelirlerin toplanmasına ve harcamalnn yapılmasına izin veren kanundur,;


(Bütçe Hkçleri: Çmeüikjlkesi, yıllıkolma ilkesi, tekfikj$&si, önceden izin alma itilesi, açıkhkjiik§si, samimiyet ilkesi, doğrulukilkesi, aCeniCiHjfİ^esi, ayrım ilkesi, tasarruf ilkesi ve denklikflkçsidir.

(Bütçe (Emaneti: (Bütçe fıaracmaCannda mali yıl sonun a akadar verile emrine 6ağ [anıp Bütçeye gider yazıldığı halde safıi6inin Başvurmaması, gere [fi nakdin Bulunamaması nedeniyle nakden ödemenin yapılmamasından dolayı emanete alınan tutardır.

(Bütçe %ppatma Vsuderü

İdEgzersiz Eontemi: Hoplanan gelir ve giderler zaman itiBariyle Hangi Bütçe dönemine aitse o yılın Bütçesine gelir ve gider o laraky azılır.

 • Jestiyon Hotıtemi: Buyöneteme göre toplanan gelir ve giderler Hangi yıla ait olurlarsa olsunlar içinde Bulundukları yılın Bütçesine gelir veya gider oHırakyazılırlar.

(DenkjBütçe Çarpanı: (Devletin topladığı vergi kadar kamu Harcaması yapması sonucunda toplam tali Bin Bütçe miktarı kadar artmasına denir ve Her zamana f e eşittir.                                                                                           ‘ d ■.             /

(Devri (BütçeTeorisi’: Ekonominin refaH dönemlerinde sağlanacdfÇBütçefazlalarının Belirli Bir fonda

top Ka narakduraklama, zamanlarında ortaya çıkan Bütçe açıklarının finansmanında kullanılmasına

denir.(Bütçenin yıllıklaCarak^denkleştirilmesinden ziyade uzun dönemler itiBariyle denkleştirilmesini esas alır.

telafi Edici <Bütçe (teorisi: (Devletin Belirli sınırlar içerisinde ekonomiyi Bukrandan kurtarmakye ekonomiyi yeniden canfkndırmakjçin Bütçe açığını mali Bir araç oaHarak^kuhnmasıdır. (Durgunlukdötıemindeki 8i r ekonomiyi yeniden tam istihdam seviyesine getirme k^için devlet özel sektördün yatırım Harcamalarındaki eksiklikleri giderip yaptığı Harcamalarla ekonomiyi tekrardan canlandırır,

Stfir HaBanh (Bütçe (teorisi; (Heryılın Bütçe işlemleri kendi Bünyesi içinde yargılanmaktansa geçmiş yıların politikalarına ya Hiç önem verilmediği ya da çokjaz Bağlantı kurulduğu Bütçeleme sistemidir.

(fesin Hesap: (Maliye (Bakanlığı tarafindan merkezi yönetim Bütçe kanununa uygun oKarak^Hazırlanan ve Bir yıllıkgelir ve giderleri uygulama sonuçlarını gerekçeleriyle Birlikte ortaya koyan ve denetime imkan veren Bir uygulamadır.

%onsoGde (Bütçe: (Toplam genel Bütçe giderleri ile toplam katma Bütçe giderleri toplamından Hazine yardımlarının çıkarılmasıyla Bulunan Bütçedir.

Özel Bütçe: (Bir Bakanlığa Bağlı veya ilgili ohrakBelirli Bir kamu Hizmetini yürütme kjizere kurulan, gelir tahsis edilen ve Bu gelirleri Harcama yapma yetkisi verilen kuruluş, çalışma ve esas lan özel kanunla düzenlenen Her Bir kamu idaresinin Bütçesidir.

2011 (Bütçesi: 2011 (Maliydi (Bütçe %anunu Haşarısında merkezi yönetim Bütçe Harcamalarının Büyüklüğü 312.5 milyar EL olurken, Bütçe gelirlerinin 279 milyar HL olaraköngörü (düğünü açıkladı. (Bunun 232.2. milyar HL’sinin vergi gelirleri 2011 yılı Bütçe açığı Hedefinin 2010 yılına göre yüzde 24 azalışla 33.5 milyar El olaraktahmin edilmiş.

2010 yılı merkezi yönetim Bütçesinde, Bütçe giderleri 286,9 milyar lira, Bütçe gelirleri 236,8 milyar lira, Bütçe


açığı da 50,1 milyar lira olarafayer aldı. 58,8 milyar lira faiz ödemce faofan Bütçede, 6,6 milyar lira faiz dışı fazla öngörülmüştü.

Muhasebenin Temel İlkeleri: Sosyalsommlulufa KİŞİlifa İşletmenin sürekliliği, (Dönem s e di fa Parayla ölçme, Maliyet esası, Taraf sizli fave Belgelendirme, Tutarlılı fa Tam açıklıma, İhtiyatili fa Önemliİifave Özün önceliaidir

Azalan Bakiyeler Yöntemine Çöre Amortisman Ayırma: Kalan değerler üzerinden dfuaortisman hesaplanır. Normal amortisman oranının 2 katı alınır anca fabu oran %50 yi geçemez.A mortisman oram, net değer üzerinden hesaplanır yani varlığın tutarından ayrılmış Birifamiş amortisman tutarı çıkarılır.

Ak}f düzenleyici hesaplar: verilen çekler ve ödeme emirleri, Birifarniş amortisman, ınenfau.lkıymet değer düşüklüğü kgrş, stofadeğer düşüklüğü kgrş, alacafasenetleri reeskontu, şüpheli ticaret alacaklar kgrş, Birifarniş tükenme paylan,

Bağlı menfaıılkıymetler değer düşüklüğü karşılığı, İştiraklere sermaye taahhütleri, İştirakler serm. paylan değer düşüklüğü kgrş., Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri, Bağlı ortaklıklar sermaye paylan değer düşüklüğü karŞ.

Pasfi düzenleyici hesaplar; Borç sntleri reeskontu, Ödenmemiş sermaye, Menfaulkıymet ihraçfarfaı, dönem net zaran

geçmiş yıl zarardın, Dönem kgnnın peşinödenen vergi ve diğer yükümlülükleri

Di/fy eşgüdümleme: Örgütün farklı kademeleri arasında yapılan uyumlaştırmadır. Çözetim ve denetim araçları ile Birlikte yetki devriyoluyla sdğlanaBilir.

Yatay eşgüdümleme: Örgüt hiyerarşisinin aynı düzeyinde Bulunan Bölümler arasında yapılan eşgüdümlemedir. Bu tür eşgüdümlemede her yönetici kendi Bölümünden sorumludur ve dikey eşgüdümfemedefai giBi diğerleri üzerinde yetki faulfanma haklan yoktur.

Çapraz eşgüdümleme: Kfiçüfaiş (etmelerde eşgüdümleme yapmafakglay iken, örgüt Büyüdükçe eşgüdümleme BüyüfaBir sorun halini alır. Proje tipi veya matrbçörgütlerde çapraz eşgüdümlemeye gitmefaBir zorunluluktur. Çaprazeşgüdümlemede, örgütsel yapıdaki komuta zincirinin yerini projeler için faudanıian özel Bölümler alır.

Bilanço: İşletmenin Belirli Bir tarihtei varlıklarını ve Bu varlıkların sağlandığı kaynakfiannı gösteren mali Bir tablodur.

ÇeBrTaBlosu: İşletmenin Belirli Bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı Bütün maliyet ve giderleri ve Bunların sonucundan işletmenin elde ettiği dönem kgn veya zararını gösteren Bir tablodur.

Cari Oran: Dönen varlıkların faşsa vadeli yabancı faayna falara oranına denir.Bu oran işletmenin 6orç(annı ödeyebilme gücünü gösterir.

J4sit Hest (Rgsyo(Likitide Oranı): (Dönen varlıklardan stokların çıkarılıp kısa vadeli yalancı kaynaklara Bölünmesiyle elde edilen orandır. Stoklar satılmadığında işletmenin Borçlarını ödeyeBilme gücünü gösterir.

(Nakit Oram Hazır değerlerin kısa vadeli yalancı kaynakçılara Bölünmesiyle elde edilen orandır. İşletmenin alacaklarını tahsil edememesi ve stoklarını nakde çevirememesi durumunda Borçlarını ödeyeBilme gücünü gösterir.

(MaR (Rgnta6iüte: işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın Bir Birimine düşen karı göstermekledir, işletmenin yönetiminin Başarı derecesini gÖsterir.Net kaynağın öz kaynağa Bölünmesiyle Bulunur.

EkptumikjRgntaBiBte: Üretim faaliyetinde Bulunan Bir işletmenin kar durumunu açıklamaktadır. Vergiden önceki kgrile faiz giderlerinin toplanıp toplam pasife Bölünmesiyle Bulunur.

Değerleme: (Para dışındaki iktisadi kıymetlerin değerinin para olarak^Belirlenmesi, Bir işletmenin Bina, arsa, makine, teçhizat vs şeklindeki aktiflerinin değerinin takdiri ve tahmini yönündeki işleme denir.

PİPO: İşletmede kullanılan üretime verilen veya satılan malların işletmenin sto ffâriria en önceden girenlerden ; olduğu kaBuledilir. (Bu yönteme göre çıkışlar işletmeye ilkgirenden Başlar ve giriş sırasına göre devam eder.

Nazım Hesaplan: İşletmenin salıiBi olmadığı ancakjzlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır, işletmenin varlıkjve kaynaklarında değişmeye neden olmayan işlemler nazım hesaplarda incelenir.

(Rçeskpnt: (Tasarruf değer ölçüsünün alacakjve Borç senetlerine uygulanmasına muhaseBede reeskont denir. Dönem sonu itiBariyle vadesi henüz gelmemiş senetleri alacakların ve senetli Borçların üzerinde yazılı değerin gerçek^değere dönüştürülmesi işlemine denir.

Sermaye Yedekferi: Sermaye hareketleri dolaysıyla ortaya çıkan ve işletmede Bırakılan tutarların izlendiği hesap gruBudur. Hisse sene ti ihraç primi, Hisse seneti iptal kan, (MDV Yeniden değerleme, İştirakler Yeniden değerleme, (Maliyet artış fonu ve diğer sermaye yedekleridir.

%flf Yedekferi: Kanun sözleşme ve yetkili organlar tarafindan alınan kararlar gereğince dağıtılmamış ve işletmede alıkonulmuş karlardır. Yasalyedek^ Statü yedekleri, Olağanüstü yede kı Diğer kar yedekleri, Özel fonlar.

Swot JlnaRzi: İç ve dış durumu öğrenme Ij için yapılan stratejidir durum değerlendirmesidir, işletmenin şimdiki durumu ve gelece kjdurumu hakfındakj Bilgileri verir. ‘Vnsurlan şunlardır, işletmenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehditleri vefirsat Kandır.

(MuhaseBe Hesaplanna (Rgkgmlann Verilmesi: Likitidesi yükseli olan hesaptan likitidesi düşükjolana doğru hesap numaralan küçükten Büyüğe göre sıralanmasıdır.


27.09.2012


Devlet adına kamulaştırma kararını kim alır?

Kamu yararı kararı verecek merciler şunlardır:

 1. Kamu İdareleri ve kamu tüzelkişileri;
 2. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık,
 3. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu,
 4. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni,
 5. İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda İl daimi encümeni,
 6. Devlet yararına kamulaştırmalarda İl idare kurulu,
 7. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu,
 8. Üniversite, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, DİI ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları,
 9. Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaş- tırmalarda ilçe idare kurulu,
 10. Bir il sınırları İçindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda İl idare kurulu,
 11. Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu,
 12. Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu.
 13. Kamu kurumlan yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların olmaması halinde yetkili İdare organları,
 14. Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bıi kişilerin, Özel hukuk tüzelkişilen ‘ yara’rına kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık.

Çoğunlukçu demokrasi: çoğunluk prensibine dayanır. Çoğunluğun kararı her şeyin üstündedir. Demokrasi, azınlık haklan, kuvvetler ayrılığı, çift meclis gibi yollarla sınırlanamaz. Çoğulcu demokrasi: toplumun çoğunluk tarafından yönetildiğini reddetmez ancak mutlak ve sınırsız bir çoğunluğu reddeder ve çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın temel haklarıyla sınırlı olduğunu söyler. Ülke için en iyi olan çeşitli grupların varlığı ve bunlar arasındaki özgür tartışmadan doğar.

Kurumlar vergisi neden tam mükellef dar mükellef diye ayrılır? Bu ayrımdaki amaç nedir?

Mütekabiliyet ilkesi gereği çifte vergilemeyi önlemek

harrod domar ve solow büyüme modellerimi açıkla

harıod domar: kapitalist ekonomide İktisadi büyümenin koşullarını inceler. Dengeli bir büyüme için yatırım tasarrufa eşit olması gerekir ancak tasarruflar ve yatırımlar ayrı unsurlara bağlıdır. Dolayısıyla Harrod – Domar modeline göre sistem istikrarsızdır, solow büyüme: bir ekonomide faktörlerdeki verimlilik artısı İle gelen büyümeye denir.

franchise kavramı

Bir sistem veya marka sahibinin, belirli süre ve koşullar altında bedel karşılığı sistem ve markasını yatırımcılara kullandırmasına yönelik uzun vadeli bir antlaşmadır Soğuk hindi nedir

Enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngören politika Faktöring nedir?

İşletmenin mal ve hizmet satışından elde edeceği alacağın likit fon sağlamak için temlik etmesi Swap işlem nedir

TARAFLARIN FAİZİ YADA DÖVİZ CİNSÎNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE YAPMIŞ OLDUKLARI TAKAS SÖZLEŞMELERDİR. İki tarafın bir varlık yada yükümlülüğe bağlı olan nakit akışım aralarında değiştirdikleri işlemdir

Swezzy dirsekli talep eğrisi nedir?

Fiyatların neden değişmediğini sabit kaldığını açıklar. Fİrma fiyatını düşürürse diğer firmaların takip edeceğini ancak fiyat yükseltirse diğer firmaların takip etmeyeceğini düşünür. Her iki durumda da firma zararlı olduğu için fiyatlarını değiştirmez

Bedelsiz ithalat

Yurtdışında elde ettiğin gelir ve kazançlarla ve yurtiçine girmesi zorunlu olmayan bu gelir kazançla orda satın aldığın malları yurtiçine getirmen yani bir nevi ithal etmen. Dikkat etmen gereken yer bu malları yurtiçine getirdiğin için yurtiçinden dışarı döviz çıkısına yol açmamış olman bu ne nedenle bedelsiz ithalat deniyor.

FATURA DÜZENLENMESİ 7 GÜN. FATURAYI DEFTERE GEÇİRME SÜRESİ 10 GÜN. FATURAYA İTİRAZ 8 GÜN

Metzler gecikmesi ile robertson gecikmesi arasındaki fark?

Robertson gecikmesi gelirin kazanılması ile harcama arasında gecen zaman farkı iken meltzer de üretimin yapılması ve satışı arasında gecen zaman farkından dolayı gelirin elde edilmesinden dolayı gecikme.

Soğuk hindi nedir, açıklar mısınız enflasyonun şok politikalarla ani bir şekilde düşürülmesi yeni klasikler önermiştir

alonj ne demektir? Kambiyo senedi üzerinde yer kalmadığında senetle ilgili İşlemleri göstermek amaçlı senede eklenen kâğıt

Limit fiyatlandırma kısa ve öz açıklayacak olan var mı? Oligopol piyasalarında firmanın hem maliyetlerini karşılayıp hem de piyasaya girişlere engel olmasını sağlayan fiyatlama

Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir mali kar: ticari kar-vergiden muaf gelir+eksik değerlenen değerler-fazla değerlenen değerler+kanunen kabul edilmeyen değerler Ticari kar TTK ya göre hesaplanan kar. Mali kar vuk a göre hesaplanan kardır. Mali kar vergi öncesi matrahtır.

rassal yürüme: Sürekli gelir önsavını rasyonel beklentiler çerçevesinde ele alarak tüketimdeki değişmeleri öngörmenin mümkün olmadığını ve tüketimdeki değişmelerin yalnızca gelir ve servetteki beklenmeyen değişmelerden kaynaklandığını ileri süren ve Robert Hall tarafından ulaşılan sonuç. Bireylerin ekonomideki mevcut bilgileri kullanarak gelecekteki ortalama gelirlerini hesap 1 ayam am ası sonucunda tüketimleri dalgalanarak rassal bir seyir izler

Rachat nedir? İhtiyari amortisman yani devletin elinin bollaştığı dönemlerde borcunu vadesinden önce Ödemesidir

ricardo – barro denklik teorisi: david ricardo devletin bütçe açıklarını vergileri artırmak yerine borçla kapaması durumunda iktisadi karar birimleri gelecekte bu borçların vergi artışına neden olacağını bilir ve tüketim yapmak yerine tasarruflarım artırır yeni klasik Robert barro r i card onun görüşlerini yeniden ele almıştır ve bu görüşe ricardo barro etkisi denmiş

Emisyon primi nedir? Devletin egemenlik gücüne dayanarak elinde bulundurduğu para basma yetkisini uygulayarak katlanılan maliyetle piyasaya sürdüğü değerli kâğıdın arasındaki olumlu farktır. Emisyon enflasyona neden olabilecek bir olgudur.

DUL KÜFÜ: Kaldorcu gelir dağılımı teorisi olarak da ifade edilen fonksiyonel gelir dağılımı teorisidir. Ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda, gelir içindeki kar payının yatırımın hâsılaya oranı ile belirlenmesi şeklinde özetlenebilmektedir. Bu durum ücretlilerin kazandıkları harcamaları; sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olmaktadır.

Nazım Hesaplar: İşletmenin sahİbî olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan işlemler nazım hesaplarda izlenir. Ancak bu işlemler gelecekte işletme değerlerinde bir değişime neden olabilir. Nazım hesap kullanacak İşletmeler ihtiyaçlarına ve İşletme yapısına uygun olarak nazım hesap grubu oluştururlar.

.Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir?

Malİ kâr ve ticari kâr birbirinden farklı kavramlardır. Bu İki kârın birbirinden farklı olmasının temel nedeni farklı esaslar dikkate alınarak hesaplanmalarıdır.

Malİ kâr vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler sonucunda tespit edilen kârdır ve genelde verginin matrahını da teşkil eder.

Bu aşamada ticari kâr ile mali kâr arasındaki en Önemli farklılık ticari kârın tespitinde indirim konusu yapılabilen bazı giderler, vergi uygulaması açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğine sahiptir ve mali kârın tespitinde dikkate alınmaz.

Mali kâr ile ticari kâr arasındaki farklılık gider yönünden olduğu kadar gelir yönünden de mevcuttur. Vergi uygulaması açısından bazı kazanç ve İratlar vergiden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla mali kârın tespitinde bu kazançlar vergi matrahına dahil edilmeyecektir. Oysa bu kazançlar ticari kârın içinde yer alabilecektir.

Vergi dampingi ile vergi rekabeti arasındaki temel fark nedir?

Enflasyon ataleti”, nedir? Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikalara karşın, İktisadi karar birimlerinin geçmiş dönem enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, genel ve/veya kesimse! enflasyon oranının düşmeye direnç göstermesi, dolayısıyla yapışkan hale gelmesi, krş. Fiyat katılığı

Histerisiz etkisi nedir ekonominin bir şok sonrası dengeden uzaklaşması ve bu sokun ortadan kalkması ile denge durumuna geri dönememesidir yeni keynesler savunur Histerisiz Etkİsi(Çekim hipotezi): Yen i Keynes yenlere göre doğal işsizlik sabit değildir, cari dönemde durgunluk ortaya çıkınca İşsizlik artar. Durgunluk atlatıldıktan sonra ortaya çıkan fiili işsizlik doğal işsizliği de artırır Gölge fiyatı: kamunun ürettiği mal ve hizmetlerin gerçek bedellerinin hesap 1 anam am asından dolayı benzer mal ve hizmetlerin bedellerinden yararlanılarak ortaya çıkarılan bedele gölge fiyat denir.

Tobin in qf Teorisi: Firmanın mevcut değeri/yenilenme maliyeti arasında oran kurarak bir değerleme yapar. Bu oranı “q” ile ifade eder. q > I firmanın mevcut değeri yüksektir, kar yapıyordur, yatırımlarına devam etmelidir. q < 1 İse^ piyasa değeri yenileme değerinden düşüktür, firma İçin yeni yatırımlara gitmek karlı değildir. q = 1 ise yeni yatırımlar İçin uygun koşullar söz konusu değildir, yıpranmadan kaynaklanan güç kaybını telafi edecek yatırımlar yapar.

köşe dengesi nedir? tüketici iki maldan birini hiç tüketmez gelirini sadece diğer malın tüketimine ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur, aynı şekilde üretici bir girdiyi hiç kullanmaz üretime ayırdığı bütçesini sadece diğer girdinin istihdamına ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur.

Hızlandırma hipotezi nedir? işsizliğin düşürülmesi İsteniyorsa o zaman enflasyon giderek hızlanması gerekir, bu olguya hızlandıran hipotezi denir.

edgewort kutu diyagramı nedir? Dikey ve yatay kenarların ya farklı malları ya da farklı faktörleri simgelediği bir dikdörtgen olup dikdörtgenin alanı içinde yer alan noktaların çeşitli mal veya faktör bileşimlerini gösterdiği ve en etkin tüketim veya üretim bileşimlerinin kayıtsızlık eğrileri veya eş ürün eğrileri aracılığıyla belirlendiği ve Edgewort tarafından geliştirilen bir çözümleme aracı, tüketicilerin farksızlık eğrilerinin teğet olduğu noktaların geometrik yerine sözleşme eğrisi denir, sözleşme eğrisi

 

üzerinde pareto optimaiite sağlanmıştır, yani sözleşme eğrisi üzerinde hareket tüketicilerden birinin faydasının artmasına ve diğerinin faydasının azalmasına yol açar.

devletin para basarak elde ettiği gelire senyoraj geliri deniyor ve para arzının artması ile enflasyon oranında artış oluyor bu artış ile halkın elinde tuttuğu paranın satın alma gücünde azalma meydana geliyor işte buda enflasyon vergisi oluyor

reel konjonktür teorisi ile dikotomi yaklaşımı yeni klasik akım içinden çıkmış bir teori reel gsyi deki dalgalanmaları açıklıyor ekonomide zirve çöküş dîp toparlanma ve genişleme evreleri vardır devlet ekonomi dipte olsa bile müdahale etmemelidir yeni klasiklere göre en iyi politika politikasızlıktır klasik dikotonomi ise klasik iktisatçılar göre para ekonomik ilişkilerin üzerini örten bir tür peçedir para arzındaki değişmeler yalnız fiyatlar genel seviyesine aynı yön ve oranda etki edecektir fîsher denkleminde mv=pt de m ne yön ve oranda değişirse p o yön ve oranda değişir

likitidc kısıtı? Gelecekteki gelir karşılığında ödünç alınarak finanse edilebilecek en çok cari tüketim veya yatırım miktarı.

tercih çarpıklığı? Erdemli malların devlet tarafından sunulmaması durumunda ortaya çıkan durum tüketim bulmacası? kuznets Keynes gelir artıkça ortalama tüketim eğiliminde azalma meydana gelir diyor kuznets ise uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi değişmez keynesin mutlak gelir hipotezini zayıflatan görüş zaten Keynes İcısa dönemli analiz yapmış İçinde bulunduğu dönemde zaten harcanabilir gelir artışının ortalama tüketim eğilimini düşürmesi doğal insanların tüketeceği şeyler sınırlı

 1. price yöntemi? devlet borçlarının Ödenmesi İçin bir fon kuruluyor bu fon sayesinde bileşik faiz elde edilerek borçlar otomatik olarak bu fondan ödeniyor

hıcks ve slutsky yaklaşımı? diğer değişkenler sabit İken fiyat düştüğünde talep artar talep artmasındaki etki toplam etkidir bu etkiyi ikame ve gelir etkisi olarak ikiye ayırmışlar tüm mallar için ikame etkisi fiyat ile ters yönlü olarak talebi etkiler normal mal İçin gelir etkisi fiyat ile ters yönlü talebi etkilerken düşük mallar için gelir etkisi fiyat ile talebi doğru yönlü etkiler hicks analizi ile slutsky analizinde yöntem farklılıkları var hicks geometrik analiz yapıyor slutsky matematiksel hicks fayda düzeyini sabit tutuyor slutsky reel geliri sabit tutuyor birinde yeni bir farksızlık eğrisi var diğerinde yok gibi

oyun teorisi? karar birimleri nasıl davranacaklarına karar verirken, diğer karar birimlerinin davranışlarını hesaba katarak sonuca gitmeye çalıştıkları ortamda, karar birimlerinin davranışlarını inceleyen yaklaşım nash dengesi de bir denge çıktı denge durumu varken karşı oyuncunun hile yapmadığı varsayımı altında kendisinin hile yapmasının kendisine hiçbir yarar sağlamayacağı denge durumudur, hakim strateji karşı tarafın kararı ne olursa olsun kendisi için en iyi olan stratejiye denir.

asli ve tali kurucu iktidar? İlk anayasayı kuran asli, kurulu anayasayı değiştiren tali

kanunsuz emir? Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

leontief paradoksu? sermaye yoğun ülkelerin sermaye yoğun malları ihraç etmesi, emek yoğun ülkelerin İse emek yoğun malları ihraç etmesi gerekirken ABD. nin bu sava rağmen emek yoğun mal ihraç etmesidir.

HAPİS HAKKI: Tacir, ticari işlerden doğan alacağını tahsil edemiyorsa, borçluya ait olan ve kendi yanında bulunan menkul kıymeti veya kıymetli evrakı alacağına karşılık (borç Ödeninceye kadar)

alıkoyar. Buna hapis hakkı denir. Ancak, burada alıkonulan kıymetin ödenmeyen alacakla İlişkisinin bulunması gerekir.

KAZANÇ YOKSUNLUĞU: Malvarlığında meydana gelebilecek bir artışın önlenmiş olması. UYGUN İLLİYET BAĞI: Haksin fiilin genel yaşam deneyimlerine, olayların olağan akışına göre böyle bir zararın oluşumuna neden olmasıdır.

ALIKOYMA HAKKI: Bir kişinin hayvanı bir taşınmaza zarar verdiğinde taşınmazın sahibi o hayvanı, zararın ödenmesine kadar alıkoyabilir.

GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Bir hayvanın bakımım ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi hayvanın verdiği zararları giderme yükümlülüğündedir.

DAİMİ DEFİ: Bir haksız fiilden dolayı, alacağı zamanaşımına uğrayan taraf aynı borç ilişkisinden dolayı karşı tarafa vermekle yükümlü olduğu ifayı yerine getirmekten kaçınabilir.

METZLER PARADOKSU: Gümrük tarifelerinin, ithalatçının önemi yüzünden ithal malların fiyatlarının düşmesine yol açmasıdır.

METZLER GECİKMESİ: Üretimde bulunulması ile üretimin satışından sağlanan gelirin yaratılması arasında geçen zamana denir.

ROBERTSON GECİKMESİ: Ekonomik birimlerin gelirlerini elde ettikleri an ile harcadıkları an arasındaki belli bir gecikme.

LUNDBERG GECİKMESİ: Talebin olduğu an ile talebi karşılamak için üretimdeki artış arasında geçen süre.

PİGOU ETKİSİ (Reel Ankes-Balans Etkisi): Fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamaları üzerindeki etkisi.

MUNDELL MODELİ: Ekonomide iç ve dış dengenin sağlanması için hangi iktisat politikalarının izlenmesi gerektiğini açıklamaya çalışan model. 1962’de R.A. Mundell tarafından geliştirilmiştir. Mundell’e göre para politikası dış dengeyi, maliye politikası ise iç dengeyi sağlamak amacıyla kullanılmalıdır. Maliye politikası tam istihdamın ve fiyat istikrarının sağlanması açısından para politikasından daha etkindir.

LUCAS KRİTİĞİ: îktisat politikasını hazırlama ve uygulama aşamalarında bireylerin ve kuramların bekleyişlerinin de dikkate alınmasını Öneren metodolojik bir eleştiridir.

OCKHAM USTURASI: Bir olayı, açıklamak için kullanılacak olan iki açıklamadan daha basit olanı yani daha az varsayımda bulunanı tercih edilmelidir.

FİSHER ETKİSİ: Enflasyon oranlarındaki düşüşünü alacaklıları kazançlı hale getirmesidir.

TIEBOUT ETKİSİ:              Bireylerin tercih ettikleri vergileri ve hizmetleri sağlayan yerel

ünitelerde(özellikle federal ülkelerde) toplanma eğilimi göstermelerine denir.

HİSTERİSİZ ETKİSİ: Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi durumunda şok ortadan kalktığında işsizlik oranının eski düzeyine geri dönmemesidir.

ARZ YANLI EKONOMİ YAKLAŞIMI

Üretim faktör maliyetleri üzerindeki, toplu pazarlık ücreti, yüksek vergi, sosyal güvenlik fonları vb gibi maliyet öğelerinin hafifletilmesi gerektiği görüşünü savunan yaklaşım.

BÜTÇE YANSIMASI

Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir gruplan İtibariyle net etkisini belirlemeye çalışan yöntem. ÇAPRAZ YANSIMA

Belirli bir malı yükümlü kılması gereken verginin, talep esnekliği sert olan bir başka malın fiyatını artırmak suretiyle devredilmesi.

EMİSYON VERGİSİ

Çevre kirliliğinden kaynaklanan negatif dışsalhkları içselleştirme amacına yönelik düzeltici bir vergi. GÖLGE FİYAT

Üretim faktörlerinin, tüm gerçek maliyetlerinin dikkate alınarak saptanan fiyatı.

HOŞ OLMAYAN MONETARİST ARİTMETİK

Uzun dönemde bütçe açığının borçla finansmanının parasal finansmandan daha enflasyonist olması durumu.

HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN

Sabit varlıkların fizikse! sürelerinden daha kısa sürede gerçekleştirilmiş amortisman.

İKİZ AÇIK

Kamu kesimi borçlanma gereksinimi yanında, cari açığın oluşması.

MALİ TEVZİN (nedense bunu soracaklarmış gibi geliyor Mali fonksiyon ve gelirlerin İdareler arası dağılımı.

MONETİZASYON

Kamu borçlarının Merkez Bankası para tabanının genişletilmesiyle itfa edilmesi, likidite tuzağı

Verili bir faiz oranında halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu durum, mali sürüklenme

Büyüyen bir ekonomide bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşın ölçüde İstikrara getirmesi olgusu, ricardian denge

Borçlanmayla finansmanın vergilerin ertelenmesinden ibaret olduğu ve bunun da şimdiki vergileme İle denk olduğu şeklindeki önerme.

vergi gayreti

Vergi yönetiminin vergi toplama, yükümlüsünün de vergiye uyma çabalan, vergi harcaması

Vergi avantajları yoluyla, tahakkuk eden verginin mükellefin kullanımına bırakılması, vergi kapasitesi

Bİr ekonominin veri üretim kapasitesinde ve vergi yasaları çerçevesinde sağlayabileceği vergi geliri Tüketici rantı,

Tüketiciler bir malı belli bir fiyattan almaya razı iken arzın fazlalığı ya da talebin düşüklüğü nedeni İle malın fiyatı ödemeye razı oldukları miktarın altına düşerse tüketicinin sağladığı bu avantaja tüketici rantı denir.

üretici rantı


Üretici ürettiği bir malı belli bir fiyattan satmaya razı İken piyasa koşulları malın fiyatını razı olunan miktarın üzerine çıkartırsa üreticinin elde ettiği bu avantaja üretici rantı denir.

Ankes

Taahhütleri karşılamak üzere bulundurulan nakit rezervdir. Türk bankacılık uygulamasında Ankes oranı disponibilite oranından farklı anlamda kullanılmakta ve disponibilite oranından daha dar bir likidite nispetini ifade etmektedir.

Vergi Temelli Gelir Politikası Vergi temelli gelir politikaları,

daha düşük parasal ücret artışlarını öneren ve kabullenen firmalarla, işçileri mükâfatlandıran; aşırı ücret artışlarım öneren ve kabullenen firmalarla, işçileri cezalandıran bir vergi sisteminin kullanımıdır.

Arbitraj

Menkul Kıymetler, kıymetli madenler, para, kıymetli evrak gibi değerlerin, iki piyasa arasındaki fiyat farklarından yararlanmak amacıyla fiyatların düşük olduğu yerlerden alınması, fiyatların yüksek olduğu yerlerde satılmasıdır. Ancak, arbitraj denildiği, zaman genellikle kambiyo arbitrajı anlaşılmaktadır.

Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations):

Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alıın ve satımının (kesin alım, kesin satım, geri satım vaadiyle alım (repurchase agreements), geri alım vaadiyle satım (reverse repurchase agreements)) yapılması işlemleridir. Bankalar arası Para Piyasası işlemleri de “Açık Piyasa İşlemleri” kapsamı İçerisindedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde bu tür işlemler, Açık Piyasa İşlemleri ve Para Piyasası Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Enflasyon Vergisi:

Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise bir varlık olarak düşünüldüğünde, enflasyon, parayı ihraç eden kurumun yükümlülüğünü, parayı elde tutan kurumun ise varlığını reel olarak azaltır. Bu anlamı İle enflasyon, gelir elde eden açısından vergi özelliği taşımakta, dolayısıyla vergi gibi satın alma gücünün transferine neden olmaktadır.

Moratoryum:

Borçlanıcımn, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmım ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması İle sonuçlanır.

Paranın Dolaşım Hızı (Velocity):

Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / Para Stoğu ile ifade edilir.

Reeskont:

Iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (ıskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı (re-ıskonto) el değiştirmesini İfade eder.

Senyoraj “Beylik Hakkı” (Seniorage):

Para basma yetkisini elinde tutan kurumun, bu yetkisi dolayısıyla para basarak elde ettiği reel gelirdir. Para stokundaki değişimin fiyatlar genel seviyesine oranı İle İfade edilir. Enflasyonun sadece para miktarındaki artışından kaynaklanması durumunda, senyoraj ve enflasyon vergisi birbirine eşit olur.

VERGİ REKABETİ: Ülkelerin sermaye çekmek amacıyla tanıdıkları vergisel teşviklerin diğer ülkelerin vergi tabanlarında aşınmaya neden olmasıdır.

8

DOTASYON: Devletin kişi ve kurumlara para, mal veya hizmet şeklinde yaptığı koşulsuz veya bJok yardımIardır.(Götürü Hibe)

İZ BEDELİ: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda İzlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeteştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutar(İz Bedeli= 0,01 YTL= 1 Yeni Kuruş). Amortisman süresini tamamlamış ancak fiilen kullanımı devam eden maddi duran varlıklar kayıtlarda “iz bedeli” İle takip edilmelidirler. (Sınavda çıkmış ve yapamamıştım).

TANZİ ETKİSİ: Enflasyonun reel vergi gelirleri üzerindeki olumsuz etkisine denir. Verginin tahakkukundan tahsiline kadar geçen sürede, paranın değerini kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

VERGİ TATİLİ: Gelir ve Kurumlar Vergisinin tamamen veya kısmen geçici bir süre tatil edilmesidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından; büyük yatırımlara veya belirli sektörlere uygulanan bir vergi politikasıdır.

COASE TEOREMİ (Mülkiyet Hakları Teoremi): Dışsal ekonomilerde mülkiyet haklan tesis edilirse mübadele maliyetinin sıfır olması koşuluyla taraflardan biri diğerinin zararını karşılayarak sosyal optimuma ulaşılır ve ekonomik etkinlik sağlanır

BAUMOL TEOREMİ (Dengesiz Büyüme Hipotezi): Kamu harcamalarının artmasının temel nedenlerinden biri devletin iktisadi faaliyetlerinin emek-yoğun (verimsiz) özellikte olmasıdır.

İKİNCİ EN İYİ TEOREMİ: Pareto optimumu, ekonominin bütün kesimlerinin belirli bir davranış biçimini benimseyeceği varsayımına dayanır. Fakat bu optimumdan bir sapma ortaya çıktığında, refah maksimizasyonuna ek bir sınırlama getirilir. Bu ek sınırlamaya göre, maksimizasyon işlemi tekrar sınırlandırılmalıdır. Ek sınırlamadan dolayı ulaşılacak durumun birincisi kadar İyi olmayacağı bir gerçektir. Bu yüzden, işlem sonunda elde edilen koşullar ikînci-en iyi olacaktır.

SAMUELSON KOŞULU: Kamu malını üretmenin marjinal maliyetinin, bireylerin kamu malından sağladığı faydaların toplamına eşit olmasıdır.

LİNDAHL FİYATLAMASI: Her bir bireyin marjinal vergi fiyatı, elde edilen kamusal malın marjinal değerine eşit olmalıdır.

AYNİ HAK

Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hak. AZINLIK HAKKI

Şirket sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olanların, şirketi yönetme ve denetleme hakkının karşısında, azınlıkta kalan ortakların kanunen sahip oldukları haklar.

BEYAZ CİRO

Senet malikinin, senedin arkasına sadece imzasını atarak yaptığı ciro.

BİLANÇO

Bir işletmenin belli bir tarihteki alacak ve borçlarını iki sütun halinde gösteren muhasebe kaydı.

DEF’İ

Bir talep karşısında kalan borçlunun, talebin varlığını kabul ve ancak özel bir nedene dayanarak, bunu yerine getirmekten kaçınacağı yolundaki savunması.

9

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ

Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti.

ENVANTER

Bir kurum veya kişiye ait olan alacak ve borçların belirli bir tarihte ayrı miktar ve değerlerini gösteren döküm cetveli.

HAKSIZ FİİL

Bir kimsenin, ister bile bile, ister savsama yoluyla olsun, bir başkasını hukuka aykırı olarak zarara uğratmasına neden olan eylem.

HUZUR HAKKI

Ana sözleşmeye hüküm konarak veya sonradan genel kurul kararıyla miktarı belirlenerek, yönetim kurulu üyelerine, katıldıkları her toplantı İçin verilen para.

,                             ^                                                                           ‘               “,        •          •    ‘•/;             V;’;’   ‘:’ /*’ –

TAHKİM MÜESSESESİ: özellikle uluslararası ticarette, taraflar arası uyuşmazlıkların çözümü İçin başvurulan yoldur.

UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu

UNIDROIT: Birleşmiş Milletler Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü

DONATMA İŞTİRAKİ: Birden fazla şalısın ortak mülkiyet şeklinde sahip oldukları bir gemiyi deniz ticaretinde kullanmalarıyla meydana gelen bir çeşit şirkettir.

HAZİRUN CETVELİ: Anonim şirketlerde genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri ya da temsilcilerin, ad ve soyadlarını, ikametgâhlarını ve pay miktarlarını gösteren tablodur.

MURAHHAS AZA: Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yetkilerinin tümünü veya bir kısmını bu kurulun kararıyla üzerine alan üyeye denir.

ULTRA VİRES: Tüzel kişiliğin ehliyetini şirketin konusu ile sınırlandıran yaklaşımdır.

ECRİ MİSİL: Bîr malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri.

Yoksulluk nafakası Medeni kanun hükümleri uyarınca boşanma neticesinde hükmedilen bir nafakadır. Şartlan:

 • Kesinleşmİş bir boşanma kararı olmalıdır.
 • Mutlaka açık bir talep olması gerekir.
 • Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir.
 • Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir.
 • Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir.
 • Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir,
 • Hakim tarafından araştırılmalıdır.
 • Yoksulluk nafakası süresiz olarak hükmedilmelidir. “Bİr yıl, 5 yıl yada 10 ay süre İle” gibi süre konulamaz.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-fKTİSAT- SORU—1      dış ticaret açığı ile cari açık arasındaki fark nedir?

CEVAP—1 Dış ticaret açığı mal ithalat ve ihracatı sonucu ithalatın fazla olması sonucu oluşan açık cari açık ise mal ithal ve İhracı yanında hizmet İthalatı ve İhracatı da göz önüne alınarak hesaplanan açık, örneğin 201 l yılı cari açık 77 milyar 89 milyon lira önceki yıla göre dış ticaret açığı 32 milyar artmış hizmet dengesinde ise fazla veriyoruz orda gelirlerimiz artmış sonuç olarak biz dış ticaret açığı vermişiz önceki yıla göre cari açık 30 milyar küsur artmış

SORU—2            swap nedir?

CEVAP-2 iki tarafın ödemelerini önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiş tokuş ettikleri işlemdir risk bölüşümün de esneklik arbitraj gibi avantajlar sağlar

SORU-3               okun yasasını açıklayınız

CEVAP-3 her %2.25 in üzerindeki %1 lik ekonomik büyüme artışının işsizlik oranını %Û,5 azaltacağı

SORUM Reel enflasyon nedir?

CEVAP-4 reel enflasyon = m3 para arzındaki büyüme – kısa vadeli faiz oranı SORU-5 Kliring?

CEVAP-5 mal değiş tokuşunun, ihracat ithalat boyutu SORU-6 borç servis oranı?

CEVAP-öyılIık dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın yüksek olması devletin borçlarını ödeme yetersiz olduğunun bir göstergesidir

SORU-7 Modern büyüme yöntemleri?

CEVAP-7 solow, içsel büyüme, Harrod domar

SORU-8               enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-8 Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir, ekonominin genel değişkenlerinin ve verilerinin dikkate alınarak belirli bir dönem için kabul edilebilir bir enf. oranının belirlenmesi ve para politikalarının belirlenen orana ulaşılacak şeklide yürütülmesidir, bu uygulama ile hükümet ve banka üzerine bir sorumluluk alıyor hedefleme beklentileri etkileyebildiği sürece nominal çapa görevi görüyor. 2001 yılından bu yana merkez bankasının birincil amacı fîyat istikrarını sağlamaktır bu hedeflemede bu yönde bir uygulama ve merkez bankasına araç seçmede bağımsızlık sağlıyor.

SORU-9 Ödemeler bilançosunda harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici işlemler?

CEVAP-9 Harcama değiştirici işlemler; para Poe.maliye pol.devalüasyon.harcama kaydırıcı işlemler;döviz kuru dış ticaret kısıtlamaları kambiyo denetimi

SORlJ-10 Enflasyonist dönemde uygulanacak para politikaları?

CEVAP-10 doğrudan satış-ters repo-kanunİ karşılık oranları yükseltilir.-reeskont oranları yükselti lir. kredi tavanı düşürülür.asgarİ ödeme oranı yükseltilir.

SORU-11           cobweb örümcek ağı teoremi?

CEVAP-11         Tarımsal ürünlerin arzı geçmiş donemin fiyatının fonks. Olduğunu için tarımsal

ürünlerdeki arz fiyat değişmesini inceleyen teoremdir ve 3durum söz konusudur sürekli dalgalanmaya dengeye yönelen ve dengeden uzaklaşan durum.bir önceki yılın fiyatlarından yola çıkılarak,yeni sezon üretim kararının şekillenmesidir.

SORTJ-12          Senyoraj ile emisyon?

CEVAP-12         emisyon merkez bankasının dolaşıma çıkardığı para senyoraj ise emisyondan

elde edilen gelir.senyoraj devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği gelirdir.

SORU-13           Dünyada sabit kuru uygulayan ülkeler?Ve neden sabit kur?

CEVAP-I3         petrol ihraç eden Arap ülkeleri ve ihracat hacmi yüksek olan ülkelerdir, sebebi

ithalat yaptıkları ülkelere güvensiz istikrarsız görünmemektir. .

SORU-14           değer paradoksu?

CEVAP-14         suyun toplam faydası yüksek ama elmasın toplam faydası düşüktür, buradaki

paradoks da toplam faydası yüksek olan suyun DEĞİŞİM DEĞERİNİN toplam faydası düşük olan elmasın DEĞİŞİM DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLMASIDIR..

SORU-15           Soğuk hindi?

CEVAP-15 enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngörmektedir. (cold turkey) SORU-16  tasarruf paradoksu?

CEVAP-16         Keynes klasiklerin iddia ettiği gibi her tasarrufun yatırıma dönüşmeyeceğini

yapılan tasarrufların gömülemeye gidebileceğini söyler , tasarrufların bireysel olması iyi , toplumsal bir hareket olması ise eko. yi olumsuz etkiler der.

SORU-17           Çapraz kur?

CEVAP-17         iki döviz arasındaki ve her birinin üçüncü döviz ile olan paritesiyle tanımlanan

kambiyo kurudur.

SORU-18           İthal ikameci politika?

