Aile Bakanlığı 4 Farklı İş İçin Sözleşmeli Bilişim Personelleri Alacak

Aile Bakanlığı 4 Farklı İş İçin Sözleşmeli Bilişim Personelleri Alacak
Yayınlama: 28.05.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:10
405
A+
A-

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Sözleşmeli bilişim personeli alım açıklaması, aşağıda şartları belirtilen iş için Bilişim Personeli alınacak. Kılavuzu yazının sonunda bulabilirsiniz.

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN
SÖZLEŞMEL

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Sözleşmeli bilişim personeli alım açıklaması, aşağıda şartları belirtilen iş için Bilişim Personeli alınacak. Kılavuzu yazının sonunda bulabilirsiniz.

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesini n ikinci fıkrası uyarınca 4 sözleşmeli bilişim personeli
alınacaktır.
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde;
2013 ve 2014 KPSS P3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde
geçerli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerine ilişkin kararı gereği İngilizce dilinde eşdeğerliği bulunan diğer sınavlardan yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacaktır.
Sıralamaya göre her bir pozisyon için 10 (on) katına kadar aday sınava çağırılacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak
,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak
,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konus
unda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için başvuru tarihinin son günü itibariyle en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır
),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek
,
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
e) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak ya da en az bir yıl askerlik ile ilişiği bulunmamak.
f) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

g) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuran adaylara özel şartlardan birini veya birkaçını taşımayanlar için 1 (bir) kat, 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuran adaylara özel şartlardan birini veya birkaçını taşımayanlar için 2 (iki) kat ücret ödenecektir.
(b) bendinde belirtilen bölümlerden mezun olmayanlara diğer şartları taşısa dahi 2 (iki) katından fazla ücret ödenmez.
ğ) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

B-ÖZEL ŞARTLAR:
1) Bilgi Güvenliği Takım Lideri
(1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 4 Katına Kadar)
a)BilgiGüvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konularında en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak,
b)En az 1000 kullanıcılı bir organizasyonda yürütülen ISO 27001 sertifikasyon sürecinde proje yöneticisi veya danışman olarak görev almış olmak ve bu süreci başarılı şekilde sertifika alımıyla sonuçlandırmış olmak,
c) Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının ISO 27001 standardına uyumlu hale getirilmesinde bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
d) Sızma Testi, yük testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Log yönetimi ve korelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyo
nu, işletilmesi ve bakımı
konularında bilgi sahibi olmak,
g) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE
802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi
sahibi olmak,
ğ)
Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan
servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
h)
WAF, firewall, IPS, antivirüs gibi ağ güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
ı)
Kurum bünyesinde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturabilecek olmak,
i)
CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak,
j)
Sistem yönetimi ve veri tabanı yönetimi konularında bilgili olmak ve en az 3 yıl sistem
yöneticiliği yapmış olmak,
k)
ISO 27001 LA (Lea
d Auditor), CISSP(Certified Information Systems Security
Professional), ECSA/LPT (Ec

Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration
Tester), Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve CPTE (Certified Penetration
Testing Engineer) sertifikaları
ndan en az birine sahip olmak,
l)
Siber saldırı tespiti ve önleme yöntemleri konularında bilgili olmak,
m)
Güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
2) Ağ Takım Lideri
(1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına
Kadar)
a)
Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde
network admin olarak en az 7 yıl çalışmış olmak ve belgelemek,
b)
Büyük ölçekli network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında
tecrübeli olmak,
c)
Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli network topolojisi tasarım ve konfigürasyonu
yapmış olmak ve belgelemek,
ç)
Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına en az 3 (üç) yıldır sahip
olmak,

d) Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında
tecrübeli olmak,
e)
Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS,
Antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli
olmak,
f)
Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet,
VPN) altyapılarının
planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri
konularında tecrübeli olmak,
g)
LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN
Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
ğ)
Merkezi ağ yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA)
yönetimi konularında tecrübeli olmak,
h)
Büyük ölçekli (teknik veya idari) proje yönetimi konusunda tecrübeli olmak ve
belgelemek,
ı)
Takım çalışmasına yatkın olmak,
i)
Linux/Unix
işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
j)
Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
k)
Satın alma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
l)
Merkezi ağ yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA)
yönetimi konularında tec
rübeli olmak,
Tercihen;
Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless
sertifikasına sahip olmak,
CCNP Service Provider (CCIP) sertifikasına sahip olmak,
CCIE sert
ifikasına sahip olmak,

3) Yazılım Uzmanı
(1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına
kadar)
a)
10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme
aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek.
b)
C# ve .NET
Framework konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
c)
ASP.NET Web Api ve RESTful servisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
d)
MVC teknolojisi ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
e)
WCF ve XML web servisleri kullanımı, geliştirilmesi ve güvenliği kon
ularında tecrübe
sahibi olmak.
f)
Web yazılım güvenliği ve konfigürasyonları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
g)
IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
h)
Angular JS, JQuery, JSON, CSS 3.0 ve Bootstrap hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
i)
Çok katmanlı yazılım mimarileri konusunda tecrübe sahibi olmak.
j)
UML tecrübesine sahip olmak,
k)
Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak
kullanabilmek,
l)
SOA hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
m)
Web Servis Ağ Geçidi teknolojileri, XSLT, XSD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
n)
J2EE mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, JPA, Hibernate teknolojilerini kullanmış
olmak.
o)
RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, terc
ihen
PL/SQL bilgisine sahip olmak,

 Kılavuzu PDF Halinde Görüntülemek için Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.