124 Soruyla Temel Yurttaşlık Bilgisi

124 Soruyla Temel Yurttaşlık Bilgisi
Yayınlama: 28.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
5.036
A+
A-

TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI KARIŞIK SORU CEVAP

1.        Sermayenin tam

  TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI KARIŞIK SORU CEVAP

1.        Sermayenin tamamı ya da bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?

KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)

2.        Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?

1921 Anayasası, 1924 Anayasası,

1961 Anayasası, 1982 Anayasası

3.        Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?

1924 Anayasası

4.        Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?

TBMM Başkanı

5.        Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?

Medeni Hukuk

6.        Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?

Kabine Sistemi

7.        Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar nelerdir?

a)      Gelenekler b) Görenekler c) Ahlak Kuralları

8.        Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?

a)      Hukuk Kurulları b) Anayasa

9.        Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar?

Adli Mahkemeler

10.    Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?

Ceza Mahkemeleri.

11.    Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen ya da tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz?

Yaşama Hakkı, din, kanat ve düşünce hakkı, suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi ve masumluk hakkı

12.    Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir?

a)       Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma

b)       Siyasi faaliyette bulunma

c)        Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü

d)       Haberleşme özgürlüğü

13.    Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?

Telif Hakkı

14.    Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması                hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir?

Patent hakkı

15.    Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?

a)       Atatürk İlkelerine bağlılık

b)       Milli Egemenlik

c)        Demokratik ve Laik Devlet

d)       Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak

16.    Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?

a)       Reel faizlerin düşmesi

b)       Türk Lirasının değer kazanması

c)        Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması

d)       Devlet Borçlanma faizlerinin azalması

17.     Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?

UNESCO

18.     Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?

Görgü Kuralları

19.     Federal devletlere örnekler nelerdir?

Almanya, ABD, Rusya gibi

20.     Ulus Devlet’e örnek nelerdir?

Türkiye, Yunanistan, Suriye gibi

21.     Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?

Monarşik Devlet

22.     Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir?

Teokratik Devletlerdir.

23.     Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

Hukuk Kuralları

24.     Belediye Başkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılır?

5 Yılda

25.     Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir?

Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir.

26.     Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?

Hukuk Kuralları

27.     Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetler nelerdir?

a)       Milletvekili olmak için aday olmak

b)       Belediye seçimlerinde oy kullanmak

c)        Siyasi partilerden birine üye olmak

d)       Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak.

28.     Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?

Demokratik devlet

29.     Ülkemizde      yapılan seçimler             sonunda

hangisinin        gerçekleşmemesi           koalisyon

hükümeti kurulmasını gerektirir?

Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması

30.     Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?

Genel Oy Prensibinin

31.     İktidarı oluşturan partiler dışında en fazla milletvekiline sahip olan partiye ne ad verilir?

Ana muhalefet Partisi

32.     Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?

Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması

33.     Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?

Anayasa Mahkemesi

34.     Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız Büyüklerin ellerini öpmek, Yemek yerken konuşmamak, Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?

Gelenekler

35.     Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?

a)     Üye aidatları b) Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d) Partiye yapılan bağışlar

36.     Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?

Temsili Demokrasi

37.     Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç milletvekiline sahip olması gereklidir?

20

38.     Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?

Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası

39.     1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?

Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir.

40.     Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir?

a)       İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi

b)       İl ve İlçe seçim kurullarının oluşturulması

c)        Oy sayım işlerinin takip edilmesi

d)       Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

41.     İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?

Yunanlılar

42.     Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Çoğunluk Prensibi

43.     Cumhur Başkanını kim seçer?

Halk (referandum)

44.     Savaş ilanına kim karar verir?

TBMM

45.     Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?

TBMM

46.     Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?

TBMM

47.     Genelkurmay Başkanını kim atar?

Cumhurbaşkanı

48.     Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir?

TBMM

49.     Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?

Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması

50.     Milletvekili seçilme yaşı en az kaçtır?

25 (2006’dan itibaren)

51.     Milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?

İlkokul Mezunu

52.     Cumhurbaşkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?

40

53.     Başbakanın, TBMM tarafından “Yüce Divan’a” sevk   edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur?

Hükümet istifa etmiş sayılır.

54.     Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur?

TBMM

55.     TBMM Üyeleri                    üye sayısında çeşitli

nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen milletvekillikleri ile ilgili “ara seçimler”           yapılır. Hangisinin

gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir?

Boşalan üye tam sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır.

56.     Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar              anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur?

Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur.

57.     İllerin çıkaracakları milletvekili sayısını hangisi belirler?

Yüksek Seçim Kurulu

58.     Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir?

1961 Anayasası

59.     Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir?

Cumhurbaşkanı

60.     Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir?

En az 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir.

61.     Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.        Bu          durum

Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir?

Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir.

62.     Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir?

Yargıtay

63.     Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir?

Anayasa Mahkemesi

64.     Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar?

Anayasa Mahkemesi

65.     Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder?

TBMM Başkanı

66.     Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir?

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

67.     Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir?

Anayasa Mahkemesi

68.     1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir?