CEVAP-18         ithalat yapmayıp ithal edilecek malı ülke içinde üretmek, bir nevi dışa kapalı

eko.

SORU-19 Kelebek etkisi?

CEVAP-19 bir eko.krizin domino etkisi oluşturarak diğer ülkeleri de etkilemesi okyanus muhbeti

SORU-20 leontief paradoksu?

CEVAP-20 HECKSHER OHLİN TEORİSİNE GÖRE; HER ÜLKE ELİNDE EN FAZLA OLANI İHRAÇ ETMELİ EN AZ OLANI DA İTHAL ETMELİDİR.BU TEORİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ GÖZ ARDI EDER VE DER KÎ TİCARET YAPAN ÜLKELERİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ ÜSTÜNLÜK NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR, ama leontief ABD yİ baz ele alarak bu teoriye itirazda bulunuyor ve işte paradoks bu noktada doğuyor, leontief ABD nin sermaye yoğunluğuna sahip olmasına rağmen sermaye ürünleri ihraç etmediğini tam tersine emek yoğun ürünleri ihraç edip sermaye yoğun mallan İthal ettiğini söyiüyor.işte bu durum HECKSHER OHLÎN teorisi ile çelişiyor, bu da demek oluyor ki ABD teknolojik gelişme ile eğitimli,nitelikli işçiler ile emek ihracatı yapabiliyor.

SORU-21            giffen paradoksu?

CEVAP-21 malların fiyatı arttıkça talebin artması, talep yasasına aykırı.İrlanda da fakir işçilerin patatesin fiyatı arttıkça taleplerini artırmaları şeklinde örneklenmiş tarihte

SORU-22            Arbitraj?

CEVAP-22 mal veya menkul kıymetin ucuz olduğu piyasadan alınıp pahalı olan piyasada satılması

SORU-23            Singer prebish tezi?

CEVAP-23 uzun dönemde dış ticaretin tarım ürünü ihraç eden ülkelerin aleyhine sermaye malları ihraç edenlerin lehine olacağını öne süre görüş

SORU-24            Bedelsiz ithalat?

CEVAP-24         ülkeden döviz çıkışı olmadan yurtdışında elde edilen gelir ve kazançlarla

yurtdışından alman malların ülke İçine sokulmasııdır.

SORU-25 köşe dengesi

CEVAP-25 İkİ maldan sadece biri kullanılarak faydanın maksimize edebileceği durumu yansıtır, yani farksızlık eğrisi eksenlerden birine değer

SORU-26            bolluk paradoksu= king kanunu?

CEVAP-26 iyi urun kotu hasılat,yada tersi durum

SORU-27            diferansiyel rant ve kıtlık rantı?

CEVAP-27         diferansiyel rant veya farklılık rantı;D. Rİcardoya göre;Artan                              nüfus    ile   az

verimli topraklarında tarıma açılacağı fakat ellerinde verimli toprak olanların fazla maliyete katlanmadan diğer toprak sahiplerine göre daha çok gelir edeceğini söyler, kıtlık rantı da toprak sunumunun sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam istemin artmasına •bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazanç..

SORU-28            swot analizi nedir

CEVAP-28         Bir işletmenin yada kurumun               güçlü veya              zayıf yönlerini,fırsatlarım              ve

tehditlerini ayrıntılı bir şekilde analiz etmeye yarar.

SORU-29 reflasyon?

CEVAP-29 fiyatlar genel seviyesinin ykselmesine neden olmaksızın talep hacminin genişlemesine verilen addır.enflasyona neden olmadan deflasyon İçindeki ekonomi dengeye getirilmeye çalışılıyor.

SORU-30 obsidional enflasyon nedir

CEVAP-30 savaş zamnında yaşanan enf.

SORU-31            merkez bankası bağımsızlığını açıkla

CEVAP-31         merkez bankasının bağımsızlığı araç bağımsızlığıdır amaç seçmede hükümete

bağlıdır

SORU-32                           çekim hipotezi?histerisiz etkisi

CEVAP-32                      Geçici bir şokun işsizlik oranını                  yükseltmesi şok ortadan kalktığında işsizlik

oranının eski düzeyine geri dönmemesidR.

SORU-33            dilenci komşu politikası?

CEVAP-33         Esnek döviz kuru sisteminde genişletei para pol. uygulanması sonucu diğer

ülkelerin ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemesi dünya talebinin yuıtiçİne kaymasıdr.yanİ ülke para arzını artırdığında paranın dıs değeri düşer ve ihracatı artar, ancak bu durum diğer ülkelerinde dıs ticaret dengeleri aleyhinedr onların istihdam seviyelrini düşürür.

SORU-34            türev piyasaları?

CEVAP-34         Türev piyasaları; standartlaştırılmış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp

satıldığı, gerçekleştirilen takasların Jbir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde , işleyen piyasalardır. Türev piyasaları; Forward, Swap, Futures ve Opsiyon işlemlerini’ içermektedir.

SORU-35 varlığa dayalı menkul kıymet

CEVAP-35 Kuruluşlarn kendi ticari işlemlernden doğmş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.

SORU-36 Enflasyon vergisi?

CEVAP-36 Bende şöyle biliyorum enflasyon dönemlerinde bireyin nominal gelirindeki artis sebebiyle daha fazla harcama yapmasi böylece aradaki farki devlete bi vergi gibi aktarmis olacak

SORU-37            enflasyon telafisi?

CEVAP-37         Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak için talep ettikleri,enflasyon

beklentisi ve enflasyon risk primi toplamına eşit büyüklüktedir.

SORU-38            tüfe ve deflator farkı?

CEVAP-38 TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (Örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir, tufe sabit bir mal sepetine dayanirken deflator degisKendir

SORU-39            emisyon primi nedir?

CEVAP-39         Menkul kiymetin ihraç fiyati ile satis fiyati arasindaki olumlu fark

SORU-40            disponbilite oranı?

CEVAP-40 Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilir, diğer bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Bankalardaki mevduat ile bu mevduata karşılık

bulundurmak zorunda oldukları nakde çevrilebilecek değerler arasındaki İlişkiyi İfade eden disponibilite oranı piyasanın likiditesini etkileyen bir para politikası aracı olarak

SORU-41            döviz kuru sistemleri nelerdir bilgi ver

CEVAP-41         sabit döviz kuru belli bi oran belirlemek.çin ve                                                               petrol ihraç       eden ülkeler bunu

uygular.esnek de ise döviz kuruna müdahale edilmez piyasaya göre belîrlenir.türkiye ve avrupa ülkeleri bunu uygular.kontrollü dalgalanma ise belli bi aralık belirlenir ve orda serbest bırakılır fazla uygulanmaz

SORU-42            bebek endüstrileri tezi?

CEVAP-42 yeni gelişen endüstrilere gelişene kadar destek verip onların diğer endüstrilere karşı korunması olayı

SORU-43            cari açık nedir?cari açık bütçe dengesini nasıl etkiler?cari açığı kapatmak

için ne gibi politikalar izlenmeli?

CEVAP-43         Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla                                       harcaması            anlamına gelir.

Ürettiğinizden fazla yaptığınız bu harcamayı diğer ülkelerden borçlanarak karşılarsınız.Eğer

ürettiğinizden fazla harcamayı kazançlı yatırımlar için yapıyorsanız, borçlarınızı ödersiniz. Yok eğer bu harcamayı ancak uzun sürede geri dönüşü olabilen kamu yatırımlarında ya da bütçe açığını kapatmada kullanıyorsanız, dışarıdan bunun için borçlanıyorsanız, işte o zaman cari açık mutlaka sorun olur. İç tasarruflar arttığı takdirde, dışarıdan yatırım için borçlanmaya gerek olmaz. Bu nedenle de tüketimi kısmak için faizlerin artırılması düşünülür. Oysa faizlerle tasarruflar arasındaki ilişki sanıldığı gibi kuvvetli değildir. Çünkü insanlar sürekli gelirlerine göre harcama yapar, ancak düzensiz gelirlerini tasarruf ederler.

SORU-44            Köşe dengesi?

CEVAP-44 diğer adı köşe çözümü bazı mallar söz konusu olur ki birlikte tüketilmektense tek başına tüketilmeleri daha fazla fayda sağlarlar bu şekilde farksıklık eğrisi orijine iç bükey olur ve bütçe doğrusuna köşe dengesinde teğet olurlar yani artan marjinal İkame oram vardır örneğin çay ile dondurma

SORU-45beylik hakkı?
CEVAP-45senyoraj geliridir.Hükümetin para basma hakkını kullanarak elde ettiği gelir.
SORU-46Revalüasyon?
CEVAP-46ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek
SORU-47paranın dolaşım hızı?
CEVAP-47Paranın bir eko.de belli bir donemde kac defa el değistirdgni gösteren katsayı
SORU-48para politikası?
CEVAP-48M.b fiyat istikrarını sağlamak ıcin para pol eko.müdahale edrek eko.deki mal
ve hizmet bileşimlerinin değişmesine ndn olan politikalardır
SORU-49plasman nedir
CEVAP-49 Plasman girişimcinin mevcut bir işletmeyi ya da işletmenin hisselerini satın olmasıdir bu kişi için bir yatırımken ekonomi için yatırım niteliği taşımaz buna plasman denir

 

SORU-50 Depresyon?

CEVAP-50 ekonomide iki çeyrek üst üste deflasyonun yaşanması ekonomik büyümenin negatif olması üretimin durması yada yavaşlaması stokların artması işsizliğin artması yani ülkede kuş bile uçmamas

SORU-51            sweezy dirsekli talep eğrisini açıkla

CEVAP-51         fiyat katıhklaruını açıklıyo bu eğri., oligopol piyasda swezy modelinde

firmalar fiyat arttırdığında rakip firmalar iyat artırmaz ama firma fiyat düşürdüğünde rakip firmalarda düşürür., yani fıytalar yukarı doğru rijittir., aşağı doğru esnektir., bunun grafiksel gösterimnde ise diresekli bir eğiri oluşuo

SORU-52            anahtar para nedir

CEVAP-52         Altna bag!i yabnci ülke parasna denir

SORU-53            üçlü açmaz nedir

CEVAP-53         sabit döviz kuru, tam sermaye hareketliliği ve bağımsız para pğolitikasının aynı

anda izlenememe durumu

SORU-54            olgun ekonomiler kuramı nedir

CEVAP-54         gelişmiş ülkelerdeki yataırmların azalamsını inceler ..yatırımın azaamsını İse

nüfüus artış hızın düşmesine yeni kaynakalrın bulunamamsı gibi nedenlere bağlayan kuram

SORU-55            başabaş noktası ve kapatma noktası nedir

CEVAP-55         TC-TR EŞİT BAŞABAŞ AVC=P KAPATMA NOKTASI. AVC ortalama

değişken maliyet

SORU-56            swap?swap sözleşmesi

CEVAP-56         iki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında

değiştirdikleri işlemdrrtarafların faiz ve döviz cinsini değiştirmeye yönelik yapmış oldukları takas sözleşmesidir

SORU-57            Future?

CEVAP-57         önceden belirlenmiş fiyattan önceden belirlenmiş tarihte telim edilmesidrr

SORU-58            Forfaiting?

CEVAP-58 uzun vadeli kredili ihracattan doğen alacak hakkının dönülemez biçimde iskonto yoluyla temlik edilmesidr

SORU-59 Mali kural?

CEVAP-59         bütçe disiplinin ve inandırırcılığnın artmas amacıyla bütçe rakamları üzerine

konlan ınırlamalardırr.ekonomİnİn yasal çerçevelerle sınırları çizilmiş maliye politikası ile yönetilmesidir

SORU-60 swift?

CEVAP-60 dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan bir sistemdir.

SORU-61 Dolarizasyon?

CEVAP-61         ülke parasının yerini doların almasıdır,devlet senyoraj gelirinden mahrum

kalır,ayrıca bunu önlemek için bankalara merkez bankasınca zorunlu döviz devir oranı getirilir.

SORU-62            Fedakarlık oranı?

CEVAP-62         antİ enflasyon is t politikalar sonucu gsmh.de ortaya çıkan yüzde azalmanın

enflasyondaki yüzde azalmaya oranıdır.

SORU-63            Dul küpü teorisi?

CEVAP-63         ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda gelir

içindeki kar          payının yatırım hasılaya oranı İle belirlenmesİdİr.bu durum ücretlilerin

kazandıklarını harcamalarına sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olur.

SORU-64            Tarife ve koto arasındaki fark?

CEVAP-64 tarife ürün üzerinden uygulanır,kota ürünün tümü üzerinden uygulanır.Örnek verecek olursak A hammaddesinin ülkeye girişinde her A maddesi İçin b tarifesi uygulanır.A hammaddesinin ülkeye girişinde aylık …kğ/ton/desi vb. büyüklükler girebilir şeklinde.Türkiye’de gıda ürünleri ithalatında kotalara çok rastlan m aktadır.kotanın sınırlayıcı etkisi kesin iken, tarifede sınırlayıcı etki kotadaki gibi değildir

SORU-65            köşe çözümü nedir

CEVAP-65         farksızlık eğrisinde iki malili sistemde birey tüketim miktarlarını ayarlayarak

max olacağı yerde dengeye gelir ,tek mallı sistemde bireyin dengeye geldiği nokta bize köşe dengesini verir.

SORU-66            kliring nedir

CEVAP-66 takasın gelişmiş halidir döviz kullanılmadan ithalata olanak sağlar ve ihracatı güç olan malların ihraç edilmesine olanak sağlar takas bir defalık işlemleri kapsarken kliring imzalanan bir anlaşma ile belli bir dönemlik takas olanağı sağlıyor budönem sonunda karşılıklı alım       satım hesapları denkleştiriliyor.

SORU-67            nash dengesi nedir

CEVAP-67         Oyun Teorisi…hiçbir oyuncu, diğerlerinin davranışı veri iken, kendi

davranışını değiştirerek daha iyi bir konuma gelemez.

SORU-68            enflasyonun gelir dağılımı üzerindeki etkisi                   nedir

CEVAP-68         enflasyonist dönemlerde paranın satın alam gücü                           azaldığı için sabit gelirlilerin

örneğin işçi memur bunalrın reel gelri azalır., sermaye gelir elde edenler ise spekülatif hareketlerle daha çok gelir elde eder örenğin faiz gelir eld eder kambiyo geliri elde eder vesaire., yani gelir dağılımı sabit gelirlilerden sermeye geliri elde edenelre kayar .. gelir dağılımndaki adalet bozulur

SORU-69            ödemeler bilançosu kalemleri nelerdir

CEVAP-69 cari işlemler, sermaye , resmi rezervler ve istatiski farklar hesabı

SORU-70 cari açık nedir

CEVAP-70 Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.

SORU-71 otomatik stabilizatörler?

CEVAP-71         daralma dönemlerinde genişletici genişleme dönemlerinde ise ekonomiyi

daraltıcı etkide bulnarak ekonomiyi istikrar sokmasıdır herhangi bir iradeye İhtiyaç yoktur.artan oranlı vergi issizlik sigortası aile tasarrufları sübvansiyonlar

SORU-72 kaldıraç etkisi?

CEVAP-72         kamu harcamalarının özel harcamalardaki yetersizliğini telafi ederek

ekonomiyi tekrar canlanma sürecine sokmasına denir.

SORU-73                   ikiz açık nedir

CEVAP-73              Cari açık ve bütçe açığının aynı anda meydana                                                             gelmesi         durumuna ikiz açık

denir.

ŞORU-74           farksızlık egrjsi nedir Özellikleri nelerdir?                                                                                       –

CEVAP-74         Üzerindeki her noktada aynı fayda düzeyini gösteren, orijine dış bükey olan,

orijinden uzaklaştıkça fayda düzeyleri artan ve birbirini kesmeyen eğrikere farksızlik yada kayıtsızlık eğrisi denir

SORU-75           lorenz eğrisi nedir

CEVAP-75         Gelir dağılımında adaleti göstermek amacıyla kullanılan bir eğridir, lorenz

eğrisi mutlak         eşitlik doğrusuna yaklaştıkça , gelir dağılımında ADALET , uzaklaştıkça işe

gelir dağılımında ADALETSİZLİK artar.

SORU-76           THERIS YASASI-grasham yasası

CEVAP-76         theris:İyi paranın kötü parayı piyasadan kovması , yani kıymetli maden oranı

yüksek olan paranın düşük olan parayı zamanla piyasadan tem izi emesi.kötü paranın iyi parayı kovması grashem yasası

SORU-77           Tercih çarpıklığı nedir?

CEVAP-77 devlet müdahalesi olmadığı takdirde ortaya çıkan tercih çarpıklığı yani üretici erdemli malları yeteri derecede karlı görmez ve erdemsiz malları üretmeye yönelebilir

SORU-78           çapraz kur nedir

CEVAP-78                                  İki döviz arasındaki ve her birinin bir    üçüncü döviz             ile olan paritesiyle

tanımlanan                     kambiyo kurudur.Yani bir yabancı paranın     başka bir yabancı para cinsinden

değeri, dövizlerin başka döviz cinslerine dönüşüm oranıdır

SORU-79           Verimlilik ve etkinlik nedir

CEVAP-79         verimlilik üretime koşulan girdi ile üretimi gerçekleştirilen çıktı arasındaki

fiziksel ilişkiyi inceler.etkinlik ise mevcut kaynakların toplumun gereksinimini en iyi karşılayacak şekilde üretime konulmasıdır

SORU-80           Laffer eğrisi?

CEVAP-80         vergi oranı ile vergi hasılatı arasındaki ilşkıyı gösteren eğridir.vergi oranlarının

artırılması belli bir noktadan sonra vergi hasılatının azalmasına neden olur.

SORU-81            Swap anlaşması?

CEVAP-81         İkİ ülke merkez bankalarının arasında imzalanan ve ulusal paraların değişimini

öngören anlaşmalardır.Faiz ve döviz cinsini değiştirmek için tarafların yapmış olduğu takas sozlesmesi

SORU-82            Gini katsayısı?

CEVAP-82 gelir adaletsizliğini ölçmeye yarayan katsayıdır.O a yaklaştıkça gelir dağılımında adalet artarken 1 e yaklaştıkça adletsizlik artar

SORU-83            Arrow çıkmazı?

CEVAP-83         toplumun tercihleri ile bireysel tercihler arasındaki uyumsuzluktur

SORU-84            Türev piyasaları?

CEVAP-84 takas,opsiyon vadeli işlemlere dayanan faaliyetlerin yürütüldüğü piyasalara denir.vadeli piyasalar yani ilerde teslim edilecek emtianın bugünden alım-satımının yapıl mas idir.forward, futures, swap piyasaları buna dahil

SORU-85            Tröst?

CEVAP-85 birden fazla işletmenin iktisadi,mal i ve teknik güçlerini bir araya getirerek tek bir işletme halinde birleşmeleri ile ortaya çıkan kuruluştur.

SORU-86            Stand by anlaşması?

CEVAP-86         imf.nin ihtiyaç içine düşen üye ülkelere destek vermek amacıyla yaptığı

düzenlemeleri içeren anlaşmalardır.

SORU-87            Singer prebish tezi?

CEVAP-87                                                  dış ticaretin sermaye yoğun ülkelerin lehine, tarımsal ülkelerin alyhine

olacağını öne süren görüş

SORU-88            Reel döviz kuru?

CEVAP-88 Nominal döviz kurunun enflasyonun etkisinden arındırılarak elde edilen döviz kurudur.

SORU-89 maastricht anlaşması?

CEVAP-89 Avrupa ülkelerinin ekonomik parasal birliğe geçme aşamaları belirlenmiş ve uygulamaya geçilen anlaşmadır.

SORU-90            Meltzer paradoksu?

CEVAP-90 Gümrük tarifelerinin ihraç mallarının fiyatını düşürmemesi yada ithalata rakip malların fiyatlarım yükseltemediği duruma denir.

SORU-91            libor?

CEVAP-91 Londra mali piyasasında bankalarca belirlenen ve birinci sınıf bankalara uygulanan faiz oranıdır.

SORU-92            gsmh boşluğu hakkından bilgi verniz?

CEVAP-92         ekonomide gsmh boşluguun olması tm istihtm üretim düzeyinin altnda bir

üretim olduğunu gösterir, bu durmda toplam talepteki değişmlere bğlı olarak reel üretim değişecektir.tam istihtam üretim düzeinin altında çalışan bir ekonomide topla talep artışları fiyattan çok üretim düzeyini arttıacak ve dolayısıyla da gelir artıracaktır, yukardaki denklik tın olarak bu izaha eşittir.

SORU-93            günümüze “iyi para kötü parayı kovdu”                 lafzını açıklayınız?

CEVAP-93         düşük dalgalı güven vermeyen yerli para                yerine daha güvenilir yabancı para

biriminin trcih edilmesidir.

SORU-94            “tam para ikmesi nedir”?

CEVAP-94         param üç işlevininde( değer brktrme,ödeme                    aracı               olma,hesap brimi olma)

başka bir para birimi cinsnden gerçkleştiriimesidir.yerli paranın tamamen terk edilmesi ve yabancı bir ülkenin parası resmi para brimi olarak kullanılmasıdır..

SORU-95            para politikası araçları?

CEVAP-95 reeskont politikası, karşılık oranları, acık piyasa işlemleri, döviz işlemler(strilizasyon) ve rezerv oranlan…

SORU-96            iktisat bilimi açısından talep ve istek kavramarının farknı açıklayınız?

CEVAP-96 satınalma gücüyle desteklenen efektif istek bize gerçejotalebi veriken, istek satn alma gücüh’den yoksun taleptir.           ‘                                                                                             1

SORU-97 para teorisinde “temel günah” olarak adlandırıan kavram neyi ifade eder?

CEVAP-97 gelişmekte olan ülkerde dolarizasyonu körükleyen önemli faktörlerden biriside temel günah olarak adlandırılan ülkelerin uluslararası pıyaslarda uslusal para cinsinden “uzun vadeli” olarak borçlanamaalarıdır.ülkenin uluslararası piyasada yerli parası ile borç bulamaması

SORU-98            Forward piyasa?

CEVAP-98         vadeli teslime dayanan döviz piyasalarıdır.

SORU-99 İmf.nin amaçları?

CEVAP-99 l.çok taraflı ödemeler sisteminin kullanılması 2.dış ticaretin genişletilmesi

 1. parasal işbirliğinin sağlanması 4.daha liberal dış ticaret politikası uygulanması

SORU-10O         Kıtlık sorunu için çözüm yolları?

CEVAP-100 kıtlık sorunu çözüm yolları,kaynak tahsisinde etkinlik,üretimde ve bölüşümde etkinlik,ekonomik istikrar,ekonomik büyüme ve kalkınma

SÖRU-101         Forfaiting?

CEVAP-101 dış satım işlemlerinden doğan orta ve uzun vadeli ve bir banka tarafından görüntü edilmiş alacağın rücu edilmemek şartıyla satılmasıdır.

SORU-102         fob fiyat?

CEVAP-102 dış ticaretteki teslim şeklidirİ.malın ihracatçının limanında geminin güvertesine yüklendiği sıradaki fiyatıdır.

SORU-103     cif fiyat?

CEVAP-103 ithal malının gemiyle ithalatçının limanına vardığı andaki fıyatıdır.maliyet sigortası ve navlunu kapsar.

SORU-104 j eğrisi?

CEVAP-104 Devalüasyon ve dış ticaret açıklarını bağlantıJamış. Burada devalüasyon kararı sonrası açık daha çok artmakta iken daha sonra ithalat ve İhracat mal fiyatları sebebiyle değişmesi durumunda açığın azalarak kapanmasıdir

SORU-105 Dış ticaret politikasının araçları?

CEVAP-105 gümrük tarifesi,ihracatın özendirilmesi,bağlı ticaret ve tarife dışı araçlarıdr.tarife dışı araçlar ise miktar kısıtlamaları,tarife benzeri faktörler,görünmez engeller ve gönüllü ihracat kısıtlamasıdır.

SORU-106 arbitraj?

CEVAP-106 Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasıdır.

SORU-107 işsizlik türleri nelerdir. Aralarındaki farklar nelerdir

■CEVAP-107 iradi,gayri İradi,yapısal,friksiyoneI,mevsimIik,konjoktüreI,tekonolojik,gizli işsizlik.yapısal İşsizlik teknoloji değişiminden kaynaklanan işsizlik iken frİksiyonel işsizlik işgücüne yeni katılanlar ile mevcut işini bırakıp yeni iş arayanların oluşturduğu işsizliktir

SORU-108 iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma arasındaki farklar nelerdir

CEVAP-108 İKTİSADİ BÜYÜME KAYNAK MİKTARINI ARTIRMAKKEN, KALKINMA İNSANLARIN YAŞAM DÜZEYİNİ İYİLEŞTİRMEK EĞİTİM VE SAĞLIK İMKANLARINI İYİLEŞTİRMEKTİ HERHALDE TABÎ BÜYÜMEYLE BİRLİKTE BUNLAR AĞLANMALI DİYE BİLİYORUM

SORU-109 Para politikasında sclektıf kredi politikası nasıl kullanılır.

CEVAP-109 Kredi kaynaklarının ekonomik amaçların önceliğine göre dağıtılmasıdır. Krediler İlk aşamada gelişmesi gerekli sektörler için verilirler.

SORU-110            Para piyasası araçlarını sayın.

CEVAP-110          Para piyasasının araçları, çek, senet, poliçe, bono gibi ticari                belgeler         ile   emtia

karşılığı verilen kredilerdir.

SORU-111            Sermaye piyasası araçlarını sayın

CEVAP-111          Sermaye piyasasının araçları ise, uzun vade içeren hisse senedi,                   tahvil, katılma

ve intifa senetleri, kar ortaklığı belgesi gibi menkul kıymet belgeleridir.

SORU-112 coase teoremi

CEVAP-II2 ronald coase tarafından ortaya atılmış ve dışsal ekonomide mülkiyet hakları değişiminde işlem maliyeti sıfır olması koşulu sabitken, iki taraftan zararı olanın zararını diğer tarafın karşılaması halinde ekonomik etkinliğin maksimuma çıkacağını

SORU-113 Finansal derinleşme?

CEVAP-113 ekonomide finansal araçlarda ortaya çıkan yenilik sürecinde tasarrufları yatırımlara dönüştüren kanalların yaygınlaşmasıdır.

 

SORU-114 Hızlandıran?

CEVAP-1 14 tüketim harcamalarında meydana gelen bir değişmenin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye denir.

SORU-115 Hedging?

CEVAP-115 gelecekte olu$ması beklenen bir fiyatın bu günden saptanarak gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının şimdiden garanti altına alınmasıdır.

SORU-116 Zemberek etkisi?

CEVAP-116 fiyatlar artacak,nominal ücretler artacak,sonra fgd.de bi azalma olacak ama nominal ücretler azalmayacak ve ücretler eski seviyesine gelmeyecek.

SORU-117 Tunç kanunu?

CEVAP-117 ücretler artması nüfus artışını teşvik eder nüfus artışı İse emek arzını artırır emek arzının artması ücretleri tekrar düşürür.

SORU-118 Heterodoks istikrar politikası?

CEVAP-118 enflasyon dönemlerinde sıkı para ve maliye politikası uygulanması ve bu şekilde istikrara gelme politikasıdır.

SORU-119 Ricardocu denklik?

CEVAP-119 Bugünkü ve gelecekteki hükümet alımların sabit iken hükümetin vergilerde indirim yapması kişisel tüketimi ve tasarrufu etkilemez.

SORU-120 kng kanunu bolluk paradoksu?

CEVAP-120 Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi. Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava şartları tarım üretiminde en büyük rolü oynar.

SORU-121 Robertson gecikmesi?

CEVAP-I21 Toplam gelirin toplam harcamaya dönüşürken oluşan gecikme.Gelirin elde edilmesiyle harcanması arasında geçen süre

SORU-122 Sermaye piyasası?

CEVAP-122         1 yıldan daha uzun süreli borç verilebilir fonları arz edenlerle bu tür uzun

vadeli fonları talep edenlerin bir araya geldiği piyasalardır.

SORU-123 Fakirlik çemberi?

CEVAP-123 Başlangıçta düşük gelir, düşük tasarruf ve düşük yatırım düzeyindeki bir azgelişmiş ülkenin tüm çabalarına karşın süreç içerisinde yine benzer bir düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yatırım ve düşük gelir düzeyinde kalacağım ileri süren ve R. Nurkse tarafından geliştirilen azgelişmişliği açıklamaya yönelik kuram.

SORU-124 Tasarruf paradoksu?

CEVAP-124 bireylerin tek tek tasarruf yapması bireylerin gelirini artıırır fakat tüm bireylerin tasarruf yapması yatırımları azalttığı için milli geliri azaltır.

SORU-125 Senyoraj geliri?

CEVAP-125 devletin para basması sonucu elde ettiği gelirdir

SORU-126 Reel konjoktür teorisi?

CEVAP-126 parayı yansız kabul eden ve yalnızca reel, arz yanlı faktörlerin emek istihdamını ve reel çıkıntıyı etkileyeceğini ileri süren teori.

SORU-127 Paranın fonksiyonları?

CEVAP-127 hesap birim i,tasarruf aracı,mübadele aracı,iktisat politikası aracıdır.

SORXJ-128 para politikası kurulu?

CEVAP-128 fiyat istikrarını sağlamak amaçlı para politikası ilke ve stratejilerini,enf.hedeflemesi yapan ve kur rejimini belirleyen kurula denir.Bu sistemde para hedeflemesi stratejisi şeçİldiğînde etkili olur.Amaç ulusal paranın yerine enflasyon oranı düşük başka bir ülke parasını ikame edip finansal istikran sağlmaktadır.Burada merkez bankasının yaptığı işlevi para kurulu yapar

SORU-129 Reeskont?

CEVAP-129 Bankaların İskonto ettikleri senetleri merkez bankasında 2.kez iskontoya tabi tutmasıdır.Merkez bankasının finansal işlemlerde son başvurma mercii olduğu politikadır.Buradaki amaç para arzındaki ve kredi hacmindeki değişikleri izlemektir.Reeskont faiz oranları yükselince finansal piysalar para arzının daralacağını beklerler düştüğünde ise para arzı ve kredi arzının aratacağını beklerler buna anons etkisi denir.

SORU-130 Devalüasyon?

CEVAP-130 yabancı paralar karşısında ulusal paranın değerinin dşürülmesi.Dış açık veren ülkelerde hükümet kararıyla ulusal paranın değerinin düşürülmesidir.

SORU-131 Revalüasyon?

CEVAP-131 Dış fazla veren ülkelerde dengeyi sağlamak için ulusal paranın dış değerinin yükseltilmesine denir.

SORU-132 Para piyasası?

CEVAP-132 kısa vadeli fon arz edenlerle talep edenlerin buluştuğu piyasa SORU-133 Philips eğrisi?

CEVAP-133 işsizlik ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen eğridir, işsizi iği azaltmak için alman talep artırıcı önlemler enf oluştururken enflasyonu düşürücü önlmler ise işsizlik oluşturur

SORU-134 Enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-134 merkez bankalarının genellikle hükümetle birlikte para politikası amacı olarak belli bir enf. hedeflemesi yapmasıdır.Temel hedef fiyat istikrarını sağlmaktır.Fiyat istikrarını sağlarken güçlü bir malı yapı enflayon ile döviz kuru ilişkisini minimize etmeye çalışır ve Merkez Bankasının bağımsızlığı amaçlarınır.

SORU-135 Okun yasası?

CEVAP-135 ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ters yönlü ilişki kuran teori.Bu yasaya göre ekonomide %2,25 in üzerinde meydana gelen her %1 lik büyüme işsizlik oranını %0,5 azaltacaktır

 

SORU-136 Ödünç verilebilir fonlar teorisi?

CEVAP-136 wickhsell e ait teori iki tür faiz oranı vardır piyasa faiz oranı ve reel faiz oranı piyasa faiz oranı para piyasasındaki faiz oranıdır.tasarrufların yatırımlara eşit olduğu noktada ödünç verilebilir fonlar dengededir.

SORU-137 stagnasyon nedir

CEVAP-137 gsmh nın ortalamanın altında kalması ortalamadan daha yavaş artması SORU-138 Enflasyon vergisi?

CEVAP-138 kamu açıklarının para basımı ile finanse edilmesi (senyoraj), paranın reel değerinin düşmesine ve enflasyona yol açarken; bunun yerli para cinsinden cari devlet borçlarım ve giderlerini azaltması ve bîr tür gelir (vergi) niteliği taşıması durumudur.

SORU-139 Nominal efektif döviz kuru?

CEVAP-Î39 ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değişimini gösteren endekse denir.

SÖRU-140 Meltzer gecikmesi?                                                                                                                                 .

CEVAP-140 Üretim artışıyla gelir artışı arasındaki gecikmedir. Üretim artar daha sonra gelir artar işte bu iki artış arasındaki gecikme meltzer gecikmesi olarak bilinir.üretimde bulunulup satılması ve satışın gelir düzeyine etkisi arasında geçen zamandır

SORU-141 Olgun ekonomiler?

CEVAP-141 bir ekonomide büyüme hızı yavaşlamış nüfus artış hızı azalmış yeni kaynaklar azalmış ise olgun ekonomidir gelişmiş ülkelerin ekonomileri

SORU-142 Monopol?

CEVAP-142 monopol piyasası tek bir firmanın bulunduğu ve o firmanın üretip sattığı malın yerine kolayca ikame edilebilecek başka malın olmadığı piyasadır.elektrik,su ve doğalgazı pazarlayan firmalar monopol piyasaları için güzel bir örnek teşkil etmektedir.

SORU-143 Marshall Ierner koşulu?

CEVAP-143 cari açığın kapanması için devlet tarafından paranın değeri düşürüldüğünde istenilen sonuca ulaşılması için ihreç edilen malların yurt dışı talep esneklikleri ile ithal edilen alların yurt içi talep esneklikleri bire eşit veye birden büyük olmalıdır görüşüdür

SORU-144 Mutsuzluk endeksi?

CEVAP-144 ekonomideki enflasyon oranı ile işsizlik oranı toplamı iktisadi hoşnutsuzluk oramda denir

SORU-145 Lucas kritiği?

CEVAP-145 bir ekonomide hükümet yeni bir politika izlediğinde, iktisatçılar ve iktisat politikasını yönetenler bu politikanın etkilerini İktisadi değişkenler arasındaki mevcut ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) gelecekte de devam edeceğini varsayarak tahmin ederler, oysa hükümetin izlediği yeni bir politika, tüketicilerin, firmaların ve işçilerin bekleyişlerini etkilemek suretiyle, iktisadi değişkenler arasındaki mevcut iktisadi ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) değişmesine yol açar, bu yüzden de yeni bir iktisat politikasının etkilerini mevcut iktisadi yapının değişmeyeceği varsayımı altında tahmin etmek anlamsız bir yaklaşımdır.

SORU-146 Kredi tayınlaması?

CEVAP-146 Borç verenlerin bireylerin cari faiz oranından borçlanabilecekleri tutarları sınırlamasıdır,

SORU-147 Kelebek etkisi?

CEVAP-147 Ekonomik politikalarda ortaya çıkan küçücük bir dalgalanmanın bütün ekonomi üzerinde hissedilmesidir.

SORU-148 Kaydi para?

CEVAP-148 Bankalar tarafından kredi işlemleri sonucu ortaya çıkan paradır.

SORÜ-149 İkinci en iyi teoremi?

CEVAP-149 Sosyal ve özel fiyat farkını sıfır yapan politikalar birinci en İyidir. Fakat, bunun gerçekleşmediği durumlarda, mevcut seçenekler arasında bu farkı en düşük yapanlarda ikinci en iyi politikaları oluşturmaktadır.

SORU-150 Likidite tuzağı?

CEVAP-150 para arzını artırarak daha fazla faiz oranın düşürülemediği bireylerin paralarını cebinde tutmak istediği maliye politikasının tam etkin olduğu durumdurpiyasa faiz oranlaının dip seviyede olduğunda yapılan para azı genişletici politikalarının etkisiz olduğu durum

SORIM51 Hysterisis Hipoztezi?

CEVAP-151 Ekonomi geçici bir şokla işsizlik oranını doğal İşsizlik oranından yükseltmesi durumunda şok ortadan kalksa bile işsizlik oranının doğal işsizlik dengesine düşmemesidir.ekonomi dengedeyken meydana gelen geçici bir şokla dengeden uzaklaşması fakat şok geçmesine rağmen dengeye gelememesi

SORU-152 Scitovsky teoremi?

CEVAP-152 Politika değişikliğnn yol açtğı rfh artışndn söz edebilmek avantajlı duruma geçenlerin kazançları , kaybedenlerin zararlarındn büyk olmalı. Ayrıca kazançlı olanların kaybedenleri ikna edebilmeleri, zarar görenlerin ise kazançlı duruma gelenleri böyle bir değişim olmamsı için ikna edememleri gerekr.

SORU-153 Muhafaza fiyatı?

CEVAP-153 satıcının mali satmaya razı olduğu en düşük fiyat kısa dönemde satıcı kendi malına fiyat belirlemesidir

SORU-154 Bolluk paradoksu?

CEVAP-154 Tarımda ürünün bol olduğu yıllarda tarımcıların geliri, normal ürün alınan yıldan düşük olur. Tarımsal ürünlerin talebi esnek değildir. Ürün bol olursa fiyatlar düşer fakat tüketiciler fazla tüketemezler. Ürün az olursa fiyat yükselir talep kısılamaz üretim artırılamaz.

SORU-155 Yoksullaştıran büyüme?

CEVAP-155 ticaret haddindeki bozolma nedeniyle uğranılan refah kayıpları üretim genişlemesinin sağladığı refah artısından daha yüksek olması durumu yani büyümeye karşı ülke yoksul laşmıstır.

SORU-156 Yapısal işsizlik?

SORU-157

CEVAP-157 işsizlik türü

CEVAP-156 ekonominin konjoktürel yapısı vc teknolojik değişmelerinden kaynaklanan işsizlik türü.

Friksiyonel işsizlik?

yeni mezunların veya işlerini bırakıp yeni iş arayanların işsiz olarak yer aldığı

SORU-158 Fisher etkisi?

CEVAP-158 beklenen enflasyonda meydana gelecek bir birimlik değişme aynı miktar ve yönde nominal faiz oranını değiştirecektir sebebi reel faiz = nominal faiz – beklenen enflasyon

oranı

SORU-159 Borç servis oranı?

CEVAP-159 cari yılda ödenilecek dış borç ana para ve faiz ödemelerinin toplamının ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın düşük olması gerekir

SORU-160 Dışlama etkisi?                                          ‘                                                                                        r

CEVAP-160 kamu harcamaların faiz oranlarının yükselmesine neden olmasıyla özel kesim yatırım harcamalarının azalmasıı

SORU-161 Anons etkisi?

CEVAP-161 Merkez bankasının reeskont oram aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piyasalara vermesi

SORU-162 leontief üretim fonksiyonu?

CEVAP-162 üretim faktöerleri arasında sabit bir noktada tercih yapılarak üretim yapılır ikame yoktur sermaye ve emek arasında ikamenin hiç olmadığı veya sabit oranda olduğu

SORU-163 Oyun teorisi?

CEVAP-163 oligopolistİk piyasalarda fîrmalarn karar alırken diğer fîrmanin nasıl davranacağım hesaba katarak karar alması

SORU-164 Lerner endeksi?

CEVAP-164 piyasada monopolcünün gücünü ya da tam rekabetin yaygınlığım ölçmek için kullanılan formüldür, mark-up oranı olarak da bilinir. 0 ile 1 arasında değer alır, sıfır tam rekabet, bir ise monopol’ün tam hakim olduğu anlamına gelir.

SORU-165 Pareto optimumu?

CEVAP-165 en az bir kişinin refahını azaltmadan diğer kişinin refahinda artış sağlanamadığı durum

SORU-166 Züppe etkisi?

CEVAP-166 tüketimi artan mala olan talebin azalması SORU-167 Negatif faiz?

CEVAP-167 enflasyonist ortamda faiz oranının enflasyon oranindan düşük olması, borçludan alacaklıya gelir transferi olması gerekirken tam tersi olur.

SORU-168 Monopol gücü?

CEVAP-168 firmanın fiyat yapıcı konumdaolmasıdır monopolcünün gücü lerner endeksi ile ölçülür

SORU-169           Kaldor kriteri?

CEVAP-169 yeni bir politika uygulanması sonucu kazanacak olanların kazançları ile kaybedenlerin zararlarını karşılaştırı 11r.eger kazançlar kaybedenlerin zararından fazlaysa toplumda sosyal refah artışı vardır.

SORU-170 Gösteriş etkisi?

CEVAP-170 bir malın tüketimi artıkça o mala olan talebin artması..

SORU-171 Farksızlık eğrisi?

CEVAP-171 tüketiciye aynı tatmini sagalyn farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri SORU-172 İhtiyaç?

CEVAP-172 karşılandığında zaman mutluluk ve haz veren karşılanmadığı zamn ise tam tersi hissedİlenn duyugular

SORU-173 Giffen paradoksu?

CEVAP-173 bir malın fiyatının arttığında talebinin de artması İle ortaya çıkan çelişik durumdur.

SORU-174 Dışsallık?

CEVAP-174 dissallik, bireylerin ve/veya kurumlarin karakteristik özelliklerinin veya davranislarinin; baskalarinin ekonomik seçimlerinin sonuçlarini (cİkarlarini, faydalarini) etkilemesiyle oluşan durumlarda soz konusudur.

SORU-175 Eş ürün eğrisi?

CEVAP-175 Aynı miktar çıktı üreten alternatif girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.değişik girdi miktarları ile elde edilebilecek aynı ürün miktarını gösteren eğriye denir.

SORU-176 Diferansiyel rant?

CEVAP-176 toprakların nitelik farklılığı sonucu meydana çıkan ranttır

SORU-177 Kıtlık Rantı?

CEVAP-177 toprak arzının veya herhangi bir mal veya hizmet arzının kısa sürede artırılamamasından dolayı elde edilen ranttır. Kıt olankaynakların mülkiyetne sahip olnların bu kaynaklara sahip olmaktan dolayı elde ettikleri ranttır. Örn, diğer topraklara kıyasla verimli olan bir toprak, sahibine rant sağlr.

SORU-178 Dirsekli talep eğrisi?

CEVAP-178 sweezy oligopol modelidir bu modele göre rekip firmalar fiyat düşüşlerini takip ederler fakat fiyat artışlarını takip etmezler

SORU-179 Engel eğrisi?

CEVAP-Î79 fiyatlar ve tercihler sabitken tükticinn geliri ile alabliceği mal bilşimini yansıtır

SORU-180 cobweb teoremi?

CEVAP-180 üreticilerin ürünlerini üretirken bir önceki yılın fiyatlarını dikkate almaları ve bu nedenle meydana gelen dalgalanmalara denir

SORU-181 değer paradoksu?

CEVAP-181 malın bir kullanım değeri birde değişim değeri vardır malın fiyatına belirleyen marjinal faydasıdır, elmas su örneğinde su doğada cok fazladır elmasa göre ve bunun için marjinal faydası düşüktür bu nedenle fiyatıda düşüktür elmasa göre

SORU-182 Coase teoremi?

CEVAP-182 dışsal 1 ıkların çözümü ile ilgili teoridıssallkların ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermek için devletn müdahalesine gerek yoktr . taraflar aralarında anlaşarak dıssalığın etkilerini gidereblİr.

SORU-183 Stagflasyon? Resesyon? Stag deflasyon?

CEVAP-183 ekonomik büyüme oranında azalma stagnasyon iki yada dada fazla çeyrek dönem bu durum devam ederse resesyon bu durum uzarsa depresyon enflasyon artı durgunlug stagflasyon sebebi maliyet enflasyonudur.Stag deflasyon ise ekonominin hem küçülmesi hem de fgd.nin gerilemesidir.

SOR1J-184 Enflasyon? Dezenflasyon? Deflasyon? Reflasyon? kısa kısa bişiler söyleyebilir miyiz?

CEVAP-184 fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış enflasyon enflasyon oranında meydana gelen artıştadi azalma dezeflasyon fiyatlar genel seviyesi sürekli düşmesi deflasyon reflasyon ise enflasyona neden olmadan talep hacminin genişlemesi

SORU-185 mundel fleming modeli

CEVAP-185 hicks- hansen modeli olarakda bilimen ıs-lm modeli kapalı ekonomi için geçerli model, bu model ise dışa açık ekonomiler için geçerli diğer adı ıs-lm-bp modeli bp ödemeler dengesi anlamına geliyor bp yatay ise sermaye tam hareketli dikey ise tam hareketsi anlamına geliyor

SORU-186 Rassal Yürüyüş Teorisi?

