türkçe ders notları

Bir temel cümle ile onun anlamını tamamlayan en az bir yan cümlecikten meydana gelen cümlelerdir.Yani yapısında birden fazla cümle bulunduran cümlelerdir. Temel cümleyle yan cümlenin bir araya geliş şekillerine göre birleşik cümleler çeşitlere ayrılır. a. Girişik Birleşik Cümle Bu tür cümlelerde yan cümlecik temel cümleciğin herhangi bir öğesi olabildiği gibi,...
03.12.2021
0
360
Basit cümle; kuruluşunda tek yüklem bulunan, tek yargı bildiren cümledir.Basit cümlede tek bir yargı bulunur, bu yargıyı sonuca bağlayan tek yüklem vardır. Bu yüklem de ya çekimli bir fiildir ya da ek fiil almış isim ya da isim gibi kullanılan bir kelime grubudur. Basit cümlede cümlenin yapısını belirleyen, cümledeki kelimelerin veya kelime...
03.12.2021
0
507
İçinde soru anlamı bulunan; bir konuda bilgi edinmek, şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere soru cümlesi denir. Cümlenin öğelerini bulmaya yönelik tüm soru kelimeleriyle soru cümleleri yapılabilir. Elimdekinin ne olduğunu kim söyleyecek? (Özne) Babası çocuğa ne getirmiş? (nesne) Yarın kimi göreceksiniz? (nesne) Ankara’ya ne zaman yerleştiniz? (Zarf tümleci) Burayı nasıl buldunuz? (Zarf tümleci) Daha sonra nereye gidecekler? (Dolaylı tümleç) Cümlelerde soru anlamı soru...
03.12.2021
0
256
Olumsuz Cümle: Fiil cümlesinde işin, oluşun, durumun yapılmadığını, yapılmayacağını veya olmadığını/gerçekleşmediğini; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümlelerdir. Fiil cümleleri, “-ma/-me” ; “-maz/mez” olumsuzluk ekleriyle  ve “ne … ne” bağlacıyla; İsim cümleleri de “yok” sözcüğüyle, “değil” olumsuzluk edatıyla, “ne….ne” bağlacıyla ve “-sız/-siz” olumsuzluk ekleriyle kurulur. •...
03.12.2021
0
259
Anlamlarına göre cümleler de soru, ünlem, olumsuz ve olumlu cümle olarak dörde ayrılır.
01.12.2021
0
354
Eksiltili cümle kavramı bir edebiyat konusu olma özelliği taşımaktadır. Bundan dolayı çok fazlaca merak edilen ve dolayısıyla araştırmaya konu olan Eksiltili cümle nedir? Eksiltili cümle örnekleri nelerdir sorularının yanıtlarını detayları ile derledik. Türkçede bir cümlenin kurulabilmesi için en önemli ve gerekli öge yüklemdir. Yüklemsiz cümle düşünülemez çünkü yüklem cümledeki yargıyı üzerinde toplayan ve...
30.11.2021
1
404
Her dilin kendine özgü bir öge diziliş sistemi vardır. Bazı dillerde öge diziliş mantığına yüklem başta, bazılarında ortada ya da sonda olabilmektedir. Türkçemizin kendi doğal sisteminde yüklemlerin cümlenin sonunda kullanıldığını biliyoruz. Ancak bazı durumlarda tümcelerde yer alan yüklemlerin sonda değil de ortada ya da başta kullanıldığını da görebilmekteyiz. Bu yazımızda...
30.11.2021
0
382
Devrik cümleler bazen cümledeki anlamı da değiştirir. Genellikle şiir türündeki eserlerde devrik cümleler kurulur. Yüklemi olmayan cümlelere ise eksiltili cümleler denir.
29.11.2021
0
497
Cümlenin yüklemi bir varlıksa o zaman isim cümlesi olarak isimlendirilmektedir.
29.11.2021
0
471
Türkçede yüklemin türüne göre cümleler iki ana gruba ayrılır. Eğer cümlenin yüklemi bir varlık ise (Ahmet, Ayşe, O) İsim Cümlesi olur. Eğer cümlenin yüklemi bir ya da birkaç eylem içeriyorsa (yapmak, etmek, gelmek) Fiil Cümlesi olur. Fiil (Eylem) Cümlesi Nedir? Özellikleri, Örnekleri Fiil (Eylem ) Cümlesi: Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu...
29.11.2021
0
284
Cümlenin yan öğeleri arasında sıklıkla kullanılan tümleçlerden biri de zarf tamlayıcısı olarak da bilinen zarf tümlecidir.
29.11.2021
0
1.430
Yüklemde bildirilen ve öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen öğe nesnedir.
26.11.2021
0
508