Adalet Bakanlığı 156 Personel Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 156 Personel Alım İlanı
Yayınlama: 01.09.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:26
1.118
A+
A-

Adalet Bakanlığı 156 personel alacak. Başvurular 2 ila 18 Eylül tarihleri arasında alınacak.
 

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen avukat, istatistikçi, mühendis, müte

Adalet Bakanlığı 156 personel alacak. Başvurular 2 ila 18 Eylül tarihleri arasında alınacak.

 

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim ve koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan; 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (B Grubu) alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Avukat kadrolarına sözlü sınav başarı sırasına göre, diğer kadrolara ise KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I)Genel Şartlar:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c)Avukat kadrolarına başvurularda; KPSSP11 veya KPSSP79 puan türlerinin birinden (bu puan türlerinin en yüksek olanı esas alınacaktır), istatistikçi, mühendis, mütercim, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına başvurularda ise lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

II)Özel Şartlar:

Avukat:

Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

İstatistikçi:

İstatistik lisans programından mezun olmak,

Mühendis:

Fakültelerin gıda mühendisliği lisans programından mezun olmak,

Mütercim (İngilizce):

a)Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak,

Psikolog:

Psikoloji lisans programından mezun olmak,

Pedagog:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı:

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

Koruma ve güvenlik görevlisi:

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,

c)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü olan 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d)Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

III)Başvuruda İstenecek Belgeler:

a)Ek-2 başvuru formu,

b)Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

c)KPSS sonuç belgesi,

ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

d)Fotoğraflı özgeçmiş,

Ayrıca;

e)Avukat kadrolarına başvuranlar için avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı sureti (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

f)Mütercim kadrosuna başvuranlar için yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

g)Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

1)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

V)Sözlü Sınava Katılacakların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI)Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII)Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi;

a)Avukat kadroları için adayların sözlü sınavda aldıkları puanların en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle,

b)Diğer kadrolar için adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Atamalar, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr)ilan edilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

İlanı Pdf olarak indir

E k-1

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

UNVANSINIFADETTEŞKİLATBİRİMAÇIK

LAMA

AVUKATAH10MERKEZ
MÜHENDİSTH2MERKEZİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI2 GIDA

MÜHENDİSİ

İSTATİSTİKÇİTH2MERKEZADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜTERCİMGİH1MERKEZCEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ1 İNGİ

LİZCE

KORUMA VE GÜVENİLİK GÖREVLİSİGİH31MERKEZİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PSİKOLOGSH20TAŞRA
PEDAGOGSH55TAŞRA
SOSYAL

ÇALIŞMACI

SH35TAŞRA
TOPLAM156
İLİİLÇESİPSİKOLOGPEDAGOGSOSYAL

ÇALIŞMACI

İLİİLÇESİPSİKOLOGPEDAGOGSOSYAL

ÇALIŞMACI

ADANA142İSTANBULSİLİVRİ1
AKSARAY2İSTANBUL

ANADOLU

72
ANTALYA3İZMİR11
ANTALYAALANYA1KARS1
ANTALYAMANAVGAT1K.MARAŞ1
AYDINNAZİLLİ11KAYSERİ112
BALIKESİR1KIRŞEHİR1
BURSA1KİLİS11
DENİZLİ1KOCAELİ1
DİYARBAKIR11KONYA23
DÜZCE1KÜTAHYA1
EDİRNE2MANİSATURGUTLU1
ERZURUM11MUĞLA1
GAZİANTEP321MUĞLAFETHİYE1
IĞDIR1ORDU1
İSTANBUL123SAKARYA11
İSTANBULBAKIRKÖY264SİVAS1
İSTANBULB.ÇEKMECE22Ş.URFA121
İSTANBULG.O.P21ŞIRNAK11
İSTANBULK.ÇEKMECE55VAN1
 