CEVAP-186 Rastlantısal Yürüyüş Kuramı, fiyat değişikliklerinin “seri olarak bağımsız” olduğunu ve fiyatın tarihinin gelecekteki fiyatın yönü için güvenilir bir gösterge olmadığını savunur. Diğer bir deyişle, fiyat hareketi rastlantısaldır ve önceden tahmini yapılamaz

SORU-X87 fakirleştiren büyüme tezini açıklaynz

CEVAP-187 Bir ülke şiddetli bir dış ticaret politika uygulayarak mevcut dış ticaret haddini ve tatmin düzeyini terketmeyi tercih etmiş ve yeni oluşan dengede eski dengeye göre daha çok üretim yapabilmesine rağmen daha az düzeyde bir tatmin düzeyi yakalamıştır. Dolayısıyla dış ticaret haddindeki artış üretimi arttırmasına rağmen belli bir ölçüde refah kaybına neden olmuştur.Örneğin bir dönem tarım ürünlerinin beklenenden fazla üretilmesi ve ortaya çıkan bolluk nedeniyle fiyatların düşmesi tarım kesimi üreticisinin gelir kaybı yaşamasına neden olur. Sonuç olarak bu durumda fazla üretim düşük gelire neden olarak üreticiyi fakirleştirebilir…

SORU-188 Bilanço makyajı?

CEVAP-188 şirketin kötü giden durumunu tecrübesiz gözlerden gizlemek için muhasebe hesaplarıyla oynama cinliğ

SORU-189 duopol?

CEVAP-189 birbirine etki edecek kadar az sayıda satıcı cok sayıda alıcının olduğu pİyasadr. SORU-190 taban ve tavan fiyat uygulamaları?

CEVAP-190 taban fiyat hükümetin üreticiyi korumak amacıyla koyduğu minimum fîyat tavan fşyat ise tüketiciyi korumak amacıyla geitrilmiş maksimum fiyat

SORU-191 Doğal faiz?

CEVAP-191 mal ve hizmet piyasasında meydana gelen faiz oranı,Bir ekonomiyi enflasyona yol açmayacak sekide dengede tutabİln faiz oranı.

SORXJ-192 Wicksellin faiz teorisi?

CEVAP-192 doğal faiz sermaye tarafından piyasa faizi ise ticari bankalar tarafından belirlenir bankalar doğal faizin farkında olmadıkları ıcın doğal faiz artınca yatırımların arttığını farketmeyecekler doğal ffaızm altındaki orandan kredi verecekler bu aradaki fark wickselle gore enflasyon nedenidir

SORU-193 kredi plafonu?

CEVAP-193 Merkez bankasının herbir ticari bankanın verebileceği kredi miktarına bir üst sınır yani tavan koymasıdır.

SORU-194 disponibilite oranı?

CEVAP-194 bankaların kolayca paraya çevrilebilir değerlerin tahahüd oram SORU-195 sarı sendikacılık?

CEVAP-195 Emeğini satarak geçinen işçilerin işverene karşı haklarını korumak, işçiler lehine etkin faaliyetlerde bu-lunmak amacıyla kurulan, fakat tam tersi bir işlev görerek, el altından işverenle işbirliği yapıp işçiler aleyhine faaliyettte bu-lunulan sendikacılık türü.

SORU-196 nominal çıpa?

CEVAP-196 kur, para arzı yada ücretlerden birinin sabit tutulmasıyla enflansyon oranının düşürülmeye çalışılması

SORU-197 selektif kredi kontrolü?

CEVAP-197 kredilerin hangi sektörlere yönlendirileceğine merkez bankasının önceden karar vermesi

SORU-198 getiri eğrisi?

CEVAP-198 menkul kıymetin getisi ile vadesi dolana kadar geçen dönem arasındaki İlşkinin grfîksel gösterimi

SORU-199 2.en iyi teoremi?

CEVAP-199 piyasanın devlet müdahalesiyle dengeye gelmesi

SORU-200 taylorizm?

CEVAP-200 Bİr işin bölümlere ayrıştırılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşması.* Belirli bir işten bir işçinin sorumlu tutulması* Bir işi düşünme, tasarım, uygulama ve denetleme aşamalarının ayrı kişiler ya da üniteler tarafından yapılması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.* Personelin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitiminin sağlanması.* Organizasyonda hiyerarşik bir yapı oluşturulması.* İşe uygun personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi.

SORU-201 bebek endüstriler tezi?

CEVAP-201 bebek endüstri tezi hangi endüstri alanının İhracat potansiyeli varsa o endüstrinin desteklenmesi demek.gelısmekte olan ülkelerin dışında ticaretle rekabet edebilecek duruma gelinceye kadar ithalata kota uygulanması ve ihracatın desteklenmesi almanyannn l.düya savasından önce henüz gelişmemiş end geliştirmek için dış ticarette kendii koruyucu gümrük pol izlemesini anlatan terim

SORU-202 önemşiz olmanınönemi?                                                                                   ,,                                             ,

CEVAP-202 Küçük bir ‘ülke’! büyük bir ülke ile dış ticaret ilişkisine giriştiğinde, büyük ülkenin iç maliyet oranından veya ona yakın bir fiyattan malını İhraç eder. İthalatını ise büyük ülkenin düşük fiyatlarından gerçekleştirir. Bu durumda dış ticaret kazançlarının büyük bölümü küçük ülkeye gider. Bu duruma küçük ülke avantajı veya “önemsiz olmanın önemi” adı verilir. …

SORU-203 Talep enflasyonu ile nasıl mücadele edilir?

CEVAP-203 kısa dönemde talep kısıcı politikalarla, uzun dönemde ise arz arttırıcı politikalar izlenerek mücadele edilir.

SORU-204 utılon?

CEVAP-204 fayda ölçü birimi kardinaller savnr SORU-205 kelebek etkisi

CEVAP-205 girdideki küçük bir değişkenin beklenmedik sekildebüyük değişmelere neden olması demişti arkadaş örnek 2008 yılında alaskada balıkçılık yapan adamın aldığı mortgage kredisini ödeyemesi sonucu küresel krize dönüşen süreç

SORU-206 opsiyon?

CEVAP-206 alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmalarda tanınan müddet.belli menkul kıymetin önceden belirlenen vade ve fiyattan alınıp satılması

SORU-207 Deflator nedir?

CEVAP-207 belli bir yıl baz alındığında, reel gsmh ile nominal gsmh’nın birbirine yüzde olarak oranı, nominal değerlerin,reel değerlere çevrilmesi için kullanılan bir fiyat endeksidir, formül olarak (nominal / reel )xl00 yada (cari fiyatlarla gsyih/ sabit fiyatlarla gsyih)xl00

SORU-208 ilk keyneslerle çağdaş keynesyenler arasında hangi temel mesele üzernde görüş ayrılığı vardır?

CEVAP-208 1-basit keynesyen model aktif para politikasının her şartta geçersi oldğunu savunurken, çğdaş keynesyen ekol, maliye politikası kadar olmasa da para politiksmın uyguanabilir safhalarını kabul etmiştir.

SORU-209 fizyokratlar, klasikler ve moneteristlerin vergi çıkmazı oarak adlandırılan farklı tutumlarına açıklık getirinz?

CEVAP-209 2-fizyokratlar tarım ürünleri üzerinden vergi alınmasını savunurken klasik ekol,gelir dağılımını bozmayan emek merkezli dolaylı vergiyi savunmş,monateristler ise verginin gelir üzerİnden(doiaysız) alınmasını savunarak benzer ekoller arasında vergi çıkmazına yol açmışlardır.

SORU-210 robert thoma malthusun kasik ekole ters düşen sapmalarından bahsedinz?

CEVAP-210 malthus, say yasasını ve tasarruf=yatırım özdeşliğini red ederek bir nevi klasik ekolün yıllardır süre geen eksikliklerini ekolün içinden eleştrmiş ve kabul etmemİştir.bu iki tutum key neşen ekol tarafından aynen kabul edilmiştir.

SORU-211 money illision” isimli kitabıyla parasal aldanma meselesne genişllik kazandran iktisatçı?

CEVAP-211 maney illision= irveng fîsher

SORU-212 poitik iktisdın ve vergilendrmenin temelleri” başlıklı kitap hangi iktisatçıya aittir?

CEVAP-212 “politik iktisadın ve vergİlendirmenn temelleri”- david ricardo(1772-1823) SORU-213 tüfe ve deflator farkı?

CEVAP-213 TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir,

SORU-214             Stagflasyon

CEVAP-214 Stagflasyon, ekonomik durgunluk ile enflasyonun aynı anda yaşandığı makroekonomik duruma verilen addır. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir.

SORU-2X5 ülkemizde uygulanmkta olan para politikası araçları nelerdir?

CEVAP-215          api,zorunlu karşılık oram ve reeskont        kredileri ayrıca para           arzının ayarlanması

SORU-216             tüketici ve üretici rantı

CEVAP-216          tüketici rantı: bir tüketicinin satın        alacağı       malı       almaya    razı  olduğu    fiyat    ile

aldığı fiyat arasındaki farktır.üretici rantı : bir üreticinin bir malı satmaya razı olduğu fiyat ile sattığı fiyat arasındaki farktır…

SORU-217             cobweb

CEVAP-217 tarım piyasasındaki üreticilerin üretecekleri ürünleri belirlemede bir önceki yılın fiyatlarını ölçüt alırlar ,böylelikle bu piyasadaki fiyat dalgalanmaları ortaya çıkaran yaklaşımdır…

SORU-218             Future ve forwat farkı nedir?

CEVAP-218 Future birincil piyasalarda işlem görürken , forwat ikincil piyasalarda .

SORU-219 Parasal ölçek ekonomileri?

CEVAP-219 Firmanın işletme büyüklüğü arttıkça çok büyük miktarlarda girdi satın alınması sonucu düşük fiyat ödemesi sonucu ortaya çıkar.hammaddelerden sağlanan iskontolar,geniş ölçekli reklamda indirim,finansmanda düşük maliyet,düşük maaş ve ücretler parasal ölçek ekonmikeri kapsamında ele alınabilir.

SORU-220           ikame esnekliği?

CEVAP-220         sermaye emek oranının marjinal teknik ikame haddine oranıdır

SORU-221           Genişleme yolu eğrisi ?

CEVAP-221         genişleme yolu eğrisi ,girdilerin                  fiyatı  veri     iken,   farklı        maliyet olanaklarına

göre her alternatif çıktı düzeyindeki optimal girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.

SORU-222 Marjinal teknik ikame oranı?

CEVAP-222 aynı üretim düzeyinde kalmak kaydıyla eş ürün eğrisi üzerindeki bir noktadan diğerine geçilirken girdilerden birinin miktarı artırılırken diğerinden kaç birim azaltılması gerektiğini gösteren oran.           .                                      –             *

SORU-223 Eş ürün eğrisi tanımı ve özellikleri?

CEVAP-223 aynı çıktı birimi sağlamak İçin kullanılan değişken girdi bileşimlerinin – geometrik yeridir.negatif eğimlidirler birbirini kesmezler azalan marjinal ikame söz konusudur

SORU-224           Zarf eğrisi?

CEVAP-224 uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir uzun dönemde eğrinin aşağı kayan kısmı artan verimleri , min kısmi optimum noktayı , yukarı kayan kısmı ise azalan verimleri artan maliyetleri gösterir

SORU-225 Azalan verimler yasası tanımı ve temel varsayımları?

CEVAP-225 Diğer üretim faktörleri sacitlem üretimde kullanılan girdilerden yalnızca biri artırıldığında toplam üretimin nasıl değişeceğini açıklayan kanundur.kısa dönemde geçerlidir.-teknoloji sabittir ve teknolojik ilerleme söz konusu değİldİr.-üretim fonksiyonu sabittir.-üretimde kullanılan değişken girdinin tüm birimleri özdeştir.

SORU-226 Kapsam ekonomileri

CEVAP-226 birbiriyle bağlantılı birden fazla ürünün tek bir firma ya da fabrika tarafından üretilmesi sonucu maliyetlerin düşmesi durumunu ifade eder.örneğin piliç eti ve yumurtanın aynı firma tarafından üretilmesi.

SORU-227           Yığın ekonomiler

CEVAP-227 ekonomik faaliyetlerin belli coğrafi bölgelerde yoğunlaşması sonucu maliyetlerin azalmasına verilen addır.

SORU-228 Ölçek ekonomiler

CEVAP-228 üretim kapasitesinde meydana gelen artış nedeniyle birim üretim maliyetinde azalmalar şeklinde ortaya çıkan istifadeler veya tasarruflardır.bir firma ya da fabrikanın ölçeğinin değişmesi ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.bu nedenle ölçek ekonomileri de ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.

SORU-229          Rawls’çı gelir dağılımı ?

CEVAP-229         bir toplumda en kötü durumda olan bireyler üzerinde odaklaşmakta                              ve   en

kötünün durumunu en izinin durumuna getirinceye kadar gelir dahiline adeletin sağlanamayacağını İddia etmektedir.bu nedenle de en kötünün refahım en iyinin konumuna getirinceye değin,en iyiden en kötüye doğru gelir aktarımında bulunulması gerektiğini savunur.

SORU-230          Benthamcı sosyal refah yaklaşımı (faydacı ahlak yaklaşımı) ?

CEVAP-230         sosyal refah,toplumdaki farklı bireysel faydaların toplamına eşittir                            o halde

sosyal refahın maksimize edilmesi ancak bireysel faydaların toplamının maksimize edilmesi ile mümkün olacaktır.etkinlik-eşiflİk değiş tokuşunda etkinlik mutlaka eşitliğe tercih edilmedilir.

SORU-231          Vergileme ekonomisi

CEVAP-231 vergilerin ekonomik ve sosyock etkilerini ele alır ve vergi sisteminin ekonmİk büyüme ve kalkınma, makroekonomik istikrar,gel ir dağılımı,tüketim, tasarruf,yatırım lar gibi değişkenleri nasıl etkilediğini inceler.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORUL ARI-MALİ YE- SORU-1       Tam mükellef dar mükellef ayrımı nasıl yapılır?

CEVAP-1            Gelir Vergisinde Tam Mükellefiyet:Türkiye’de yerleşmiş olanlar; (Türkiye’de

yerleşmekten        kasıt, ikametgahın Türkiye’de olması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de

devamlı olarak altı aydan fazla oturulmasıdır.) Geçici ayrılmalar Türkiye’ de oturma süresini kesmez. Gelir Vergisinde Dar Mükellefiyet:Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler.

SORU-2               Verginin tebliğ yöntemleri?

CEVAP-2            1-adreste tebligat a)postayla tebliğ b)memur                          vasıtasıyla tebliğ  2-dairede

tebligat 3-ilanen tebligat

SORU-3               Vergi borcunu sona erdiren nedenler?

CEVAP-3            ödeme,zamanaşımı,takas,terkin,hata düze İtme, yargı kararları,uzlaşma vb.

SORU-4               Vergi Cezasını Sona Erdiren Nedenler

CEVAP-4            ölüm,ceza indirimi,af

SORU-5               ötv kdv farkı nedir

CEVAP-5            Ötv maliyete eklenir kdv eklenmez yansıtılır

SORU-6               Geçici vergiyi anlatınız.

CEVAP-6            Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen                                gelir ve kurumlar                   vergisi

mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.gerçek kişilerde %15 oranı,kurumlarda %20 oranı uygulanır.

SORU-7              ATFEDİLEN GELİR kavranın nedir?

CEVAP-7           servet sahibinin kendi mallarını yine kendisinin kullanması neticesinde elde

edilen faydaya denir.Öz Tüketim olarak da bilinir.Kişinin kendi evini kullanması veya oğluna oturması için vermesi vb.

SORU-8              vergi amortismanı ve vergi kapitalizasyonu nedir

CEVAP-8           konulan vergiden dolayı malın-hakkm değerinin azalması vergi

amortismanı,mala-hakka konulan verginin kaldırılması nedeniyle hakkın piyasadaki değerinin artması vergi kapitalizasyonu bir ev düşün değeri 150bİn lira, üzerine vergi koydu devlet senin ev 130bin den fazla etmiyorsa amortisman… ancak vergi ile 170 bin liraya alıcı buluyorsan kapitilazasyon..

SORU-9              verginin kanuniliğini açıkla

CEVAP-9           vergiler kanunla konur ve kaldırılır.buna yasama organı yetkilidir.

SORU-10            vergi maliyeti bütçede gösterilir mi

CEVAP-10

SORU-11            vergi erozyonu?

CEVAP- U          vergi harcaması vergiden kaçınma vergi kaçakçılığı ve enflasyon gibi

nedenlerden dolayı vergi gelirlerinde meydana gelen azalmayı ifade eder

SORU-12            vergi kaması?

CEVAP-12         vergiler nedeniyle sosyal refahta meydana gelen azalmayı ifade eder üretici ve;

tüketici rantlarındaki azalma yani fayda kaybı

SORU-13            vergi takozu?

CEVAP-13         vergilerin işveren üzerinde meydana getirdiği etkidir

SORU-14            vergi çengeli?

CEVAP-14         artan oranlı vergi tarifesi uygulandığında müklellefin geliri arttığı zaman daha

yüksek orandaki vergi diliminden vergilendirilmesi

SORU-15            katılma payı-şerefıye?

CEVAP-15 bayırndırlk hizmetleri sonucu değeri artan gayr i menkul erden şerefiye alınır., katılma payı ise yol su dolgaz gîbi hizmetler sonucu ortaya çıkan maliyetelre katılmadır develt bunun için para alır galiba bu

SORU-16            devletleştirme kamulaştırma arasındaki farklar neler

CEVAP-16         devletleştirmede özel bir şirket develete ait oluyor., kamulaştırmda ise özel bi

taşınmaza devlete ait oluyor.. birinde şirket birinde taşınmaz var biri idari işlem ile biri yasa İle olur önemli fark

SORU-17            verginin kesinleşmesi ne demek

CEVAP-17         vergi ile ilgili olağan kanun yollarının tüketilmesi sonucu verginin ödnecek

aşamaya gelmesinii ifade eder.

SORU-18            Verginin amortismanı?

CEVAP-18         bi mal veya varlık üzerine konulan vergi yzunden malın değerinin azalmasıdrr

 

SORU-19 Verginin kapitilazasyonu?

CEVAP-19 bi mal üzerideki vergi oranının düşürülmesi veya verginin kaldırılması soncu o varlığın değerinin armasıdır

SORU-20 fonksiyonel maliye polt ve telafi edici maliye polt. kısaca tanımlayın

CEVAP-20 fonksiyonelde mp’nin amacı tam istihdamı sağlamak; telafi edicide İse ekonomik İstikrarı sağlamak telafi edicide devlet özel sektörün zayıf olduğu yatırımları yapar, o eksikliği telafi eder yani.

SORU-21 Vergi grevi?

CEVAP-21 Vergiye karşı kişiseli bir reaksiyonun ifadesidir.vergi yükünün hafifletilmesi ne yönelik ortaya çıkan tepkilerdir.redd kaldırılması,grev hafifletilmesi

SORU-22            vergi arbitrajı nedir?

CEVAP-22 Uluslararası şirketlerin karlarını, borç ve alacaklarının transferini geçiktirerek, karlarını, vergi oranı düşük olan ülkede göstererek vergi hasılatını düşürmesidir.

SORU-23            sıkışıklık traj edesi

CEVAP-23 klüp mal ve yarı kamusal malı kullanan tüketici sayısı arttıkça tüketicilerin elde ettiği verimin azalmasıdır

SORU-24 vergi matrahi tespit yöntemleri neler

CEVAP-24 Beyan usulü karine ve dış gösterge usulü götürü usul idarece takdr usulü basit usul

SORU-25                     tanzi etkisi nedir

CEVAP-25                     gelir vergilerinde tahsilatın  vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıl değil de                   bir

sonraki yıl yapılması ve enflasyon etkisi              nedeniyle        vergi   gelirinin    düşmesidir.Enflasyonun,

verginin reel değerini azaltıcı etkisini inceler. BUrada 2 etmen vardır. 1- Enflasyon oranı.2- Vergini tahakkuku ile tahsili arasındaki sürenin uzunluğu.Bunu engellemek için; i – Verginin tevkifat yoluyla alınmalıu2- Geçici vergi uygulanmalı3- Yeniden değerleme uygulaması yapılmalı

SORU-26            Özel bütçe?

CEVAP-26          Özel bütçe, bir bakanlığa               bağlı veya ilgili olarak belirli                 bir    kamu hizmetini

yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.

SORU-27                        Sıfır tabanlı bütçe teorisi?

CEVAP-27 her bütçe sonuçlarının kendi dönemi içerisinde değerlendirilmesi geçmiş bütçe uygulamlarından ya hiç yada çok az faydalanılması kamu kurumlarmın tüm faaliyet ve hizmetlerini daha önce hiç yapılmıyormuş ve yeni yapılacak hizmetlermş gibi düşünerek ona göre ödenek ayrılmasını amaçlar

SORU-28            Devri bütçe teorisi?

CEVAP-28          7 ile 10 yıllk arasındaki                  bir denklği esas         alır, yıl     içinde         acık yada     fazla

verilmesi önemli değildir, önemli olan konjonktür devresi sonundaki denkİiktir.genişleme dönemlerinde verilan fon fazlalarının daralma dönemlerinde kullanılması gerektiğini ifade eder

SORU-29            Kesin hesap?

CEVAP-29         maliye bakanlığı tarafından hazırlanan gerçeklşmiş olan gelir                            ve giderlerin

gereçelerİyle        birlikte tbmm ye sunulmasıdır..tbmm denetimine imkan veren                         bir yoldur.bir

örneği sayıştaya verilir ve sayıştay 75 gün içinde uygunluk bildiriminde bulunur, keısn hesabın kabul edilmesi de tmbb nın bütçe üzerindeki denetimi sağlanmış olacak artık bütçe sağlıklı bir şekilde uygulanabilir

SORU-30            Telafi edici bütçe teorisi?

CEVAP-30         bütçe açıklarını bir araç olarak kullanır ekonomik denkliğe önem                     verir

SORU-31            kayıtlı sermayenin tanımı

CEVAP-3I Kayıtlı sermaye sistemi; halka açık anonim ortaklıklarda esas sözleşme ile belirlenmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş azami bir miktara kadar, bazı formalitelere gerek kalmaksızın sermaye artırdabilmesine İmkan sağlayan bir sistemdir.

SORU-32            Bütçe kapatma usulleri?

CEVAP-32 jestiyoıı ve egzersiz usulleri türkiyede jestiyon usulu kullamyor.jestiyon usulunde yapılan kamu harcamaları hangi döneme ait olursa olsun ilgili yıla gelir ve gider yazılır fakat egzersiz usulunde yapılan harcamalar ve gelirler hangi bütçe dönemine ait ise o döneme gelir ve gider yazılır

SORU-33 mali saydamlık

CEVAP-33 her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullamlmaısnda kamunun zamanında bilgilendirilmesi

SORU-34            Denk bütçe çarpanı?haavelmo teoremi

CEVAP-34 Devletin topladığı vergi kadar kamu harcaması yapması sonucunda toplam talebin bütçe miktarı kadar artmasına denir ve her zaman l’e eşittir.

SORU-35            Bütçe emaneti?

CEVAP-35         Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar,                            bütçeye    gider

yazılarak emanet hesaplarına alınır.Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarl bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.

SORU-36 Bütçe?

CEVAP-36 Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge

SORU-37 Bütçe ilkeleri?

CEVAP-37 genellik ilkesi teklik ilkesi açıklık ilkesi doğruluk ilkesi samimmiyet ilkesi önceden izin alma ilkesi alenilik ilkesi

SORU-38 Konversiyon?

CEVAP-38 devletin yüksek faizli tahvillerini düşük faizli tahvillerle değiştirmesi amaç borç yükünü azaltmak.ekonominin İyi gitmesİhalinde devlet borçlarının faiz şartlarında yapılan iyileşmedir

SORU-39 Konsolidasyon?

CEVAP-39 devletin kısa vadeli borçlarını uzun vadeli borçlar haline getirmedir amaç enflasyonla mücedele

SORU-40 Fonksiyonel maliye politikası?

CEVAP-40                                                                                            bu politikaya göre devletin temel amacı kamu        harcamalrını kullanarak

ekonomide tam istihdamı sağlamaktır devlet enflasyon dönmelerinde vergilen kullanmalı daralma genişleme dönemleirne görede kamu harcamaları yoluyla ekonomide yer alıp gerektiğinde müdahale etmelidir SORU-41 Formül esnekliği?

CEVAP-41 mali stabilizatörlerin eksikliklerini gidermek amacıyla ekonominin dengeden uzaklaştığı dönemlerde uygulanacak önlemlerin önceden belli                                                                          kurallara bağlanması ve

yaslarla belirlenmesidir

SORU-42 vergi borcunu sona erdirmede uzlaşma nasıl yapılır. Başvuru süresi nedir

CEVAP-42                                  tarhiyat öncesi ikmalen resen idarece taktir, vergi            ziya için başvurulurken

tarhiyat sonrası sadece vergi ziya için başvurulur uzlaşma talebinde bulunan İndirim isteyemez başka yola başvuramaz eğer tarhiyat sonrası uzlaşılamadıysa ve dava açmaya 15 günden az bir süre kaldıysa 15 günden az olmamak üzere ek süre verilir

SORU-43            Para fi s kal gelir?

CEVAP-43 belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve mesleki kuruluşlar tarafından bu amaçları gerçekleştirmek için üyelerinden topladıkları gelirdir.

SORU-44            Telafi edici maliye politikası?

CEVAP-44         ekonomi eksik istihdamda iken             bütçe             açığı vererek ekonominin tam istihdama

geldikten sonra denk bütçe politika uygulanmasını öneren teori beveridge önermiş.keynesyen tarafından ortaya atılmıştır efektif talep seviyesinin yetersiz olduğu durumlarda devletin kamu harcamaları yolunyla müdahale etmesi

SORU-45            2012 bütçe rakamları

CEVAP-45 2012 bütçe giderlerinin 350.9 milyar lira, gelirlerin yüzde 13.4 artırılarak 329.8 milyar lira olması bekleniyor. Vergi gelirleri yüzde 11.4 artış İle 277.7 milyar lira olacak. Faiz dışı fazla / milli gelir oranı yüzde 2 olacak.

SORU-46            Gelir uzman yardimcilari ne iş yapar

CEVAP-46 kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak; görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek; İnceleme(vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak; amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

SORU-47geeikme zammı gecikme faizi oranlan?
CEVAP-47gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır…. ikisi de 1.40
SORU-48Vergi yükü?
CEVAP-48vergi olarak devlete aktarılan miktarın matraha oranına denir.
SORU-49Verginin reddi?
CEVAP-49Vergiye karşı toplumsal bir reaksiyonun İfadesİdİr.uygulamadan kaldırılmasına
yönelik ortaya çıkan tepkilerdir.
SORU-50Verginin gelir etkisi?
CEVAP-50Artan vergiler nedeniyle harcanabilir geliri azalan mükellefin eski gelir
düzeyini korumak için daha çok çalışmayı tercih etmesidir.
SORU-51Vergi gayreti?
CEVAP-51vergi gelirinin gsmh ye oram gsmh vergileme sınırının son haddidir.
SORU-52Verginin ikame etkisi? – * – . , „ . . .
CEVAP-52kişinin artan vergi oram’karşılığında çalışmak istememesi : ~
SORU-53Vergi maliyeti?
CEVAP-53vergi toplarken ortaya çıkan harcama., açık ve zımni
SORU-54Vergi harcaması?
CEVAP-54istisna, muafiyet gibi vaz geçilen vergi geliri
SORU-55Vergi dampingi?
CEVAP-55Bir ülkede alınabilinecek orandaki vergiden daha düşük oranda vergi alınması.
SORU-56Verginin konusu?
CEVAP-56verginin üzerinden alındığı şey.gelir,servet,harcama vb.
SORU-57Verginin yansıması?
CEVAP-57kişinin ödeyeceği vergiyi başkalarına aktarması, aşamaları— ödeme, vurgu,
aktarma, yerleşme
SORU-58Tobin vergisi?
CEVAP-58spekülatif ve kısa vadeli sermaye hareketlerini soğutmak için uygulanması
öngörülen vergileme
SORU-59Safi artış kuramı?
CEVAP-59dönem başı servet unsurunun toplamından dönem sonundaki servet
unsurlarının toplamının çıkarılmasıyla bulunan olumlu farktır
SORU-60Mali tevzin?
CEVAP-60gelir ve fonksiyonların merkezi ve yerel olarak bölüştürülmesi
SORU-61Mali anestezi?
CEVAP-61vergilerin dolaylı vergi şeklinde alınması nedeniyle vergi şiddetinin
hisedilmemesi

 

SORU-62 Sıçrama tezi?

CEVAP-62          wiseman..kamu harcamalarının normal dönemlerde olağan bir seyir izlerken

savaş gibi olağanüstü dönemlerde ve artması ve tekrar normal döneme dönüldüğünde düşmemesi durumu

SORU-63 Kaynak kuramı?

CEVAP-63 üretim sürecine katılan ve sürekli gelir getiren kaynaklardan gelir elde edilmesidir

SORU-64            malı kural

CEVAP-64 Mali kural,kamu harcama ve borclanmasina sinİrlar konm as i,kurallara baglanmasi ve bunun yasalarla cizilmesidir.Mali kural;mali disiplin sağlayarak harcamalara, gelirlere, bütçe açığı, faiz dışı denge gibi ekonomik büyüklüklere belirli hedefler,kurallar, sınırlamalar koyarak surdurulebilinir “maliye politikasi” koyan yasalardir…

SORU-65            Gölge fiyatı?

CEVAP-65 kamu mallarının fiyatı belirlenmediği için bu mallara eş değer malların fiyatına bakarak fiyat belirlenmesidir

SORU-66            vergilemenin mali sınırı

CEVAP-66 vergilemede ulaşılabilecek en üst noktayı ifade eder.mali sınır anayasal sınır İktisadi sınır mali sınır ve siyasi sınır olarak 4 e aynlırVergilemenin mali sınırı, vergi oranı yada vergi çeşiti arttırıldıkça, vergi hasılatının artmadığı durumdur. Laffer eğrisiyle alakalı biraz aslında. Onda da vergi oranı arttıkça, vergi hasılatı belli bir noktaya ( max ) artıyor, daha sonra azalışa geçiyodu.

SORU-67            maktu vergi

CEVAP-67 Herkesin ödediği verginin aynı olması örneğin baş vergisi SORU-68               dekont yöntemi

CEVAP-68          öncelikle kişinin matrahına artan              oranlı              vergi tarifesi uygulanır daha sonra en

az geçim seviyesi bulunup oda vergiye tabi tutulur dada sonra ilk bulunban vergiden düşülür

SORU-69            verginin denetim yolları

CEVAP-69          yoklama,bİlgİ edinme inceleme ve arama

SORU-70            monetizasyon

CEVAP-70          Para basımıyla borç ödenmesi

SORU-71            Faktoring?

CEVAP-71 müşteri (şirket) alacaklarının factor denilen gerçek ya da tüzel bir kişi tarafından bedeli peşin ödenerek satın alınmasıdır, mal ve hizmet satışı yapan bir ticari işletmenin vadeli alacaklarının factor denilen bir mali kuruluş tarafından alacaklıya rücu hakkı olmaksızın satın alındığı fınansal hizmettir.

SORU-72            Euro dolar?

CEVAP-72          abd dışındaki banka ve diğer aracı kurum 1 arda açılmış dolar hesaplarına verilen

isimdir.

SORU-73 bütçenin hazırlanması 5018?

CEVAP-73 kısaca orta vadeli programı kalkınma bakanlığı hazırlar bunun mayıs ayı sonuna kadar bakanlar kurulunca kabul edilmesi bütçeleme süreci başlar buna uygun olara maliye bakanlığı orta vadeli planı hazırlar ve ypk haziran 15 i ne kadar karara bağlar resmi gazetede yayımlar ay sonuna kadar bütçe çağrısı ve eki maliye bakanlığı yatırım programı hazırlama rehberi kalkınma bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanır temmuzayı tekliflerin hazırlandığı aydır gelir gider teklifleri maliye bakanlığına yatırım teklifleri kalkınma bakanlığına gönderilir hazırlanan bütçe tasarısı en geç 75 gün içinde tbmm genel kuruluna gönderilir 55 gün komisyonda 20 gün genel kurulda görüşülür

SORU-74 sayman?

CEVAP-74 merkezi yönetim tarafından ödemelerin yapılnası için görevlendirilen maliye memurudur

SORU-75 ecrimsil?

CEVAP-75 kamuya ait olan yerlerin işgal edilmesi ile alınan ücrettir ornegın.kaldırımların dükkanlar tarafında işgal edilmesi/… Caddelerin sokakların vb…                                                                                                                 ‘            ’          .      ,              .

SORU-76 telafi edici bütçe terorisi?

CEVAP-76         önemli      olan ekonomik dengedir..sir                  william    berevidge ye ait.tam isthdam

dengesi sağlanıncay           kadr devlet kontrollü bütçe                  açıkları    verecek.bu    yolla       özel ‘sektörn

yetrszliğini telafi edecek ve eksk isthdamdan tam isthdama gelecek

SORU-77            devri bütçe teorisi?

CEVAP-77         Önemli      olan devresel denkliktir.bütçenin yıllık               değil konjektürel        dönemi îçnde

denk olması gerekir.canlanma dönemnde verilen bütçe fazlası daralma döneminde verilen bütçe açığının kapanmasını sağlar ve böylelkle denklik sağlanır..BÜTÇE TEORİLERİ 1. KLASÎK(GELENEKSEL) BÜTÇE TEORİSİ 2. DEVRİ (KONJONKTÜRL) BÜTÇE TEORİSİ 3. TELAFİ EDİCİ BÜTÇE TEORİSİ

SORU-78            tersine artan oran İdik?

CEVAP-78         Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek azaldığı tarifedir..

SORU-79            vergi kaçaklığı ve vergiden kaçıiıma arasındaki farklar?

CEVAP-79 veriden kaçınma yasaldır vergi kaçakçılığı suç vergiden kaçınmada vergi doğmaz kaçakçılıkta doğmuştur

SORU-80 vergi ziyaı?

CEVAP-80 mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder….

SORU-81            safı artış kuramı?

CEVAP-81         Safi Artış Kuramına Göre Gelir Kişinin belli bir süreç İçerisinde,                       dönembaşı

servet değeri         ile dönem sonu servet değeri arasındaki farka bu süre içerisindeki                              tüketilen

değerlerin eklenmesi suretiyle bulunan değer fazlalığıdır, Kısaca kişini…

SORU-82            kamu hizmetlerini görme usulleri?

CEVAP-82 emanet usülu,ruhsat usulu ,yap işlet ,yap işlet decret,müşterek emanet,iltizam

SORU-83 maliye nedir

CEVAP-83 devlet ve digcr kamu kuuluslarının kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ıcın harcama yapmalarına ve ve bu harcamaları yerine getırıcek gelirleri elde etmelerine ilişkin olayları inceleyen sosyal bir bilimdir

SORU-84 idarenin mal edinme yetkileri?

CEVAP-84         istimval devletleştirme kamulaştırma geçiçi işgal kamulasştırmasız el atma

SORU-85            kamu ekonomisinde üretilen mal ve hizmetler nelerdir?

CEVAP-85 tam kamusal mal,yarı kamusal mal erdemli mallar ve kitler aracılığıylada özel mallar.

SORU-86 terkin

CEVAP-86 tahakkuk etmiş vergi alacağının tahsilinden vazgeçilmesidir.

SORU-87 vergi hukukunda takas

CEVAP-87 bir mükellefin vadesi gelmiş bir vergi borcu ile devletten olan alacağı ölçüsünde vergi borcunun sona ermesidir.

SORTJ-88           vergi mükellefi -sorumlusu? vergi doğuran olay

CEVAP-88         vergi sorumlusu, vergi ile ilgili maddi ve sekli yükümlülükleri                            yerine getirerek

alacaklı vergi dairesine karsı sorumlu olan kişidir, vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişidir, vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın yada hukuki durumun gerçekleşmesiyle devletin vergi alacağının doğmasıdır.

SORU-89            verginin kaynağı,konusu ?

CEVAP-89         verginin kaynağı vergiyi doğuran olay,konusu üzerinden alınan                      şeyidr

SORU-90            vergi mahsubu?

CEVAP-90 Dönem İçinde ödenen verginin, dönem sonu hesaplanan vergiden düşülmesidir.

SORU-91            yatay adalet -dikey adalet?

CEVAP-91         aynı gelir grubunda yer alanların aynı orandna vergilendirilmesi,farklı gelir

gruplarında bulunanların farklı oranlardan vergilendirilmesidir

SORU-92            ödeme gucune ulaşmada yararlanılan araçlar nelerdir?

CEVAP-92         en az geçim indirimi,artan oranlılık muafiyet istisna gelir tüketim                       gibi

SORU-93 transfer harcaması-reel harcama?

CEVAP-93 bir mal ve hizmet alımına yönelik olmayan yalnızca satın alma gücünü değitiren harcamalar transfer harcamaları iken,bir mal ve hizmet alımına yönelik harcamalar reel harcamalardır.

SORU-94           vergi matrahı nedir? matrah tespit yöntemleri?

CEVAP-94        vergi borcunu hesaplamak için vergi konusunun              indirgendiği            teknik miktardr.

yöntemler: beyan usulu, karine ve dıs göstergeler usulu, götürü usul,idarece taktr usulu.matrah tespitleri ise gelir tipi , tüketim tipi ve gayrisafı hasıla tipi olarak ayrılır

SORU-95           kamu harcamalarının artış nedenleri?

CEVAP-95        gerçek ve görünrde artış nedenleri olmak üzere                       ikiye ayırıız..görünrdekİ          artş

nedenleri: enflasyon,bütçede safı uslden gayrisafi usule geçiş,ayni ekonnomiden nakdi ekonomiye geçiş,kamulaştrma,ülke sınırlarınn ve nüfsn büyümesi..gerçk artş nedenleri ise: devletn görevlerinin artması,savş ve savnma harcamalarının artması,teknolojk gelişmeler gibi..

SORU-96 wagner kanunu?

CEVAP-96 kamu harcamlarının sürekli arttığını söyler..hatta milli gelirden daha fazla artş gösterdiğini..

SORU-97 dişsallık nedir?

CEVAP-97 bir ekonomik birimin faaliyettnden diğer ekonomik birimlerin fayda ya da zar görmesi

SORU-98 tam kamusal mal, erdemli mal?

CEVAP-98 devlet tarfndan üretilen tam kamusal mallar bölünemez,faydasndan yoksn bırakılamaz,fiyatlandırılanamaz,pazarlanamaz: savunma,adalet,diplomasi gibi…erdemli mal devletin bazı kişilere ekonomk durumlarını düzeltmek amacıyla bedelsz ya da çok az bir bedel karşılgnda sunduğu mal ve hizmetler: yeşil kart,burs,toki gibi…

SORU-99 devletin egemenlik gucune dayanarak elde ettiği gelirler nelerdir?

CEVAP-99 mülk ve teşebüs gelirleri cebri                                                                         değil..diğerlerinin          çoğu

cebridir:resim,harç,parafiskal gelir,şerefiye, para ve vergi cezaları gibi..(bu arada devletn egemnlik gücüne dayanarak alınmasından anlanması gereken vergiyi cebren alması)

SORU-IOO tarh nedir ? tarh yöntemleri

CEVAP-100 mükellefçe ödenecek olan verginin hesaplanması.ikmalen,resen ve İdarece tarh yöntemi

SORU-101 vergi iadesi?

CEVAP-101 vergi kanunlarına göre adalet veya ekonomik sosyal siyasal sebeplerden dolayı daha önceden tahsil edilmiş verginin tamamını yada bir kısmını iade etmesidir

SORU-102 muafiyet -istisna?

CEVAP-102 mu afiyet: vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişilerin vergi dışı bırakılmasıdır, istisna : vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konuların vergi dışı bırakılmasıdır.

SORU-103 vergi tazyıkı(subjektıf vergi yuku) ?

CEVAP-103 vergi ödeyen kişinin üzerinde hissettiği psikolojk baskıdır.

 

SORU-104          kaçakçılık -kaçınma?

CEVAP-104 vergiden kaçınma:kanunlara aykırı davranmaksızın , vergi konusuyla ilişkiye girmeyerek vergiden kurtulmaktr. vergi kaçakçı lığı:vergi kanunlarına aykırı olarak vergnin ödenmemesi yada az ödenmesidir.

SORU-105          vergi bılıncı-ahlakı?

CEVAP-105 vergi              bil inci :yükümlülem vergi borcunu yerine getirme isteğidir, vergi

ahlakı:yükümlülern vergi borcunu yerine getrme konusunda sahip oldukları dürüstlk düzeyidir.

SORU-106          malı anestezi?

CEVAP-106        mali yükümlülüklerin muhatapları tarafından farkına varılmaksızın yerine getirim esi.

SORU-107          verginin yansıması ? aşamaları?

CEVAP-107 yansıma: yükümlü tarafından ödenen verginin fiyat mekanizması aracılığıyla kısmen yada tamamen 3.kişilere aktarlması.ödeme vurgu aktarma yerleşme

SORU-108          verginin gelir ve ikame etkisi?

CEVAP-108        gelir etkisi: vergi artışı karsısında gelir         azalan bireylern  daha cok çalışarak  eski yasam

düzeylerine ulaşmak istemeleri, ikame etkisi: vergi artısı ile geliri azalan bireyn çalışmayarak boş durmayı tercih etmesi.

SORU-109          peçeteme?

CEVAP-109        özel hukuk kurallarının ve sözleşme şekillerinin ustaca kullanılarak vergi borcunu

azaltmaya veya sıfırlamaya çalışılması

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-MUHASEBE-

SORU-1               Gelir tablosu hesapları nelerdir?

CEVAP-1            gelir tablosu hesaplan 600 lü hesap                      grubudur.örneğin   yurtiçi/dışı     satışlar,satış

indirimleri,satılan mal maliyeti vb.

SORU-2               Yansıtma hesaplan neden kullanılır?

CEVAP-2            7 a dakİ üretim maliyetlerini oluşturan hesaplar bilançodaki ilgili hesaplara faaliyet

giderlerini oluşturan hesaplarda gelir tablosundaki ilgili hesaplara aktarılır, üretim maliyetleri direkt işçilik direkt hammadde ve genel üretim maliyetleri . faaliyet giderleri araştırma geliştirme genel yönetim pazarlama satış dağıtım gibi.

SORU-3               sermaye ile Özsermaye arasındaki fark nedir?

CEVAP-3            öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile,         borçlar arasındaki farktan i bare tti r. i htiy at 1 ar

ve kâr aynı gösterilseler dahi öz sermayeden sayıhrlar.öz sermaye deyimi İle sermaye kavramının ifade ettiği anlamlar farklıdır. Muhasebe tekniğinde sermaye deyimi işletmeye konulan varlığı öz sermaye ise, bu varlığın belli bir tarihteki gerçek miktarını tanımlar. Bu sebeple sermaye genellikle sabit bir karakter taşıdığı halde öz sermaye değişkendir.

SORU-4               Emniyet stoğu?

CEVAP-4            Stok yokluğuna düşmemek için beklenen ihtiyaçtan fazla olarak tutulan stoktur. Bu tür

stoklar iki sipariş arasındaki ortalama talebi karşılamak amacıyla bulundurulur. Bu stoklar üretimin ve satışların aksamamasını sağlayarak maliyet tasarrufuna ve kâr artışına yol açarlar.

SORU-5               Stok devir hızı?

CEVAP-5            ticari mal maliyetinin ortalama stoğa(dönem başı stok ve dönem sonu stok ortalaması)

bölünmesiyle elde edîIİr.dönem dediği hesaplanmak istenilen dönemdir. 1 aylık,3 aylık,öaylık vb.

SORU-6              Dönem sonu işlemleri?

CEVAP-6           geçici mizan, envanter İşlemleri , kesin mizan , mali tabloların düzenlenmesi, kapanış

kaydı

SORU-7              reeskont ayırma nedir?

CEVAP-7           Reeskont işlemi,          vadesi   gelmemiş senede      bağlı  alacak    ve    borçların,     değerleme

günündeki gerçek değerlerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme İşlemidir fakat spk kapsamındaki işletmeler senetsiz alaca ve borçlar İçinde reeskont işlemi yapıyor

SORU-8              Değerleme?

