Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Duyurusu

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Duyurusu
Yayınlama: 08.05.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:10
434
A+
A-

T.C.
ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, ekli listede (Ek-I) yeri T.C.
ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, ekli listede (Ek-I) yeri, sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen taşra teşkilatında münhal bulunan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci dereceli) yazı işleri müdürü, (1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı dereceli) idari işler müdürü, (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci dereceli) zabıt katibi ve (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci dereceli) şoför kadroları ile ekli listede (Ek-II) yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayıları gösterilen merkez teşkilatı ve atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatında münhal bulunan bilgi işlem müdürü, şube müdürü, şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi ve memur kadrolarına, görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

I- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI:

Ekli listelerde (Ek-I ve Ek-II) ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımış olmak kaydıyla;

A-GENEL ŞARTLAR:

1) Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

2) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak,

4) Şube müdürü, bilgi işlem müdürü, yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ise yazılı sınavda başarılı olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR:

1-Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az beş yılı zabıt katibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

2- İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt katibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında en az beş yıl olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

3- Zabıt katibi kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)

4- Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Araç başında ve kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacak uygulama sınavında başarılı olmak.

5- Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

6- Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) Son iki yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak üzere şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

7- Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, daktiloğraf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

8- Taşrada şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

9- Koruma ve güvenlik amiri ile koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek

için;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

10- Memur kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

11- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1- Görevde yükselme sınavına başvurular, 11/05/2015 tarihi mesai saatinden başlamak üzere 15/05/2015 günü mesai bitimine kadar, ilgili sınav kuruluna (Ek-I listede belirtilen kadrolar için ilgili adalet komisyonlarına, Ek-II listede belirtilen kadrolar için Eğitim Dairesi Başkanlığına) bizzat veya Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılacaktır. Ancak 15/05/2015 tarihinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2- İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için ilgili sınav kuruluna başvuruda bulunabilir.

3- Başvurular, istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılacaktır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilatı kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.

4- Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.

5- Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilir.

6- Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 80,00 TL‘yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracaktır.

7- Başvuru dilekçelerine; başvuranın adı, soyadı, sicili, unvanı, baba adı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, başvurduğu kadronun unvanı ve yeri yazılacaktır.

8- Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için;

Başvuru sırasında, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin ilgili sınav kuruluna ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilerek, başvuru ekranındaki “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

III- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI:

Görevde yükselme sınavı, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 15’nci maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası; (10 soru)

1- Genel esaslar,

2- Temel hak ve ödevler,

3- Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik, (5 soru)

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, (5 soru)

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, (5 soru)

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, (5 soru)

e) Halkla ilişkiler, (5 soru)

f) Etik davranış ilkeleri, (5 soru)

g) İlan ekinde (Ek-III) belirtilen atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular. (60

soru)

IV- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1- Görevde yükselme sınavı 28 Haziran 2015 günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınavı yapacak olan ÖDSGM tarafından sınavla ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 08/05/2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

2- Görevde yükselme sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.

3- Görevde yükselme sınavında, yukarıda (III) numaralı başlık altında belirtilen görevde yükselme yazılı sınav ders konuları esas alınır.

4- Görevde yükselme sınavında toplam 100 soru sorulacak olup, sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavdan sonra ayrıca sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az 60 olarak uygulanır.

5- Görevde yükselme sınavında aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

V- DİĞER HUSUSLAR:

1- Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, engelli ise ayrıca engelli kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporu) ile sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

2- Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.

3- Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

MemurHaber ve İlan gurubumuz İçin Tıklayın

SINAV TAKVİMİ

11/05/2015-15/05/2015Sınav başvurularının alınması
11/05/2015-13/05/2015Zabıt katipliği uygulama sınavına ilişkin metinlerin www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilmesi
15/05/2015-25/05/2015Sınav başvurularının ilgili sınav kurullarınca değerlendirilmesi
20/05/2015-21/05/2015ilgili adalet komisyonlarınca zabıt katipliği ve şoför unvanları için uygulama sınavlarının yapılması
29/05/2015Sınava girmeye hak kazananların www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilmesi
02/06/2015-10/06/2015Sınav ücretinin yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması
15/06/2015Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması
28/06/2015Sınav
30/06/2015Sınav sorularının www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması
22/07/2015Sınav sonuç bilgilerinin www.adalet.gov.tr ile www.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanması

EKLER :

Taşra teşkilatı kadroları

Merkez teşkilatı ve atamaları doğrudan bakanlıkça yapılan taşra teşkilatı kadroları

Görevin niteliği ile ilgili yazılı sınav konularına ilişkin liste

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.