Ankara Kalkınma Ajansı Uzman Personel Alım İlanı

Ankara Kalkınma Ajansı Uzman Personel Alım İlanı
Yayınlama: 03.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:16
421
A+
A-

ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARA) PERSONEL ALIM İLANI

Ankara Kalkınma Ajansı’na 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; dinamik çalışabilen, ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARA) PERSONEL ALIM İLANI

Ankara Kalkınma Ajansı’na 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; dinamik çalışabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 9 uzman personel alımı yapılacaktır.

Sınav Başvuru Tarihi: 03-28 Ağustos 2015 (saat 08:30-17:00 arası) Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylann İlanı: Sınav programı, yeri ve tarihi 11 Eylül 2015’te Ankara Kalkınma Ajansının www.ankaraka.org.tr adresindeki resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü Sınav Tarihleri: Sözlü sınav 28-30 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. Genel Şartlar

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf ya da en az 1 yıl askerliği tecilli olmak,

e. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları

Ajansımızda istihdam edilecek 9 (dokuz) uzman personel için talep edilen özellikler aşağıdaki gibidir:

a. Maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, matematik ile mühendislik dallarından veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denk kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında IKPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) ingilizce dilinden en az 70 puan almış veya uluslararası geçerliliği bulunan, geçerlilik süresi dolmamış ve YÖK tarafından eşdeğerliği haiz belgeye sahip olmak,

c. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından IKPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki tabloda yer alan ilgili puan türlerinin en az birisinden en az 80 puan almış olmak,

Tablo: Alınacak Bölümler ve Asgari KPSS Puanı Tablosu

ALAN KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUANI

Maliye KPSS 3,4,5 veya 24 80

Kamu Yönetimi KPSS 3,4,5,30 veya 37 80

Uluslararası ilişkiler KPSS 3,4, 5,33,36,110 veya 112 80

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri KPSS 3,4,5,46,48 veya 115 80

Sosyoloji KPSS 3,4,5,6 veya 7 80

Matematik KPSS 3,4,5,6,25 veya 75 80

Mühendislik KPSS 3,4,5,6 veya 7 80

d. KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak ve kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirmek şartıyla en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

. Planlama, Programlama,

.Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

. Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

. izleme ve Değerlendirme,

.Tanıtım, Danışmanlık, .Şehircilik ve Çevre,

. Araştırma-Geliştirme,

. Bilgi ve İletişim Teknolojileri, .Finansman,

.insan Kaynakları Yönetimi,

. Uluslararası Ticaret.

(d) bendi kapsamında istihdam edilecek personelin sayısı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10. maddesinde yer alan “KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini aşamaz” hükmü gereğince Ajansın sınav değerlendirme tarihindeki toplam uzman sayısına göre değişebilecektir.

3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri Aşağıdaki özellikler uzman personel için tercih sebebi olacaktır:

a. Ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtım, proje hazırlama, proje izleme ve değerlendirme, risk analizi veya satın alma alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek,

b. Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, hibe veya mali destek program yönetimi, uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları, sağlık turizmi alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek,

c. Bilgisayar/yazılım mühendisliği alanından başvuracak adaylar için yazılım geliştirme süreçlerinde aktif olarak yer almış olmak, veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konularda tecrübeli olmak, sistem yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Lisansüstü eğitim yapmış veya devam ediyor olmak,

e. Belgelemek kaydıyla birden fazla yabancı dil bilgisine sahip olmak,

4. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Yarışma sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenmektedir:

a. iş talep formu (bu form www.ankaraka.org.tr/ik-basvuru-2015 adresinde yer alan “Ankara Kalkınma Ajansı İnsan Kaynaklan Başvuru Kayıt ve Güncelleme Sistemi” üzerinden bilgiler girilmek suretiyle üretilecektir.)

b. Diploma veya mezuniyet belgesi,

c. 2 Adet 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

d. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yerine denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge sunulması halinde geçerlilik süresi dolmamış belge, (YDS, KPDS ve KPSS belgeleri ÖSYM’den sistemsel olarak kontrol edileceğinden bu sınavlara ait belgelerin sunulması zorunlu değildir)

e. KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman adayları için 2. maddenin (d) bendinde sayılan alanlarda başarılı olarak çalıştığını gösterir belgeler ve SGK dökümleri,

f. Adayların tercih nedenleri arasında sayılan özellikleri taşıdıklarını gösterir belgeler,

g. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf ya da en az 1 yıl askerliğinin tecilli olduğunu belirten, Askerlik Şubesinden ya da e-devlet sitesinden alınacak askerlik durumunu gösterir belge.

Adayların, sınava katılabilmek için www.ankaraka.ora.tr/ik-basvuru-2015 adresinde yer alan “Ankara Kalkınma Ajansı insan Kaynakları Başvuru Kayıt ve Güncelleme Sistemi” ne giriş yaparak başvuru sisteminde istenen bilgileri girmeleri ve sistemde oluşturdukları başvuru formunun bilgisayar çıktısını alıp imzalayarak yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Ajansımıza son başvuru tarih ve saatine (28 Ağustos 2015, saat:17:00) kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yukarıda sayılan belgelerin fotokopileri başvuru esnasında kabul edilecektir. Ancak Sözlü Sınava çağrılan adayların bu maddede sayılan belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini Sözlü Sınav tarihinden önce Ankara Kalkınma Ajansı’nın Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 Çankaya/Ankara adresinde bulunan hizmet binasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sistemi tarafından üretilen iş talep formu üzerinde belirtilen bilgilerin ve Ajansa teslim edilen belgelerin doğru olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Bu maddede sayılan belgeler, aslı ya da belgeyi düzenleyen kurum/kuruluş veya noter veya Ankara Kalkınma Ajansı tarafından aslının aynı olduğu onaylanmış sureti olması durumunda kabul edilir.

5. Sınava Giriş

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 11 Eylül 2015 tarihinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir, ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı İnsan Kaynaklan Başvuru Sistemi üzerinden de takip edilebilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilir Mülakata çağrılacak aday sayısı; başvuru sayısı, başvuran adayların aranan şartları taşıyıp taşımaması veya tercih kriterlerine uyup uymaması gibi durumlara göre yukarıda belirtilen sayıyı geçmemek üzere pozisyonlar arasında dağılım yapılarak belirlenir.

Sözlü Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, yarışma sınavı yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunmalıdır.

6. Yarışma Sınavının Yeri ve Tarihi

Sözlü Sınav Ankara Kalkınma Ajansı’nın Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 Çankaya/Ankara adresinde bulunan hizmet binasında 28-30 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, yukarıda belirtilen tarih ve süreler ile sınav tarihini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir. Değişiklikler ile ilgili güncel duyuru Ajans web sitesinden yapılacaktır.

7. Sınavın Uygulanması, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Yanşma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayların çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önüne alınarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabidir. Bu ilan sonucunda Ajansta istihdam edilen personele 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesi ile yapılan düzenleme çerçevesinde ücret ödenecektir. Başvuruda bulunan adaylar bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.