CEVAP-8 para dışındaki iktisadi kaynakların para olarak belîrlenmesİ(arsa,demirbaş,makine teçhizat vs..)değerlemede amaç vergi matrahının tespitine yönelik olark İKTİSADI KIYMET BEDELİNİN tespit edilmesıdir.yani işletme varlıkları alack ve borçlarının gerçk değerinin tespit edilmesi ve kayıtlara yansıtılmasıdır..

SORU-9              Reeskont?

CEVAP-9           senete bağlı borç ve alacaklarda uygulanır, değerleme gününde sahibi     için arz ettiği

gerçek değeri.

SORU-IO            Sermaye yedekleri?

CEVAP-10         hissse senedi ihraç primi,hisse senedi iptal karı,mdv yeniden değerleme/ıştiraklaer

yeniden değerleme,maliyet artış fonu,diğer sermaye yedekleri

SORU-11            Nazım hesaplar?

CEVAP-11         işletmenin sahip olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği

hesaplardır.tam açıklama ilkesi gereği kullanılır.

SORU-12            Kar yedekleri?

CEVAP-12         olağanüstü yedekle yasal yedekler statü yedekleri diğer kar yedekleri özel fonlar

SORU-13            FİFO?

CEVAP-13         stok değerleme İşlemlerinden brirdir ilk giren mal ilk elden çıkarılır

SORU-14            Mali rantabilite?

CEVAP-14         işletme tarafından        sağlanan kaynağın bir birimine düşen     karı göstermektedir.işletme

yönetiminin başarısını gösterir.

SORU-15            Ekonomik rantabilite?

CEVAP-15         Üretim faaliyetinde bulunan bir işletmenin kar durumunu açıklar.vergİden            Önceki kar

+ faiz giderleri / toplam pasif

SORU-16            Nakit oran?

CEVAP-16         dönen varlıklar-(ticari alacaklar+stoklar) / kvyk

SORU-17            Asit test oranı?

CEVAP-17         dönen varlıklar-stoklar bölü kvyk

SORU-18 Bilanço?

CEVAP-18         işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve varlıkların             sağlandığı kaynaklan gösetern

mali tabloya denir

SORU-19            Aktifi düzenleyici hesaplar?varlıkları

CEVAP-19         alacak senetleri reeskontu, menkul kıymet değer                             düşüklüğü karşılığı,birikmiş

amortisman,şüpheli ticari alacak karşılığı, stok değer d.k vs…

44

 

SORU-2Û Pasifi düzenleyici hesaplar?kaynaklan

CEVAP-20 ödenmemiş sermaye borç senetleri reeskontu ,geçmiş yıl zararı ,menkul kıymet ihraç farkı,dönem net zararı,dönem karının peşin Ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri

SORU-21 7a ile 7b arasındaki fark nedir

CEVAP-21          7a’da giderler fonksiyonlarına göre 7b’de giderler çeşitlerine göre

muhasebeleştirilirler.7a standart ve tahmini giderler uygu (anır. 7 b de giderler gider dağıtım tablosu aracdığla dağıtılır.7a’yı genelde üretim işletmeleri 7byi genelde hizmet işletmeleri kullanır.7a da her fonksiyon için bir yansıtma hesabı bulunurken 7b de giderler tek yansıtma hesabıyla dağıtılır.

SORU-22            8001u hesaplar vanmidir bı işletme isterse 800 lu hesap kullanabilir mi

CEVAP-22          800 lü hesaplar serbest hesaplardır.isteyen işletme gereksinimine göre bu hesaplan

kullanmak için Maliye Bakanlığına başvurarak hesap ve alt hesaplarını kullanmaya başlayabilir.sadece bankalar kullanır demek yorumu eksik bırakır.

SORU-23            örtülü kazanç

CEVAP-23          Genellikle kurum ile hissedarları arasında yapılan, kendi ortaklarından piyasa değerine

göre yüksek fiyatla mal alması ya da onlara düşük fiyatta mal satması, ortaklardan yüksek bedelle kiralaması, ödünç para alması, ortaklara yüksek ücret ödemesi gibi aktarım fiyatlandırmasına konu olan çeşitli iktisadi işlemler ve hizmet sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirilen kazanç….

SORU-24            KONSİNYE SATIŞ NEDİR?

CEVAP-24          SATILMASI ÎÇÎN KOMİSYONCUYA YA DA BİR ARACIYA BIRAKILAN

MALA KONSİNYE MAL DENİR.

SORU-25            MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI NELERDİR?

CEVAP-25          sosyal sorumluluk kişilik parayla Ölçülme maliyet esası dönemsellik ihtiyatlılık tam

açıklama tutarlılık,özün Önceliği

SORU-26                   mhasabc değerleme çeşitleri

CEVAP-26                  vergi usul kanununa göre mukayyet    değer, maliyet esası, İtibari değer, rayiç       bedel,

borsa rayici, tasarruf değeri, vergi değeri emsal değeri ve ücreti

SORU-27            geçici mizan île kesin mizan arasındaki farklr

CEVAP-27                   geciçi mizan envanter İşelmlernden    önce kesin mizan envanter işlemimden        sonra

yapı lir. gecici mizanda 700 lü ve 600 lü hesapların bakiyesi vardr. ancak kesn mizanda bu hesapların

kapanmış olması gerekir.

SORU-28            amortismana tabi iktisadi kıymetler?

CEVAP-28          duran varlıklar maddi ve maddi olmayan yalnız boş arsa ve araziye ,yapılmakta olan

yatırımlara ayrılmaz

SORU-29            net aktif değer?

CEVAP-29          Bir işitmenin varlıkları ile borçları arasından doğan Öz sermayesini ifade eder

SORU-30            özel maliyet?

CEVAP-30          kiralanan taşınmaza yapılan ekler vs dol ay isiyle dğerinin artması sonucu özel maliyet

hesabı kullanılır kira süresince amorti edilir en çok 5 yıl

SORU-31            stok değerleme yöntemleri?

CEVAP-31          lifo fifo ortalama maliyet,gerçek maliyet

SORU-32           KALDIRAÇ ORANI:

CEVAP-32         Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye oranıdır.            Kaldıraç oranları, işletmenin

kaynak yapısını gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karşılandığının görülmesini sağlar. Bu oranlar İle işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücü gibi mali yapısının durumu hakkında bilgi edinilebilinir.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-HUKUK-

SORU-1              Yargı yoluna kapalı işlemler hangileridir?

CEVAP-1           ohal komutanının aldığı kararlar, cumhurbaşkanının tek           başına yaptığı işlemler, ohal

khkleri,hsyknın meslekten çıkarma dışındaki kararlan, yaşın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararı, uluslararası antlaşmalar

SORU-2              fiili memurluk nedir?                                                                *

CEVAP-2           İdare tarafından görev verilmediği           halde    idari İşlemi yapan kişinin yaptığı işlem

iyiniyetli 3. kişilerin hakkım ihlal etmemek için geçerli sayılır.Örneğin orman yangınında köylülerin olaya müdahale etmesi.

SORU-3              Olağanüstü khk? anlatınız ^                                                                                                                   1       ”

CEVAP-3           cumhurbaşkanı başkanlığında     toplanan      bakanlar                    kurulunun yetki kanunua

dayanmaksızın, olağanüstü dönemlerde belirırlı bölgelerde ohal suresince uygulanmak amacıyla çıkarttığı ve anayasa mahkemesi denetiminden muaf olan hukuki kararlardır

SORU-4              bağlı ve ilgili kuruluşlar hangileridir?

CEVAP-4

SORU-5                          yeni TTK ne zaman yürürlüğe girecek

CEVAP-5                        1 temmuzda yürürlüğe girecek ancak                         bazı maddeler           2015 e kadar aralıklarla

yürürlüğe konulacak

SORU-6              soyut norm denetimi nedir?

CEVAP-6

SORU-7              somut norm denetimi nedir?

CEVAP-7

SORU-8              Olağan khk?anlatınız

CEVAP-8 1971 den beri var.bakanlar kurulu tarafından çıkarılır yetki arttır cb onaylar çıkarıldığı gun meclis onaylar resmi gazetede çıkar anayasa denetimine tabi kalıcıdır,yurt çapındadır,sadece pozitif hakları düzenleyebİ 1İr,ay.mah.iptal edebilir.

SORU-9              köy derneği kimlerden oluşur?

CEVAP-9                      köy derneği köyde oy kullanma hakkı    olan    kişilerden     oluşur yani 18 yaşından

büyükler

SORU-10           Çekirdek haklar hangileridir?

CEVAP-10         maddi manevi bütünlük. DÎN vicdan düşünce özgürlüğü, yaşam hakkı, masumiyet

karinesi, suclarin geriye yürümemezligi

SORU-11           başkanlık, yarı başkanlık, ve parlementer sistem?

CEVAP-11         ameri ka fransa Türkiye

SORU-12             Demokratik topium düzeninin gerekleri?

CEVAP-12          ülkede siyasal makamların seçimle iş başına gelmesi,seçimler düzenli aralıklarla

tekrarlanmalıdır,seçimlere en az iki parti katılmalıdır,seçim ilkeleri uygulanmalıdır,muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır,seçimler döneminde propoganda özgürlüğü tanınmalı ve garanti altına alınmış olmalı

SORU-13             hapis hakkı?

CEVAP-Î3           Alacaklı tacirin, borçluya ait          olup    onun   rızasıyla zilyedi bulunduğu   taşınırı       veya

kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak İle       bağlantısı bulunması

halinde, borç ödeninceye kadar hapsetmesidir.

SORU-14             esnaf ile tacirin farkı nedir

CEVAP-14 tacir bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten ve kar etmeyi amaçlayandır esnaf ise sermayeden çok beden gücüne dayalı çalışan ve geçimini sağlayacak kadar kazanabİJendir

SORU-15             vasiyet ve miras sözleşmesi nedir ?? farkları ??

CEVAP-15          vasiyet tek taraflı miras iki tarflıdır. ayrıca vasiyet İçin, vasiyet hazırlayanın ayırt etme

gücüne sahip olması yeteriİyken miras sözlşemesnde sadece ayırt etme gücü değil aynı zamnda kişinin ergin olması ve kısıtlı olmamasıda gerekir.

SORU-16             Ayni hak nedir?

CEVAP-16          eşyalar üzerindeki mutlak haklardır.

SORU-17             Takasın şartları?

CEVAP-17          Bordam karşılıklı olması,muaccel olması,tek       taraflı bi teklif olması

SORU-18             olağan ve olağanüstü kanun yolları    neler açıkla

CEVAP-18          itiraz,istinaf,temyiz olağan kanun yollarıdır.yargılamanın yenilenmesi,kanun yararına

bozma,başsavcı itirazı olağanüstü kanun yollarındandır.

SORU-19             Borcun nakli hakkında bilgi.

CEVAP-19          u işlem,borçlu ile onun yerine geçecek 3. kişinin arasında yapılan bir iç İşlemdir.

3.şahıs borçluya,alacaklının da rızasını alarak borcu üzerine almayı ve kendisini borçtan kurtarmayı taahhüt eder. Borçtan kurtulma akdi denir

SORU-20             haksız fiil nedir

CEVAP-20          Hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiil

SORU-21             derdestlik nedir

CEVAP-21          daha önceden açılmış ve halen görülmekte olan bir davanın aynı ya da farklı bir

mahkemede ikinci kez açılması halinde, ikinci kez açıldığı mahkemede ileri sürülen ve bu davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olması sebebiyle açılmamış sayılmasını konu alan İtirazdır.

SORU-22             İrtifak haklarını acikla

CEVAP-22          irtifak hakları:sahibine bazen kullanma bazen yararlanma bazende hem kullanma hem

yararlnma hakkı tanıyan sınırlı ayni haktır, intifa hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı, ve üst hakkı olmak üzre ayrılır. İntifa hakkı: taşınır taşınmaz yada haklar üzernde kurulan sahibine tan yararlanma yetkisi tanıyan haktır, otıurma hakkı: bir binanın tamamından yada bir bölümünden konut olarak yararlnma hakkı tanıyan haktır, kaynak hakkı: başka birnİn arazisi üzernde bulunan su kaynağından su almak ve arazisine akıtmak konusunda yetki veren haktır, üst hakkı: bir binanın altında yada üstünde inşaat yapma hakkı tanıyan yada mevcut inşaatı koruma hakkı tanıyan haktır.

SORU-23             Takasın şartlan?

CEVAP-23          Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bı teklif olması

 

SORU-24           yürütmenin durdurulması?

CEVAP-24         İptal davası ile birbirine bağlı bir kurumdur fafat hakim resen                  karar vermez tarafın

istemesi lazım şartları açıkça hukuka aykırılık ve telafisi güç bir zarar burda talep edilecek mahkeme davaya bakan mahkeme bu idarede olur vergide danıştayda hepsi ilk derce mahkemesi olarak davaya bakıyor

SORU-25           Vasi ve kayyım nedir aralarındaki fark nedir?

CEVAP-25         Kayyım belli bir görevi yerine getirmek amacıyla atanan kişidir,              örn yönetim kayyımİ

gibi. Vasİ ise kısıtlı olan kişiler adına işlem yapma yetkisi olan kişilerdir. Not: vasiler hiç bir şekilde temsil ettiği kişiler adına kefalet sözleşmesi yapamazlar

SORU-26 plebisit nedir

CEVAP-26 Doğrudan demokrasi yoludur.Bu yöntem, kamunun siyasi meselelerde görüşlerini doğrudan ifade etmesini mümkün kılar.örneğin Yeni bir anayasa yapılması noktasında halkoyuna başvurulur referanduma a.y. değişiklikleri noktasında başvurulur.

SORU-27           Mecra hakki?

CEVAP-27 Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların,\elektrik Hat’ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür.

SORU-28           Onalim hakki?

CEVAP-28 bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır

SORU-29           Ust hakki?

CEVAP-29         Üst hakkı, hak sahibine başkasının arazisinin    üstünde veya altında       yapı  yapmak veya

mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bîr irtifak hakkıdır.

SORU-30           Gaiplik nedir?

CEVAP-30 bir kişinin Ölüm tehlikesiyle kaybolması ve cesedi bulunamaması yada uzun süre haber alınmaması dolayısıyla sulh hukuk mahk tarafından verilen karardır

SORU-31           istinabe

CEVAP-31         yer yönünden yetkili olan bir mahkemenin bir işlemin yapılması              için o yerde bulunan

yetkisiz mahkemeye yer vermesidir

SORU-32           hüküm uyuşmazlığı ve görev uyuşmazlığı

CEVAP-32         hüküm uyuşmazlığında aynı dava da farklı      yargı  kolları     hakkın yerine getirilmesini

önleyecek kararlar verir ; görev uyuşmazlığında ise adlide açılması gereken dava idaride açılmıştır.

SORU-33                      YETKİ GENİŞLİĞİ NEDİR?

CEVAP-33                     merkezi idare adına taşrada     karar alma yetkisidir,yetki kullanılırken masraflar

merkezî bütçeden karşılanır,sadece illerde valilere tanınmıştır.

SORU-34           ticaret unvanı nedir

CEVAP-34 Ticaret unvanı, tacirin ticari İşletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Ticaret unvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir.

SORU-35           miras sözleşmesi nedir

CEVAP-35 Miras Sözleşmesi, miras hukukunda miras bırakan ile İkinci bir kişi arasında, resmi vasiyetnamenin biçim koşullarına uyularak yapılan Ölüme bağlı işlem

48

SORU-36            vasiyetname nedir

CEVAP-36 Miras aktarmanın başlıca biçimlerinden olan vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne olacağına ilişkin isteklerini bildirdiği hukuki belgedir.Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakantn el yazısı İle ya da sözlü olarak yapılabilir.Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

SORU-37            ölüme bağlı tasarruf nedir

CEVAP-37          bir kimsenin ölümden sonra sonuç doğurması için yapmış olduğunu rade

açıklamasıdır.iki şekilde yapılır miras sözleşmesi ve vasiyetname

SORU-38            fiili yol nedir

CEVAP-38          idarenin açıkça hukuki ve İdari usullere aykırı olarak bireylerin temel hak ve

özgürlüklerine özellikle mülkiyet haklarına müdahale etmesine denir.ayrıca idarenin usulüne uygun bir kamulaştırma kararı almaksızın hukuka aykırı şekilde özel kişiye ait hakka zarar verdiği her durum fiilî yoldur.

SORU-39            bağlı yetki nedir takdir         yetkisi nedir?

CEVAP-39          idarenin somut bi olay      karşısında                   önceden belirlenmiş olan şartların gerçekleşip

gerçekleşmediğine bakark belirlenmiş urallara göre karar vermesidir ancak takdir yetkisinde idraenin hareket serbestisi vardırr

SORU-40            iptal davaları ile tam yargı davalarının farkları nelerdir?

CEVAP-40 idarenin işlemleriyle menfaati ihlal olanlar iptal davası açar, idarrein eylem ve işlemleriyle hakları ihlal edilenler tam yargı davası açarlar tanzim için.tam yargı davaları İdari işlem eylem ve kararlar için açılırken iptal davaları sadece idari işlemler için açılır

SORU-41            Ecrimisil?

CEVAP-41          Devletin tasarrufunda veya muliyetİnde bulunan şeylerin kisi veya kurumlar

tarafından işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan devlet alacagi.kamu mallarından haksız olarak kullanmanın karşılığının tazmin edilmesi SORU-42            Takas?

CEVAP-42          karşılıklı muaccel olmuş borçların İrade beyanlarıyla terkin edilmesi

SORU-43            YETKİ DEVRİ VE İMZA DEVRİ NEDİR?FARKLARI

CEVAP-43 yetki devrinde yetkiyi devreden sorululuktan kurtulurken İmza devrinde birlikte sorumluluk esastır, tetki devrinde tim yetkiler devredilemezz yetki devredldiğinde devredilen kişi değisse bile yeni gelen devam eder çünkü makama devredilir ancak imza devrinde kişiye devir olduundan kişi değişirse imza devri sona erer

SORU-44            Kayıtdışı ekonomi ile müdahale araçları nelerdir

CEVAP-44          ekonomiyi hamiline yazıldıktan kurtarmak,ödemeierin nakit yerine banka ödeme

araçları ile yapılmasını sağlamak

SORU-45            MUTLAK DOKUNULMAZLIK NEDİR?

CEVAP-45          mutlak dokunulmazlık mv meclis faaliyetlerini yerine getiriken                    söz söylemeve oy

verme hürriyetidir.

SORU-46            SOMUT NORM DENETİMİ NEDİR?

CEVAP-46          somut norm deneti m ide mahkemede görülmkte olan bi dava sırasında o davaya

uygulanan normun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin resen veya kiilierin itirazlarının ciddi görülmesi üzerine yine davayı gören mahkemece anayasa mahkemesine itiraz etmesidr

SORU-47           Araseçim nedir. Detaylı açıklasmışmiz

CEVAP-47         ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması        durumunda    yapılır.genei  seçimlerden

sonra 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılmaz .Bunun istisnası İse bir il İn veya seçim çevresinin TBMM de hiç üyesi kalmaması durumunda boşalma durumunu takip eden 90. günde yapılabilir veya TBMM ÜYE TAMSAYISININ YÜZDE 5 î BULDUĞU TAKDİRDE 30 AY GEÇMESİ BEKLENMEZ

SORU-48           Eksik Borç?

CEVAP-48         bir borç var ama talep edilebilirliği yok.ödendiğinde de geri               istenemez, zamanaşımına

uğramış borçlar, evlenme tellallığından doğan borçlari ahlaki bîr görevi yerine getirilmesinden doğan borçlar kumar ve bahis borçları.

SORU-49           KAMU DENETÇİLİĞİ NEDİR?

CEVAP-49 kamu denetçiliği idarenin hukuka aykırı kararlarına karşı kişilerin şikayette bulunabileceği bi kuruluş ombudsmanda denilir, kamu başdenetçisi tbmm tarafınddan seçilir tbmm başkanının seçşmiyle aynı dır seçim usulu ilk 2 seçim 2/3 3.salt çoğunluk 4üncü de en çok oy alan 2 kişi arasından seçilir

SORU-50           ÇEKİN MECBURİ UNSURLARI NELERDİR?

ÇEVAP-50 çek* kelimesi, kayıtâız şartsız bedelin ^ödeneceği muhatap adı keşide günü ve keşidecinin imzası bi de ibraz tarihî

SORU-51 Bakanlar kurulu kararıyla şirket kurulabilir mi?

CEVAP-51         evet kurulur çünkü anonim şirketlerden bazılarının         kuruluşu bakanlar kurulu       kararına

bağlıdır bunlara örnek olarak holdingler fınansal kiralama şirketleri     döviz büfesi       İşletenler vss    ‘

SORU-52 Yargılamanın yenilenmesi?

CEVAP-52 yargılamanın yenilenmesi İçİn;Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması,Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması,Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması,Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi,Hile Kullanılmış Olması örnek verilebilir.

SORU-53 Yürütmenin durdurulması?

CEVAP-53 dam stay ve bim idare ve vergi mah. verdiği kararların uygulanması dolayısıyla telafisi güc bi durum meydana gelecekse veya bu hukuka aykırıysa yürütmeyi durdurabilİr..yürütmenin durdurulmasına itirazda 7 gün bim e

SORU-54 idari yargıda kararın bozulması-karar düzeltme?

CEVAP-54 Danıştay temyiz İncelemesi sonunda görev ve yetki dışında bir işe bakılmış o iması, hukuka aykırı karara verilmesi ve ya usul hükümlerine uyulmamış olması nedeniyle kararı bozar.Karar düzeltme ise,kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması bir kararda aykırı hükümler bulunması kararın usul ve kanuna aykırı bulunması ve hükmün esasını etkileyen belgelerde hata ve hilenin bulunması içinde 15 gün içinde karar düzeltme talebinde bulunabilinir.

SORU-55 İdari yargıda itiraz davası?

CEVAP-55 İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bim’e yapılan başvurudur.tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

SORU-56 Butlan?

CEVAP-56 işlem yapıldığı andan itibaren geçersİz.yoklukta kurucu unsur eksik, evliliğin kurulması için resmi makamlar önünde yapılması gerekir, butlanda ise geçerlilik şartı eksik, evliliğin geçerli olması için akıl sağlığı yerinde olmalı tarafların.

SORU-57            ticari vekil ile ticari mümessil farkları

CEVAP-57         ticari mümessil en geniş yetkiye                       sahiptir tiq. vek ise sadece bir bölüm ile sınırlıdır

(örneğin fabrika müd ticarî vekildir ceo İse ticari mümessî!dir)tic vekil sadece olağan işleri yapar mümessil İse hem olağan hemde oolağanüstü İşleri yapar

SORU-58            menfî müspet ve munzam zarar          farkları

CEVAP-58 Menfi zarar,bir sözleşmenin yapılmamış olması sonucu o sözleşmenin yapılacağına olan inançla yapılmış olan masrafların toplamı.Müspet zarar İse borçlunun borcunu gerektiği gibi ifa etmemesi sebcbiyle(mesela geç ifa etmesi)uğradığın zarardır.(henüz masraf yapmamışsın,sözleşe yapılmış olsaydı sağlayacağın “kar”dan mahrum kalıyorsun)Munzam zarar-aşkın zarar; alacağını alamadığı için dava açan alacaklı, yasalar çerçevesinde alacağını geç almasından dolayı, yasal veya sözleşmesel faizlerini alır Özellikle para borçlarında, temerrüt durumunda, faizi aşan zarardır.

SORU-59            tellal ile acente farkları

CEVAP-59 tellalın ilişkisi geçici acentenin süreklidir tellal sadece tarafları bir araya getirir acente ise işlem de yapar tellal gerçek kişidir acente gerçek veya tüzel kişidir

SORU-60            defi ve itiraz m farkları

CEVAP-60         İtiraz’da hak ya hiç doğmamıştır yada     son bulmuştur.       Buna karşılık def ide hak vardır ;

fakat davalı, özel bir nedenle o hakkı yerine gtirmekten kaçınabilİr.Davalı defiyİ açıkça ileri sürmemişse, hakim taraflardan birinin bildirdiği vakıalardan definin varlığını öğrense bile, bunu kendiliğinden gözetemez. İtirazda ise hakim, taraflarca açıkça sürülmemiş olsa bile ileri sürülen vakıalardan anladığı itirazları res’en gözönüne alacaktır.

SORU-61            iptal ve tam yargı davası farkları

CEVAP-61         iptald. idari işlemler ve menfaat İhlali-tam          y.d.   idari    işlem-eylem-sözleşmeler ve  hak

ihlali.tam yargı davası sonucunda tazminat talep edilirken İptal davası sonucuunda sadece İşlemin iptali isten ir. tam yar. davası sadece tarafları bağlarken iptal davası herkesi bağlar

SORU-62                       hak düşürücü süre ile zamanaşımınınfarkları

CEVAP-62    hak süşürücü süre bazı hakların kanunen belirlenen süre içerisinde kullanılmaması,

hakkın sona           ermesi sonucunu doğurur zamanaşımı ise bir hakkın kazanılması yada kaybı   için  belirli

süredir.

SORU-63            Zamanaşımı?

CEVAP-63                   Bir hakkın kazanılması ya da kaybı için belirli bir sürenin geçmesine denir.

SORU-64            Meşru Savunma?

CEVAP-64         Gerek kendisine           gerek başkasına ait          bir   hakka yönelmiş           gerçekleşen     yada

gerçekleşmesi kesin olan haksız saldırıya,saldırı ile orantılı şekilde sona erdirmeye denir.kendisine, yakınlarına veya 3 kişilere kerşı gerçekleşen veya gerçekleşmesine kesin gözle bakılan haksız saldırılara karşı saldırı ile orantılı karşılık verilmesidir

SORU-65            Haksız tahrik?

CEVAP-65         haksız bir fiil karşınında bu        fiile maruz        kalan   kişinin         faile     karşı suç işlemesi

durumunda cezası hafifletilir

SORU-66            Etkin pişmanlık?

CEVAP-66         bir kişinin suça iştirak ettikten sonra o suçun gerçekleşmesini önlemesidir.

SORU-67 Onalım Hakkı?

CEVAP-67         Taşınmazın maliki tarafından bir 3.şahsa satılması durumunda sözleşmenin           tarafı olan

kişiye satış şartlarına uymak koşuluyla o taşınmazı Öncelikli satın alma hakkı verir.örneğin geçit hakkı bulunan bir tarla nın satılması durumunda bu hakkı kullanan kişinin o tarlayı ilk olarak alabilme hakkıdır

SORU-68            İpotek Hakkı?

CEVAP-68         Bir alacağın güvencesi olarak bir taşınmazın karşılık gösterilmesi yani bir taşınmazın

bir borcun güvencesine ayrılması demektir.

SORU-69            Zilyetlik?

CEVAP-69         eşye üzerindeki fiil hakimiyetidir.rehin ve kira fer’i zilyet ama doğrudan zilyet, malın

maliki olmak asli zilyet

SORU-70 Rehin Hakkı?

CEVAP-70         sahibine alacağını borçludan alamadığı takdirde rehin konusu eşyaya paraya çevirerek

alacağını elde etme yetkisi verir.

SORU-71            Gönüllü vazgeçme?

CEVAP-71         fail suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer ve suçun tamamlanmasına engel

olursa teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz

SORU-72            Fikri içtima?

CEVAP-72 , yaktığı bir fiil ile birden fazla;suçun oluşmasına neden olunuyorsafjly’vîçtİîfia vardır örneğin eve girerek para kasasını çalmak hem hırsızlık hemde konut hakkı İhlali olabilir:)

SORU-73            Cezai Şart?

CEVAP-73         borcun hiç veya gereği gibi ifa edilememesi halinde borçlunun alacaklıya ödemeyi

taahht ettiği edimdir.

SORU-74            2010 değişikliği ile yargı yolu acılan işlemler?

CEVAP-74         Uyarı ve Kınama disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır.Yüksek Askerî Şûranın

terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

SORU-75            Yetki gasbı?fonksiyon gasbı?yetki tecavüzü? basit bir                          şekilde ani atı rm ısınız

akılda kalıcı cümleler ve örneklerle

CEVAP-75         yetki gaspı idareye tamamen yabancı bir kişi tarafından idare adına karar

alınması.fonksiyon gaspı idarenin yargı ve yasama organı adına karar alması.yeki tecavüzü idarenin başka bir idarenin görevi, olduğu konuda karar al mas ı.y etki gaspı: idareye tamamen yabancı kişilerin işlem tesis etmesi.yani kamuı görevlisi olmayan birinin işlemi, fonksiyon gaspı: idarenin kendi görev alanına girmeyen bir konuda Örneğin yaşama ve yargının görevine giren bir alanda işim tesis etmesi, yetki tecavüzü: İdare adına söz söylemeye yetkili olan bir kamu görevlisinn görevine girmeyen bir konuda işlem yapması, örneğin astın üst yerine yada üstün ast yerine karar alması, yetki tecavüz aynı hiyerarsk düznde söz konusudr. ancak farklı hiyerrsik düzn arasındaki durmlar ağır bariz yetki tecavüzü olur, örn bir bakanın başka bir bakanlkta çalışan memeru emekliye ayırması gibi.

SORU-76 hukuk devletinin unsurları

CEVAP-76 Hukuk devletinin unsurları: yaşama işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 2. Yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 3. Yargının bağımsız olması ve hiç bir mercinin yargı kollarına emir ve talimat verememesi.

SORU-77            anayasa mahkemesinde açılan davalr?

CEVAP-77         iptal ve itiraz davaları 2010 anayasa değişikliği İle de bireysel         başvuru

SORU-78            Hak ehliyeti? Fiil ehliyeti?

CEVAP-78         hak ehliyeti:medeni haklardan yararlanma ehliyetidr.fiil                       ehliyeti:medeni hakları

kullanma ehliyetidir.hak ehliyeti sağ ve tam doğmak şartı ile ana rahmine düştüğü anda kazanılır fiil ehliyeti ise temyiz kudretine sahip olmak ergin olamk ve kısıtlı olmamak

SORU-79Derneklerde zorunlu organlar?
CEVAP-79genel kurul yönetim kurulu denetim kurulu
SORU-80Vakıflarda zorunlu organlar?
CEVAP-80yönetim organı
SORU-81Normlar hiyerarşisi?
CEVAP-81anayasa- uluslar arası anlaşmalar-kanun-tüzük-yönetmelik
SORU-82tacir yardımcıları?
CEVAP-82bağımlılar- 1-ticari mümessil 2-ticarİ vakİl 3- seyyar tüccar memuru.bağımsızlar- 1-
tellal 2- acente 3- komisyoncu

 

SORU-83 anayasanın temel ilkeleri??

CEVAP-83 “1. Cumhuriyetçilik ilkesi.2. Üniter devlet ilkesİ3. İnsan haklarına saygılı devlet İlkesi4, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesİ5. Demokratik devlet ilkesiö. Laik devlet ilkesi

 1. Sosyal devlet ilkesiS. Hukuk devleti ilkesi9. Eşitlik ilkesi”

SORU-84            T.C.Anayasasının ilk 4 maddesi?

CEVAP-84         “MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.MADDE 2.              — Türkiye Cumhuriyeti,

toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı İçinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel İlkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devietidir.MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşf’dır.

Başkenti Ankara’dır.MADDE 4. — Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm İle, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

SORU-85            cumhurbaskaninin tek basina yaptigi işlemler?

CEVAP-85         Yaşama ve yargı alanındaki İşlemleri tek başına yapar, yürütme    alanında İşe                     :        mgk ya

başkanlık etmek, ddk başkan ve üyelerini atamak, skİyönetim ve ohal durumunda başkanlığında bulunan bakanlar kurulu kararıyla khk çıkartır,Yani bu saydıklarımı tek başına yapar ve tek başına yaptığı işlemlerden sorumlu değil, birlikte imza kuralına göre yapılan işlemlerden de cumhurbaşkanı sorunsuz, bakanlar kurulu sorumlu oluyo.

SORU-86            hukuk devletinin unsurlari?

CEVAP-86         erkler ayrımı,kanuni hakim güvencesi,yasal arın anayasaya uygunluğu, idari şlem ve

eylemlerin idari yargı denetimi

SORU-87            hukuk devletinin özelikleri?

CEVAP-87         yasaların anayasaya uygunluğu İdari şlem ve eylemlerin idari yargı denetim i, kanuni

hakim güvencesi

SORU-88            derdestlik?

CEVAP-88         davanın görülmekte olöası dolayısıyla başka mahkeme        önünde görüşülememesidir..

SORU-89            cezayı ortada kaldıran nedenler?

CEVAP-89         meşru savunma ilgilinin rızası amirin emrini ifa zorunluluk hali

SORU-90            icrada şikayet hakkında bilgi?

CEVAP-90         İcra dairesinin icra memurlarının       yaptığı        işlmlerden ötürü şikayetimizi           icra  mah.

yaparız..kanuna aykırılık ve İşlemin hadiseye uygn olmamasını şikayet edecksek süresi öğrenilme anından İtibaren 7 gündür..ama bir hakkın sebepsiz yer sürüncemede bırakıl ması, bir hakkın yerine getirilmemesi ve kamu düzenine aykırık nednleri ile şikayet herzamn yapılabilir..

SORU-91                  şuçun unsurları?

CEVAP-91             maddi ve manevi             olarak ikiye ayrılır manevi unsurları kast taksir maddi olanar fail

mağdur fiil…

SORU-92            zincirleme suç?

CEVAP-92         failin mağdura karşı belirli aralıklarla          fİİIi    tekrarlaması yada   tek fiille birden      fazla

kişiye karsı suç işlenmesidir

SORU-93            aktif statü hakları?

CEVAP-93         seçme seçilme hakkı siyasi parti kurma hakkı        dilekçe    hakkı vatandaşlık hakkı askerlik

hak ve ödevi vergi hak ve ödevi kamu hizmetine girme hakkı

SORU-94            pozitif statü hakları? *

CEVAP-94         eğitim hakkı sağlık hakkı kıyılardan yaralanma hakkı        güvenlik hakkkı sosyla güvenlik

hakkkı çalışma hakkı

SORU-95            milletvekiliğinin düşme nedenleri?

CEVAP-95         ölüm İstifa cumurbaşkanı seçilme kısıtlanma       hüküm     giyinme     1   ay              içinde 5         birleşim

günü İzinsiz ve mazeretsiz katılmama m.v Iiği ile bağdaşmayan bir işle uğraşmada ısrar etmesi

SORU-96            gensoru?

CEVAP-96 20 m.v yazılı ıstegı ile bir bakan veya başbakan hakkında cezai sorumluluğa yol acan denetleme yoludur sadece güvensizlik oyları sayılır…

SORU-97            parlcmento kararları?

CEVAP-97         tbmm bir İşlemi kanunla yapmıyorsa bu kararları parlemanto kararıdır

SORU-98            soru?

CEVAP-98         bir bkan yada başbakanın göreviyle ilgili bir konuda bilgi edinmeyi amaçlayan

denetim yöntemidir

SORU-99            genel görüşme?

CEVAP-99         vatanı yada milleti ijgîlendıren bişr konunun tbmmce m.v ile bakanlar kurulu

arasında görüşülmesidir

SORU-IOO         meclis soruşturması?

CEVAP-100       amacı hükümeti cezai sorumluluğunu araştırmaktır

SORU-101          meclis araştırması?

CEVAP-101       vatanı ve milleti ilgilendiren bir konunun tbmmce milletvekilden kurulacak bir

komisyonca yerinde incelenmesi ve sorunlar hakkında suç duyurusunda bulunmasıdır

SORU-102          hiyarerşi ve idari vesayet farkları?

CEVAP-102       idari vesayet; hem merkezden yönetimlerin yerinden yönetimleri denetlemesi hemde

bir tüzel kişiliğin başka tüzel kişiliği denetlemesidir hiyerarşi aynı tüzel kişilk bünyesindeki üstün astı denetlemesidir

SORU-103 t.c devlet idaresinin temel görevleri?

CEVAP-103                        milli güvnliği sağlanması planlama faaliyetleri iç düzen ve öz yönetim ffaaliyetleri

destekleme faaliyetleri kamu hizmetleri kolluk faaliyetleri

SORU-104 yer yönünden yerinden yönetim ile hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluş farkları

CEVAP-104                 yer yönünden yerindenyönetîm kuruluşları mahalli İdarelerdir (belediye, köy ve il özel

idaresi) hiz met yönünden İse trt , üniversite, kamu kurumu niteliğindeli meslek kuruluşları gibi kuruluşlardır

SORU-105          temel hak ve ödevlerin sınırlandırılması e durdurlmasının sebleri

CEVAP-105       olağan dönem ve olağanüstü dönem karışmış biraz savaş sıkıyönetim ve olağanüstü

durumlarda sınırlanabilir veya tamamen durdurulabilir nilletletler arası anlaşmalara aykırı olmamalı ölçülü olmalı ve çekirdek haklara dokunulmamahdır normal dönemlerde sınırlama ancak kanunla olur ve hakların özlerine dokunulmadan anayasanın sözüne ruhuna uygun şekilde demoktik toplum düzenine, laik cumhuriyet gerekleri ve ölçülülük ilkesine göre yapılmama olağanüstü donem bile olsa çekirdek haklar sınırlanamaz yanı savas halı harıc kısının yasam hakkı masumiyet karinesi dm ve vicdan hürriyeti gibi… Sue ve cezaların gecmıse yürümemesi

SORU-106 İHTİYARİ TEDBİR VE İHTİYARİ HACİZİN FARKLARI?

CEVAP-106 ihtiyati haciz zaten tedbir amaçlı yapılan hacizdir. Yani borçlunun ikametgahı belli değilse, borçlu mallarını kaçırıyorsa, yada ödemelerini tatil etmişse , borcu ödemeden kaçındığı durumlarda yapılır, ihtiyati haciz.

KARIŞIK

ACENTA: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir İşletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse

Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika

emredici vekalet:seçilen vekilin tüm ülkenin olmayıp sadece kendisini seçenlerin temsilci olması ve bu vekillerin kensini seçenler tarafından azledilebilme halidir..

teferruğ:açık arttırmaya çıkarılıp satılamayan malların bedelinin %50si ödenerek idarece satın alınması durumudur…

temel günah bir ülkenin uluslararası piyasalardan kendi ulusal parası ile borçlanamama durumudur

Abatemct sistemi=matrahtan indirilen mutlak tutarların küçük ve orta gelirlerde çok yüksek tutulmasına karşılık,indirimlerin gelirdeki artışa paralel giderek azaltılması ve en sonunda sıfıra düşürülmesine abatement sistemi denir.

friedman savage hipotezi:              gelir düzeyi belli bir seviyenin altında dusunce paranın marjinal

verimliliği azalır kişinin İuks mallara olan düşkünlüğü artar

TAĞŞİŞ:aItın paranın bileşimine bakır karıştırılarak değerinin düşürülmesine tağşiş denir.

KDV gibi dolaylı vergilerde niçin artan oranlı tarife uygulanamaz? çünkü tabanı geniş vergilerdir bunlar şahsileştirilemez

Soğuk artan oranlıIık:yüksek enflasyonun görüldüğü ülkelerde,artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanması durumunda matrah enflasyon nedeniyle artar.sonuçta matrah vergi oranı daha yüksek üst dilimlerden vergi lend iril îr. bu sonuca soğuk artan oranlılık denir.

Modern vergi ayni değil,nakdi bir ödemedir niçin?

-vergi eşitliğinin korunması için nakdi ödeme gereklidir.-nakdi ödeme taşı ma,depolama ve saklama açısından ayni ödemeye göre oldukça avantajlıdır.-ayni ödemenin daha sonra devletçe nakde çevrilmesi gerekir,bu da başka bir maliyet unsurudur.-aynı ödemenin denetimi güçtür.

dotasyon : bir kamu ekonomisinin başka kamu ekonomisi İçin yararına belli bir harcama yapmasıdır

Pasif senyoraj: parasal genişleme yolu ile elde edilen gelire denir. Aktif senyoraj (enflasyon vergisi):kişilerin para balanslarında bir azalma nedeniyle elde edilen gelire denir.

Taymlama(talep kısıtlaması):sınırlı arzın sınırsız talebe bölüştürülmesine tayınlama denir.

Optimal vergiIeme:toplumun adalet ve etkinlik arasındaki tercihini en iyi bir biçimde yansıtan ve aynı zamanda toplumsal refahı maksimize eden vergilemedir.

emredici vekalct:vekilin tüm milletin değil kendini seçenleri temsl ettiği ve vekillerin seçenler tarafından azledilebildİği durumdur.

arbitraj nedir Piyasalar arası fiyat farklılıklarından yararlanarak gel İr elde etme

kanun yararına bozma nedir temyiz itiraz edilmeden kesin karar verilmesi üzerine danıştay başsavcısı yada ilgili kişinin verilen kararı bozulmasını talep etmesi süre sınırı yoktur mutsuzluk endeksi nedir İşsizlik oranı+enflasyon oranı

okun yasasını açıklayın Yasa;reel büyüme oranı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar.yasaya göre buyume oranı %2.25 in üzerine cıktıgnda her +%1 lik büyüme issizliği %0.5azaltr

J EĞRİSİ NEDİR devalüasyonun etkilerinin zaman içİerİnde ortaya .çıkacağını ifade eder

sendikasyon kredisi: lider bir banka (genelde bir yatırım bankasıdır) önderliğinde birden fazla banka veya benzeri ödünç veren kurum tarafından kurulan şirketler birliği tarafından, belli bir amaç için yine kurumlara (bankalar veya büyük holdinglere) büyük tutarlarda verilen uluslararası kredilerdir verimlilik firmanın sabit girdi miktarıyla maksimum .çıktıyı elde etmesidir.etkinlik planlanan performasın gerçekleşen performansa nekadar yaklaştığın! gösteren ölçüttür, para yanılması nedir Reel gir sbt iken nominal geliri değişen bireyin gaza gelip tüketimini arttirmssi

istinabe nedir bir mahkemenin yerleşim yeri dışındaki başka bir mahkemeye bir kişinin ifadesinin alınması veya keşif yapılması için talimat vermesidir

nash dengesi firma rakiplerin stratejileri veriyken kendisi İçin en iyi stratejiyi belirlemesidir.

Konsinye Mal , satılmak üzere bir komisyoncu veya tüccara bırakılan maldır.Bu satış , malı satan kişinin adına fakat mal sahibinin hesabına yapılır.

meltzer geçikmesi nedir Üretim we üretilenin satışındn gelir elde edilmesine kadr geçen süre

mutlak fiyat nisbi fiyat nedir farkı açıklayın Mutlak fiyat malın para cinsindn değerini ifade eder.nispi fiyat ise bi malın dıger mal cınsindn değerini ifade edr.

robertson geçikmesi nedir Gelirn elde edilmesi İle harcanması arasındaki zaman farkı

 

enflasyon vergisi nedir vergi yasalarından kaynaklı vergi miktarında artış olmaksızın enflasyon nedeniyle mükellefin daha çok vergi ödemesi

marjinal tüketim eğilimi ile çarpan arasındaki ilişkiyi açıklayıniz Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan büyür ve harcamalardaki artış milli geliri çarpan büyüdükçe daha çok arttırır.yani çarpan ile mpc arasında pozitif yönlü bir ilişki wardir

haavclmo teorisi Denk bütçe teorisi,kamu harcamaları aynı oranda bi vergi artışı ile yapılırsa milli gelir kamu harcaması artısi kadar artar

gölge fiyat : piyasada oluşan fiyatların marînal fayda ve marinal maliyetten uzaklaştığı durumda ortaya çıkan fiyattır

Fiili Memur: usulüne uygun atama gerçekleşmeden fiilen görev üstlenen kişidir. Burada iyi niyetli 3. kişilerin hakkı korunduğundan bu kişilerin yaptığı işlemler geçerli kabul edilir. Örneğin orman yangını sırasında köylülerden birinin itfaiye gelmeden ormanı söndürmesi olayında o köylü bir fiili memurdur.

Enflasyon ataleti rasyonel bekleyişler teorisinde kişilerin o dönemdeki beklediği enflasyon oranının geçmiş dönemlerdeki gibi olacağını düşünmesi ve bunun gerçekleşmesidir. Yani bu kavram enflasyon ile beklentiler arasında İlişkiyi koyar

Yetki genişliği; merkezdeki kuruluşların, merkezden uzakta bulunan bir örgüte, belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir ya da daha çok yetkiyi, kendi adlarına kullanmak üzere devretmesidir.

Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin, kendi iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir. Bu yetki devri yöneticinin iradesine göre her an geri alınabilir.

Kıyı Bankacılığı, ülke dışından temin edilen fonların yine o ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan bir bankacılık türüdür.Bu tip bankalar genellikle serbest bölgelerde faaliyet göstermektedİrler.Kıyı Bankalarının bulundukları ülkedeki banka kurallarına uyma zorunlulukları yoktur , ayrıca bu bankalar bulundukları ülkede mevduat top l ayam azlar. Bu bankaların döviz hesaplarına bir kısıtlama konulamaz ve gelirleri vergi] endir ilemez.

tek düzen hesap planında kullanılan 800 lü hesaplar serbest hesaplardır ve bu hesaplar işletmenin tercihlerine göre kullanılabilir. 900 numaralı hesaplar ise nazım (yardımcı) hesaplardır. Bunlar genellikle yevmiye kayıtları yapılırken hesapların detayları görülür. Nazım hesaplan en çok kullananlar bankalardır.(örn. merkez bankasının muhasebe sistemi)

fikri içtima aynı zamanda işlenen birden fazla şuçta sadece en ağır suçun cezası verilmesi,mesela

hırsızlık yapmak için evin camını kırdın içeri girdin kasayı soydun diyelim (öyle bişey yapma sakın :))

burada hem mala zarar (camı kırarak) hemde hırsızlık (kasayı soydun ) suçları var burada hırsızlık

suçu mala zarardan daha ağır olduğu için sadece hırsızlık şuçundan yargılanması

Gabin şartları 1 edimler arası açık oransızlık karşı tarafın zorda kalmasından yararlanarak meydana

gelmesi

 1. karşı tarafın düşüncesizliğinden yararlanılarak meydana gelmesi
 2. karşı tarafın tecrübesizliğinden faydalanarak meydana gelmesi

verimlilik:üretim sonucu elde edilen çıktının o çıktıyı elde etmek İçin kullanılan girdiye oranıdır, etkinlik:mevcut kaynakların toplum gereksinimlerini en İyi karşılayacak şekilde üretime koşulmasıdır.

harcama yapma süreci nedir?

taahhüt-tahakkuk-Ödeme emrine verile-ödeme harcama süreci

çekirdek enflasyon nedir? turkiyede özel imalat sanayısınındekİ fiyatlar esas alınarak hesaplanan enflasyon r diye biliyorum mevsimsel dalgalanmalardan daha az etkilen itisin ve devlet mudahalesnın az olduğu bir sektör olduğu içinde bu sektör seçilmiş

PARETO OPTIMUM ? toplumdaki en az bir bireyin refah düzeyini azaltmadan diğerinin refahım arttırmanın bir yolu yoksa o toplumun refahı optimumdur

Rıhtım resmini açıklayın, iskeleden yararlanan kişilerden alman vergi

Menkul kıymet nedir? İşletmenin kar payı veya faiz geliri elde etmek amacıyla edindiği varlıklardır.

İthalat çeşitleri nedir? akreditifli ithalat mal mukabili ithalat bedelsiz ithalat gibi CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ? Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

KANUNUN BAĞLAYICILIĞI ? Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç İşleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.

suçta ve eczada kanunilik ilkesi ? Kanunun açıkça suç                       saymadığı   bir      fiil için   kimseye ceza

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı              cezalardan   ve   güvenlik   tedbirlerinden

başka bir ceza ve güvenlik tödbi,rine hükmolunamaz. îdareııin düzenleyici işlerplerîyî.e suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

solow artığı? Sermaye-emek girdilerindeki artış ile açıklanamayan üretim artışına solow artığı denir, sermaye ve emek miktarındaki girdiye göre daha fazla bir üretim artışı olmuştur ve bunu teknolojiye bağlamışIardar bu daha fazla artış solow artığıdır

tüneldeki yılan ne demek? Avrupa para yılanı, üye ülkelerin birbirlerine göre                                dar sınırlarla

dalgalanan ulusal paralarının Amerikan doları karşısında daha geniş aralıklarla içinde dalgalanmasından oluşmaktaydı. Daha somut olarak, iki topluluk üyesinin paralan, birbirlerine karşı en fazla toplam yüzde 2,25 oranında değişebilirken, bunlardan her biri dolar karşısında toplam yüzde 4,5 oranında değer kazanabilecek veya kaybedebilecekti. Sonuç olarak, yüzde 2,25 lİk sınır “yılanı”, yüzde 4,5 Iuk sınır da “tünelin” genişliğini İfade etmekteydi. Yani, yılan böylece tünelin sınırları içerisinde hareket edebilecekti.

kutuplaşma teorisi nedir? gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkeler dış ticarette birlik oluşturmaları sonucunda az gelişmiş ülkeler refah kaybı yaşarlar. Azgelişmiş ülkeler İle gelişmiş ülkeler arasındaki iktisadi bütünleşme ve serbest ticaretin azgelişmişler aleyhine işleyeceğini ve sonuçta zengin ülkelerin daha zengin, fakir ülkelerin İse daha fakir hale geleceklerini savunan kuram. G. Myrdal tarafından geliştirilen kutuplaşma teorisine göre gelişmişlerle azgelişmiş ülkeler arasında mal ve faktör hareketlerinin serbest bırakılması durumunda azgelişmiş ülkelerdeki nitelikli işgücü yüksek gelir ve refah beklentisiyle gelişmiş ülkelere akacak, ayrıca yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülke sanayilerinin rekabeti karşısında azgelişmişlerin zayıf olan sanayileri çökecektir. Bu da, zengin ve fakir kutuplaşmasını körükleyecektir.

cezaî ehliyet nedir kimlerde bulunur? 12 yaşından büyüklerde ayırt etme gücüne bakılır eğer yoksa ceza sorumluluğu yoktur 12 yaşından küçüklerde ceza sorumluluğu her halde yoktur 12 yaşından küçüklerde güvenlik tedbiri uygulanabilir 12 yasından büyüklere güvenlik tedbiri uygulanır sağır ve dilsizlerde bu sınırlar 3 yıl daha ekleniyor İrade dışı geçici bir nedenle alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle suç işleyene cezaverilmez tam akıl hastalarına cezaverilmez güvenlik tedbirine hükmolunur. yani genel olrak en az 12 yaşında olmak ve fiili ayırt edebilmek gerekir.

cezayı ortada kaldıran nedenler? meşru savunma ilgilinin rızası amirin emrini ifa zorunluluk hali

 

Devlet adına kamulaştırma kararını kim alır?

Kamu yararı kararı verecek merciler şunlardır:

 1. Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri;
 2. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık,
 3. Köy yararına kamulaştırmalarda koy ihtiyar kurulu,
 4. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni,
 5. İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda İl daimi encümeni,
 6. Devlet yararına kamulaştırmalarda il İdare kurulu,
 7. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu,
 8. Üniversite, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları,
 9. Aynı ilçe sınırları İçinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaş- tırmalarda ilçe İdare kurulu,
 10. Bir il sınırları İçindeki birden çok İlçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda il İdare kurulu,
 11. Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu,
 12. Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu.
 13. Kamu kurumlan yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların olmaması hafinde yetkili idare organları,
 14. Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık.

ÇoğunEukçu demokrasi: çoğunluk prensibine dayanır. Çoğunluğun kararı her şeyin üstündedir. Demokrasi, azınlık haklan, kuvvetler ayrılığı, çift meclis gibi yollarla sınırlanamaz. Çoğulcu demokrasi: toplumun çoğunluk tarafından yönetildiğini reddetmez ancak mutlak ve sınırsız bir çoğunluğu reddeder ve çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın temel haklarıyla sınırlı olduğunu söyler. Ülke için en iyi olan çeşitli grupların varlığı ve bunlar arasındaki özgür tartışmadan doğar.

Kurumlar vergisi neden tam mükellef dar mükellef diye ayrılır? Bu ayrımdaki amaç nedir?

Mütekabiliyet ilkesi gereği çifte vergilemeyi önlemek harrod domar ve solow büyüme modellerimi açıkla

harrod domar: kapitalist ekonomide iktisadi büyümenin koşullarını inceler. Dengeli bir büyüme İçin yatırım tasarrufa eşit olması gerekir ancak tasarruflar ve yatırımlar ayrı unsurlara bağlıdir. Dolayısıyla Harrod – Domar modeline göre sistem istikrarsızdır, solow büyüme: bir ekonomide faktörlerdeki verimlilik artısı ile gelen büyümeye denir.

franchise kavramı

Bir sistem veya marka sahibinin, belirli süre ve koşullar altında bedel karşılığı sistem ve markasını yatırımcılara kullandırmasına yönelik uzun vadeli bir antlaşmadır

Soğuk hindi nedir

Enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini Öngören politika Faktöring nedir?

İşletmenin mal ve hizmet satışından elde edeceği alacağın likit fon sağlamak İçin temlik etmesi Swap işlem nedir

TARAFLARIN FAİZİ YADA DÖVİZ CİNSİNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE YAPMIŞ OLDUKLARI TAKAS SÖZLEŞMELERDİR. İki tarafın bir varlık yada yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir

Swezzy dirsekli talep eğrisi nedir?

Fiyatların neden değişmediğini sabit kaldığını açıklar. Firma fiyatını düşürürse diğer firmaların takip edeceğini ancak fiyat yükseltirse diğer firmaların takip etmeyeceğini düşünür. Her iki durumda da firma zararlı olduğu İçin fiyatlarım değiştirmez

Yurtdışında elde ettiğin gelir ve kazançlarla ve yurtiçine girmesi zorunlu olmayan bu gelir kazançla orda satın aldığm malları yurtiçine getirmen yani bir nevi ithal etmen. Dikkat etmen gereken yer bu malları yurtiçine getirdiğin İçin yurtiçinden dışarı döviz çıkısına yol açmamış olman bu ne nedenle bedelsiz ithalat deniyor.

FATURA DÜZENLENMESİ 7 GÜN. FATURAYI DEFTERE GEÇİRME SÜRESİ 10 GÜN. FATURAYA İTİRAZ 8 GÜN

Metzler gecikmesi ile robertson gecikmesi arasındaki fark?

Robertson gecikmesi gelirin kazanılması ile harcama arasında gecen zaman farkı iken meltzer de üretimin yapılması ve satışı arasında gecen zaman farkından dolayı gelirin elde edilmesinden dolayı gecikme.

Soğuk hindi nedir, açıklar mısınız enflasyonun şok politikalarla ani bir şekilde düşürülmesi yeni klasikler önermiştir

alonj ne demektir? Kambiyo senedi üzerinde yer kalmadığında senetle ilgili İşlemleri göstermek amaçlı senede eklenen kâğıt

Limit fiyatlandırma kısa ve öz açıklayacak olan var mı? Oligopol piyasalarında firmanın hem maliyetlerini karşılayıp hem de piyasaya girişlere engel olmasını sağlayan fiyatlama

Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir mali kar: ticari kar-vergiden muaf gelir+eksik değerlenen değerler-fazla değerlenen değerier+kanunen kabul edilmeyen değerler Ticari kar TTK ya göre’hesaplanan kar. Mali kar vuk a göre hesaplanan kardır. Mali kar vergi öncesi matrahtır.

rassal yürüme: Sürekli gelir önsavını rasyonel beklentiler çerçevesinde ele alarak tüketimdeki değişmeleri öngörmenin mümkün olmadığını ve tüketimdeki değişmelerin yalnızca gelir ve servetteki beklenmeyen değişmelerden kaynaklandığını ileri süren ve Robert Hal! tarafından ulaşılan sonuç. Bireylerin ekonomideki mevcut bilgileri kullanarak gelecekteki ortalama gelirlerini hesapiayamaması sonucunda tüketimleri dalgalanarak rassal bir seyir izler

Rachat nedir? İhtiyari amortisman yani devletin elinin bollaştığı dönemlerde borcunu vadesinden önce ödemesidir

ricardo – barro denklik teorisi: david ricardo devletin bütçe açıklarını vergileri artırmak yerine borçla kapaması durumunda iktisadi karar birimleri gelecekte bu borçların vergi artışına neden olacağını bilir ve tüketim yapmak yerine tasarruflarını artırır yeni klasik Robert barro ricardonun görüşlerini yeniden ele almıştır ve bu görüşe ricardo barro etkisi denmiş

Emisyon primi nedir? Devletin egemenlik gücüne dayanarak elinde bulundurduğu para basma yetkisini uygulayarak katlanılan maliyetle piyasaya sürdüğü değerli kâğıdın arasındaki olumlu farktır. Emisyon enflasyona neden olabilecek bir olgudur.

DUL KÜPÜ: Kaldorcu gelir dağılımî teorisi olarak da İfade edilen fonksiyonel gelir dağılımı teorisidir. Ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda, gelir İçindeki kar payının yatırımın hâsılaya oranı ile belirlenmesi şeklinde özetlenebilmektedir. Bu durum ücretlilerin kazandıkları harcamaları; sermaye sahiplerinin İse harcadıklarını kazanmalarına neden olmaktadır.

Nazım Hesaplar: İşletmenin sahibi olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan işlemler nazım hesaplarda İzlenir. Ancak bu İşlemler gelecekte İşletme değerlerinde bir değişime neden olabilir. Nazım hesap kullanacak İşletmeler ihtiyaçlarına ve işletme yapısına uygun olarak nazım hesap grubu oluştururlar.

.Mali kar İle ticari kar arasındaki fark nedir?

Mali kâr ve ticari kâr birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kârın birbirinden farklı olmasının temel nedeni farklı esaslar dikkate alınarak hesaplanmalarıdır.

Mali kâr vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler sonucunda tespit edilen kârdır ve genelde verginin matrahını da teşkil eder.

Bu aşamada ticari kâr ile mali kâr arasındaki en önemli farklılık ticari kârın tespitinde indirim konusu yapılabilen bazı giderler, vergi uygulaması açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğine sahiptir ve mali kârın tespitinde dikkate alınmaz.

Mali kâr İle ticari kâr arasındaki farklılık gider yönünden olduğu kadar gelir yönünden de mevcuttur. Vergi uygulaması açısından bazı kazanç ve. iratlar vergiden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla mali kârın tespitinde bu kazançlar vergi matrahına dahil edilmeyecektir. Oysa bu kazançlar ticari kârın içinde yer alabilecektir.

 

Vergi dampingi ile vergi rekabeti arasındaki temel fark nedir?

Enflasyon ataleti”, nedir? Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönem enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, genel ve/veya kesimsel enflasyon oranının düşmeye direnç göstermesi, dolayısıyla yapışkan hale gelmesi, krş. Fiyat katılığı

Histerisiz etkisi nedir ekonominin bir şok sonrası dengeden uzaklaşması ve bu sokun ortadan kalkması İle denge durumuna geri dönememesidir yeni keynesler savunur Histerisiz Etkisi{Çekim hipotezi):Yeni Keynes yenlere göre doğal işsizlik sabit değildir, cari dönemde durgunluk ortaya çıkınca İşsizlik artar. Durgunluk atlatıldıktan sonra ortaya çıkan fiili işsizlik doğal işsizliği de artırır

Gölge fiyatı: kamunun ürettiği mal ve hizmetlerin gerçek bedellerinin hesaplanamamasından dolayı benzer mal ve hizmetlerin bedellerinden yararlanılarak ortaya çıkarılan bedele gölge fiyat denir.

Tobin in q’Teorisi: Firmanın mevcut değeri/yenilenme maliyeti arasında oran kurarak bir değerleme yapar. Bu oranı r‘q” ile ifade eder. q > 1 firmanın mevcut değeri yüksektir, kar yapıyordur, yatırımlarına devam etmelidir. q < 1 ise, piyasa değeri yenileme değerinden düşüktür, firma için yeni yatırımlara gitmek karlı değildir. q = 1 İse yeni yatırımlar için uygun koşullar söz konusu değildir, yıpranmadan kaynaklanan güç kaybını telafi edecek yatırımlar yapar.

köşe dengesi nedir? tüketici iki maldan birini hiç tüketmez gelirini sadece diğer malın tüketimine ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur, aynı şekilde üretici bir girdiyi hiç kullanmaz üretime ayırdığı bütçesini sadece diğer girdinin istihdamına ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur.

Hızlandırma hipotezi nedir? işsizliğin düşürülmesi İsteniyorsa o zaman enflasyon giderek hızlanması gerekir, bu olguya hızlandıran hipotezi denir.

edgewort kutu diyagramı nedir? Dikey ve yatay kenarların ya farklı malları ya da farklı faktörleri simgelediği bir dikdörtgen olup dikdörtgenin alanı içinde yer alan noktaların çeşitli mal veya faktör bileşimlerini gösterdiği ve en etkin tüketim veya üretim bileşimlerinin kayıtsızlık eğrileri veya eş ürün eğrileri aracılığıyla belirlendiği ve Edgewort tarafından geliştirilen bir çözümleme aracı, tüketicilerin farksızlık eğrilerinin teğet olduğu noktaların geometrik yerine sözleşme eğrisi denir, sözleşme eğrisi üzerinde pareto optimalite sağlanmıştır, yani sözleşme eğrisi üzerinde hareket tüketicilerden birinin faydasının artmasına ve diğerinin faydasının azalmasına yol açar.

devletin para basarak elde ettiği gelire senyoraj geliri deniyor ve para arzının artması ile enflasyon oranında artış oluyor bu artış İle halkın elinde tuttuğu paranın satın alma gücünde azalma meydana geliyor işte buda enflasyon vergisi oluyor

reel konjonktür teorisi ile dikotomi yaklaşımı yeni klasik akım içinden çıkmış bir teori reel gsyi deki dalgalanmaları açıklıyor ekonomide zirve çöküş dip toparlanma ve genişleme evreleri vardır devlet ekonomi dipte olsa bile müdahale etmemelidir yeni klasiklere göre en iyi politika politikasızlıktır klasik dikotonomi ise klasik İktisatçılar göre para ekonomik ilişkilerin üzerini örten bir tür peçedir para arzındaki değişmeler yalnız fiyatlar genel seviyesine aynı yön ve oranda etki edecektir fisher denkleminde mv=pt de m ne yön ve oranda değişirse p o yön ve oranda değişir

likitide kısıtı? Gelecekteki gelir karşılığında ödünç alınarak finanse edilebilecek en çok cari tüketim veya yatırım miktarı.

tercih çarpıklığı? Erdemli malların devlet tarafından sunulmaması durumunda ortaya çıkan durum

tüketim bulmacası? kuznets Keynes gelir artıkça ortalama tüketim eğiliminde azalma meydana gelir diyor kuznets ise uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi değişmez keynesin mutlak gelir hipotezini zayıflatan görüş zaten Keynes kısa dönemli analiz yapmış içinde bulunduğu dönemde zaten harcanabilir gelir artışının ortalama tüketim eğilimini düşürmesi doğal insanların tüketeceği şeyler sınırlı

 1. price yöntemi? devlet borçlarının ödenmesi için bir fon kuruluyor bu fon sayesinde bileşik faiz elde edilerek borçlar otomatik olarak bu fondan ödeniyor

hicks ve slutsky yaklaşımı? diğer değişkenler sabit iken fiyat düştüğünde talep artar talep artmasındaki etki toplam etkidir bu etkiyi İkame ve gelir etkisi olarak ikiye ayırmışlar tüm mallar için ikame etkisi fiyat ile ters yönlü olarak talebi etkiler norma! mal için gelir etkisi fiyat İle ters yönlü talebi etkilerken düşük mallar İçin gelir etkisi fiyat İle talebi doğru yönlü etkiler hicks analizi ile slutsky analizinde yöntem farklılıkları var hicks geometrik analiz yapıyor slutsky matematiksel hicks fayda düzeyini sabit tutuyor slutsky reel geliri sabit tutuyor birinde yeni bir farksızlık eğrisi var diğerinde yok gibi oyun teorisi? karar birimleri nasıl davranacaklarına karar verirken, diğer karar birimlerinin davranışlarını hesaba katarak sonuca gitmeye çalıştıkları ortamda, karar birimlerinin davranışlarını inceleyen yaklaşım nash dengesi de bir denge çıktı denge durumu varken karşı oyuncunun hile yapmadığı varsayımı altında kendisinin hile yapmasının kendisine hiçbir yarar sağlamayacağı denge durumudur, hakim strateji karşı tarafın kararı ne olursa olsun kendisi İçin en iyi olan stratejiye denir.

asli ve tali kurucu iktidar? ilk anayasayı kuran aslî, kurulu anayasayı değiştiren tali

kanunsuz emir? Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

leontief paradoksu? sermaye yoğun ülkelerin sermaye yoğun malları İhraç etmesi, emek yoğun ülkelerin İse emek yoğun malları ihraç etmesi gerekirken ABD. nin bu sava rağmen emek yoğun ma! ihraç etmesidir.

HAPİS HAKKİ: Tacir, ticari işlerden doğan alacağını tahsil edemiyorsa, borçluya ait olan ve kendi yanında bulunan menkul kıymeti veya kıymetli evrakı alacağına karşılık (borç ödeninceye kadar) alıkoyar. Buna hapis hakkı denir. Ancak, burada alıkonulan kıymetin ödenmeyen alacakla ilişkisinin bulunması gerekir.

KAZANÇ YOKSUNLUĞU: Malvarlığında meydana gelebilecek bir-artışın öplenmiş olması.                                                    –

UYGUN İLLİYET BAĞI: Haksin fiilin genel yaşam deneyimlerine, olayların olağan akışına göre böyle bir zararın oluşumuna neden olmasıdır.

ALIKOYMA HAKKI: Bir kişinin hayvanı bir taşınmaza zarar verdiğinde taşınmazın sahibi o hayvanı, zararın ödenmesine kadar alıkoyabilir.

GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi hayvanın verdiği zararları giderme yükümlülüğündedir.

DAİM! DEFİ: Bir haksız fiilden dolayı, alacağı zamanaşımına uğrayan taraf aynı borç ilişkisinden dolayı karşı tarafa vermekle yükümlü olduğu ifayı yerine getirmekten kaçınabilir.

METZLER PARADOKSU: Gümrük tarifelerinin, ithalatçının önemi yüzünden ithal malların fiyatlarının düşmesine yol açmasıdır.

METZLER GECİKMESİ: Üretimde bulunulması île üretimin satışından sağlanan gelirin yaratılması arasında geçen zamana denir.

ROBERTSON GECİKMESİ: Ekonomik birimlerin gelirlerini elde ettikleri an ile harcadıkları an arasındaki belli bîr gecikme.

LUNDBERG GECİKMESİ: Talebin olduğu an ile talebi karşılamak için üretimdeki artış arasında geçen süre.

PİGOU ETKİSİ (Reel Ankes-Balans Etkisi): Fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamaları üzerindeki etkisi.

MUNDELL MODELİ: Ekonomide iç ve dış dengenin sağlanması için hangi iktisat politikalarının izlenmesi gerektiğini açıklamaya çalışan model. 1962’de R.A. Mundell tarafından geliştirilmiştir. Mundell’e göre para politikası dış dengeyi, maliye politikası İse iç dengeyi sağlamak amacıyla kullanılmalıdır. Maliye politikası tam istihdamın ve fiyat İstikrarının sağlanması açısından para politikasından daha etkindir.

LUCAS KRİTİĞİ: İktisat politikasını hazırlama ve uygulama aşamalarında bireylerin ve kurumların bekleyişlerinin de dikkate alınmasını öneren metodolojik bir eleştiridir.

OCKHAM USTURASI: Bir olayı, açıklamak için kullanılacak olan iki açıklamadan daha basit olanı yani daha az varsayımda bulunanı tercih edilmelidir.

FİSHER ETKİSİ: Enflasyon oranlarındaki düşüşünü alacaklıları kazançlı hale getirmesidir.

T1EBOUT ETKİSİ: Bireylerin tercih ettikleri vergileri ve hizmetleri sağlayan yerel ünitelerdefözellikle federal ülkelerde) toplanma eğilimi göstermelerine denir.

HİSTERİSİZ ETKİSİ: Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi durumunda şok ortadan kalktığında işsizlik oranının eski düzeyine geri dönmemesidir.

ARZ YANLI EKONOMİ YAKLAŞIMI

Üretim faktör maliyetleri üzerindeki, toplu pazarlık ücreti, yüksek vergi, sosyal güvenlik fonları vb gibi maliyet öğelerinin hafifletilmesi gerektiği görüşünü savunan yaklaşım.

BÜTÇE YANSIMASI

Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir grupları itibariyle net etkisini belirlemeye çalışan yöntem.

ÇAPRAZ YANSIMA

Belirli bir malı yükümlü kılması gereken verginin, talep esnekliği sert olan bîr başka malın fiyatını artırmak suretiyle devredilmesi.

EMİSYON VERGİSİ

Çevre kirliliğinden kaynaklanan negatif dışsa Ilıkta fi içselleştirme amacına yönelik düzeltici bir vergi.

GÖLGE FİYAT

Üretim faktörlerinin, tüm gerçek maliyetlerinin dikkate alınarak saptanan fiyatı.

HOŞ OLMAYAN MONETARIST ARİTMETİK

Uzun dönemde bütçe açığının borçla finansmanının parasal finansmandan daha enflasyonist olması durumu. HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN

Sabit varlıkların fiziksel sürelerinden daha kısa sürede gerçekleştirilmiş amortisman.

İKİZ AÇIK

Kamu kesimi borçlanma gereksinimi yanında, cari açığın oluşması.

MALİ TEVZİN (nedense bunu soracaklarmış gibi geliyor Mali fonksiyon ve gelirlerin idareler arası dağılımı.

MONETİZASYON

Kamu borçlarının Merkez Bankası para tabanının genişletilmesiyle itfa edilmesi, likidite tuzağı

Verili bir faiz oranında halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu durum, mali sürüklenme

Büyüyen bir ekonomide bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirmesi olgusu.

ricardian denge

Borçlanmayla finansmanın vergilerin ertelenmesinden ibaret olduğu ve bunun da şimdiki vergileme ile denk olduğu şeklindeki önerme.

vergi gayreti

Vergi yönetiminin vergi toplama, yükümlüsünün de vergiye uyma çabaları, vergi harcaması

Vergi avantajları yoluyla, tahakkuk eden verginin mükellefin kullanımına bırakılması.

 

vergi kapasitesi

Bir ekonominin veri üretim kapasitesinde ve vergi yasaları çerçevesinde sağlayabileceği vergi geliri Tüketici rantı,

Tüketiciler bir malı belli bir fiyattan almaya razı İken arzın fazlalığı ya da talebin düşüklüğü nedeni ile malın fiyatı ödemeye razı oldukları miktarın altına düşerse tüketicinin sağladığı bu avantaja tüketici rantı denir.

üretici rantı

Üretici ürettiği bir malı belli bir fiyattan satmaya razı iken piyasa koşulları malın fiyatını razı olunan miktarın üzerine çıkartırsa üreticinin elde ettiği bu avantaja üretici rantı denir.

An kes

Taahhütleri karşılamak üzere bulundurulan nakit rezervdir. Türk bankacılık uygulamasında Ankes oranı disponibîlite oranından farklı anlamda kullanılmakta ve disponibilite oranından daha dar bir likidite nispetini ifade etmektedir.

Vergi Temelli Gelir Politikası

Vergi temelli gelir politikaları,

daha düşük parasal ücret artışlarını öneren ve kabullenen firmalarla, işçileri mükâfatlandıran; aşırı ücfet artışlarını öneren ve kabullenen firmalarla, İşçileri cezalandıran bir vergi sisteminin kullanımıdır.

Arbitraj

Menkul Kıymetler, kıymetli madenler, para, kıymetli evrak gibi değerlerin, iki piyasa arasındaki fiyat farklarından yararlanmak amacıyla fiyatların düşük olduğu yerlerden alınması, fiyatların yüksek olduğu yerlerde satılmasıdır. Ancak, arbitraj denildiği zaman genellikle kambiyo arbitrajı anlaşılmaktadır.

Açık Piyasa İşlemleri (APÎ) (Open Market Operations):

Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve satımının (kesin alım, kesin satım, geri satım vaadiyle alım (repurchase agreements), geri alım vaadiyle satım (reverse repurchase agreements)) yapılması işlemleridir. Bankalar arası Para Piyasası işlemleri de “Açık Piyasa İşlemleri” kapsamı İçerisindedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde bu tür işlemler, Açık Piyasa İşlemleri ve Para Piyasası Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Enflasyon Vergisi:

Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise bîr varlık olarak düşünüldüğünde, enflasyon, parayı ihraç eden kurumun yükümlülüğünü, parayı elde tutan kurumun ise varlığını reel olarak azaltır. Bu anlamı ile enflasyon, gelir elde eden açısından vergi özelliği taşımakta, dolayısıyla vergi gibi satın alma gücünün transferine neden olmaktadır.

Moratoryum:

Borçlamctnm, Ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını Ödeyemeyeceğini İlan etmesidir. Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır.

Paranın Dolaşım Hızı (Velocity):

Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / Para Stoğu ile ifade edilir.

Reeskont:

Iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (ıskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı {re- ıskonto) el değiştirmesini ifade eder.

Para basma yetkisini elinde tutan kurumun, bu yetkisi dolayısıyla para basarak elde ettiği reel gelirdir. Para stokundaki, değişimin fiyatlar gene! seviyesine oranı ile ifade edilir. Enflasyonun sadece para miktarındaki artışından kaynaklanması durumunda, senyoraj ve enflasyon vergisi birbirine eşit olur.

VERGİ REKABETİ: Ülkelerin sermaye çekmek amacıyla tanıdıkları vergisel teşviklerin diğer ülkelerin vergi tabanlarında aşınmaya neden olmasıdır.

DOTASYON: Devletin kişi ve kurumlara para, mal veya hizmet şekiinde yaptığı koşulsuz veya blok yardımlardır.(Götürü Hibe}

İZ BEDELİ: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeieştiriimesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutarfîz Bedeli= 0,01 YTL- 1 Yeni Kuruş). Amortisman süresini tamamlamış ancak fiilen kullanımı devam eden maddi duran varlıklar kayıtlarda “iz bedeli” ile takip edilmelidirler. (Sınavda çıkmış ve yapamamıştım).

TANZİ ETKİSİ: Enflasyonun reel vergi gelirleri üzerindeki olumsuz etkisine denir. Verginin tahakkukundan tahsiline kadar geçen sürede, paranın değerini kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

VERGİ TATİLİ: Gelir ve Kurumlar Vergisinin tamamen veya kısmen geçici bir süre tatil edilmesidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından; büyük yatırımlara veya belirli sektörlere uygulanan bir vergi politikasıdır.

COASE TEOREMİ (Mülkiyet Haklan Teoremi): Dışsal ekonomilerde mülkiyet hakları tesis edilirse mübadele maliyetinin sıfır olması koşuluyla taraflardan biri diğerinin zararını karşılayarak sosyal optimuma ulaşılır ve ekonomik etkinlik sağlanır

BAUMOL TEOREMİ (Dengesiz Büyüme Hipotezi): Kamu harcamalarının artmasının temel nedenlerinden biri devletin iktisadi faaliyetlerinin emek-yoğun (verimsiz) özellikte olmasıdır.

İKİNCİ EN İYİ TEOREMİ: Pareto optimumu, ekonominin bütün kesimlerinin belirli bir davranış biçimini benimseyeceği varsayımına dayanır. Fakat bu optimumdan bir sapma ortaya çıktığında, refah maksimizasyonuna ek bîr sınırlama getirilir. Bu ek sınırlamaya göre, maksimizasyon işlemi tekrar sınırlandırılmalıdır. Ek sınırlamadan dolayı ulaşılacak durumun birincisi kadar iyi olmayacağı bir gerçektir. Bu yüzden, işlem sonunda elde edilen koşullar ikinci-en iyi olacaktır.

SAMUELSON KOŞULU: Kamu malını üretmenin marjinal maliyetinin, bireylerin kamu malından sağladığı faydaların toplamına eşit olmasıdır.

LİNDAHL FİYATLAMASI: Her bir bireyin marjinal vergi fiyatı, elde edilen kamusal malın marjinal değerine eşit olmalıdır.

AYNİ HAK

Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hak.

AZINLIK HAKKI

Şirket sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olanların, şirketi yönetme ve denetleme hakkının karşısında, azınlıkta katan ortakların kanunen sahip oldukları haklar.

BEYAZ CİRO

Senet malikinin, senedin arkasına sadece imzasını atarak yaptığı ciro.

BİLANÇO

Bir işletmenin belli bir tarihteki alacak ve borçlarını İki sütun halinde gösteren muhasebe kaydı.

DEF’İ

Bir talep karşısında kalan borçlunun, talebin varlığını kabul ve ancak özel bir nedene dayanarak, bunu yerine getirmekten kaçınacağı yolundaki savunması.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ

Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti.

ENVANTER

Bir kurum veya kişiye ait olan alacak ve borçların belirli bîr tarihte ayrı miktar ve değerlerini gösteren döküm cetveli. HAKSIZ FİİL

Bir kimsenin, ister bile bîte, ister savsama yoluyla olsun, bir başkasını hukuka aykırı olarak zarara uğratmasına neden olan eylem.

HUZUR HAKKI

Ana sözleşmeye hüküm konarak veya sonradan genel kurul kararıyla miktarı belirlenerek, yönetim kurulu üyelerine, katıldıkları her toplantı için verilen para.

TAHKİM MÜESSESESİ: Özellikle uluslararası ticarette, taraflar arası uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan yoldur. UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu

UNİDROIT: Birleşmiş Milletler Özet Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü                                 * ‘ :        ■■       ■

DONATMA İŞTİRAKİ: Birden fazla şahsın ortak mülkiyet şeklinde sahip oldukları birgemiyi deniz ticaretinde kullanmalarıyla meydana gelen bir çeşit şirkettir.

HAZÎRUN CETVELİ: Anonim şirketlerde genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri ya da temsilcilerin, ad ve soyadlarını, ikametgâhlarını ve pay miktarlarını gösteren tablodur.                                                                                                                                                          ::

MURAHHAS AZA: Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yetkilerinin tümünü veya bir kısmını bu kurulun kararıyla üzerine alan üyeye denir.

ULTRA VIRES: Tüzel kişiliğin ehliyetini şirketin konusu ile sınırlandıran yaklaşımdır.

ECRİ MİSİL: Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri.

Yoksulluk nafakası Medeni kanun hükümleri uyarınca boşanma neticesinde hükmedilen bir nafakadır. Şartları:

 • Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır.
 • Mutlaka açık birtalep olması gerekir.       ■            ‘
 • Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de İsteyebilir.
 • Nafaka İsteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir.
 • Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir.
 • Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir,
 • Hakim tarafından araştırılmalıdır.
 • Yoksulluk nafakası süresiz olarak hükmediimelidir. “Bir yıl, 5 yıl yada 10 ay süre ile” gîbî süre konulamaz.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULAR1-İKTİSAT-

SORU-1                 dış    ticaret açığı ile cari açık arasındaki fark nedir?

CEVAP-1 Dış ticaret açığı mal ithalat ve ihracatı sonucu ithalatın fazla olması sonucu oluşan açık cari açık ise mal İthal ve ihracı yanında hizmet ithalatı ve ihracatı da göz önüne alınarak hesaplanan açık, örneğin 2011 yılı cari açık 77 milyar 89 milyon lira önceki yıla göre dış ticaret açığı 32 milyar artmış hizmet dengesinde ise fazla veriyoruz orda gelirlerimiz artmış sonuç olarak biz dış ticaret açığı vermişiz önceki yıla göre cari açık 30 milyar küsur artmış

 

CEVAP-2              iki tarafın ödemelerini Önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiş tokuş ettikleri,

İşlemdir risk bölüşümün de esneklik arbitraj gibi avantajlar sağlar

SORU-3okun yasasını açıklayınız

CEVAP-3her%2.25 in üzerindeki %1 lik ekonomik büyüme artışının işsizlik oranını %Q,5 azaltacağı SORU-4Reel enflasyon nedir?

CEVAP-4              reel enflasyon – m3 para arzındaki büyüme – kısa vadeli faiz oranı

SORU-5 Kliring?

CEVAP-5              mal değiş tokuşunun, ihracat ithalat boyutu

SORU-6borçservis oranı?

CEVAP-6yılîık dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın yüksek olması devletin borçlarını ödeme yetersiz olduğunun bir göstergesidir

SORU-7                Modern büyüme yöntemleri?..

CEVAP-7              solow içsel büyüme Harrod domar

SORU-8 enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-8              Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı                     olarak belli bir enflasyon

rakamını hedeflemeleridir, ekonominin genel değişkenlerinin ve verilerinin dikkate alınarak belirli bir dönem için kabul edilebilir bîr enf. oranının belirlenmesi ve para politikalarının belirlenen orana ulaşılacak şeklide yürütülmesidir, bu uygulama ile hükümet ve banka üzerine bir sorumluluk alıyor hedefleme beklentileri etkileyebildiği sürece nominal çapa görevi görüyor. 2001 yılından bu yana merkez bankasının birincil amacı fiyat istikrarını sağlamaktır bu hedeflemede bu yönde bir uygulama ve merkez bankasına araç seçmede bağımsızlık sağlıyor.

SORU-9Ödemeler bilançosunda harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici işlemler?

CEVAP-9              Harcama değiştirici işlemler; para Poe.maliye pol.devalüasyon.harcama kaydırıcı işlemler;döviz kuru dış

ticaret kısıtlamaları kambiyo denetimi

SORU-10             Enflasyonist dönemde uygulanacak para politikaları?

CEVAP-10            doğrudan satış-ters repo-kanuni karşılık oranlan                    yükseltilir.-reeskont oranlan yükseitilir.kredi tavanı

düşürülür.asgari ödeme oranı yükseltilir.

SORU-11             cobweb örümcek ağı teoremi?

CEVAP-11            Tarımsal ürünlerin arzı geçmiş donemin fiyatının fonks. Olduğunu için tarımsal                   ürünlerdeki arz fiyat

değişmesini inceleyen teoremdir ve 3durum söz konusudur sürekli dalgalanmaya dengeye yönelen ve dengeden uzaklaşan durum.bir önceki yılın fiyatlarından yola çıkılarak,yeni sezon üretim kararının şekillenmesidir.

SORU-12             Senyoraj ile emisyon?

CEVAP-12            emisyon merkez bankasının dolaşıma çıkardığı para senyoraj ise emisyondan elde edilen gelir.senyoraj

devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği gelirdir.

SORU-13             Dünyada sabit kuru uygulayan ü!keIer?Ve neden sabit kur?

CEVAP-13            petrol İhraç eden Arap ülkeleri ve ihracat hacmi yüksek olan              ülkelerdir,    sebebi     İthalat yaptıkları  ülkelere

güvensiz istikrarsız görünmemektir.

CEVAP-14           suyun toplam faydası yüksek ama elmasın toplam faydası düşüktür, buradaki paradoks da toplam faydası

yüksek olan suyun DEĞİŞİM DEĞERİNİN toplam faydası düşük oian elmasın DEĞİŞİM DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLMASIDIR..

SORU-15             Soğuk hindi?

CEVAP-15           enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngörmektedir. ( cold turkey)

SORU-16             tasarruf paradoksu?

CEVAP-16           Keynes klasiklerin iddia ettiği gibi her tasarrufun yatırıma dönüşmeyeceğini yapılan                  tasarrufların

gömülemeye gidebileceğini söyler, tasarrufların bireysel olması iyi, toplumsal bir hareket olması ise eko. yi olumsuz etkiler der.

SORU-17             Çapraz kur?

CEVAP-17           iki döviz arasındaki ve her birinin üçüncü           döviz ile olan paritesiyle tanımlanan kambiyo              kurudur.

SORU-18             İthal ikameci politika?

CEVAP-18           İthalat yapmayıp ithal edilecek malı ülke            içinde üretmek, bir nevi dışa kapalı eko.

SORU-19 ! Kelebek etkisi?                                                                                                                                          , ’’ –f.:

CEVAP-19           bir eko.krizin domino etkisi oluşturarak diğer ülkeleri de etkilemesi okyanus muhbeti

SORU-20             leontief paradoksu?

CEVAP-20           HECKSHER OHLİN TEORİSİNE GÖRE; HER           ÜLKE ELİNDE EN FAZLA OLANI İHRAÇ ETMELİ EN AZ OLANI DA

İTHAL ETMELİDİR.BU TEORİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ GÖZ ARD! EDER VE DER Kİ TİCARET YAPAN ÜLKELERİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ ÜSTÜNLÜK NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR, ama leontief ABD yi baz ele alarak bu teoriye itirazda bulunuyor ve işte paradoks bu noktada doğuyor, leontief ABD nin sermaye yoğunluğuna sahip olmasına rağmen sermaye ürünleri ihraç etmediğini tam tersine emek yoğun ürünleri ihraç edip sermaye yoğun malları ithal ettiğini söylüyor.işte bu durum HECKSHER OHLİN teorisi ile çelişiyor, bu da demek oluyor ki ABD teknolojik gelişme ile eğitimli,nitelikli İşçiler ile emek ihracatı yapabiliyor.

SORU-21             giffen paradoksu?

CEVAP-21           malların fiyatı arttıkça talebin artması, talep yasasına aykırı.İrlanda da fakir işçilerin patatesin                          fiyatı

arttıkça taleplerini artırmaları şeklinde örneklenmiş tarihte

SORU-22             Arbitraj?

CEVAP-22           mal veya menkul kıymetin ucuz olduğu piyasadan alınıp pahalı olan piyasada satılması

SORU-23             Singer prebish tezi?

CEVAP-23           uzun dönemde dış ticaretin tarım ürünü             ihraç eden ülkelerin     aleyhine sermaye malları ihraç       edenlerin

lehine olacağını öne süre görüş

SORU-24             Bedelsiz ithalat?

CEVAP-24           ülkeden döviz çıkışı olmadan        yurtdışında    elde edilen  gelir ve     kazançlarla yurtdışından alınan     malların ülke

içine sokulmasııdır.

SORU-25             köşe dengesi

CEVAP-25           iki maldan sadece biri kullanılarak faydanın maksimize edebileceği durumu yansıtır, yani farksızlık eğrisi

eksenlerden birine değer

SORU-26             bolluk paradoksu= king kanunu?

CEVAP-26           İyi urun kotu hasılat,yada tersi durum

 

CEVAP-27           diferansiyel rant veya farklılık rantı;D. Ricardoya göre;Artan nüfus İle az verimli topraklarında tarıma                    ■.

açılacağı fakat ellerinde verimli toprak olanların fazla maliyete katlanmadan diğer toprak sahiplerine göre daha çok gelir edeceğini söyler, kıtlık rantı da toprak sunumunun sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam istemin artmasına bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazanç..

SORU-28             swot analizi nedir

CEVAP-28           Bir İşletmenin yada kurumun güçlü veya zayıf yönlerini,fırsatlarını ve tehditlerini ayrıntılı bir şekilde

analiz etmeye yarar.

SORU-29             reflasyon?

CEVAP-29           fiyatlar genel seviyesinin ykselmesine neden olmaksızın talep hacminin genişlemesine verilen

addır.enflasyona neden olmadan deflasyon içindeki ekonomi dengeye getirilmeye çalışılıyor.

SORU-30             obsidional enflasyon nedir

CEVAP-30           savaş zamnında yaşanan enf.

SORU-31             merkez bankası bağımsızlığını açıkla

CEVAP-31           merkez bankasının bağımsızlığı araç bağımsızlığıdır amaç seçmede      hükümete bağlıdır

SORU-32             çekim hipotezİ?histerisîz etkisi

CEVAP-32           Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi şok ortadan kalktığında İşsizlik oranının                     eski düzeyine geri

dönmemesidR.

SORU-33             dilenci komşu politikası?

CEVAP-33           Esnek döviz kuru sisteminde genişletci para pol. uygulanması sonucu diğer ülkelerin ticaret dengesini

olumsuz yönde etkilemesi dünya talebinin yurtiçine kaymastdr.yani ülke para arzını artırdığında paranın dıs değeri düşer ve ihracatı artar, ancak bu durum diğer ülkelerinde dıs ticaret dengeleri aleyhinedr onların istihdam seviyelrini düşürür.

SORU-34             türev piyasaları?

CEVAP-34           Türev piyasaları; standartlaştırılmış türev İşlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen

takasların bir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde işleyen piyasalardır. Türev piyasaları; Forward, Swap, Futures ve Opsiyon İşlemlerini içermektedir.

