SON DAKİKA

Anadolu Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alımı

Bu haber 08 Mart 2017 - 10:06 'de eklendi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yayımladığı duyuruda 27 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonuna Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından 2016-KPSS (B) grubu puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 27 (yirmiyedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar :

SINAV HİZMETLERİ UZMANI: 2016-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle yerleştirme yapılacak unvanlar.

ÜNVANIADETARANILAN NİTELİKLER

Sınav Hizmetleri Uzmanı (1.Grup)

2İlgili Fakültelerin İstatistik bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak, geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (2.Grup)1İlgili Fakültelerin İktisat bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (3.Grup)2İlgili Fakültelerin Yabancı Diller Eğitimi bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak, geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (4.Grup)2İlgili Fakültelerin Yabancı Diller Eğitimi bölümü Almanca Öğretmenliği Programı lisans mezunu veya Alman Dili ve Edebiyatı bölümü Alman Dili ve Kültürü Programı lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak, geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (5.Grup)5İlgili Fakültelerin İşletme bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (6.Grup)1İlgili Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (7.Grup)1

İlgili Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı (8.Grup)1İlgili Fakültelerin Türk Dili Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (9.Grup)1İlgili Fakültelerin Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (10.Grup)1İlgili Fakültelerin Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak, Sosyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (11.Grup)1İlgili Fakültelerin Tarih bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (12.Grup)1Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (13.Grup)1İlgili Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (14.Grup)1İlgili Fakültelerin Grafik bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (15.Grup)5İlgili Fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.
Sınav Hizmetleri Uzmanı (16.Grup)1İlgili Fakültelerin İktisat bölümü İngilizce İktisat Programı lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak.

Genel Şartlar:

 1.  Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 1.  Türk vatandaşı olmak,
 2.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3.  Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4.  Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5.  657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6.  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 1.  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 2.  Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’ nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

SINAV HİZMETLERİ UZMANI ADAYLARININ SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 1.  Özel ve genel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenler her bir grup için ilan edilen vizeli kadro sayısının 10 katı aday 2016-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacak, sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi ve sınav tarihi, müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2.  Sözlü sınavda adayın bilgisi, ifade, kavrama, yorum kabiliyeti ölçülür. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday sözlü sınavda başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanı ile sözlü sınav puanının ortalaması alınarak, her grup itibariyle yapılacaktır.
 3.  Sınav sonuçları, Sözlü Sınavı takip eden 10 iş günü içinde, her unvan için kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri ve istenecek belgeler Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

 1.  Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)
 2.  Özgeçmiş
 3.  Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.
 4.  2 adet Fotoğraf
 5.  2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 Sınav Sonuç Belgesi Örneği
 6.  Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7.  Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
 8.  Mesleki tecrübe belgesi.(Yükseköğretim kurumları sınav hizmetlerinde çalıştığına dair belge)

Bilgi için    : Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü
Tel      : 0(222) 335 05 80 / 1350
İlan Tarihi   : 08.03.2017
Son Başvuru Tarihi : 22.03.2017

DUYURUNUN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan 500 Yeni Mağaza Açacak Ve 4 Binin Üzerinde İşe Alım Yapacak başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.