Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
Yayınlama: 12.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:17
367
A+
A-

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Bi T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan Tarihi                                  :     12.08.2015

Son Başvuru Tarihi                     : 26.08.2015

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c)  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece sözleşme ücret tavanı 2 kat için olan ünvanlara başvuru yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B-ÖZEL ŞARTLAR
KADRO

ÜNVANI

ALINACAK

PERSONEL

ADEDİ

ARANACAK ŞARTLARAYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANI
Yazılım Mühendisi2a.       .NET veya PHP programlama dillerini kullanarak en az 3 yıl yazılım geliştirmiş olmak.

b.       Web service tabanlı web uygulaması geliştirmiş olmak.

c.       Nesne tabanlı analiz ile tasarım ve yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tasarım örüntülerini (Design patterns) etkin olarak kullanabiliyor olmak.

d.       Çevik proje yönetimi metotlarına hakim olmak ve en az bir projeyi bu metotları kullanarak gerçekleştirmiş olmak.

e.        Güncel JavaScript kütüphanelerini etkin olarak kullanabiliyor olmak.

f.        MVC ve ORM teknolojilerine hakim olmak.

g.        Veri tabanı tasarım prensiplerine (İlişkisel model, varlık-ilişki modeli, normalleştirme) hakim olmak ve bu prensipleri kullanarak en az bir veri tabanı tasarımı gerçekleştirmiş olmak.

h.       Sunucuda koşan uygulamaların sağlık ve performans izlemesini gerçekleştiren uygulamaları etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak.

2 Kat
Yazılım Mühendisi1a.       Java veya .Net programlama dillerini kullanarak en az 5 yıl yazılım geliştirmiş olmak

b.       Nesne tabanlı analiz ile tasarım ve yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tasarım örüntülerini (Design patterns) etkin olarak kullanabiliyor olmak.

c.        Çevik proje yönetimi metotlarına hakim olmak ve birden fazla projeyi bu metotları kullanarak gerçekleştirmiş olmak.

d.       Veri tabanı tasarım prensiplerine (İlişkisel model, varlık-ilişki modeli, normalleştirme) hakim olmak ve bu

3 Kat

 

prensipleri kullanarak birden fazla veri tabanı tasarımı gerçekleştirmiş olmak.

e.       Web service tabanlı web uygulaması geliştirmiş olmak.

f.        Kredi kartı uygulamalarında tecrübe sahibi olmak.

g.        B2B uygulamalarında tecrübe sahibi olmak.

I- İSTENEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

1)     Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2)     Nüfus cüzdanı fotokopisi

3)     Lisans diploması fotokopisi,

4)        Genel Şartlar başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

5)     Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü.

6)        Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

7)     2 adet Fotoğraf

8)        KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacaktır)

9)        Eğer varsa yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge

10)  Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge

Başvuruların, Üniversitemizin www.anadolu.edu.tr sitesinde

DUYURULAR

bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte ilanın ulusal basında yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunusemre Kampüsü Eskişehir

adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

( Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

II-           BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2014 KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 3 katı aday, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak, adayların

listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III-       DEĞERLENDİRME

Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavın ortalaması alınarak 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.
IV-     SINAV KONULARI

a.                 Proje yönetimi

b.                 Yazılım mühendisliği

c.                  Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri

d.                 Nesne tabanlı programlama

e.                  Web sunucusu programlama

f.                  Yazılım mimarisi ve yazılım sağlık ve performans izleme uygulamaları Sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.

VI               – SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

(1)  Yapılan yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçları sınavların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde www.anadolu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

(2)   Kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

(3)   Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII             – ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (4.054,28 TL) nin ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu

bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Bilgi için : Sözleşmeli Personel Şube Müdürü Bülent ARSLANKAYA Tel : 0(222) 335 05 80 / 1350-1351
İlan Tarihi                                  :     12.08.2015

Son Başvuru Tarihi                     : 26.08.2015

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.