SORU-35             varlığa dayalı menkul kıymet

CEVAP-35           Kuruluşlarn kendi ticari İşlemlernden doğmş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.

SORU-36             Enflasyon vergisi?

CEVAP-36           Bende şöyle biliyorum enflasyon dönemlerinde bireyin nominal gelirindeki artis sebebiyle daha fazla

harcama yapmasi böylece aradaki farkı devlete bi vergi gibi aktarmis olacak

SORU-37             enflasyon telafisi?

CEVAP-37           Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak için talep ettikleri,enflasyon beklentisi ve enflasyon risk

primi toplamına eşit büyüklüktedir.

SORU-38             tüfe ve deflator farkı?

CEVAP-38           TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik           bir tüketicinin satın aldığı belirli       bir ürün ve hizmet

grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflator daha gerçekçidir, tufe sabit bir mal sepetine dayanirken deflator degisKendir

CEVAP-39 Menkul kiymetîn ihraç fiyati ile satis fiyati arasindaki olumlu fark SORU-40                             disponbilite oranı?

CEVAP-40           Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine             karşılık olarak nakit veya kolaylıkla      nakde çevrilebilir, diğer

bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Bankalardaki mevduat ile bu mevduata karşılık bulundurmak zorunda oldukları nakde çevrilebilecek değerler arasındaki ilişkiyi ifade eden disponibilite oranı piyasanın likiditesini etkileyen bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır.

SORU-41             döviz kuru sistemleri nelerdir bilgi ver

CEVAP-41           sabit döviz kuru belli bi oran belirlemek.çin ve             petrol ihraç eden  ülkeler bunu uygular.esnek        de İse döviz

kuruna müdahale edilmez piyasaya göre befîrlenir.türkiye ve avrupa ülkeleri bunu uygular.kontrollü dalgalanma ise belli bi aralık belirlenir ve orda serbest bırakılır fazla uygulanmaz

SORU-42             bebek endüstrileri tezi?

CEVAP-42           yeni gelişen endüstrilere gelişene kadar destek verip onların diğer endüstrilere karşı korunması olayı

SORU-43             cari açık nedir?cari açık bütçe dengesini nasıl etkiler?cari açığı kapatmak için ne gibi politikalar izlenmeli?

CEVAP-43           Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması anlamına gelir. Ürettiğinizden fazla yaptığınız bu

harcamayı diğer ülkelerden borçlanarak karşılarsımz.Eğer ürettiğinizden fazla harcamayı kazançlı yatırımlar için yapıyorsanız, borçlarınızı ödersiniz. Yok eğer bu harcamayı ancak uzun sürede geri dönüşü olabilen kamu yatırımlarında ya da bütçe açığını kapatmada kullanıyorsanız, dışarıdan bunun için borçlanıyorsanız, İşte o zaman cari açık mutlaka sorun olur. İç tasarruflar arttığı takdirde, dışarıdan yatırım için borçlanmaya gerek olmaz. Bu nedenle de tüketimi kısmak için faizlerin artırılması düşünülür. Oysa faizlerle tasarruflar arasındaki İlişki sanıldığı gibi kuvvetli değildir. Çünkü insanlar sürekli gelirlerine göre harcama yapar, ancak düzensiz gelirlerini tasarruf ederler.

SORU-44             Köşe dengesi?

CEVAP-44           diğer adı köşe çözümü bazı mallar söz konusu olur ki birlikte tüketilmektense tek başına tüketilmeleri

daha fazla fayda sağlarlar bu şekilde farksıklık eğrisi orijine iç bükey olur ve bütçe doğrusuna köşe dengesinde teğet olurlar yanı artan marjinal ikame oranı vardır örneğin çay ile dondurma

SORU-45             beylik hakkı?

CEVAP-45           senyoraj gelirİdİr.Hükümetin para basma hakkını kullanarak elde ettiği gelir.

SORU-46 Revalüasyon?                                                       ‘                                                    ‘                 ;       .

CEVAP-46           ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek

SORU-47             paranın dolaşım hızı?

CEVAP-47           Paranın bir eko.de belli bir donemde kac defa el değistirdgni gösteren katsayı

SORU-48             para politikası?

CEVAP-48           M.b fiyat istikrarını sağlamak ıcin para pol eko.müdahale edrek eko.deki mal ve hizmet bileşimlerinin

değişmesine ndn olan politikalardır

SORU-49             plasman nedir

CEVAP-49           Plasman girişimcinin mevcut bir işletmeyi ya da işletmenin hisselerini satın olmasıdir bu kişi için bir

yatırımken ekonomi için yatırım niteliği taşımaz buna plasman denir

SORU-50             Depresyon?

CEVAP-50 ekonomide iki çeyrek üst üste deflasyonun yaşanması ekonomik büyümenin negatif olması üretimin durması yada yavaşlaması stokların artması işsizliğin artması yani ülkede kuş bile uçmamas

CEVAP-51 fiyat katılıklaruını açıkîıyo bu eğri., oligopol piyasda swezy modelinde firmalar fiyat arttırdığında rakip firmalar İyat artırmaz ama firma fiyat düşürdüğünde rakip firmalarda düşürür., yani fiytalar yukarı doğru rijittir.. aşağı doğru esnektir., bunun grafiksel gösterimnde ise diresekli bir eğiri oluşuo

SORU 52

CEVAP-52

SORU-53

CEVAP-53

durumu

SORU-54

anahtar para nedri

Altna bagli yabnci ülke parasna denir

üçlü açmaz nedir

sabit döviz kuru, tam sermaye hareketliliği ve bağımsız para pğolitikasının aynı anda izlenememe olgun ekonomiler kuramı nedir

CEVAP-54            gelişmiş ülkelerdeki yataırmların azalamsını     inceler ..yatırımın             azaamsınt ise     nüfüus artış hızın düşmesine

yeni kaynakalrın bulunamamsı gibi nedenlere bağlayan kuram

SORU-55             başabaş noktası ve kapatma noktası nedir

CEVAP-55            TOTR EŞİT BAŞABAŞ AVC=P KAPATMA NOKTASI. AVC ortalama değişken maliyet

SORU-56             swap?swap sözleşmesi

CEVAP-56 iki tarafın bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdrrtarafların faiz ve döviz cinsini değiştirmeye yönelik yapmış oldukları takas sözleşmesidir

SORU-57

CEVAP-57

SORU-58

CEVAP-58

edilmesidr

SORU-59

Future?

önceden belirlenmiş fiyattan önceden belirlenmiş tarihte telim edilmesidrr Forfaiting?

uzun vadeli kredili ihracattan doğen alacak hakkının dönülemez biçimde iskonto yoluyla temlik Mali kural?

CEVAP-59 bütçe disiplinin ve inandırırcıhğnın artmas amacıyla bütçe rakamları üzerine konlan ınırlamalardırr.ekonominin yasal çerçevelerle sınırları çizilmiş maliye politikası İle yönetilmesidir

SORU-60             swift?

CEVAP-60            dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan bir sistemdir.

SORU-61             Dolarizasyon?

CEVAP-61            ülke parasının      yerini  doların     almasıdır/devlet senyoraj gelirinden   mahrum         kalır,ayrıca bunu önlemek için

bankalara merkez bankasınca zorunlu döviz devir oranı getirilir.

SORU-62

CEVAP-62

oranıdır.

SORU-63

Fedakarlık oranı?

anti enfiasyonist politikalar sonucu gsmh.de ortaya çıkan yüzde azalmanın enflasyondaki yüzde azalmaya Dul küpü teorisi?

CEVAP-63 ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda gelir içindeki kar payının yatırım hasılaya oranı ile belirlenmesidir.bu durum ücretlilerin kazandıklarını harcamalarına sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olur.

SCRU-54

Tarife ve koto arasındaki fark?

 

CEVAP-64           tarife ürün üzerinden uygulanır,kota ürünün tümü üzerinden uygulanır.Örnek verecek olursak A

hammaddesinin ülkeye girişinde her A maddesi için b tarifesi uygulanır.A hammaddesinin ülkeye girişinde aylık …kğ/ton/desi vb. büyüklükler girebilir şeklinde.Türkiye’de gıda ürünleri İthalatında kotalara çok rastlanmaktadır.kotanın sınırlayıcı etkisi kesin iken, tarifede sınırlayıcı etki kotadaki gibi değildir

SORU-65             köşe çözümü nedir

CEVAP-65           farksızlık eğrisinde iki malili sistemde birey tüketim miktarlarını ayarlayarak max olacağı yerde dengeye

gelir ,tek mallı sistemde bireyin dengeye geldiği nokta bize köşe dengesini verir.

SORU-66             kliring nedir

CEVAP-66           takasın gelişmiş halidir döviz kullanılmadan ithalata             olanak sağlar ve ihracatı güç olan  malların    ihraç

edilmesine olanak sağlartakas bir defalık işlemleri kapsarken kliring imzalanan bir anlaşma ile belli bir dönemlik takas olanağı sağlıyor budönem sonunda karşılıklı alım satım hesapları denkleştiriliyor.

SORU-67             nash dengesi nedir

CEVAP-67           Oyun Teorisi…hiçbir oyuncu, diğerlerinin davranışı              veri iken, kendi davranışını değiştirerek      daha   iyi bir

konuma gelemez.

SORU-68             enflasyonun gelir dağilımı üzerindeki etkisi nedir

CEVAP-68 enflasyonist dönemlerde paranın satın alam gücü azaldığı için sabit gelirlilerin örneğin işçi memur bunalrm reel gelri azalır., sermaye gelir elde edenler ise spekülatif hareketlerle daha çok gelir elde eder örenğin faiz gelir eld eder kambiyo geliri elde eder vesaire., yani gelir dağılımı sabit gelirlilerden sermeye geliri elde edenelre kayar.. gelir dağılımındaki adalet bozulur

SORU-69             ödemeler bilançosu kalemleri nelerdir

CEVAP-69           cari işlemler, sermaye , resmi rezervler ve istatiski farklar hesabı

SORU-70             cari açık nedir

CEVAP-70 Bir ülkenin ihraç                                ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve

hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.

SORU-71             otomatik stabilizatörler?

CEVAP-71                 daralma dönemlerinde              genişletici genişleme dönemlerinde İse ekonomiyi daraltıcı etkide bulnarak

ekonomiyi istikrar sokmasıdır herhangi bir iradeye İhtiyaç yoktur.artan oranlı vergi issizlik sigortası aile tasarrufları sübvansiyonlar

SORU-72                kaldıraç  etkisi?

CEVAP-72           kamu harcamalarının özel harcamalardaki yetersizliğini telafi ederek ekonomiyi tekrar canlanma

sürecine sokmasına denir.

SORU-73             ikiz açık nedir

CEVAP-73           Carî açık ve bütçe açığının aynı anda meydana gelmesi durumuna               İkiz açık denir.

SORU-74             farksızlık eğrisi nedir özellikleri nelerdir?

CEVAP-74           Üzerindeki her noktada aynı fayda düzeyini gösteren, orijine dış bükey olan, orijinden uzaklaştıkça fayda

düzeyleri artan ve birbirini kesmeyen eğrikere farksızlik yada kayıtsızlık eğrisi denir

SORU-75             lorenz eğrisi nedir

CEVAP-75           Gelir dağılımında                    adaleti göstermek amacıyla kullanılan bir eğridir, lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusuna

yaklaştıkça , gelir dağılımında ADALET, uzaklaştıkça işe gelir dağılımında ADALETSİZLİK artar.

SORU-76             THERIS YASASI-grasham yasası

CEVAP-76 theris:iyi paranın kötü parayı piyasadan kovması, yani kıymetli maden oranı yüksek olan paranın düşük olan parayı zamanla piyasadan temizlemesi.kötü paranın iyi parayı kovması grashem yasası

SORU-77             Tercih çarpıklığı nedir?

CEVAP-77 devlet müdahalesi olmadığı takdirde ortaya çıkan tercih çarpıklığı yani üretici erdemli mallan yeteri derecede karlı görmez ve erdemsiz mallan üretmeye yönelebilir

SORU-78             çapraz kur nedir

CEVAP-78 İki döviz arasındaki ve her birinin bir üçüncü döviz İle olan paritesiyle tanımlanan kambiyo kurudur.Yani bir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden değeri, dövizlerin başka döviz cinslerine dönüşüm oranıdır

SORU-79             Verimlilik ve etkinlik nedir

CEVAP-79            verimlilik üretime koşulan girdi ile üretimi gerçekleştirilen çıktı arasındaki fiziksel İlişkiyi inceler.etkinlik

İse mevcut kaynakların toplumun gereksinimini en iyi karşılayacak şekilde üretime konulmasıdır

SORU-80             Laffer eğrisi?

CEVAP-80            vergi oranı İle vergi hasılatı arasındaki iîşkıyı gösteren eğridir.vergi oranlarının artırılması belli bîr

noktadan sonra vergi hasılatının azalmasına neden olur,

SORU-81 ‘           Swap anlaşması?

CEVAP-81            İki ülke merkez bankalarının arasında imzalanan ve ulusal paraların değişimini öngören

anlaşmalardır.Faiz ve döviz cinsini değiştirmek için tarafların yapmış olduğu takas sozlesmesi

SORU-82             Gini katsayısı?

CEVAP-82            gelir adaletsizliğini ölçmeye yarayan kaîsayıdır.O a yaklaştıkça gelir dağılımında adalet artarken 1 e

yaklaştıkça adletsizlik artar

SORU-83             Arrow çıkmazı?

CEVAP-83            toplumun tercihleri ile bireysel tercihler arasındaki uyumsuzluktur

SORU-84             Türev piyasaları?

CEVAP-84            takas,opsiyon vadeli işlemlere dayanan faaliyetlerin yürütüldüğü piyasalara denir.vadeli piyasalar yani

ilerde teslim edilecek emtianın bugünden alım-satımının yapilmasidir.forward, futures, swap piyasaları buna dahil

SORU-85 ..          Tröst?

CEVAP-85            birden fazla işletmenin İktisadi,mali ve teknik güçlerini bîr araya getirerek tek bir işletme halinde

birleşmeleri île ortaya çıkan kuruluştur.

SORU-86             Stand by anlaşması?

CEVAP-86            imf.nin İhtiyaç içine düşen üye ülkelere destek vermek amacıyla yaptığı düzenlemeleri içeren

anlaşmalardır.

SORU-87             Singer prebish tezi?

CEVAP-87            dış ticaretin sermaye yoğun ülkelerin lehine, tarımsal ülkelerin alyhine olacağını Öne süren görüş

SORU-88             Reel döviz kuru?

CEVAP-88            Nominal döviz kurunun enflasyonun etkisinden arındırılarak elde edilen döviz kurudur.

SORU-89             maastrîcht anlaşması?

CEVAP-89            Avrupa ülkelerinin ekonomik parasal birliğe geçme aşamaları belirlenmiş ve uygulamaya geçilen

anlaşmadır.

SORU-90                 Meltzer   paradoksu?

CEVAP-90                     Gümrük tarifelerinin ihraç mallarının fiyatını    düşürmemesi yada ithalata rakip malların fiyatlarını

yükseltemediği duruma denir.

SORU-91             libor?

CEVAP-91 Londra mali piyasasında bankalarca belirlenen ve birinci sınıf bankalara uygulanan faiz oranıdır.

SORU-92             gsmh boşluğu hakkından bilgi verniz?

CEVAP-92 ekonomide gsmh boşluguun olması tm istihtm üretim düzeyinin aitnda bir üretim olduğunu gösterir, bu durmda toplam talepteki değişmlere bğh olarak reel üretim değîşecektir.tam istihtam üretim düzeinin altında çalışan bir ekonomide topla talep artışları fiyattan çok üretim düzeyini arttıacak ve dolayısıyla da gelir artıracaktır, yukardakî denklik tm olarak bu izaha eşittir.

SORU-93             günümüze “iyi para kötü parayı kovdu” lafzını açıklayınız?

CEVAP-93           düşük dalgalı güven vermeyen yerli para yerine daha güvenilir               yabancı para  biriminin  trcih edilmesidir.

SORU-94             “tam para ikmesi nedir”?

CEVAP-94           param üç îşlevininde( değer brktrme,ödeme aracı olma,hesap                 brimi olma) başka bir para birimi      cinsnden

gerçkleştirilmesidir.yerli paranın tamamen terk edilmesi ve yabancı bir ülkenin parası resmi para brimi olarak kullanılmasıdır..

SORU-95             para politikası araçları?

CEVAP-95           reeskont politikası, karşılık oranları, acık piyasa işlemleri, döviz işlemler(strilizasyon) ve rezerv oranları…

SORU-96             iktisat bilimi açısından talep ve istek kavramamın farknı açıklayınız?

CEVAP-96           satmalıma gücüyle desteklenen efektif istek bize gerçek talebi verîken, istek satn alma gücünden yoksun

taleptir.

SORU-97             para teorisinde “temel günah” olarak adlandırıan kavram neyi İfade eder?

CEVAP-97           gelişmekte olan ülkerde dolarizasyonu körükleyen önemli faktörlerden biriside temel günah olarak

adlandırılan ülkelerin uluslararası piyaslarda usîusal para cinsinden “uzun vadeli” olarak borçlanamaalarıdır.ülkenin uluslararası piyasada yerli parası ile borç bulamaması

SORU-98             Forward piyasa?

CEVAP-98           vadeli teslime dayanan döviz piyasalarıdır.

SORU-99             İmf.nin amaçları?

CEVAP-99           l.çok taraflı ödemeler sisteminin kullanılması 2.dış ticaretin genişletilmesi 3.parasal işbirliğinin

sağlanması 4.daha liberal dış ticaret politikası uygulanması

SORU-IOO          Kıtlık sorunu için çözüm yolları?

CEVAP-100         kıtlık sorunu çözüm yolları,kaynak tahsisinde etkinlik,üretimde ve bölüşümde etkinlik,ekonomik

istikrar,ekonomik büyüme ve kalkınma

SORU-101          Forfaiting?

CEVAP-101         dış satım İşlemlerinden doğan orta ve uzun vadeli ve bir banka tarafından görüntü edilmiş alacağın rücu

edilmemek şartıyla satılmasıdır.

SORU-102 fob fiyat?

CEVAP-102         dış ticaretteki teslim şeklidîri,malın ihracatçının limanında geminin güvertesine yüklendiği sıradaki

fiyatıdır.

 

SORU-103           cif fiyat?

CEVAP-103         ithal malının gemiyle ithalatçının limanına vardığı andaki fiyatıdır.maliyet sigortası ve navlunu kapsar. t

SORU-104           j eğrisi?

CEVAP-104         Devalüasyon ve dış ticaret açıklarını bağlantılarmış. Burada devalüasyon karari sonrası açık daha çok

artmakta iken daha sonra İthalat ve ihracat mal fiyatları sebebiyle değişmesi durumunda açığın azalarak kapanmasıdir

SORU-105           Dış ticaret politikasının araçları?

CEVAP-105 gümrük tarifesi,ihracatın özendirilmesi,bağlı ticaret ve tarife dışı araçlarıdr.tarife dışı araçlar ise miktar kısıtlamaları,tarife benzeri faktörler,görünmez engeller ve gönüllü ihracat kısıtlamasıdır.

SORU-106           arbitraj?

CEVAP-106         Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler İçin farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul

kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasıdır.

SORU-107           işsizlik türleri nelerdir. Aralarındaki farklar nelerdir

CEVAP-107         iradi,gayri iradi,yapısal,friksiyonel,mevsimlik,konjoktürel,tekonolojik,gizli işsizlik.yapısal işsizlik teknoloji

değişiminden kaynaklanan işsizlik iken friksiyonel İşsizlik işgücüne yeni katıîanlar ile mevcut işini bırakıp yeni İş arayanların oluşturduğu işsizliktir

SORU-108           iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma arasındaki farklar nelerdir

CEVAP-108         İKTİSADİ BÜYÜME KAYNAK MİKTARINI ARTIRMAKKEN, KALKINMA İNSANLARIN YAŞÂM               DÜZEYİNİ

İYİLEŞTİRMEK EĞİTİM VE SAĞLIK İMKANLARINI İYİLEŞTİRMEKTİ HERHALDE TABİ BÜYÜMEYLE BİRLİKTE BUNLAR AĞLANMALI DİYE BİLİYORUM

SORU-109           Para politikasında selektıf kredi politikası nasıl kullanılır.

CEVAP-109         Kredi kaynaklarının ekonomik amaçların önceliğine göre dağıtılmasıdır.               Krediler İlk aşamada gelişmesi

gerekli sektörler için verilirler.

SORU-llO             Para piyasası araçlarını sayın.

CEVAP-110         Para piyasasının araçları, çek, senet,      poliçe,        bono gibi ticari belgeler    ile     emtia karşılığı verilen kredilerdir.

SORU-111           Sermaye piyasası araçlarını sayın

CEVAP-111         Sermaye piyasasının araçları İse,        uzun    vade     içeren hisse senedi, tahvil,        katılma ve İntifa senetleri,     kar

ortaklığı belgesi gibi menkul kıymet belgeleridir.

SORU-112           coase teoremi

CEVAP-112         ronald coase tarafından ortaya atılmış ve dışsal ekonomide mülkiyet haklan değişiminde işlem maliyeti

sıfır olması koşulu sabitken, iki taraftan zararı olanın zararını diğer tarafın karşılaması halinde ekonomik etkinliğin maksimuma çıkacağını

SORU-113           Finansal derinleşme?

CEVAP-113         ekonomide finansal araçlarda ortaya çıkan yenilik sürecinde tasarrufları yatırımlara dönüştüren

kanalların yaygınlaşmasıdır.

SÖRU-114           Hızlandıran?

CEVAP-114         tüketim harcamalarında meydana gelen bir değişmenin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye

denir.

 

CEVAP-115 gelecekte olu$mast beklenen bir fiyatın bu günden saptanarak gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının şimdiden garanti altına alınmasıdır.

SORU-116           Zemberek etkisi?

– CEVAP-116 fiyatlar artacak,nominal ücretler artacak,sonra fgd.de bi azalma olacak ama nominal ücretler azalmayacak ve ücretler eski seviyesine gelmeyecek.

SORU-117           Tunç kanunu?

CEVAP-117         ücretler artması nüfus artışını teşvik eder nüfus artışı ise emek arzını artırır emek arzının artması

ücretleri tekrar düşürür.

SORU-118           Heterodoks istikrar politikası?

CEVAP-118         enflasyon dönemlerinde sıkı para ve maliye politikası uygulanması ve bu şekilde istikrara gelme

politikasıdır.

SORU-119           Ricardocu denklik?

CEVAP-119         Bugünkü ve gelecekteki hükümet alımların sabit iken hükümetin vergilerde                indirim     yapması kişisel

tüketimi ve tasarrufu etkilemez.

SORU-12Ö          kng kanunu bolluk paradoksu?                ’’

CEVAP-120 Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi. Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava şartları tarım üretiminde en büyük rolü oynar.

SORU-121           Robertson gecikmesi?

CEVAP-121         Toplam gelirin toplam        harcamaya dönüşürken oluşan gecikme.Gelirin elde edilmesiyle harcanması

arasında geçen süre

SORU-122           Sermaye piyasası?

CEVAP-122 1 yıldan daha uzun süreli borç verilebilir fonları arz edenlerle bu tür uzun vadeli fonları talep edenlerin bir araya geldiği piyasalardır.

SORU-123           Fakirlik çemberi?

CEVAP-123         Başlangıçta düşük gelir, düşük tasarruf ve düşük yatırım            düzeyindeki bir azgelişmiş         ülkenin tüm

çabalarına karşın süreç içerisinde yine benzer bir düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yatıfım ve düşük gelir düzeyinde kalacağını İleri süren ve R. Nurkse tarafından geliştirilen azgelişmişliği açıklamaya yönelik kuram.

SORU-124           Tasarruf paradoksu?

CEVAP-124         bireylerin tek tek tasarruf yapması bireylerin gelirini artıırır fakat tüm bireylerin tasarruf yapması

yatırımları azalttığı için milli geliri azaltır.

SORU-125           Senyoraj geliri?

CEVAP-125         devletin para basması         sonucu elde ettiği gelirdir

SORU-126           Reel konjoktür teorisi?

CEVAP-126         parayı yansız kabul eden        ve yalnızca   reel, arz yanlı faktörlerin          emek istihdamını ve reel çıkıntıyı

etkileyeceğini ileri süren teori.

SORU-127           Paranın fonksiyonları?

CEVAP-127         hesap birimi,tasarruf aracı,mübadele   aracı,iktisat    politikası aracıdır.

 

CEVAP-128 fiyat istikrarını sağlamak amaçlı para politikası ilke ve stratejilerini,enf.hedeflemesi yapan ve kur rejimini belirleyen kurula denir.Bu sistemde para hedeflemesi stratejisi şeçildiğinde etkili olur.Amaç ulusal paranın yerine enflasyon oranı düşük başka bir ülke parasını ikame edip finansal istikrarı sağlmaktadır.Burada merkez bankasının yaptığı işlevi para kurulu yapar

SORU-129           Reeskont?

CEVAP-129         Bankaların iskonto ettikleri senetleri merkez bankasında 2.kez iskontoya tabi tutmasıdır.Merkez

bankasının finansal işlemlerde son başvurma mercii olduğu politikadır.Buradaki amaç para arzındaki ve kredi hacmindeki değişikleri izlemektİr.Reeskont faiz oranları yükselince finansal piysalar para arzının daralacağını beklerler düştüğünde ise para arzı ve kredi arzının aratacağını beklerler buna anons etkisi denir.

SORU-130           Devalüasyon?

CEVAP-130         yabancı paralar karşısında ulusal paranın değerinin dşürülmesi.Dış açık veren ülkelerde hükümet

kararıyla ulusal paranın değerinin düşürülmesidir.

SORU-131           Revalüasyon?

CEVAP-131         Dış fazla veren ülkelerde dengeyi sağlamak için ulusal paranın dış değerinin yükseltilmesine denir.

SORU-132           Para piyasası?

CEVAP-132         kısa vadeli fon arz edenlerle talep edenlerin            buluştuğu        piyasa

SORU-133           Philips eğrisi?

CEVAP-133         işsizlik ile enflasyon arasındaki İlişkiyi İnceleyen eğridir.işsiziiğî azaltmak için alınan talep artırıcı önlemler

enf oluştururken enflasyonu düşürücü önlmter ise işsizlik oluşturur

SORU-134           Enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-134 merkez bankalarının genellikle hükümetle birlikte para politikası amacı olarak belli bir enf. hedeflemesi yapmasıdır.Temel hedef fiyat istikrarını sağlmaktır.Fîyat istikrarını sağlarken güçlü bir malı yapı enflayon ile döviz kuru ilişkisini minimize etmeye çalışır ve Merkez Bankasının bağımsızlığı amaçlarının

SORU-135           Okunyasası?

CEVAP-135         ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ters yönlü İlişki kuran teori.Bu yasaya göre ekonomide %2,25 in

üzerinde meydana gelen her %1 tik büyüme İşsizlik oranını %0,5 azaltacaktır

SORU-136           Ödünç verilebilir fonlar teorisi?

CEVAP-136         wickhsell e ait teori İki tür faiz oranı vardır piyasa faiz oranı ve reel faiz oranı piyasa faiz oranı para

piyasasındaki faiz oramdır.tasarrufların yatırımlara eşit olduğu noktada ödünç verilebilir fonlar dengededir.

SORU-137           stagnasyon nedir

CEVAP-137         gsmh nın ortalamanın altında kalması ortalamadan daha yavaş artması

SORU-138           Enflasyon vergisi?

CEVAP-138         kamu açıklarının para basımı ile finanse edilmesi (senyoraj), paranın reel değerinin düşmesine ve

enflasyona yol açarken; bunun yerli para cinsinden cari devlet borçlarını ve giderlerini azaltması ve bir tür gelir (vergi) niteliği taşıması durumudur.

SORU-139           Nominal efektif döviz kuru?

CEVAP-139         ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değişimini gösteren endekse denir.

CEVAP-140         Üretim artışıyla gelir artışı arasındaki gecikmedir. Üretim artar daha sonra gelir artar işte bu iki artış

arasındaki gecikme meltzer gecikmesi olarak bilînîr.üretimde bulunulup satılması ve satışın gelir düzeyine etkisi arasında geçen zamandır

SORU-141           Olgun ekonomiler?

CEVAP-141         bir ekonomide büyüme hızı yavaşlamış nüfus artış hızı azalmış yeni kaynaklar azalmış ise olgun

ekonomidir gelişmiş ülkelerin ekonomileri

SORU-142           Monopol?

CEVAP-142         monopol piyasası tek bir firmanın bulunduğu ve o firmanın üretip sattığı malın yerine kolayca ikame

edilebilecek başka malın olmadığı pîyasadır.elektrik,su ve doğalgazı pazarlayan firmalar monopol piyasaları için güzel bir örnek teşkil etmektedir.

SORU-143           Marshall lerner koşulu?

CEVAP-143         cari açığın kapanması İçin devlet tarafından        paranın değeri düşürüldüğünde    istenilen sonuca ulaşılması

için ihreç edilen malların yurt dışı talep esneklikleri            İle İthal  edilen alların yurt     içi talep esneklikleri bire eşit veye          birden

büyük olmalıdır görüşüdür

SORU-144           Mutsuzluk endeksi?

CEVAP-144         ekonomideki enflasyon oranı ile İşsizlik oranı toplamı iktisadi hoşnutsuzluk oramda denir

SORU-145           Lucas kritiği?

CEVAP-145         bir ekonomide hükümet yeni bir politika izlediğinde, iktisatçılar ve iktisat politikasını yönetenler bu

politikanın etkilerini iktisadi değişkenler arasındaki mevcut ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) gelecekte de devam edeceğini varsayarak tahmin ederler, oysa hükümetin izlediği yeni bir politika, tüketicilerin, firmaların ve İşçilerin bekleyişlerini etkilemek suretiyle, iktisadi değişkenler arasındaki mevcut iktisadi ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) değişmesine yol açar, bu yüzden de yeni bir iktisat politikasının etkilerini mevcut iktisadi yapının değişmeyeceği, varsayımı altında tahmin etmek anlamsız bir yaklaşımdır.

SORU-146           Kredi tayınlaması?

CEVAP-146         Borç verenlerin bireylerin cari faiz oranından borçlanabilecekleri tutarları sınırlamasıdır.

SORU-147           Kelebek etkisi?

CEVAP-147         Ekonomik politikalarda ortaya çıkan küçücük bir dalgalanmanın bütün ekonomi üzerinde hissedilmesidir.

SORU-148           Kaydi para?

CEVAP-148         Bankalar tarafından kredi          işlemleri sonucu ortaya çıkan paradır.

SORU-149           İkinci en iyi teoremi?

CEVAP-149         Sosyal ve özel fiyat farkını         sıfır yapan politikalar birinci en         iyidir. Fakat, bunun gerçekleşmediği

durumlarda, mevcut seçenekler arasında bu farkı en düşük yapanlarda İkinci en iyi politikaları oluşturmaktadır.

SORU-150           Likidite tuzağı?

CEVAP-150         para arzını artırarak daha fazla faiz oranın düşürülemediği bireylerin paralarını cebinde tutmak istediği

maliye politikasının tam etkin olduğu durumdurpiyasa faiz oranlaımn dip seviyede olduğunda yapılan para azı genişletici politikalarının etkisiz olduğu durum

SORU-151           Hysterİsis Flipoztezİ?

CEVAP-151         Ekonomi geçici bir şokla işsizlik oranım doğal işsizlik oranından yükseltmesi durumunda şok ortadan

kalksa bile işsizlik oranının doğal işsizlik dengesine düşmemesidir.ekonomi dengedeyken meydana gelen geçici bir şokla dengeden uzaklaşması fakat şok geçmesine rağmen dengeye gelememesi

 

CEVAP-152         Politika değişikliğnn yoi açtğı rfh artışndn söz edebilmek avantajlı duruma geçenlerin kazançları,

kaybedenlerin zararlarındn büyk olmalı. Ayrıca kazançlı olanların kaybedenleri İkna edebilmeleri, zarar görenlerin ise kazançlı duruma gelenleri böyle bir değişim olmamsı için İkna edememleri gerekr.

SORU-153 Muhafaza fiyatı?

CEVAP-153         satıcının mali satmaya razı olduğu en düşük fiyat kısa dönemde satıcı kendi malına fiyat belirlemesidir

SORU-154           Bolluk paradoksu?

CEVAP-154         Tarımda ürünün bol olduğu yıllarda tarımcıların geliri, normal ürün alınan yıldan düşük olur. Tanmsal

ürünlerin talebi esnek değildir. Ürün bol olursa fiyatlar düşer fakat tüketiciler fazla tüketemezler. Ürün az olursa fiyat yükselir talep kısılamaz üretim artırılamaz.

SORU-155           Yoksullaştıran büyüme?

CEVAP-X55         ticaret haddindeki bozolma nedeniyle uğranılan refah kayıpları üretim genişlemesinin sağladığı refah

artısından daha yüksek olması durumu yani büyümeye karşı ülke yoksuîlaşmıstır.

SORU-156           Yapısal İşsizlik?

CEVAP-156         ekonominin konjoktürel yapısı ve teknolojik değişmelerinden kaynaklanan işsizlik türü.

SORU-157           Friksiyonel işsizlik?

CEVAP-157         yeni mezunların veya işlerini bırakıp yeni iş arayanların işsiz olarakyer aldığı işsizlik türü

SORU-158           Fisher etkisi?

CEVAP-158         beklenen enflasyonda meydana gelecek bir birimlik değişme aynı miktar ve yönde nominal faiz oranını

değiştirecektir sebebi reel faiz = nominal faiz – beklenen enflasyon oranı

SORU-159

Borç servis oranı?

CEVAP-159 cari yılda ödenilecek dış borç ana para ve faiz ödemelerinin toplamının ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın düşük olması gerekir

SORU-160

CEVAP-160

azalması!

SORU-161

CEVAP-161

vermesi

Dışlama etkisi?

kamu harcamaların faiz oranlarının yükselmesine neden olmasıyla özel kesim yatırım harcamalarının Anons etkisi?

Merkez bankasının reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piyasalara

SORU-162           leontief üretim fonksiyonu?

CEVAP-162         üretim faktöerlerî arasında sabit bir noktada tercih yapılarak üretim yapılır ikame yoktur sermaye ve

SORU-163

CEVAP-163

alması

SORU-164

emek arasında ikamenin hiç olmadığı veya sabit oranda olduğu

Oyun teorisi?

oligopolistik piyasalarda firmalarn karar alırken diğer firmanin nasıl davranacağını hesaba katarak karar Lerner endeksi?

CEVAP-164 piyasada monopolcünün gücünü ya da tam rekabetin yaygınlığını ölçmek için kullanılan formüldür, mark­up oranı olarak da bilinir. 0 ile 1 arasında değer alır, sıfır tam rekabet, bir İse monopol’ün tam hakim olduğu anlamına: gelir.

CEVAP-165         en az bir kişinin refahını azaltmadan diğer kişinin refahinda artış sağlanamadığı durum

SORU-166          Züppe etkisi?

CEVAP-166         tüketimi artan mala olan talebin azalması

SORU-167          Negatif faiz?

CEVAP-167         enflasyonist ortamda faiz oranının enflasyon oranindan düşük olması, borçludan alacaklıya                   gelir transferi

olması gerekirken tam tersi olur.

SORU-168          Monopol gücü?

CEVAP-168                        firmanın fiyat yapıcı konumdaolmasıdır monopolcünün gücü lerner endeksi ile ölçülür

SORU-169               Kaldor kriteri?

CEVAP-169         yeni bir politika uygulanması sonucu kazanacak olanların kazançları ile kaybedenlerin zararlarını

karşılaştırılır.eger kazançlar kaybedenlerin zararından fazlaysa toplumda sosyal refah artışı vardır.

SORIM70            Gösteriş etkisi?

CEVAP-17Q        bir malın tüketimi   artıkça o mala olan talebin           artması..                                      „

SORU-171          Farksızlık eğrisi?

CEVAP-171         tüketiciye aynı tatmini sagalyn farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri

SORU-172          İhtiyaç?

CEVAP-172         karşılandığında zaman mutluluk ve haz veren karşılanmadığı zamn ise tam tersi hissedilenn duyügular

SORU-173          Giffen paradoksu?

CEVAP-173         bir malın fiyatının arttığında talebinin de artması ile ortaya çıkan çelişik durumdur.

SORU-174          Dışsallık?

CEVAP-174                          dissallik, bireylerin ve/veya kurumlarin karakteristik özelliklerinin veya davranislarinîn;  baskalarinin

ekonomik seçimlerinin sonuclarini {cikarlarini, faydalarini) etkilemesiyle oluşan durumlarda soz konusudur.

SORU-175          Eş ürün eğrisi?

CEVAP-175         Aynı miktar çıktı üreten alternatif girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.değişik girdi miktarları ile elde

edilebilecek aynı ürün miktarını gösteren eğriye denir.

SORU-176          Diferansiyel rant?

CEVAP-176         toprakların nitelik farklılığı sonucu meydana çıkan ranttır

SORU-177          Kıtlık Rantı?

CEVAP-177         toprak arzının veya herhangi bir mal veya hizmet arzının kısa sürede artırılamamasından              dolayı elde

edilen ranttır. Kıt olankaynakların mülkiyetne sahip olnların bu kaynaklara sahip olmaktan dolayı elde ettikleri ranttır. Örn, diğer topraklara kıyasla verimli olan bir toprak, sahibine rant sağlr.

SORU-178          Dirsekli talep eğrisi?

CEVAP-178         sweezy olîgopol modelidir bu modele göre rekip firmalar fiyat düşüşlerini takip ederler fakat                      fiyat

artışlarını takip etmezler

SORU-179          Engel eğrisi?

CEVAP-179         fiyatlar ve tercihler sabitken tükticinn geliri ile alabliceği mal bilşimini yansıtır

SORU-180 cobweb teoremi?

CEVAP-180         üreticilerin ürünlerini üretirken bir önceki yılın fiyatlarını dikkate almaları ve bu nedenle meydana gelen

dalgalanmalara denir

SORU-181           değer paradoksu?

CEVAP-181         malın bir kullanım değeri birde değişim değeri vardır malın fiyatına belirleyen marjinal faydasıdır, elmas

su örneğinde su doğada cok fazladır elmasa göre ve bunun için marjinal faydası düşüktür bu nedenle fiyatıda düşüktür elmasa göre

SORU-182           Coase teoremi?

CEVAP-182         dışsallıkların çözümü ile İlgili teoridıssallkların ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermek için devletn

müdahalesine gerek yoktr. taraflar aralarında anlaşarak dıssalığın etkilerini gidereblir.

SORU-183           Stagflasyon? Resesyon? Stag deflasyon?

CEVAP-183         ekonomik büyüme oranında azalma stagnasyon iki yada dada fazla çeyrek dönem bu                    durum devam

ederse resesyon bu durum uzarsa depresyon enflasyon artı durgunlug stagflasyon sebebi maliyet enflasyonudur.Stag deflasyon ise ekonominin hem küçülmesi hem de fgd.nin gerilemesidir.

SORU-184           Enflasyon? Dezenfiasyoh? Deflasyon? Reflasyon? kısa kısa bişiler söyleyebilir miyiz?

CEVAP-184         fiyatlar genel seviyesindeki sürekİİ artış enflasyon enflasyon oranında meydana gelen                    artıştadi azalma

dezeflasyon fiyatlar genel seviyesi sürekli düşmesi deflasyon reflasyon ise enflasyona neden olmadan talep hacminin genişlemesi

SORU-185           mundel fleming modeli

CEVAP-185         hicks- hansen modeli olarakda bilimen ıs-lm modeli kapalı ekonomi için geçerli model, bu model ise dışa

açık ekonomiler İçin geçerli diğer adı ıs-lm-bp modeli bp ödemeler dengesi anlamına geliyor bp yatay ise sermaye tam hareketli dikey ise tam hareketsi anlamına geliyor

SORU-186           Rassal Yürüyüş Teorisi?

CEVAP-186 Rastlantısal Yürüyüş Kuramı, fiyat değişikliklerinin “seri olarak bağımsız” olduğunu ve fiyatın tarihinin gelecekteki fiyatın yönü İçin güvenilir bir gösterge olmadığını savunur. Diğer bir deyişle, fiyat hareketi rastlantısaldır ve önceden tahmini yapılamaz

SORU-187           fakirleştiren büyüme tezini açıkiaynz

CEVAP-187         Bir ülke şiddetli bir dış ticaret politika uygulayarak mevcut dış ticaret haddini ve tatmin düzeyini

terketmeyi tercih etmiş ve yeni oluşan dengede eski dengeye göre daha çok üretim yapabilmesine rağmen daha az düzeyde bir tatmin düzeyi yakalamıştır. Dolayısıyla dış ticaret haddindeki artış üretimi arttırmasına rağmen belli bir ölçüde refah kaybına neden olmuştur.Örneğin bir dönem tarım ürünlerinin beklenenden fazla üretilmesi ve ortaya çıkan bolluk nedeniyle fiyatların düşmesi tarım kesimi üreticisinin gelir kaybı yaşamasına neden olur. Sonuç olarak bu durumda fazla üretim düşük gelire neden olarak üreticiyi fakirleştirebilir…

SORU-188           Bilanço makyajı?

CEVAP-188         şirketin kötü giden durumunu tecrübesiz gözlerden       gizlemek için muhasebe hesaplarıyla               oynama cinliğ

SORU-189           duopol?

CEVAP-189         birbirine etki edecek kadar az sayıda satıcı cok sayıda alıcının olduğu piyasadr.

SORU-190           taban ve tavan fiyat uygulamaları?

CEVAP-190         taban fiyat hükümetin üreticiyi korumak amacıyla koyduğu     minimum fiyat    tavan fşyat ise tüketiciyi

korumak amacıyla geitrilmiş maksimum fiyat

 

CEVAP-191 mal ve hizmet piyasasında meydana gelen faiz oranı.Bir ekonomiyi enflasyona yol açmayacak sekide dengede tutabiln faiz oranı.

SORU-192

Wicksellin faiz teorisi?

CEVAP-192 doğal faiz sermaye tarafından piyasa faizi ise ticari bankalar tarafından belirlenir bankalar doga! faizin farkında olmadıkları ıcm doğal faiz artınca yatırımların arttığını farketmeyecekler doğal ffaızın altındaki orandan kredi verecekler bu aradaki fark wickselle gore enflasyon nedenidir

SORU-193           kredi plafonu?

CEVAP-193         Merkez bankasının herbir          ticari bankanın verebileceği kredi        miktarına bir üst sınır yani tavan koymasıdır.

SORU-194           disponibilite oranı?

CEVAP-194         bankaların kolayca paraya         çevrilebilir değerlerin tahahüd oranı

SORU-195           sarı sendikacılık?

CEVAP-195 Emeğini satarak geçinen işçilerin İşverene karşı haklarını korumak, işçiler lehine etkin faaliyetlerde bu-lunmak amacıyla kurulan, fakat tam tersi bir işlev görerek, el altından işverenle işbirliği yapıp işçiler aleyhine faaliyettte bu-lunulan sendikacılık türü.

SORU-196 nominal çıpa?’                                              ‘

CEVAP-196         kur, para arzı yada ücretlerden birinin sabit tutulmasıyla enflansyon oranının düşürülmeye                    çalışılması

SORU-197           selektîf kredi kontrolü?

CEVAP-197         kredilerin hangi sektörlere yönlendirileceğine merkez bankasının önceden karar vermesi

SORU-198           getiri eğrisi?

CEVAP-198         menkul kıymetin getisi İle vadesi dolana kadar geçen dönem arasındaki ilşkinin grfiksei gösterimi

SORU-199           2.en iyi teoremi?

CEVAP-199         piyasanın devlet müdahalesiyle dengeye gelmesi

SORU-200           taylorizm?

CEVAP-200 Bir işin bölümlere ayrıştırılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşması.* Belirli bir işten bir işçinin sorumlu tutulması* Bir işi düşünme, tasarım, uygulama ve denetleme aşamalarının ayrı kişiler ya da üniteler tarafından yapılması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.* Personelin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitiminin sağlanması.* Organizasyonda hiyerarşik bir yapı oluşturulması.* İşe uygun personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi.

SORU-201

bebek endüstriler tezi?