Yargı bağımsızlığını

69.     1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir?

Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar

70.     1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?

Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı

71.     Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?

Avrupa Konseyi

72.     1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir?

a)       Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması

b)       Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması

c)        Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması

d)       Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi

73.     Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur?

Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması

74.     Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur?

II. Dünya Savaşı’ndan sonra

75.     Anayasamızda yer alan Dernek Kurma Özgürlüğü hangi haklardandır?

Temel Haklar (koruyucu haklar)

76.     Kişi dokunulmazlığının gereği nedir?

Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.

77.     Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

18

78.     Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?

Cumhurbaşkanlığı

79.     Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?

15 Günde

80.     Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder?

TBMM

81.     Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir?

UNICEF

82.     a) Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme, b) İki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?

1961 Anayasası

83.     TBMM genel oyla seçilen kaç milletvekilinden oluşur?

550

84.     Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin   yurt        savunmasına

hazırlanmasından TBMM’ye karşı kim sorumludur?

Bakanlar Kurulu

85.     Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?

Dünya Bankası

86.     Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir yapılır?

5 Yılda (2007’den itibaren)

87.     Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?

4 Yılda (2007’den itibaren)

88.

Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir?

Sened-i İttifak

İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir?

Kanun-u Esasi

90.     1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

II.    Abdülhamit

91.     Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?

1876

92.     Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir?

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

93.     İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir?

a) İnsan hakları evrensel bildirisi b) Çocuk hakları sözleşmesi

94.     Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar nelerdir?

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri b) Emniyet Örgütü

c)     Jandarma

95.     1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?

TBMM

96.     Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir?

Rekabet Kurumu

97.     Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?

Cumhurbaşkanı

98.     Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe ne ad verilir? G-8 Ülkeleri

99.     Taşra teşkilatında doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler kimlerdir?

Muhtar, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, İl Özel İdare Meclisi Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri

100. Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz?

Cumhurbaşkanı

101.            Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?

Özerk bir yapıdadır.

102.            Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?

Yargı Organlarını ve TSK’yı

103.            Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. İl Özel İdareleri hangi gruba girer? ,

Yerel Yönetim

104.            Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur?

Köy derneği, Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşur.

105.            Köy muhtarının, köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir?

Salma

106.            Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına ne denir?

İMECE

107.            En küçük ve en büyük idari birim hangileridir?

En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir.

108.            Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?

a) Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler

109.            Sivil toplum örgütlerine örnekler?

a) Sendikalar b) Vakıflar c) Dernekler

110.            Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir?

Seçme ve Seçilme Hakkı

111.            Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır?

Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır.

112.            Kimler seçimlerde oy kullanamaz?

a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler d) 18 yaşından küçük olanlar, Türk vatandaşı olmayanlar

113. İşverenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir?

Lokavt

114. Sosyal devlet nedir?

Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir.

115. Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar?

a) Kişiye bağlı haklar, b) sosyal – ekonomik haklar, c) siyasal haklar

116. Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi?

Birleşmiş Milletler tarafından 1959’da

117. Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır?

Almanya

118. Devlet memurlarının idari yargıya başvurmasında zaman aşımı kaç gündür?

60

119. Uluslararası Polis Teşkilatının merkezi neresidir?

Fransa’nı başkenti Paris’tir.

120. Görevden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü sonunda soruşturma açılır?

10

121. Belediye meclisinin dağıtılmasına neresi karar verir?

Danıştay karar verir.

122. Sürekli bayrak çekilecek yerler nerelerdir?

T.B.M.M

Anıtkabir

Gümrük kapıları ve karakolları Dış Temsilcilikler

123. Türkiye’nin kurucu üye olduğu uluslar arası teşkilatlar nelerdir?

^ BM (Birleşmiş Milletler) – 1945 ^ KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşk.) – 1992

^ UNESCO (BM Eğt. Kül. Ör.) – 1945 ^ D-8 (8 İslam Ülkesi) – 1997 ^ OECD (Ekonomik İşbirliği Kalkınma Ör.) – 1960

^ ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) – 1985 ^ İKÖ (İslam Konferansı Ör.) – 1969 ^ İslam Kalkınma Bankası (IDB) (1973)

^ DTÖ (Dünya Tic. Örgütü içinde bir kuruluş) – 1995

^ AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşk.) – 1975

^ Avrupa Konseyi (CE) – (1949)

^ Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) (1993)

^ Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) (1955)

^ Avrupa Yayın Birliği (EBU) (1950)

^ Dünya Posta Birliği (UPU) (1875)

^ Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) (1866)

124.Türkiye’nin kuruluşundan kısa süre sonra üye olduğu uluslar arası teşkilatlar nelerdir?

^ Dünya Bankası (Kuruluş 1944) – Türkiye’nin üyelik tarihi 1947 ^ IMF (Kuruluş 1945) – Türkiye’nin üyelik tarihi 1947

^ NATO (Kuruluş 1949) – Türkiye’nin üyelik tarihi 1952

^ Avrupa Konseyi (Kuruluş 1949) – Türkiye’nin üyelik tarihi 1950

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.