Aile Bakanlığı Ders Saatlerinde Köklü Değişiklik

Aile Bakanlığı Ders Saatlerinde Köklü Değişiklik
Yayınlama: 24.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
479
A+
A-

24 Nisan 2015 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 29336

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7446

Ekli “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2

24 Nisan 2015 CUMA

Resmi Gazete
Sayı : 29336

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7446

Ekli “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 23/12/2014 tarihli ve 190653 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alacak eğitim görevlilerinin niteliklerini, ücretle okutacakları haftalık ders saati sayısını ve diğer hususlar ile öğretmenlerin ek ders ücretleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Esaslar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile taşra teşkilatı bünyesinde bulunan öğretmenlerin eğitim, öğretim, planlama, rehberlik, araştırma-geliştirme ve benzeri faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine dayamlarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığım,

c) Ders niteliğinde egzersiz görevi: Öğretmenlerin eğitim, öğretim, planlama, rehberlik ve araştırma-geliştirme ve benzeri faaliyetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri,

ç) Eğitim görevlisi: Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde ücretli ders görevi verilenleri,

d) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer: 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile 657 sayılı Kanunun 214 üncü maddesine göre yürütülen etkinlikleri,

e) Ücretli ders görevi: Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermekle görevlendirilen eğitim görevlilerine verilecek haftalık ücretli ek ders saatlerim,

f) Nöbet görevi: Sosyal hizmet kuruluşlarında normal çalışma gün ve saatleri dışındaki zamanlarda korunma ve bakım altında bulunanların yeme, yatma, dinlenme veya etüt saatlerindeki denetim ve gözetim hizmetlerini,

g) Öğretmen: Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenlerden sözleşmeli statüde çalışmayanları,

ğ) Öğretici belgesi: Ders görevi verilecek alanda yükseköğrenim gördüğüne ilişkin diplomayı veya Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ustalık, eğitmenlik ve benzeri kurslara katılarak başarılı olanların aldıkları belgeyi,

ifade eder.

Ders niteliğinde egzersiz görevi

MADDE 5- (1) Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan öğretmenlerin; eğitim, öğretim, planlama, rehberlik, araştırma-geliştirme ve benzeri görevlerinden haftada (15) saati, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürece “Ders niteliğinde egzersiz görevi” sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir. Bu ücret, nöbet izni hariç her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.

(2) Bakanlık birimleri arasında geçici görevlendirmelerde öğretmenlerin ek ders ücreti, fiilen görev yapılan birim tarafından ödenir.

Eğitim görevlilerinde aranacak nitelikler

MADDE 6- (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile hizmet alanlara yönelik psiko-sosyal destek programı, beden eğitimi ve spor çalışmaları ile müsabaka, kamp, izcilik, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen görev alacakların en az lise mezunu olmaları yanında;

a) Eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneği ile bu alanda öğretici belgesine sahip olması,

b) Üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilen personelin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olması,

c) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından görevlendirilen personelin, öğretmenlik formasyonuna sahip olması,

şartları aranır.

Ücretle okutulacak ders saati sayısı ve ek ders ücreti

MADDE 7- (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile hizmet alanlara yönelik psiko-sosyal destek programı, beden eğitimi ve spor çalışmaları ile müsabaka, kamp, izcilik, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden;

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline günlük çalışma süresi dışında haftada (10) saate ve 5 inci madde kapsamında yer alan personele ise haftada (5) saate,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından muvafakat alınmak suretiyle görevlendirilecek personele haftada (10) saate,

c) Üniversite öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatine,

ç) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, fiilen çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatine,

d) Resmi görev bulunmayanlara haftada (35) saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu şekilde ek ders görevi verilenlere, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

Nöbet görevi

MADDE 8- (1) Bakanlığın yirmidört saat esasına dayalı olarak hizmet veren kuruluşlarında görev yapan personelin nöbet tutmaları halinde, her nöbet günü için (3) saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada (9) saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

Diğer hükümler

MADDE 9– (1) Bu Esaslarda belirtilen nitelikleri taşıyanlardan Esaslar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilecekler; Bakan veya yetkilendireceği ilgili makam onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda eğitim görevlilerinin adları ve unvanları, girecekleri ek ders ve saat sayısı belirtilir.

(2) Bu Esaslar kapsamında ek ders görevi karşılığında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10- (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

a) 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar,

b) 23/2/2005 tarihli ve 2005/8532 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine ilişkin Esaslar,

c) 27/12/2005 tarihli ve 2005/9848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar,

ç) 17/7/2006 tarihli ve 2006/10754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar,

d) 30/10/2006 tarihli ve 2006/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saati Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar,

ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Esasları Aile ve Sosyal Politikalar Bakam yürütür.

Yeni düzenlemede yapılan değişiklikler şu şekilde derledik:

1- Daha önceki düzenlemede yer alan meslek elemanı tanımı yeni Esaslarda yer almadı. Bunun yerine Eğitim Görevlisi adı altında yeni bir tanıma yer verildi.

Eğitim görevlisinde, en az lise mezunu olma şartı aranacak. Ayrıca, Eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneği ile bu alanda öğretici belgesine sahip olması istenecek.

Üniversitelerden sadece öğretim üyeleri ile öğretim görevlisine görev verilebilecek.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından görevlendirilen personelin, öğretmenlik formasyonuna sahip olması şartı aranacak.

2-)Artık herkes ücretli öğretmen olamayacak

Eğitim fakültesini bitirenler ücretli öğretmen olmak isterse daha kolay iş bulabilecek

3- Ders niteliğinde egzersiz görevi yapmış olma hakkı sadece öğretmenlere tanındı. Buna göre; Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan öğretmenlerin; eğitim, öğretim, planlama, rehberlik, araştırma-geliştirme ve benzeri görevlerinden haftada (15) saati, bu görevlerini fiilen yerine getirdikleri sürece “Ders niteliğinde egzersiz görevi” sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir. Bu ücret, nöbet izni hariç her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez. Nöbet izni hariç düzenlemesi yeni geldi. buda öğretmen için bir artı.

4- Ücretle okutulacak ders saati sayısında artış yapıldı. Örneğin daha önce kurumdaki bir personele, 8 saate kadar ek ders görevi verilebiliyorken, 10 saate çıkarıldı.Ücretli öğretmen  daha önce 30 saate kadar ek ders görevi verilebiliyordu, 35 saate çıkarıldı bu şekilde ücretli öğretmenin maaşı artacak.

5- Esaslarda belirtilen nitelikleri taşıyanlardan Esaslar kapsamında kendilerine ek ders görevi verilecekler;Bakan veya yetkilendireceği ilgili makam onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda eğitim görevlilerinin adları ve unvanları, girecekleri ek ders ve saat sayısı belirtilir.

 

Tüm İlan ve Haberler İçin Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.