CEVAP-201         bebek endüstri tezi hangi endüstri alanının            ihracat potansiyeli varsa o endüstrinin desteklenmesi

demek.gelişmekte olan ülkelerin dışında ticaretle rekabet edebilecek duruma gelinceye kadar ithalata kota uygulanması ve ihracatın desteklenmesi almanyannn l.düya savasından önce henüz gelişmemiş end geliştirmek için dış ticarette kendii koruyucu gümrük pol izlemesini anlatan terim

SORU-2Ü2          önemsiz olmanın önemi?

CEVAP-202         Küçük bir ülke, büyük bir ülke ile dış ticaret            ilişkisine giriştiğinde, büyük ülkenin iç maliyet oranından veya

ona yakın bir fiyattan malını ihraç eder. İthalatını ise büyük ülkenin düşük fiyatlarından gerçekleştirir. Bu durumda dış ticaret kazançlarının büyük bölümü küçük ülkeye gider. Bu duruma küçük ülke avantajı veya “önemsiz olmanın önemi” adı verilir….

CEVAP-203         kısa dönemde talep kısıcı politikalarla, uzun dönemde İse arz arttırıcı politikalar İzlenerek mücadele

edilir.

SORU-204           utılon?

CEVAP-204         fayda ölçü birimi kardinaller savnr

SORU-205           kelebek etkisi

CEVAP-205         girdideki küçük bir değişkenin beklenmedik sekiîdebüyük değişmelere neden olması demişti arkadaş

örnek 2008 yılında alaskada balıkçılık yapan adamın aldığı mortgage kredisini ödeyemesi sonucu küresel krize dönüşen süreç

SORU-206           opsiyon?

CEVAP-206         alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmalarda tanınan müddet.belli menkul kıymetin önceden belirlenen

vade ve fiyattan alınıp satılması

SORU-207           Deflator nedir?

CEVAP-207         belli bir yıl baz alındığında, reel gsmh ile nominal gsmh’nın birbirine yüzde olarak oranı, nominal

değerlerin,reel değerlere çevrilmesi İçin kullanılan bir fiyat endeksidir, formül olarak (nominal / reel )xlQ0 yada (cari fiyatlarla gsyih/ sabit fiyatlarla gsyih)xl00

SORU-208           ilk keyneslerle çağdaş keynesyenler arasında hangi temel mesele üzernde görüş ayrılığı vardır?

CEVAP-208         1-basit keynesyen model aktif para politikasının her şartta geçersi oldğunu savunurken, çğdaş keynesyen

ekol, maliye politikası kadar olmasa da para politiksmın uyguanabilîr safhalarını kabul etmiştir.

SORU-209           fizyokratlar, klasikler ve moneteristlerin vergi çıkmazı oarak adlandırılan farklı tutumlarına açıklık

getirinz?

CEVAP-209         2-fizyokratİar tarım ürünleri üzerinden vergi alınmasını savunurken klasik ekol,gelir dağılımını bozmayan

emek merkezli dolaylı vergiyi savunmş,monaterîstler ise verginin gelir üzerinden(dolaysız) alınmasını savunarak benzer ekoller arasında vergi çıkmazına yol açmışlardır.

SORU-210           robert thoma malthusun kasik ekole ters düşen sapmalarından bahsedinz?

CEVAP-210         malthus, say yasasını ve tasarruf=yatırım özdeşliğini red ederek bir nevi klasik ekolün yıllardır süre geen

eksikliklerini ekolün içinden eleştrmiş ve kabul etmemiştir.bu iki tutum keynesen ekol tarafından aynen kabul edilmiştir.

SORU-211money illision” isimli kitabıyla parasal aldanma meseiesne genişilik kazandran iktisatçı?
CEVAP-211maney iilİsîon= irveng fisher
SORU-212poitik iktisdın ve vergilendrmenin temelleri11 başlıklı kitap hangi iktisatçıya aittir?
CEVAP-212“politik iktisadın ve vergîlendirmenn temelleri1– david ricardo(1772-1823)
SORU-213tüfe ve deflator farkı?
CEVAP-213TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet

 

grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir.

SORU-214           Stagflasyon

CEVAP-214         Stagflasyon, ekonomik durgunluk           île enflasyonun aynı anda yaşandığı makroekonomîk duruma verilen

addır. Bu durumda ekonomideki İşsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir.

SORU-215           ülkemizde uygulanmkta olan para           politikası araçları nelerdir?

CEVAP-215         api,zorunlu karşılık oranı ve reeskont kredileri ayrıca para arzının                            ayarlanması

SORU-216           tüketici ve üretici rantı

CEVAP-216 tüketici rantı: bir tüketicinin satın alacağı malı almaya razı olduğu fiyat ile aldığı fiyat arasındaki farktır.üreticî rantı: bir üreticinin bir malı satmaya razı olduğu fiyat île sattığı fiyat arasındaki farktır…

SORU-217           cobweb

CEVAP-217 tarım piyasasındaki üreticilerin üretecekleri ürünleri belirlemede bir önceki yılın fiyatlarını ölçüt alırlar ^böylelikle bu piyasadaki fiyat dalgalanmaları ortaya çıkaran yaklaşımdır…

SORU-218           Future ve forwat farkı nedir?

CEVAP-218         Future birincil piyasalarda işlem görürken            , forwat ikincil   piyasalarda .

SORU-219           Parasal ölçek ekonomileri?

CEVAP-219         Firmanın işletme büyüklüğü arttıkça çok büyük miktarlarda girdi satın alınması sonucu düşük fiyat

ödemesi sonucu ortaya çıkar.hammaddelerden sağlanan iskontolar,geniş ölçekli reklamda                    indirim,finansmanda düşük

maliyet,düşük maaş ve ücretler parasal ölçek ekonmikeri kapsamında ele alınabilir.

SORU-220           İkame esnekliği?

CEVAP-220. sermaye emek oranının marjinal teknik ikame haddine oranıdır                                                                   ‘

SORU-221           Genişleme yolu eğrisi ?

CEVAP-221         genişleme yolu eğrisi,girdilerin          fiyatı veri     iken, farklı maliyet olanaklarına göre her alternatif çıktı

düzeyindeki optimal girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.

SORU-222           Marjinal teknik İkame oranı?

CEVAP-222         aynı üretim düzeyinde kalmak kaydıyla eş ürün eğrisi üzerindeki bir noktadan diğerine geçilirken

girdilerden birinin miktarı artırılırken diğerinden kaç birim azaltılması gerektiğini gösteren                    oran.

SORU-223 Eş ürün eğrisi tanımı ve özellikleri?

CEVAP-223 aynı çıktı birimi sağlamak için kullanılan değişken girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.negatif eğimlidirler birbirini kesmezler azalan marjinal İkame söz konusudur

SORU-224           Zarf eğrisi?

CEVAP-224         uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir uzun dönemde eğrinin aşağı kayan kısmı artan verimleri, min

kısmi optimum noktayı, yukarı kayan kısmı İse azalan verimleri artan maliyetleri gösterir                                                               ‘  ^                *

SORU-225           Azalan verimler yasası tanımı ve temel varsayımları?

CEVAP-225         Diğer üretim faktörleri sacitlem üretimde kullanılan girdilerden yalnızca                biri      artırıldığında toplam

üretimin nasıl değişeceğini açıklayan kanundur.kısa dönemde geçerlidir.-teknoloji sabittir ve teknolojik ilerleme söz konusu değildir.-üretim fonksiyonu sabittir.-üretimde kullanılan değişken girdinin tüm birimleri özdeştir.

SORU-226           Kapsam ekonomileri

CEVAP-226         birbiriyle bağlantılı birden fazla ürünün tek bir firma ya da fabrika tarafından üretilmesi sonucu

maliyetlerin düşmesi durumunu ifade eder.örneğin piliç eti ve yumurtanın aynı firma tarafından üretilmesi.

SORU-227           Yığın ekonomiler

CEVAP-227         ekonomik faaliyetlerin belli coğrafi bölgelerde yoğunlaşması sonucu maliyetlerin azalmasına verilen

addır.

 

CEVAP-228         üretim kapasitesinde meydana gelen artış nedeniyle birim üretim maliyetinde azalmalar şeklinde ortaya

çıkan istifadeler veya tasarrufiardır.bir firma ya da fabrikanın ölçeğinin değişmesi ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.bu nedenle ölçek ekonomileri de ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.                                                                                                          ,

SORU-229           Rawls’çı gelir dağılımı ?

CEVAP-229         bir toplumda en kötü durumda olan bireyler üzerinde odaklaşmakta ve en kötünün durumunu en izinin

durumuna getirinceye kadar gelir dahiline adeletin sağlanamayacağını iddia etmektedir.bu nedenle de en kötünün refahını en iyinin konumuna getirinceye değin,en iyiden en kötüye doğru gelir aktarımında bulunulması gerektiğini savunur.

SORU-230           Benthamcı sosyal refah yaklaşımı (faydacı ahlak yaklaşımı) ?

CEVAP-230         sosyal refah,toplumdaki farklı bireyse If ay daların toplamına eşittir o halde sosyal refahın maksimize

edilmesi ancak bireysel faydaların toplamının maksimize edilmesi ile mümkün olacaktır.etkinlik-eşitlik değiş tokuşunda etkinlik mutlaka eşitliğe tercih edilmediiir.

SORU-231           Vergileme ekonomisi

CEVAP-231         vergilerin ekonomik ve sosyock etkilerini ele alır ve vergi sisteminin ekonmik büyüme ve

kalkınma,makroekonomik istikrar,gelir dağılımı,tüketim,tasarruf,yatırımlar gibi değişkenleri nasıl etkilediğini İnceler.

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-MALİYE- SORU-lTam mükellef dar mükeiief ayrımı nasıl yapılır?

CEVAP-1              Gelir Vergisinde Tam MükellefiyetrTürkİye’de yerleşmiş olanlar; (Türkiye’de yerleşmekten kasıt,

ikametgahın Türkiye’de olması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturulmasıdır.) Geçici ayrılmalar Türkiye’ de oturma süresini kesmez. Gelir Vergisinde Dar Mükellefîyet:Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler.

SORU-2Verginin tebliğ yöntemleri?

CEVAP-2              1-adreste tebligat ajpostayla tebliğ b)memur vasıtasıyla tebliğ 2-dairede tebligat 3-ilanen tebligat

SORU-3Vergi borcunu sona erdiren nedenler?

CEVAP-3              ödeme,zamanaşımı,takas,terkin,hata düze İtme,yargı kararlan,uzlaşma vb.

SORU-4Vergi Cezasını Sona Erdiren Nedenler CEVAP-4                              ölüm,ceza indirimi,af

SORU-Sötv kdv farkı nedir

CEVAP-5              ötv maliyete eklenir kdv eklenmez yansıtılır

SORU-6Geçicî vergiyi anlatınız.

CEVAP-6              Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme

döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.gerçek kişilerde %15 oranı,kurumlarda %20 oranı uygulanır.

SORU-7ATFEDİLEN GELİR kavramıı nedir?

CEVAP-7              servet sahibinin kendi mallarını yine kendisinin kullanması neticesinde elde edilen faydaya denir.öz

Tüketim olarak da bilinİr.Kişinin kendi evini kullanması veya oğluna oturması için vermesi vb.

CEVAP-8             konulan vergiden dolayı maiın-hakkın değerinin azalması vergi amortismanı,mala-hakka konulan verginin

kaldırılması nedeniyle hakkın piyasadaki değerinin artması vergi kapitalizasyonu bir ev düşün değeri 150bin lira, üzerine vergi koydu devlet senin ev 13Gbin den fazla etmiyorsa amortisman… ancak vergi ile 170 bin liraya alıcı buluyorsan kapitilazasyon..

SORU-9verginin kanuniliğini açıkla

CEVAP-9             vergiler kanunla konur ve kaldırılır.buna            yasama organı yetkilidir.

SORU-10             vergi maliyeti bütçede gösterilir mi

CEVAP-10

SORU-11             vergi erozyonu?

CEVAP-11           vergi harcaması vergiden kaçınma vergi            kaçakçılığı ve enflasyon        gibi nedenlerden dolayı vergi gelirlerinde

meydana gelen azalmayı ifade eder

SORU-12             vergi kaması?

CEVAP-12           vergiler nedeniyle sosyal refahta meydana gelen azalmayı ifade eder üretici ve tüketici rantlarındaki

azalma yani fayda kaybı

SORU-13 vergi takozu? ‘                                                                 ’*                        ’

CEVAP-13           vergilerin işveren üzerinde meydana getirdiği etkidir

SORU-14             vergi çengeli?

CEVAP-14 artan oranlı vergi tarifesi uygulandığında müklellefin geliri arttığı zaman daha yüksek orandaki vergi diliminden vergilendirilmesi

SORU-15             katılma payı-şerefiye?

CEVAP-15 bayırndırlk hizmetleri sonucu değeri artan gayrimenkulerden şerefiye alınır., katılma payı İse yol su dolgazgibi hizmetler sonucu ortaya çıkan maîiyetelre katılmadır develt bunun için para alır galiba bu

SORU-16             devletleştirme kamulaştırma arasındaki farklar neler

CEVAP-16 devletleştirmede özel bir şirket develete ait oluyor., kamulaştırmda ise özel bi taşınmaza devlete ait oluyor.. birinde şirket birinde taşınmaz var biri idari işlem ile biri yasa ile olur önemli fark

SORU-17 verginin kesinleşmesi ne demek                                                              :*'<■’*                               t

CEVAP-17 vergi ile ilgili olağan kanun yollarının tüketilmesi sonucu verginin ödnecek aşamaya gelmesinii ifade eder.

SORU-18             Verginin amortismanı?

CEVAP-18           bi mal veya varlık üzerine konulan vergi yzunden malın değerinin azalmasıdrr

SORU-19             Verginin kapitilazasyonu?

CEVAP-19 bi mal üzerideki vergi oranının düşürülmesi veya verginin kaldırılması soncu o varlığın değerinin armasıdır

SORU-20             fonksiyonel maliye polt ve telafi edici maliye polt. kısaca              tanımlayın

CEVAP-20           fonksiyonelde mp’nin amacı tam istihdamı sağlamak; telafi edicide ise ekonomik istikrarı sağlamak

telafi edicide devlet özel sektörün zayıf olduğu yatırımları yapar, o eksikliği telafi eder yani.

SORU-21             Vergi grevi?

CEVAP-21 Vergiye karşı kişiseli bir reaksiyonun ifadesîdir.vergi yükünün hafifletiimesine yönelik ortaya çıkan tepkilerdir.redd kaldırılması,grev hafifletilmesi

 

CEVAP-22 Uluslararası şirketlerin karlarını, borç ve alacaklarının transferini geçiktirerek, karlarını, vergi oranı düşük olan ülkede göstererek vergi hasılatını düşürmesidir.

SORU-23             sıkışıklık trajedesi

CEVAP-23            klüp mal ve yarı kamusal malı          kullanan tüketici    sayısı  arttıkça tüketicilerin  elde   ettiği verimin     azalmasıdır

SORU-24             vergi matrahi tespit yöntemleri neler

CEVAP-24            Beyan usulü karine ve dış gösterge usulü götürü usul İdarece takdr usulü basit usul

SORU-25             tanzi etkisi nedir

CEVAP-25            gelir vergilerinde tahsilatın vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıl değil de bir sonraki yıl yapılması ve

enflasyon etkisi nedeniyle vergi gelirinin düşmesidİr.Enflasyonun, verginin reel değerini azaltıcı etkisini inceler. BUrada 2 etmen vardır.l- Enflasyon oranı.2- Vergini tahakkuku ile tahsili arasındaki sürenin uzunluğu.Bunu engellemek için;l- Verginin tevkifat yoluyla alınmalıu2- Geçici vergi uygulanmaiıS-Yeniden değerleme uygulaması yapılmalı

SORU-26             Özel bütçe?

CEVAP-26            Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı        veya   ilgili olarak    belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir

tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli {!!) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.

SORU-27             Sıfır tabanlı bütçe teorisi?

CEVAP-27            her bütçe sonuçlarının kendi dönemi içerisinde değerlendirilmesi geçmiş bütçe uygulamlarından ya hiç

yada çok az faydalanılması kamu kurumlannın tüm faaliyet ve hizmetlerini daha önce hiç yapılmıyormuş ve yeni yapılacak hizmetlermş gibi düşünerek ona göre Ödenek ayrılmasını amaçlar

SORU-28             Devri bütçe teorisi?

CEVAP-28            7 ile 10 yıllk arasındaki bir denklği        esas     alır, yıl içinde acık yada fazla           verilmesi önemli değildir, önemli

olan konjonktür devresi sonundaki denkliktir.genişleme dönemlerinde verilan fon fazlalarının daralma dönemlerinde kullanılması gerektiğini ifade eder

SORU-29             Kesin hesap?

CEVAP-29            maliye bakanlığı tarafından hazırlanan gerçeklşmîş olan gelir ve giderlerin gereçeleriyle birlikte tbmm                     ye

sunulmasıdır..tbmm denetimine imkan veren bir yotdur.bir örneği sayıştaya verilir ve sayıştay 75 gün içinde uygunluk bildiriminde bulunur, keısn hesabın kabul edilmesi ile tmbb nın bütçe üzerindeki denetimi sağlanmış olacak artık bütçe sağlıklı bir şekilde uygulanabilir

SORU-30             Telafi edici bütçe teorisi?

CEVAP-30            bütçe açıklarını bir araç olarak    kullanır         ekonomik denkliğe önem   verir

SORU-31             kayıtlı sermayenin tanımı

CEVAP-31            Kayıtlı sermaye sistemi; halka açık anonim ortaklıklarda esas sözleşme ile belirlenmiş ve ticaret siciline

tescil edilmiş a2ami bir miktara kadar, bazı formalitelere gerek kalmaksızın sermaye artırılabilmesine imkan sağlayan bir sistemdir.

SORU-32             Bütçe kapatma usulleri?

CEVAP-32            jestiyon ve egzersiz usulleri türkiyede jestiyon usulu kullanıyor.jestiyon usulünde yapılan kamu

harcamaları hangi döneme ait olursa olsun İlgili yıla gelir ve gider yazılır fakat egzersiz usulunde yapılan harcamalar ve gelirler hangi bütçe dönemine ait ise o döneme gelir ve gider yazılır

SORU-33             mali saydamlık

CEVAP-33

her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kulianılmaısnda kamunun zamanında bilgilendirilmesi

 

CEVAP-34           Devletin topladığı vergi kadar kamu harcaması             yapması sonucunda toplam talebin bütçe miktarı kadar

artmasına denir ve her zaman l’e eşittir.

SORU-35             Bütçe emaneti?

CEVAP-35 Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır.Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeye emanet hesaplarındaki tutarl bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.

SORU-36             Bütçe?

CEVAP-36           Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve

usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge

SORU-37             Bütçe ilkeleri?

CEVAP-37           genellik ilkesi teklik İlkesi açıklık ilkesi doğruluk            ilkesi samimmiyet ilkesi önceden    İzin     alma İlkesi alenilik

ilkesi

SORU-38             Konversiyon?

CEVAP-38           devletin yüksek faizli tahvillerini düşük faizli tahvillerle değiştirmesi anriâc borç yükünü ‘                              ~     ‘

azaltmak.ekonominin iyi gitmesihalinde devlet borçlarının faiz şartlarında yapılan İyileşmedir

SORU-39             Konsolidasyon?

CEVAP-39           devletin kısa vadeli borçlarını uzun vadeli borçlar haline getirmedir amaç enflasyonla mücedele

SORU-40             Fonksiyonel maliye politikası?

CEVAP-40 bu politikaya göre devletin temel amacı kamu harcamalrını kullanarak ekonomide tam istihdamı sağlamaktır devlet enflasyon dönmelerinde vergileri kullanmalı daralma genişleme dönemleirne görede kamu harcamaları yoluyla ekonomide yer alıp gerektiğinde müdahale etmelidir

SORU-41             Formül esnekliği?

CEVAP-41           mali stabilizatörlerin eksikliklerini gidermek amacıyla ekonominin dengeden uzaklaştığı dönemlerde

uygulanacak önlemlerin önceden belli kurallara bağlanması ve yaslarla belirlenmesidir

SORU-42             vergi borcunu sona erdirmede uzlaşma nasıl yapılır. Başvuru süresi nedir

CEVAP-42           tarhiyat öncesi ikmalen resen idarece taktir, vergi ziya için başvurulurken tarhiyat sonrası                      sadece vergi

ziya için başvurulur uzlaşma talebinde bulunan indirim İsteyemez başka yola başvuramaz eğer tarhiyat sonrası uzlaşılamadıysa ve dava açmaya 15 günden az bir süre kaldıysa 15 günden az olmamak üzere ek süre verilir

SORU-43             Parafiskal gelir?

CEVAP-43           belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve mesleki kuruluşlar tarafında

bu amaçları gerçekleştirmek için üyelerinden topladıkları gelirdir.

SORU-44             Telafi edici malîye politikası?

CEVAP-44           ekonomi eksik İstihdamda İken bütçe açığı vererek ekonominin tam istihdama geldikten sonra denk

bütçe politika uygulanmasını öneren teori beveridge Önermiş.keynesyen tarafından ortaya atılmıştır efektif talep seviyesinin yetersiz olduğu durumlarda devletin kamu harcamaları yolunyla müdahale etmesi

SORU-45             2012 bütçe rakamları

CEVAP-45           2012 bütçe giderlerinin 350.9 milyar lira, gelirlerin yüzde 13.4 artırılarak 329.8 milyar lira                    olması

bekleniyor. Vergi gelirleri yüzde 11.4 artış ile 277.7 milyar lira olacak. Faiz dışı fazla / milli gelir oranı yüzde 2 olacak.

CEVAP-46 kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen İş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak; görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek; inceleme(vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-maii analiz yapmak; amiri tarafından verilen diğer, görevleri yapmak

SORU-47             gecikme zammı gecikme faizi oranlan?

CEVAP-47           gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır…. İkisi de 1.40

SORU-48             Vergi yükü?

CEVAP-48           vergi olarak devlete aktarılan miktarın matraha oranına denir.

SORU-49             Verginin reddi?

CEVAP-49           Vergiye karşı toplumsal bir reaksiyonun ifadesidir.uygulamadan kaldırılmasına yönelik ortaya çıkan

tepkilerdir.

SORU-50             Verginin gelir etkisi?

CEVAP-50           Artan vergiler nedeniyle harcanabilir geliri azalan mükellefin eski gelir düzeyini korumak için daha çok

çalışmayı tercih etmesidir.

SORU-51             Vergi gayreti?

CEVAP-51           vergi gelirinin gsmh ye oranı gsmh vergileme sınırının son haddidir.

SORU-52             Verginin ikame etkisi?

CEVAP-52           kişinin artan vergi oranı karşılığında çalışmak istememesi

SORU-53             Vergi maliyeti?

CEVAP-53           vergi toplarken ortaya çıkan harcama.,           açık ve zımni

SORU-54             Vergi harcaması?

CEVAP-54           istisna, muafiyet gibi vaz geçilen vergi geliri

SORU-55             Vergi dampingi?

CEVAP-55           Bir ülkede alınabilinecek orandaki vergiden daha düşük oranda vergi alınması.

SORU-56             Verginin konusu?

CEVAP-56           verginin üzerinden alındığı şey.gelir,servet,harcama             vb.

SORU-57             Verginin yansıması?

CEVAP-57           kişinin ödeyeceği vergiyi başkalarına aktarması, aşamaları^ ödeme, vurgu, aktarma, yerleşme

SORU-58             lobin vergisi?

CEVAP-58           spekülatif ve kısa vadeli sermaye hareketlerini soğutmak için uygulanması öngörülen vergileme

SORU-59             Safi artış kuramı?

CEVAP-59           dönem başı servet unsurunun toplamından dönem sonundaki servet unsurlarının toplamının

çıkarılmasıyla bulunan olumlu farktır

SORU-60             Malitevzin?

CEVAP-60           gelir ve fonksiyonların merkezi ve yerel  olarak bölüştürülmesi

 

vergilerin dolaylı vergi şeklinde alınması nedeniyle vergi şiddetinin hisedilmemesi

CEVAP-61

SORU-62

Sıçrama tezi?

 

 

 

CEVAP-62 wiseman..kamu harcamalarının normal dönemlerde olağan bir seyir izlerken savaş gibi olağanüstü dönemlerde ve artması ve tekrar normal döneme dönüldüğünde düşmemesi durumu

SORU-63             Kaynak kuramı?

CEVAP-63           üretim sürecine        katılan ve sürekli   gelir getiren kaynaklardan     gelir elde    edilmesidir

SORU-64             malı kural

CEVAP-64           Mali kural,kamu       harcama ve borclanmasina sinirlar konmasi,kurallara                 baglanmasi ve bunun yasalarla

cİzilmesidir.Malî kural;mali disiplin sağlayarak harcamalara, gelirlere, bütçe açığı, faiz dışı denge gibi ekonomik büyüklüklere belirli hedefler,kurallar, sınırlamalar koyarak surduruiebilinîr “malîye politikasi” koyan yasalardir…

SORU-65

Gölge fiyatı?

CEVAP-65           kamu mallarının fiyatı belirlenmediği için bu mallara eş değer malların fiyatına bakarak fiyat

belirlenmesidir

SORU-661 vergilemenin mali stnırr                                                                                                                                   .                               ,

CEVAP-66           vergilemede ulaşılabilecek en üst noktayı ifade eder.mali sınır anayasal sınır iktisadi sınır mali sınır ve

siyasi sınır olarak 4 e ayrılırVergilemenin mali sınırı, vergi oranı yada vergi çeşiti arttırıldıkça, vergi hasılatının artmadığı durumdur. Laffer eğrisiyle alakalı biraz aslında. Onda da vergi oranı arttıkça, vergi hasılatı belli bir noktaya ( max) artıyor, daha sonra azalışa geçiyodu.

SORU-67             maktu vergi

CEVAP-67           Herkesin ödediği verginin aynı olması örneğin baş vergisi

SORU-68             dekont yöntemi

CEVAP-68           öncelikle kişinin matrahına artan oranlı vergi tarifesi uygulanır               daha sonra en az geçim    seviyesi bulunup

oda vergiye tabi tutulur dada sonra ilk bulunban vergiden düşülür

SORU-69             verginin denetim yolları

CEVAP-69           yoklama,bilgi edinme inceleme ve arama

SORU-70             monetizasyon …                                                                         ,

CEVAP-70           Para basımıyla borç ödenmesi

SORU-71             Faktorîng?

CEVAP-71           müşteri (şirket) alacaklarının factor denilen gerçek ya da tüzel                bir kişi tarafından bedeli peşin ödenerek

satın alınmasıdır, mal ve hizmet satışı yapan bir ticari işletmenin vadeli alacaklarının factor denilen bir mali kuruluş tarafından alacaklıya rücu hakkı olmaksızın satın alındığı finansal hizmettir.

SORU-72

Euro dolar?

CEVAP-72           abd dışındaki banka ve diğer aracı kurumlarda açılmış dolar hesaplarına verilen                   isimdir.

SORU-73             bütçenin hazırlanması 5018?

CEVAP-73           kısaca orta vadeli programı kalkınma bakanlığı hazırlar bunun mayıs ayı sonuna                  kadar bakanlar  kurulunca

kabul edilmesi bütçeleme süreci başlar buna uygun olara maliye bakanlığı orta vadeli planı hazırlar ve ypk haziran 15 i ne kadar karara bağlar resmi gazetede yayımlar ay sonuna kadar bütçe çağrısı ve eki maliye bakanlığı yatırım programı hazırlama rehberi kalkınma bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanır temmuzayı tekliflerin hazırlandığı aydır gelir gider teklifleri maliye bakanlığına yatırım teklifleri kalkınma bakanlığına gönderilir hazırlanan bütçe tasarısı en geç 75 gün içinde tbmm genel kuruluna gönderilir 5S gün komisyonda 20 gün genel kurulda görüşülür

 

SORU-74             sayman?

CEVAP-74                            merkezi yönetim tarafından ödemelerin ya prinası için görevlendirilen maiiye memurudur

SORU-75             ecrimsil?

CEVAP-75                                kamuya ait olan yerlerin ısgal edilmesi ile alınan ücrettir ornegın kaldırımların dükkanlar tarafında ısgal

edilmesi…. Caddelerin sokakların vb…

SORU-76             telafi edici bütçe terorisi?

CEVAP-76                              önemli olan ekonomik dengedir..sir william berevidge ye ait.tam isthdam dengesi sağlanıncay kadr

devlet kontrollü bütçe açıklan verecek.bu yolla özel sektörn yetrszliğini telafi edecek ve eksk isthdamdan tam isthdama gelecek

SQRU-77             devri bütçe teorisi?

CEVAP-77            önemli olan devrese! denkliktir.bütçenin yıllık değil konjektürel dönemi                  içnde denk olması

gerekir.canlanma dönemnde verilen bütçe fazlası daralma döneminde verilen bütçe açığının kapanmasını sağlar ve böylelkle denklik sağlanır..BÜTÇE TEORİLERİ 1. KLASİK(GELENEKSEL) BÜTÇE TEORİSİ 2. DEVRİ (KÖNJONKTÜRL) BÜTÇE TEORİSİ 3. TELAFİ EDİCİ BÜTÇE TEORİSİ

SORU-78             tersine artan oranlılık?

CEVAP-78            Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek azaldığı tarifedir..

SORU-79             vergi kaçaklığı ve vergiden kaçınma arasındaki farklar?

CEVAP-79            veriden kaçınma yasaldır vergi kaçakçılığı suç vergiden            kaçınmada  vergi     doğmaz kaçakçılıkta doğmuştur

SORU-80             vergi ziyaı?

CEVAP-80 mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile İlgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder….

SORU-81             safi artış kuramı?

CEVAP-81            Safi Artış Kuramına Göre Gelir Kişinin belli bir süreç içerisinde,-dönembaşı servet değeri ile dönem sonu

servet değeri arasındaki farka bu süre içerisindeki tüketilen değerlerin eklenmesi suretiyle bulunan değer fazlalığıdır, Kısaca kişini…

SORU-82             kamu hizmetlerini görme usulleri?

CEVAP-82            emanet usülu,ruhsat usulu ,yap işlet ,yap işlet decret,müşterek emanet,iltizam

SORU-83             maliye nedir

CEVAP-83            devlet ve diğer kamu kuuluslarının kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ıcın harcama yapmalarına ve

ve bu harcamaları yerine getırıcek gelirleri elde etmelerine ilişkin olayları inceleyen sosyal bir bilimdir

SORU-84             idarenin mal edinme yetkileri?

CEVAP-84            istîmval devletleştirme kamulaştırma geçiçi işgal kamulasştırmasız el                atma

SORU-85             kamu ekonomisinde üretilen mal ve hizmetler nelerdir?

CEVAP-85            tam kamusal mal,yarı kamusal mal erdemli mallar ve kitleraracıtığıylada özel mallar.

SORU-86             terkin

CEVAP-86            tahakkuk etmiş vergi alacağının tahsilinden vazgeçilmesidir.

CEVAP-87           bir mükellefin vadesi gelmiş birvergi borcu ile devletten olan alacağı ölçüsünde vergi borcunun sona

ermesidir.

SORU-88             vergi mükellefi -sorumlusu? vergi doğuran olay

CEVAP-88           vergi sorumlusu, vergi ile ilgili maddi ve sekli yükümlülükleri yerine getirerek alacaklı vergi dairesine karsı

sorumlu olan kişidir, vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişidir, vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın yada hukuki durumun gerçekleşmesiyle devletin vergi alacağının doğmasıdır.

SORU-89             verginin kaynağı,konusu ?

CEVAP-89           verginin kaynağı vergiyi doğuran olay,konusu üzerinden alınan şeyidr

SORU-90             vergi mahsubu?

CEVAP-90           Dönem içinde ödenen verginin, dönem sonu hesaplanan vergiden düşülmesidir.

SORU-91             yatay adalet -dikey adalet?

CEVAP-91           aynı gelir grubunda yer alanların aynı orandna vergilendirilmesi,farklı gelir gruplarında bulunanların farklı

oranlardan vergilendirilmesidir

SORU-92 ■         ödeme gucune ulaşmada yararlanılan araçlar nelerdir?

CEVAP-92           en az geçim İndirimi,artan oranlılık muafiyet istisna gelir tüketim gibi

SORU-93             transfer harcaması-reel harcama?

CEVAP-93           bir mal ve hizmet ahmına yönelik olmayan yalnızca satın alma gücünü değitiren harcamalar transfer

harcamaları iken,bir mal ve hizmet alımına yönelik harcamalar reel harcamalardır.

SORU-94             vergi matrahı nedir? matrah tespit yöntemleri?

CEVAP-94           vergi borcunu hesaplamak için vergi konusunun indirgendiği teknik miktardr.                  yöntemler: beyan usulu,

karine ve dıs göstergeler usulu, götürü usul,idarece taktr usulu.matrah tespitleri İse gelir tipi, tüketim tipi ve gayrisafi hasıla tipi olarak ayrılır

SORU-95             kamu harcamalarının artış nedenleri?

CEVAP-95 gerçek ve görünrde artış nedenleri olmak üzere ikiye ayınız..görünrdeki artş nedenleri: enflasyon,bütçede safi uslden gayrisafi usule geçiş,ayni ekonnomiden nakdi ekonomiye geçiş,kamulaştrma,ülke sınırlarınn ve nüfsn büyümesi.;gerçk artş nedenleri ise: devletn görevlerinin artması,savş ve savnma harcamalarının artması,teknolojk gelişmeler gibi..

SORU-96             wagner kanunu?

CEVAP-96           kamu haramlarının sürekli arttığını söyler..hatta milli gelirden daha fazla artş gösterdiğini..

SORU-97             dişsallık nedir?

CEVAP-97           bir ekonomik birimin faaliyettnden diğer ekonomik birimlerin fayda ya da zar                 görmesi

SORU-98             tam kamusa! mal, erdemli mal?

CEVAP-98           devlet tarfndan üretilen tam kamusal mallar bölünemez,faydasndan yoksn

bırakılamaz,fiyatlandırılanamaz,pazarlanamaz: savunma,adalet,diplomasi gibi…erdemli mal devletin bazı kişilere ekonomk durumlarını düzeltmek amacıyla bedelsz ya da çok az bir bedel karşılgnda sunduğu mal ve hizmetler: yeşil kart,burs,toki gibi…

CEVAP-99            mülk ve teşebüs gelirleri cebri değil..diğerlerinin çoğu cebridir:resim,harç,parafiskal gelir,şerefiye, para

ve vergi cezaları gibi..(bu arada devletn egemniik gücüne dayanarak alınmasından anlanması gereken vergiyi cebren alması)

SORU-IOO           tarh nedir ? tarh yöntemleri

CEVAP-1Û0         mükellefçe ödenecek olan verginin          hesaplanması.ikmalen,resen ve idarece tarh yöntemi

SORU-101           vergi iadesi?

CEVAP-101         vergi kanunlarına göre adalet veya           ekonomik sosyal siyasal sebeplerden          dolayı daha önceden tahsil

edilmiş verginin tamamını yada bir kısmını iade etmesidir

SORU-102           muafiyet -istisna?

CEVAP-102 muafiyet:vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişilerin vergi dışı bırakılmasıdır, istisna : vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konuların vergi dışı bırakılmasıdır.

SORU-103           vergi tazyıkı(subjektıf vergi yuku) ?

CEVAP-103         vergi ödeyen kişinin üzerinde hissettiği psikolojk baskıdır.

SORU-104           kaçakçılık-kaçınma?

CEVAP-104         vergiden kacınma:kanunlara aykırı davranmaksızın , vergi konusuyla ilişkiye girmeyerek vergiden

kurtulmaktr. vergi kaçakçılığuvergi kanunlarına aykırı olarak vergnin ödenmemesi yada az ödenmesidir.

SORU-105           vergi bılıncı-ahlakı?

CEVAP-105         vergi bilincuyükümİüiern vergi borcunu yerine getirme isteğidir.vergi ahlakı:yükümlülern vergi borcunu

yerine getrme konusunda sahip oldukları dürüsîlk düzeyidir.

SORU-106           malı anestezi?

CEVAP-106         mali yükümlülüklerin muhatapları tarafından farkına varılmaksızın yerine getirimesi.

SORU-107           verginin yansıması ? aşamaları?

CEVAP-107         yansıma: yükümlü tarafından ödenen verginin fiyat   mekanizması       aracılığıyla kısmen           yada tamamen

3.kişilere aktarlması.ödeme vurgu aktarma yerleşme

SORU-108           verginin gelir ve ikame etkisi?

CEVAP-108         gelir etkisi: vergi artışı karsısında gelir azalan         bireylern     daha cok çalışarak eski yasam düzeylerine

ulaşmak istemeleri. İkame etkisi: vergi artısı ile geliri azalan bireyn çalışmayarak boş durmayı tercih etmesi.

SORU-109           peçeleme?

CEVAP-109         özel hukuk kurallarının ve sözleşme şekillerinin ustaca kullanılarak vergi borcunu azaltmaya veya

sıfırlamaya çalışılması

DERLENMİŞ MÜLAKATSORULARI-MUHASEBE-

SORU-lGeiirtablosu hesapları nelerdir?

CEVAP-1              gelir tablosu hesapları 600 lü hesap grubudur.örneğin yurtiçi/dışı satışlar,satış indirimleri,satılan mal

maliyeti vb.

SORU-2Yansıtma hesapları neden kullanılır?

CEVAP-2              7 a daki üretim maliyetlerini oluşturan hesaplar bilançodaki ilgili hesaplara faaliyet giderlerini oluşturan

hesaplarda gelirtablosundaki İlgili hesaplara aktarılır, üretim maliyetleri direkt işçilik direkt hammadde ve genel üretim maliyetleri. faaliyet giderleri araştırma geliştirme genel yönetim pazarlama satış dağıtım gibi.

 

SORU-3sermaye ile özsermaye arasındaki fark nedir?

CEVAP-3              öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile, borçlar arasındaki farktan ibarettir.İhtiyatlar ve kâr aynı

gösteriiseler dahi öz sermayeden sayılırlar.öz sermaye deyimi ile sermaye kavramının ifade ettiği aniamlar farklıdır. Muhasebe tekniğinde sermaye deyimi işletmeye konulan varlığı öz sermaye ise, bu varlığın belli bir tarihteki gerçek miktarını tanımlar. Bu sebeple sermaye genellikle sabit bir karakter taşıdığı halde öz sermaye değişkendir.

SORU-4Emniyet stoğu?

CEVAP-4 Stok yokluğuna düşmemek için beklenen ihtiyaçtan fazla olarak tutulan stoktur. Bu tür stoklar iki sipariş arasındaki ortalama talebi karşılamak amacıyla bulundurulur. Bu stoklar üretimin ve satışların aksamamasını sağlayarak maliyet tasarrufuna ve kâr artışına yol açarlar.                                                                                                                                                                                                *

SORU-5Stok devir hızı?

CEVAP-5              ticari mal maliyetinin ortalama stoğa(dönem başı stok ve dönem sonu stok ortalaması) bölünmesiyle

elde edilir.dönem dediği hesaplanmak istenilen donemdİr.laylık,3 aylık,Saylık vb.

SORU-6Dönem sonu işlemleri?

CEVAP-6              geçici mizan, envanter işlemleri, kesin mizan , mali tabloların düzenlenmesi, kapanış kaydı

SORU-7 reeskont ayırma nedir? –                                                                                                                                  ‘                                        \     •

CEVAP-7              Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek

değerlerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemidir fakat spk kapsamındaki işletmeler senetsiz alaca ve borçlar içinde reeskont işlemi yapıyor

SORU-8 Değerleme?

CEVAP-8              para dışındaki İktisadi kaynakların para olarak beiirlenmesi(arsa,demirbaş,makine teçhizat

vs..)değerlemede amaç vergi matrahının tespitine yönelik olark İKTİSADİ KIYMET BEDELİNİN tespit edilmesidlr.yani işletme varlıkları alack ve borçlarının gerçk değerinin tespit edilmesi ve kayıtlara yansıtılmasıdır..

SORU-9 Reeskont?

CEVAP-9              senete bağlı borç ve alacaklarda uygulanır, değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değeri.

SORU-IO              Sermaye yedekleri?

CEVAP-10            hissse senedi İhraç primi,hisse senedi iptal karı,mdv yeniden değerleme,iştiraklaer yeniden

değerleme,maliyet artış fonu,diğer sermaye yedekleri

SORU-11             Nazım hesaplar?

CEVAP-11            işletmenin sahip olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır.tam

açıklama ilkesi gereği kullanılır.

SORU-12             Kar yedekleri?

CEVAP-12            olağanüstü yedekle yasal yedekler statü yedekleri diğer kar yedekleri özel fonlar

SORU-13             FÎFO?

CEVAP-13            stok değerleme işlemlerinden brirdir          ilk giren     mal ilk elden çıkarılır

SORU-14             Mali rantabilite?

CEVAP-14            işletme tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen karı göstermektedir.işletme yönetiminin

başarısını gösterir.

CEVAP-15            Üretim faaliyetinde bulunan                    bir işletmenin kar durumunu açıklar.vergiden Önceki kar + faiz giderleri /

toplam pasif

SORU-16              Nakit oran?

CEVAP-16            dönen varlıklar-(tîcari alacaklar+stoklar) / kvyk

SORU-17              Asit test oram?

CEVAP-17            dönen varlıklar-stoklar bolü kvyk

SORU-18              Bilanço?

CEVAP-18            işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve varlıkların sağlandığı kaynakları gösetern mali tabloya denir

SORU-19              Aktifi düzenleyici hesaplar?varlıkları

CEVAP-19            alacak senetleri reeskontu, menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı,birikmiş amortisman,şüpheli ticari

alacak karşılığı, stok değer d.k vs…

SORU-20              Pasifi düzenleyici hesaplar?kaynakları

CEVAP-20            ödenmemiş sermaye borç senetleri          reeskontu     ,geçmiş yıl zararı,menkul     kıymet   ihraç farkı,dönem      net

zararı,dönem karının peşin Ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri

SORU-21              7a ile 7b arasındaki fark nedir

CEVAP-21            7a’da giderler fonksiyonlarına göre 7b’de giderler çeşitlerine göre muhasebeleştiriiirler.7a                      standart ve

tahmini giderler uygulanır.7b de giderler gider dağıtım tablosu aracılığla dağıtılır.7a’yı genelde üretim işletmeleri 7byi genelde hizmet işletmeleri kullamr.7a da her fonksiyon için bir yansıtma hesabı bulunurken 7b de giderler tek yansıtma hesabıyla dağıtılır.

SORU-22              800lu hesaplar varmidir bı işletme isterse 800 lu hesap kullanabilir mi

CEVAP-22            800 lü hesaplar serbest hesaplardır.isteyen işletme gereksinimine göre bu hesapları kullanmak için

Maliye Bakanlığına başvurarak hesap ve alt hesaplarını kullanmaya başlayabilir.sadece bankalar kullanır demek yorumu eksik bırakır.

SORU-23              örtülü kazanç

CEVAP-23            Genellikle kurum île hissedarları arasında yapılan, kendi ortaklarından piyasa değerine göre yüksek

fiyatla mal alması ya da onlara düşük fiyatta mal satması, ortaklardan yüksek bedelle kiralaması, ödünç para alması, ortaklara yüksek ücret Ödemesi gibi aktarım fiyatlandırmasına konu olan çeşitli iktisadi işlemler ve hizmet sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirilen kazanç….

SORU-24              KONSİNYE SATIŞ NEDİR?

CEVAP-24            SATILMASI İÇİN KOMİSYONCUYA YA DA BİR ARACIYA BIRAKILAN MALA KONSİNYE MAL DENİR.

SORU-25              MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI NELERDİR?

CEVAP-25            sosyal sorumluluk kişilik parayla ölçülme maliyet esası dönemsellik ihtîyatlılık tam açıklama

tutarlılık,özün önceliği

SORU-26              mhasabe değerleme çeşitleri

CEVAP-26            vergi usul kanununa göre mukayyet değer, maliyet esası,             itibari değer,    rayiç bedel, borsa rayici,      tasarruf

değeri, vergi değeri emsal değeri ve ücreti

SORU-27              geçici mizan ile kesin mizan arasındaki farklr

CEVAP-27            geciçi mizan envanter İşelmlernden önce kesin mizan envanter işlemimden sonra yapıiır.gecîci                     mizanda

700 lü ve 600 lü hesapların bakiyesi vardr. ancak kesn mizanda bu hesapların kapanmış olması gerekir.

 

CEVAP-28           duran varlıklar maddi ve maddi olmayan yalnız boş arsa ve arazîye ,yapılmakta olan yatırımlara ayrılmaz

SORU-29             net aktif değer?