Adalet Bakanlığı 156 Personel Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 156 personel alacak. Başvurular 2 ila 18 Eylül tarihleri arasında alınacak.   T.C….
Vatandaşlık İşleri Genel Müd. Personel Alım İlanı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İçişleri…
Gazi Üniversitesi, 8 Hemşire Alım İlanı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde…
Emniyet Genel Müdürlüğü Pilot Alım İlanı
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT (UÇAK) İLANI (2015 – 5. DÖNEM)…
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli 50 Sağlık Personel Alacak
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 50 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları…
Atatürk Üniversitesi Personel Alım İlanı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ( 4/B SÖZLEŞMELİ ORTAÖĞRETİM MEZUNU HEMŞİRE ALIM İLANI) Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve…
Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alım İlanı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (11…
Anvers Başkonsoslosluğu Türk Uyruklu Sekreter Alım İlanı
T.C. ANVERS BAŞKONSOLOSLUĞU Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Aııvers Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 adet…
Erciyes Üniversitesi Personel Alım İlanı
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli…
Celal Bayar Üniversitesi Personel Alım İlanı
T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun…
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Personel Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR I – Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657…
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Alım İlanı
T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü…
DSİ 10 Personel Alım İlanı
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI DSİ Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi…
Köln Başkonsolosluğu Sekreter Alım İlanı
KÖLN BAŞKONSOLOSLUĞU Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Köln Başkonsolosluğu’nda 01.08.2015 tarihi itibariyle münhal hale…
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Elektrik Teknisyeni Alımı
Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un KASTAMONU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. İNEBOLU…
Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alım İlanı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üiversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,657 Sayılı Kanunun…
Dışişleri Bakanlığı Personel Alım İlanı
T.C. KÖLN BAŞKONSOLOSLUĞU Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Kölıı Başkonsolosluğunda 01.08.2015 tarihi itibariyle…
Trakya Üniversitesi Personel Alım İlanı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTORLUĞU’NDEN Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı…
Kiraz Belediyesi Teknik Personel Alım İlanı
Kiraz belediyesi, tam zamanlı olarak çalıştırmak üzere sözleşmeli tekniker personel alacak. İlan metnini görmek için…
Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alım İlanı
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel
Karabük Üniversitesi Avukat Alımı
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: AVUKAT ALINACAKTIR Üniversitemiz Avukat kadrosuna 25.03.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren…
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avukat Alımı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek…
EGM 2 Bin Komiser Yardımcısı Alımı Şartlarını Açıkladı
DUYURU Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için Emniyet…
Deniz Kuvvetleri İstisnai Memur Alımı Başvuruları Başladı
2015 YILI 2’NCİ DÖNEM İSTİSNAİ DEVLET MEMURU ALIMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE ! Başvuru Başlangıcı                                             :     …
Ceza ve Tevkifevleri 1534 İnfaz ve Koruma Memuru Alım İlanı
ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı…
Ahiler Kalkınma Ajansı 18 Personel Alacak
AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)…
DKK 2015 Yılı 1. Dönem Memur Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 16 memur alacak. T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI…
Adalet Bakanlığı 23 katip, 23 Şoför, 20 Teknisyen, 8 Aşçı ve 7 Kaloriferci Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 23 ceza infaz kurumu katibi, 23 Şoför, 20 teknisyen, 8 aşçı ve 7…
PTT Sözleşmeli 990 Memur Alımı
PTT Sözleşmeli Memur Olarak 81 Mühendis, 6 Mimar, 13 Avukat, 210 Gişe ve Büro Görevlisi,…
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 20 Personel Alacak
DAKA DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)…
KUZKA 15 Personel Alımı Yapıyor
T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik   KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI…
Orman Genel Müdürlüğü 150 Muhafaza Memuru Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Orman Muhafaza Memuru Alımı İlanı ( 2015) Orman Genel Müdürlüğü…
Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alımı
T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda…
İşaret Dili Eğitimi – Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAÜSEM) tarafından uzaktan eğitim ile işaret dili…
TÜBİTAK ve TÜSSİDE Proje Personeli Alım İlanı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Belirli…
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik…
DHMİ 110 Asistan-Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alacak
DHMİ Asistan-Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alımı DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASİSTAN – STAJYER…
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik…
Danıştay Hizmetli Alım İlanı
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI Danıştay Başkanlığı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre…
Danıştay Şoför Alım İlanı
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI Danıştay Başkanlığı’nda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.