CEVAP-29           Bir işitmenin varlıkları ile borçları arasından doğan öz sermayesini ifade eder

SORU-3Q            özel maliyet?

CEVAP-30           kiralanan taşınmaza yapılan ekler vs dolayısıyle                                    dğerinin artması sonucu özel maliyet          hesabı                             kullanılır kira

süresince amorti edilir en çok 5 yıl

SORU-31             stok değerleme yöntemleri?

CEVAP-31           lifo fifo ortalama maliyet,gerçek maliyet

SORU-32             KALDIRAÇ ORANI:

CEVAP-32           Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye                                     oranıdır. Kaldıraç oranları,     İşletmenin kaynak        yapısını

gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karşılandığının görülmesini sağlar. Bu oranlar ile işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücü gibi mali yapısının durumu hakkında bilgi edinilebilînir.

DERLENMİŞ MÜLAKATSORULARI-HUKUK-                                                             –     * •*’/     ;•                ■■             ;‘                          ‘ r‘

SORU-lYargı yoluna kapalı işlemler hangileridir?

CEVAP-1             ohal komutanının aldığı kararlar, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, ohal khk!eri,hsyknın

meslekten çıkarma dışındaki kararları, yaşın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararı, uluslararası antlaşmalar

SORU-2fiili memurluk nedir?

CEVAP-2             idare tarafından görev verilmediği halde İdari İşlemi yapan kişinin yaptığı işlem iyiniyetlî 3. kişilerin

hakkını ihlal etmemek için geçerli sayılır.Örneğin orman yangınında köylülerin olaya müdahale etmesi.

S0RU-301aganüstü khk? anlatınız

CEVAP-3 cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun yetki kanunua dayanmaksızın, olağanüstü dönemlerde belîrırlı bölgelerde ohal suresince uygulanmak amacıyla çıkarttığı ve anayasa mahkemesi denetiminden muaf olan hukuki kararlardır

SORU-4bağlı ve ilgili kuruluşlar hangileridir?

CEVAP-4

SORU-Syeni TTK ne zaman yürürlüğe girecek

CEVAP-5             1 temmuzda yürürlüğe girecek ancak bazı maddeler 2015 e kadar aralıklarla yürürlüğe konulacak

SORU-6soyut norm denetimi nedir?

CEVAP-6

SORU-7somut norm denetimi nedir?

CEVAP-7

S0RU-80Iağan khk?anlatınız

CEVAP-8 1971 den beri var.bakanlar kurulu tarafından çıkarılır yetki arttır cb onaylar çıkarıldığı gun meclis onaylar resmi gazetede çıkar anayasa denetimine tabi kalıcıdır,yurt çapındadır,sadece pozitif hakları düzenleyebilir,ay.mah.iptal edebilir.

 

CEVAP-9              köy derneği köyde oy kullanma hakkı olan kişilerden oluşur yani 18 yaşından büyükler

SORU-IO              Çekirdek haklar hangileridir?

CEVAP-1Û           maddi manevi bütünlük. DİN vicdan düşünce özgürlüğü, yaşam hakkı, masumiyet karinesi, suclarin

geriye yürümemezligi

SORU-11             başkanlık, yarı başkanlık, ve parlementer sistem?

CEVAP-11           amerıka transa Türkiye

SORU-12             Demokratik toplum düzeninin gerekleri?

CEVAP-12           ülkede siyasal makamların seçimle iş başına gelmesi,seçimler düzenli aralıklarla

tekrarlanmalıdır,seçimlere en az iki parti katılmalıdır,seçim ilkeleri uygulanmalıdır,muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır,seçimler döneminde propoganda özgürlüğü tanınmalı ve garanti altına alınmış olmalı

SORU-13             hapis hakkı?

CEVAP-13           Alacaklı tacirin, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun

muaccel olması ve niteliği İtibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması halinde, borç ödeninceye kadar hapsetmesidir.

SORU-14             esnaf ile tacirin farkı nedir

CEVAP-14           tacir bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına                  İşleten ve kar etmeyi amaçlayandır esnaf ise sermayeden

çok beden gücüne dayalı çalışan ve geçimini sağlayacak kadar kazanabilendir

SORU-15             vasiyet ve miras sözleşmesi nedir ?? farkları ??

CEVAP-15           vasiyet tek taraflı miras İki tarflıdır. ayrıca vasiyet İçin, vasiyet hazırlayanın ayırt etme gücüne sahip

olması yeterlîyken miras sözlşemesnde sadece ayırt etme gücü değil aynı zamnda kişinin ergin olması ve kısıtlı olmamasıda gerekir,

SORU-16             Ayni hak nedir?

CEVAP-16           eşyalar üzerindeki mutlak haklardır,

SORU-17             Takasın şartları?

CEVAP-17           Bordam karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bi teklif olması

SORU-18             olağan ve olağanüstü kanun yolları neler açıkla

CEVAP-18           itiraz,IstinaÇtemyiz olağan kanun yollarıdır.yargılamanın yenilenmesi,kanun yararına bozma,başsavcı

İtirazi olağanüstü kanun yollarındandır.

SORU-19             Borcun nakli hakkında bilgi.

CEVAP-19           u işlem,borçlu ile onun yerine geçecek 3. kişinin arasında yapılan bir iç işlemdir. 3.şahıs

borçluya,alacaklının da rızasını alarak borcu üzerine almayı ve kendisini borçtan kurtarmayı taahhüt eder. Borçtan kurtulma akdi denir

SORU-20             haksiz fiil nedir

CEVAP-20           Hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiil

SORU-21             derdestlik nedir

CEVAP-21 daha önceden açılmış ve halen görülmekte olan bir davanın aynı ya da farklı bir mahkemede ikinci kez açılması halinde, ikinci kez açıldığı mahkemede İleri sürülen ve bu davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olması sebebiyle açılmamış sayılmasını konu alan itirazdır.

 

CEVAP-22 irtifak hakiarıısahibine bazen kullanma bazen yararlanma bazende hem kullanma hem yararlnma hakkı tanıyan sınırlı aynî haktır, intifa hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı, ve üst hakkı olmak üzre ayrılır. İntifa hakkı: taşınır taşınmaz yada haklar üzernde kurulan sahibine tan yararlanma yetkisi tanıyan haktır, otıurma hakkı: bir binanın tamamından yada bir bölümünden konut olarak yararlnma hakkı tanıyan haktır, kaynak hakkı: başka birnin arazisi üzernde bulunan su kaynağından su almak ve arazisine akıtmak konusunda yetki veren haktır, üst hakkı: bir binanın altında yada üstünde inşaat yapma hakkı tanıyan yada mevcut inşaatı koruma hakkı tanıyan haktır.

SORU-23             Takasın şartlan?

CEVAP-23           Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bi teklif olması

SORU-24             yürütmenin durdurulması?

CEVAP-24 iptal davası ile birbirine bağlı bir kurumdur fafat hakim resen karar vermez tarafın İstemesi lazım şartları açıkça hukuka aykırılık ve telafisi güç bir zarar burda talep edilecek mahkeme davaya bakan mahkeme bu idarede olur vergide danıştayda hepsi ilk derce mahkemesi olarak davaya bakıyor

SORU-25             Vasi ve kayyım nedir aralarındaki fark nedir?

CEVAP-25           Kayyım belli bir görevi yerine getirmek amacıyla atanan kişidir, örn                    yönetim kayyımi gibi. Vasi ise kısıtlı

olan kişiler adına İşlem yapma yetkis>o|an kişilerdir. Not: vasilerhiç bir şekilde temsil ettiği kişiler adına kefalet. * sözleşmesi yapamazlar

SORU-26             plebisit nedir

CEVAP-26           Doğrudan demokrasi yoludur.Bu yöntem, kamunun siyasi meselelerde görüşlerini doğrudan ifade

etmesini mümkün kılar.Örneğin Yeni bir anayasa yapılması noktasında halkoyuna başvurulur referanduma a.y. değişiklikleri noktasında başvurulur.

SORU-27             Mecra hakki?

CEVAP-27           Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma

kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür.

SORU-28             Onalim hakki?

CEVAP-28                               bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır

SORU-29                Ust hakki?                                                                                 <

CEVAP-29                              Üst hakkı, hak sahibine başkasının arazisinin üstünde veya altında yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı

muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.

SORU-30             Gaiplik nedir?

CEVAP-30           bir kişinin ölüm tehlikesiyle kaybolması ve cesedi bulunamaması yada uzun süre haber alınmaması

dolayısıyla sulh hukuk mahk tarafından verilen karardır

SORU-31             istinabe

CEVAP-31                            yer yönünden yetkili olan bir mahkemenin bir işlemin yapılması İçin o yerde bulunan yetkisiz

mahkemeye yer vermesidir

SORU-32             hüküm uyuşmazlığı ve görev uyuşmazlığı

CEVAP-32           hüküm uyuşmazlığında aynı dava da farklı yargı kollan hakkın yerine getirilmesini önleyecek kararlar

verir; görev uyuşmazlığında ise adlide açılması gereken dava idaride açılmıştır.

CEVAP-33            merkezi idare adına taşrada karar alma yetkisidir,yetki kullanılırken masraflar merkezi bütçeden

karşılanır,sadece illerde valilere tanınmıştır.

SORU-34             ticaret unvanı nedir

CEVAP-34 Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı İsimdir. Ticaret unvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir.

SORU-35             miras sözleşmesi nedir

CEVAP-35            Miras Sözleşmesi, miras hukukunda miras bırakan ile ikinci bîr kişi arasında, resmi vasiyetnamenin biçim

koşullarına uyularak yapılan ölüme bağlı işlem

SORU-36             vasiyetname nedir

CEVAP-36            Miras aktarmanın başlıca biçimlerinden olan vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne

olacağına ilişkin isteklerini bildirdiği hukuki belgedir.Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı İle ya da sözlü olarak yapıîabİlir.Vasiyet yapabilmek İçin ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

SORU-37             ölüme bağlı tasarruf nedir

CEVAP-37            bir kimsenin ölümden sonra sonuç doğurması için yapmış olduğunu rade açtklamasıdır.iki şekilde yapılır

miras sözleşmesi ve vasiyetname

SORU-38             fiili yo! nedir

CEVAP-38            idarenin açıkça hukuki ve idari usullere aykırı olarak bireylerin teme! hak ve özgürlüklerine özellikle

mülkiyet haklarına müdahale etmesine denir.ayrıca idarenin usulüne uygun bir kamulaştırma kararı almaksızın hukuka aykırı şekilde özel kişiye ait hakka zarar verdiği her durum fiili yoldur.

SORU-39             bağlı yetki nedir takdir yetkisi nedir?

CEVAP-39            idarenin somut bi olay karşısında önceden belirlenmiş olan şartların                  gerçekleşip gerçekleşmediğine

bakark belirlenmiş urallara göre karar vermesidir ancak takdir yetkisinde idraenin hareket serbestisi vardırr

SORU-40             iptal davaları ile tam yargı davalarının farkları nelerdir?

CEVAP-40            İdarenin işlemleriyle menfaati ihlal olanlar iptal davası açar,               idarrein     eylem  ve işlemleriyle   haklan ihlal

edilenler tam yargı davası açarlar tanzim İçin.tam yargı davaları idari işlem eylem ve kararlar için açılırken iptal davaları sadece İdari işlemler için açılır

SORU-41             Ecrimisil?

CEVAP-41            Devletin tasarrufunda veya                      muliyetinde bulunan şeylerin kisi veya kurumlar tarafından işgal edilmesi

sonucu ortaya çıkan devlet alacagi.kamu mallarından haksız olarak kullanmanın karşılığının tazmin edilmesi

SORU-42             Takas?

CEVAP-42            karşılıklı muaccel olmuş borçların İrade beyanlarıyla terkin edilmesi

SORU-43             YETKİ DEVRİ VE İMZA DEVRİ NEDİR7FARKLAR!

CEVAP-43 yetki devrinde yetkiyi devreden soruiuluktan kurtulurken imza devrinde birlikte sorumluluk esastır, tetkî devrinde tim yetkiler devredilemezz yetki devredldiğinde devredilen kişi değisse bile yeni gelen devam eder çünkü makama devredilir ancak imza devrinde kişiye devir olduundan kişi değişirse imza devri sona erer

SORU-44             Kayıtdışı ekonomi ile müdahale araçları nelerdir

CEVAP-44            ekonomiyi hamiline yazıldıktan kurtarmak,ödemelerin nakit yerine banka ödeme                      araçları île yapılmasını

sağlamak

SORU-45             MUTLAK DOKUNULMAZLIK NEDİR?

CEVAP-45            mutlak dokunulmazlık mv meclis faaliyetlerini yerine getiriken söz söylemeve oy verme hürriyetidir.

 

CEVAP-46           somut norm denetimide mahkemede görülmkte olan bi dava sırasında o davaya uygulanan normun

anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin resen veya kiilierin itirazlarının ciddi görülmesi üzerine yine davayı gören mahkemece anayasa mahkemesine itiraz etmesidr

SORU-47 Araseçim nedir. Detaylı açıklasmtşıniz

CEVAP-47 ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda yapılır.genel seçimlerden sonra 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılmaz .Bunun İstisnası ise bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de hiç üyesi kalmaması durumunda boşalma durumunu takip eden 90. günde yapılabilir veya TBMM ÜYE TAMSAYISININ YÜZDE 5 İ BULDUĞU TAKDİRDE 30 AY GEÇMESİ BEKLENMEZ

SORU-48 Eksik Borç?

CEVAP-48 bir borç var ama talep edilebilirliği yok.ödendiğinde de geri istenemez, zamanaşımına uğramış borçlar, evlenme tellallığından doğan borçlari ahlaki bir görevi yerine getirilmesinden doğan borçlar kumar ve bahis borçlan.

SORU-49 KAMU DENETÇİLİĞİ NEDİR?

CEVAP-49           kamu denetçiliği İdarein hukuka aykırı kararlarına karşı kişilerin şikayette bulunabileceği bi kuruluş

ombudsmanda denilir, kamu başdenetçisi tbmm tarafınddan seçilir tbmm başkanının seçşmiyle aynı dır seçim usulu ilk 2 seçim 2/3 3. salt çoğun(uk‘4üncü de en çok oy alan 2 kişi arasından seçilir

SORU-50 ÇEKİN MECBURİ UNSURLARI NELERDİR?

CEVAP-50           çek kelimesi kayıtsız şartsız bedelin ödeneceği muhatap adı keşide günü ve keşidecinin imzası bi de ibraz

tarihi

SORU-51 Bakanlar kurulu kararıyla şirket kurulabilir mi?

CEVAP-51           evet kurulur çünkü anonim şirketlerden bazılarının kuruluşu bakanlar kurulu kararına bağlıdır bunlara

örnek olarak holdingler finansal kiralama şirketleri döviz büfesi işletenler vss

SORU-52             Yargılamanın yenilenmesi?

CEVAP-52           yargılamanın yenilenmesi için;Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması,Hükme Esas Alınan

Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması,Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması,Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi,Hile Kullanılmış Olması örnek verilebilir.

SORU-53             Yürütmenin durdurulması?

CEVAP-53           danıstay ve bim idare ve vergi mah. verdiği kararların uygulanması dolayısıyla telafisi güc bi durum

meydana gelecekse veya bu hukuka aykırıysa yürütmeyi durdurabllir..yürütmenin durdurulmasına itirazda 7 gün bim e

SORU-54             İdarî yargıda kararın bozulması-karar düzeltme?

CEVAP-54           Danıştay temyiz incelemesi sonunda görev ve yetki dışında              bir işe bakılmış    olması,hukuka aykırı    karara

verilmesi ve ya usul hükümlerine uyulmamış olması nedeniyle kararı bozar.Karar düzeltme İse,kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması bîr kararda aykırı hükümler bulunması kararın usul ve kanuna aykırı bulunması ve hükmün esasını etkileyen belgelerde hata ve hilenin bulunması içinde 15 gün içinde karar düzeltme talebinde bulunabilinîr.

SORU-55             İdari yargıda itiraz davası?

CEVAP-S5            idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı mahkemenin bulunduğu yargı

çevresindeki bim’e yapılan başvurudur.teblig tarihinden itibaren 30 gündür.

SORU-56             Butlan?

CEVAP-56           işlem yapıldığı andan itibaren geçersiz.yoklukta kurucu unsur eksik, evliliğin kurulması için resmi

makamlar önünde yapılması gerekir, butlanda ise geçerlilik şartı eksik, evliliğin geçerli olması için akıl sağlığı yerinde olmalı tarafların.

CEVAP-57           ticari mümessil en geniş yetkiye sahiptir tie. vek ise sadece bir bölüm ile sınırlıdır {örneğin fabrika müd

ticari vekildir ceo ise ticari mümessildir)tic vekil sadece olağan işleri yapar mümessil İse hem olağan hemde oolağanüstü işleri yapar

SORU-58             menfi müspet ve munzam zarar farkları

CEVAP-58           Menfi zarar,bir sözleşmenin yapılmamış olması sonucu o     sözleşmenin yapılacağına olan İnançla yapılmış

olan masrafların toplamı.Müspet zarar ise borçlunun borcunu gerektiği gibi ifa etmemesi sebebiyle(mesela geç ifa etmesi)uğradığın zarardır.{henüz masraf yapmamışsın,sözleşe yapılmış olsaydı sağlayacağın “kar”dan mahrum kaiıyorsun)Munzam zarar-aşkm zarar; alacağını alamadığı için dava açan alacaklı, yasalar çerçevesinde alacağım geç almasından dolayı, yasal veya sözleşmese! faizlerini alır özellikle para borçlarında, temerrüt durumunda, faizi aşan zarardır.

SORU-59             tellal ile acente farkları

CEVAP-59           tellalın İlişkisi geçici acentenin süreklidir tellal sadece tarafları bir araya getirir acente ise işlem de yapar

tellal gerçek kişidir acente gerçek veya tüzel kişidir

SORU-60             def’İ ve itiraz ın farkları

CEVAP-60           İtiraz’da hak ya hiç doğmamıştır yada son          bulmuştur. Buna    karşılık def’ide     hak vardır; fakat      davalı, özel

bir nedenle o hakkı yerine gtirmekten kaçınabilir.Davalı def’iyi açıkça İleri sürmemişse, hakim taraflardan birinin bildirdiği vakıalardan definin varlığım öğrense bile, bunu kendiliğinden gözetemez. İtirazda ise hakim, taraflarca açıkça sürülmemiş olsa bile ileri sürülen vakıalardan anladığı itirazları res’en gözönüne alacaktır.

SORU-61             iptal ve tam yargı davası farkları

CEVAP-61           iptatd. idari işlemler ve menfaat ihlalî-tam y.d.            idari     işlem-eylem-sözleşmeler ve hak ihlali.tam yargı

davası sonucunda tazminat talep edilirken iptal davası sonucuunda sadece işlemin iptali istenir.tam yar. davası sadece tarafları bağlarken İptal davası herkesi bağlar

SORU-62             hak düşürücü süre İle zamanaşımmınfarklan

GEVAP-62           hak süşürücü süre bazı hakların kanunen belirlenen               süre İçerisinde kullanılmaması,        hakkın sona ermesi

sonucunu doğurur zamanaşımı ise bir hakkın kazanılması yada kaybı için belirli süredir.

SORU-63             Zamanaşımı?

CEVAP-63           Bir hakkın kazanılması ya da kaybı İçin belirli bir sürenin geçmesine denir.

SORU-64             Meşru Savunma?

CEVAP-64           Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen yada gerçekleşmesi              kesin olan

haksız saldırıya,saldırı ile orantılı şekilde sona erdirmeye denir.kendisine, yakınlarına veya 3 kişilere kerşı gerçekleşen veya gerçekleşmesine kesin gözle bakılan haksız saldırılara karşı saldırı İle orantılı karşılık verilmesidir

SORU-65             Haksız tahrik?

CEVAP-65           haksız bîr fiil karşınında bu fiile maruz kalan kişinin faile karşı suç işlemesi durumunda                cezası      hafifletilir

SORU-66             Etkin pişmanlık?

CEVAP-66           bir kişinin suça iştirak ettikten sonra o suçun gerçekleşmesini önlemesidir.

SORU-67             Onalım Hakkı?

CEVAP-67 Taşınmazın maliki tarafından bir 3.şahsa satılması durumunda sözleşmenin tarafı olan kişiye satış şartlarına uymak koşuluyla o taşınmazı öncelikli satın alma hakkı verir.örneğin geçit hakkı bulunan bir tarla nın satılması durumunda bu hakkı kullanan kişinin o tarlayı ilk olarak alabilme hakkıdır

CEVAP-68           Bir alacağın güvencesi olarak bir taşınmazın karşılık gösterilmesi yani bir taşınmazın bir borcun

güvencesine ayrılması demektir.

SORU-69             Zilyetlik?

CEVAP-69           eşye üzerindeki fiil hakimiyetidir.rehin ve kira fer’i zilyet ama doğrudan zilyet, malın maliki olmak asli

zilyet

SORU-70 Rehin Hakkı?

CEVAP-70           sahibine alacağını borçludan alamadığı takdirde rehin konusu eşyaya paraya çevirerek alacağını elde

etme yetkisi verir.

SORU-71             Gönüllü vazgeçme?

CEVAP-71           fail suçun İcra hareketlerinden gönüllü vazgeçer ve suçun tamamlanmasına engel olursa teşebbüsten

dolayı cezalandırılmaz

SORU-72             Fikri içtima?

CEVAP-72           yaptığı bir fiil ile bîrden fazla suçun oluşmasına neden olunuyorsa fikri içtima vardır örneğin eve girerek

para kasasını çalmak hem hırsızlık hemde konut hakkı ihlali olabilir:)

SORU-73 Cezai Şart?’ ’ ‘                                    ‘ ”                ‘                           ‘                               ” – ”         ‘               ‘       ‘      l           ‘ “‘             ‘

CEVAP-73           borcun hiç veya gereği gibi İfa edilememesi halinde borçlunun                   alacaklıya ödemeyi taahht ettiği edimdir.

SORU-74             2010 değişikliği ile yargı yolu acılan işlemler?

CEVAP-74           Uyarı ve Kınama disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır.Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile

kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

SORU-75             Yetki gasbı?fonksiyon gasbı?yetki tecavüzü? basit bir şekilde anlatırmısınız aklida kalıcı cümleler ve

örneklerle

CEVAP-75           yetki gaspı idareye tamamen yabancı bir kişi tarafından idare adına karar alınması.fonksiyon gaspı

idarenin yargı ve yasama organı adına karar alması.yeki tecavüzü idarenin başka bir idarenin görevi, olduğu konuda karar aiması.yetki gaspı: İdareye tamamen yabancı kişilerin işlem tesis etmesi.yani kamuı görevlisi olmayan birinin İşlemi, fonksiyon gaspı: idarenin kendi görev alanına girmeyen bir konuda örneğin yasama ve yargının görevine giren bir alanda işim tesis etmesi, yetki tecavüzü: idare adına söz söylemeye yetkili olan bir kamu görevlisinn görevine girmeyen bir konuda işlem yapması, örneğin astın üst yerine yada üstün ast yerine karar alması, yetki tecavüz aynı hiyerarsk düznde söz konusudr. ancak farklı hiyerrsik düzn arasındaki durmlar ağır bariz yetki tecavüzü olur, örn bir bakanın.baska bir , bakanlkta çalışan memeru emekliye ayırması gibi.

SORU-76             hukuk devletinin unsurları

CEVAP-76 Hukuk devletinin unsurları: yaşama işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 2. Yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 3. Yargının bağımsız olması ve hiç bir mercinin yargı kollarına emir ve talimat verememesi.

SORU-77             anayasa mahkemesinde açılan davalr?

CEVAP-77           İptal ve İtiraz davaları 2010 anayasa değişikliği ile de            bireysel başvuru

SORU-78             Hak ehliyeti? Fiil ehliyeti?

CEVAP-78           hak ehliyetumedeni haklardan yararlanma ehliyetidr.fiil ehliyet’r.medeni hakları kullanma ehliyetidir.hak

ehliyeti sağ ve tam doğmak şartı İle ana rahmine düştüğü anda kazanılır fiil ehliyeti ise temyiz kudretine sahip olmak ergin olamk ve kısıtlı olmamak

SORU-79             Derneklerde zorunlu organlar?

CEVAP-79           genel kurul yönetim kurulu denetim kurulu

 

yönetim organı

CEVAP-80
SORU-81

CEVAP-81

SORU-82

CEVAP-82

komisyoncu

SORU-83

Normlar hiyerarşisi?

anayasa- uluslar arası anlaşmaSar-kanun-tüzük-yÖnetmelik tacir yardımcıları?

bağımlılar- 1-ticari mümessil 2-ticari vaki! 3- seyyar tüccar memuru.bağımsızlar-1- tellal 2- acente 3- anayasanın temel ilkeleri??

 

CEVAP-83           “1. Cumhuriyetçilik ilkesi.2. Üniter devlet i!kesi3. İnsan               haklarına saygılı devlet ilkesi4. Atatürk

milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesiS. Demokratik devlet ilkesi6. Laik devlet ilkesi

 1. Sosyal devlet ilkesîS. Hukuk devleti ilkesİ9. Eşitlik ilkesi”

SORU-84             T.C.Anayasasının ilk 4 maddesi?

CEVAP-84           “MADDE 1.-Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.MADDE                  2. – Türkiye Cumhuriyeti,    toplumun    huzuru, millî

dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekil kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşındır.

Başkenti Ankara’dır.MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

SORU-85

cumhurbaskaninîn tek basina yaptigi İşlemler?

CEVAP-85 Yaşama ve yargı alanındaki işlemleri tek başına yapar, yürütme alanında İşe : mgk ya başkanlık etmek, ddk başkan ve üyelerini atamak, skiyönetim ve ohal durumunda başkanlığında bulunan bakanlarkurulu kararıyla khk çıkartır,Yani bu saydıklarımı tek başına yapar ve tek başına yaptığı işlemlerden sorumlu değil, birlikte imza kuralına göre yapılan işlemlerden de cumhurbaşkanı sorunsuz, bakanlar kurulu sorumlu oiuyo.

SORU-86             hukuk devletinin unsurları?

CEVAP-86           erkler ayrımı,kanuni hakim güvencesi,yasaların anayasaya uygunluğu, idari şlem ve eylemlerin idari yargı

denetimi

SORU-87             hukuk devletinin özelikleri?

CEVAP-87           yasaların anayasaya uygunluğu idari şlem ve eylemlerin idari yargı denetimi,kanuni hakim güvencesi

SORU-88             derdesttik?

CEVAP-88           davanın görülmekte oiöası dolayısıyla başka            mahkeme önünde görüşülememesidir..

SORU-89             cezayı ortada kaldıran nedenler?

CEVAP-89           meşru savunma ilgilinin rızası amirin emrini              ifa zorunluluk hali

SORU-90             icrada şikayet hakkında bilgi?

CEVAP-90           İcra dairesinin icra memurlarının yaptığı işlmlerden ötürü şikayetimizi icra mah. yaparız..kanuna aykırılık

ve İşlemin hadiseye uygn olmamasını şikayet edecksek süresi öğrenilme anından İtibaren 7 gündür..ama bir hakkın sebepsiz yer sürüncemede bırakılması,bir hakkın yerine getirilmemesi ve kamu düzenine aykırık nednleri ile şikayet J herzamn yapılabilir..

şuçun unsurları?

maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır manevi unsurları kast taksir maddi olanar fail mağdur fiil… zincirleme suç?

failin mağdura karşı belirli aralıklarla fiili tekrarlaması yada tek fiille birden fazla kişiye karsı suç aktif statü hakları?

CEVAP-93 seçme seçilme hakkı siyasi parti kurma hakkı dilekçe hakkı vatandaşlık hakkı askerlik hak ve ödevi vergi hak ve ödevi kamu hizmetine girme hakkı

SORU-94             pozitif statü hakları?

CEVAP-94           eğitim hakkı sağlık hakkı kıyılardan yaralanma           hakkı güvenlik    hakkkı sosyla güvenlik hakkkı çalışma hakkı

SORU-95             milletvekiliğinin düşme nedenleri?

CEVAP-95           ölüm istifa cumurbaşkanı seçilme kısıtlanma hüküm           giyinme     1 ay içinde 5 birleşim günü izinsiz      ve
Sor-96 gensoru?mazeretsiz katılmama m.v liği ile bağdaşmayan bir işle uğraşmada ısrar etmesi

CEVAP-96           20 m.v yazılı ıstegı ile bir bakan veya başbakan hakkında cezai sorumluluğa yol acan denetleme yoludur

sadece güvensizlik oyları sayılır…

SORU-97             parlemento kararları?

CEVAP-97           tbmm bir işlemi kanunla yapmıyorsa bu kararları parlemanto kararıdır

SORU-98             soru?

CEVAP-98           bir bkan yada başbakanın göreviyle ilgili bir konuda bilgi edinmeyi amaçlayan denetim yöntemidir

SORU-99             genel görüşme?

CEVAP-99           vatanı yada milleti ilgilendiren            bişr konunun tbmmce m.v ile bakanlar kurulu         arasında görüşülmesidir

SORU-1QO         meclis soruşturması?

CEVAP-10Q        amacı hükümeti cezai sorumluluğunu araştırmaktır

SORU-101           meclis araştırması?

CEVAP-101         vatanı ve milleti ilgilendiren bir           konunun tbmmce milletvekilden kurulacak bir        komisyonca yerinde

incelenmesi ve sorunlar hakkında suç duyurusunda bulunmasıdır

SORU-102           hiyarerşi ve idari vesayet farkları?

CEVAP-X02         idari vesayet; hem merkezden yönetimlerin yerinden yönetimleri denetlemesi hemde bir tüzel kişiliğin

başka tüzel kişiliği denetlemesidir hiyerarşi aynı tüzel kişilk bünyesindeki üstün astı denetlemesidir

SORU-103           t.c devlet idaresinin temel görevleri?

CEVAP-103         milli güvnliğî sağlanması planlama faaliyetleri iç düzen ve öz yönetim ffaaliyetleri destekleme faaliyetleri

kamu hizmetleri kolluk faaliyetleri

SORU-104           yer yönünden yerinden yönetim ile hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluş farkları

CEVAP-104         yer yönünden yerindenyönetim kuruluşları mahalli idarelerdir (belediye, köy ve il özel idaresi)                    hiz  met

yönünden isetrt, üniversite, kamu kurumu niteliğinden meslek kuruluşları gibi kuruluşlardır

SORU-105 temel hak ve ödevlerin sınırlandırılması e durdurlmasınm sebleri

CEVAP-105 olağan dönem ve olağanüstü dönem karışmış biraz savaş sıkıyönetim ve olağanüstü durumlarda sınırlanabilir veya tamamen durdurulabilir nilletletler arası anlaşmalara aykırı olmamalı ölçülü olmalı ve çekirdek haklara dokunuîmamaîıdır normal dönemlerde sınırlama ancak kanunla olur ve hakların özlerine dokunulmadan anayasanın sözüne ruhuna uygun şekilde demoktîk toplum düzenine, laik cumhuriyet gerekleri ve ölçülülük ilkesine göre yapılmama olağanüstü donem bile olsa çekirdek haklar sınırlanamaz yanı savas halı harıc kısının yasam hakkı masumiyet karinesi din ve vicdan hürriyeti gibi… Sue ve cezaların gecmıse yürümemesi

SORU-106 İHTİYARİ TEDBİR VE İHTİYARİ HACİZİN FARKLARI?

CEVAP-106 İhtiyati haciz zaten tedbir amaçlı yapılan hacizdir. Yani borçlunun ikametgâhı belli değilse, borçlu mallarını kaçırıyorsa, yada ödemelerini tatil etmişse , borcu ödemeden kaçındığı durumlarda yapılır, ihtiyati haciz.

KARIŞIK

ACENTA: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge İçinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse

Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamım alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika

emredici vekaletrseçilen vekilin tüm ülkenin olmayıp sadece kendisini seçenlerin temsilci olması ve bu vekillerin kensini seçenler tarafından azledilebilme halidir..

teferruğ:açık arttırmaya çıkarılıp satılamayan malların bedelinin %50si ödenerek idarece satın alınması durumudur…

temel günah bîr ülkenin uluslararası piyasalardan kendi ulusa! parası ile borçlanamama durumudur

Abatemet sistemi=matrahtan indirilen mutlak tutarların küçük ve orta gelirlerde çok yüksek tutulmasına

karşılık,indirimlerin gelirdeki artışa paralel giderek azaltılması ve en sonunda sıfıra düşürülmesine abatement sistemi

denir.

friedman savage hipotezi: gelir düzeyi belli bir seviyenin altında dusunce paranın marjinal verimliliği azalır kişinin lüks mallara olan düşkünlüğü artar

TAĞŞİŞ:altın paranın bileşimine bakır karıştırılarak değerinin düşürülmesine tağşiş denir.

KDV gibi dolaylı vergilerde niçin artan oranlı tarife uygulanamaz? çünkü tabanı geniş vergilerdir bunlar

î

şahsileştirilemez

Soğuk artan oraniıhk:yüksek enflasyonun görüldüğü ülkelerde,artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanması durumunda matrah enflasyon nedeniyle artar.sonuçta matrah vergi oranı daha yüksek üst dilimlerden vergilendirilir.bu sonuca soğuk artan orantılık denir.

Modern vergi ayni değil,nakdi bir ödemedir niçin?

-vergi eşitliğinin korunması için nakdi ödeme gereklidir.-nakdi Ödeme taşıma,depolama ve saklama açısından ayni ödemeye göre oldukça avantajlıdır.-ayni ödemenin daha sonra devletçe nakde çevrilmesi gerekir,bu da başka bir maliyet unsurudur.-ayni ödemenin denetimi güçtür.

dotasyon : bir kamu ekonomisinin başka kamu ekonomisi için yararına belli bir harcama yapmasıdır

Pasif senyoraj:parasal genişleme yolu ile elde edilen gelire denir. Aktif senyoraj(enflasyon vergisi}:kişilerin para balanslarında bir azalma nedeniyle elde edilen gelire denir.

Tayınlama(ta!ep kısıtiamasi}:sınırlı arzın sınırsız talebe bölüştürülmesine tayınlarına denir.

Optimal vergiIeme:toplumun adalet ve etkinlik arasındaki tercihini en iyi bir biçimde yansıtan ve aynı zamanda toplumsal refahı maksimize eden vergilemedir.

emredici vekalet:vekilin tüm milletin değil kendini seçenleri temsl ettiği ve vekillerin seçenler tarafından azledilebîldiği durumdur.

arbitraj nedir Piyasalar arası fiyat farklılıklarından yararlanarak gelir elde etme

kanun yararına bozma nedir temyiz itiraz edilmeden kesin karar verilmesi üzerine danıştay başsavcısı yada ilgili kişinin verilen kararı bozulmasını talep etmesi süre sınırı yoktur

mutsuzluk endeksi nedir İşsizlik oranı+enflasyon oranı

okun yasasını açıklayın Yasa;re*l büyüme oranı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar.yasaya göre buyume oranı %2.25 in üzerine cıktıgnda her +%1 lik büyüme İssizliği %0.5azaltr

J EĞRİSİ NEDİR devalüasyonun etkilerinin zaman içierînde ortaya .çıkacağını İfade eder

sendikasyon kredisi: lider bir banka (genelde bir yatırım bankasıdır) önderliğinde birden fazla banka veya benzeri ödünç veren kurum tarafından kurulan şirketler birliği tarafından, belli bir amaç için yine kurumlara (bankalar veya büyük holdinglere) büyük tutarlarda verilen uluslararası kredilerdir

verimlilik firmanın sabit girdi miktarıyla maksimum çıktıyı elde etmesidir.etkinlik planlanan performasın gerçekleşen performansa nekadar yaklaştığını gösteren Ölçüttür.

para yanılması nedir Reel gir sbt iken nominal geliri değişen bireyin gaza gelip tüketimini arttîrmssî

istinabe nedir bir mahkemenin yerleşim yeri dışındaki başka bir mahkemeye bir kişinin ifadesinin alınması veya keşif yapılması için talimat vermesidir

nash dengesi firma rakiplerin stratejileri veriyken kendisi için en İyi stratejiyi belirlemesidir.

Konsinye Mal, satılmak üzere bir komisyoncu veya tüccara bırakılan maldır.Bu satış , malı satan kişinin adına fakat mal sahibinin hesabına yapılır.

meltzer geçikmesi nedir Üretim we üretilenin satışındn gelir elde edilmesine kadr geçen süre

mutlak fiyat nisbî fiyat nedir farkı açıklayın Mutlak fiyat malın para cınsindn değerini ifade eder.nispi fiyat ise bi malın dıger mal cınsindn değerini ifade edr.

robertson geçikmesi nedir Gelirn elde edilmesi İle harcanması arasındaki zamao farkı .                                       ,

enflasyon vergisi nedir vergi yasalarından kaynaklı vergi miktarında artış olmaksızın enflasyon nedeniyle mükeliefîn daha çok vergi ödemesi

marjinal tüketim eğilimi ile çarpan arasındaki ilişkiyi açıklayıniz Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan büyür ve harcamalardaki artış milli geliri çarpan büyüdükçe daha çok arttırır.yani çarpan İle mpc arasında pozitif yönlü bir ilişki wardir

haavelmo teorisi Denk bütçe teorisi,kamu harcamaları aynı oranda bi vergi artışı ile yapılırsa milli gelir kamu harcaması artısi kadar artar

gölge fiyat: piyasada oluşan fiyatların marinal fayda ve marinal maliyetten uzaklaştığı durumda ortaya çıkan fiyattır

Fiili Memur: usulüne uygun atama gerçekleşmeden fiilen görev üstlenen kişidir. Burada iyi niyetli 3. kişilerin hakkı korunduğundan bu kişilerin yaptığı işlemler geçerli kabul edilir. Örneğin orman yangım sırasında köylülerden birinin itfaiye gelmeden ormanı söndürmesi olayında o köylü bir fiili memurdur.

Enflasyon ataleti rasyonel bekleyişler teorisinde kişilerin o dönemdeki beklediği enflasyon oranının geçmiş dönemlerdeki gibi olacağını düşünmesi ve bunun gerçekleşmesidir. Yani bu kavram enflasyon İle beklentiler arasında ilişkiyi koyar

Yetki genişliği; merkezdeki kuruluşların, merkezden uzakta bulunan bir örgüte, belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir ya da daha çok yetkiyi, kendi adlarına kullanmak üzere devretmesidir.

Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin, kendi iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir. Bu yetki devri yöneticinin iradesine göre her an geri alınabilir.

Kıyı Bankacılığı, ülke dışından temin edilen fonların yine o ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan bir bankacılık türüdür.Bu tip bankalar genellikle serbest bölgelerde faaliyet göstermektedirler.Kıyı Bankalarının bulundukları ülkedeki banka kurallarına uyma zorunlulukları yoktur, ayrıca bu bankalar bulundukları ülkede mevduat toplayamazlar.Bu bankaların döviz hesaplarına bir kısıtlama konulamaz ve gelirleri vergiiendirilemez.

tek düzen hesap planında kullanılan 800 lü hesaplar serbest hesaplardır ve bu hesaplar İşletmenin tercihlerine göre kullanılabilir. 900 numaralı hesaplar ise nazım (yardımcı) hesaplardır. Bunlar genellikle yevmiye kayıtları yapılırken hesapların detayları görülür. Nazım hesaplan en çok kullananlar bankalardır.förn. merkez bankasının muhasebe sistemi)

fikri içtima aynı zamanda işlenen birden fazla şuçta sadece en ağır suçun cezası verilmesi,mesela hırsızlık yapmak için evin camını kırdın içeri girdin kasayı soydun diyelim (öyle bişey yapma sakın :)) burada hem mala zarar (camı kırarak) hemde hırsızlık (kasayı soydun ) suçları var burada hırsızlık suçu mala zarardan daha ağır olduğu için sadece hırsızlık şuçundan yargılanması

Gabin şartları 1 edimler arası açık oransızlik karşı tarafın zorda kalmasından yararlanarak meydana gelmesi

 1. karşı tarafın düşüncesizliğinden yararlanılarak meydana gelmesi
 2. karşı tarafın tecrübesizliğinden faydalanarak meydana gelmesi

verimiilik:üretim sonucu elde edilen çıktının o çıktıyı elde etmek için kullanılan girdiye oranıdır.

etkinlikımevcut kaynakların toplum gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde üretime koşulmasıdır, harcama yapma süreci nedir?

taahhüt-tahakkuk-ödeme emrine verile-ödeme harcama süreci

çekirdek enflasyon nedir? turkiyede özel imalat sanayısınındeki fiyatlar esas alınarak hesaplanan enflasyon r diye biliyorum mevsimsel dalgalanmalardan daha az etkılenıilsin ve devlet mudahalesnın az olduğu bir sektör olduğu içinde bu sektör seçilmiş

PARETO OPTİMUM ? toplumdaki en az bir bireyin refah düzeyini azaltmadan diğerinin refahını arttırmanın bir yolu yoksa o toplumun refahı optimumdur

Rıhtım resmini açıklayın, iskeleden yararlanan kişilerden alınan vergi

Menkul kıymet nedir? işletmenin kar payı veya faiz geliri elde etmek amacıyla edindiği varlıklardır.

İthalat çeşitleri nedir? akreditifli ithalat mal mukabili ithalat bedelsiz ithalat gibi

CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ? Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

KANUNUN BAĞLAYICILIĞI ? Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.

suçta ve cezada kanunilik ilkesi ? Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil İçin kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazih cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza İçeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

solow artığı? Sermaye-emek girdilerindeki artış ile açıklanamayan üretim artışına solow artığı denir, sermaye ve emek miktarındaki girdiye göre daha fazla bir üretim artışı oimuşturve bunu teknolojiye bağlamışlardar bu daha fazla artış solow artığıdır

tüneldeki yılan ne demek? Avrupa para yılanı, üye ülkelerin birbirlerine göre dar sınırlarla dalgalanan ulusal paralarının Amerikan doları karşısında daha geniş aralıklarla İçinde dalgalanmasından oluşmaktaydı. Daha somut olarak, iki topluluk üyesinin paraları, birbirlerine karşı en fazla toplam yüzde 2,25 oranında değişebilirken, bunlardan her biri dolar karşısında toplam yüzde 4,5 oranında değer kazanabilecek veya kaybedebilecekti. Sonuç olarak, yüzde 2,25 lik sınır “yılanı”, yüzde 4,5 !uk sınır da “tünelin” genişliğini ifade etmekteydi. Yani, yılan böyiece tünelin sınırları içerisinde hareket edebilecekti.

kutuplaşma teorisi nedir? gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkeler dış ticarette birlik oluşturmaları sonucunda az gelişmiş ülkeler refah kaybı yaşarlar. Azgelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki iktisadi bütünleşme ve serbest ticaretin azgelişmişler aleyhine işleyeceğini ve sonuçta zengin ülkelerin daha zengin, fakir ülkelerin İse daha fakir hale geleceklerini savunan kuram. G. Myrdal tarafından geliştirilen kutuplaşma teorisine göre gelişmişlerle azgelişmiş ülkeler arasında mal ve faktör hareketlerinin serbest bırakılması durumunda azgelişmiş ülkelerdeki nitelikli işgücü yüksek gelir ve refah beklentisiyle gelişmiş ülkelere akacak, ayrıca yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülke sanayilerinin rekabeti karşısında azgelişmişlerin zayıf olan sanayileri çökecektir. Bu da, zengin ve fakir kutuplaşmasını körükleyecektir.

cezai ehliyet nedir kimlerde bulunur? 12 yaşından büyüklerde.ayırt etme gücüne bakılır eğer yöksa;ceza sorumluluğu yoktur 12 yaşından küçüklerde ceza sorumluluğu her halde yoktur 12 yaşından küçüklerde güvenlik tedbiri uygulanabilir 12 yasından büyüklere güvenlik tedbiri uygulanır sağır ve dilsizlerde bu sınırlar 3 yıl daha ekleniyor irade dışı geçici bir nedenle alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle suç işleyene cezaverilmez tam akıl hastalarına cezaverilmez güvenlik tedbirine hükmolunur. yani genel olrak en az 12 yaşında olmak ve fiili ayırt edebilmek gerekir.

cezayı ortada kaldıran nedenler? meşru savunma İlgilinin rızası amirin emrini İfa zorunluluk hali

Bir önceki yazımız olan Uluslararası İktisat Çözümlü 100 soru başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.