BAKKA İç Denetçi, Uzman, Destek Personeli Alımı Yapıyor

BAKKA İç Denetçi, Uzman, Destek Personeli Alımı Yapıyor
Yayınlama: 17.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:17
374
A+
A-

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesin  

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi, 12 Uzman ve 2 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak İli olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Son Başvuru Tarihi ve Saati                           :      07   Eylül   2015    Pazartesi   –   17:30
1.      Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

a)     Türk vatandaşı olmak,

b)     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)     Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu belgelemek,

d)     Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

e)     Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

MEMUR ALIM İLANLARINI GÜNLÜK TAKİP ETMEK İSTİYORSANIZ TIKLAYIN


milli-savunma-bakanligi-lise-mezunu-isci-alim-ilani


 

1.      İç Denetçi İçin Sınava Giriş Şartları
Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:

a)     Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)     Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM Yönetim Kurulunca kabul edilen son iki yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c)      Kamuda en az 10 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak.

İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a)     İş Talep Formu (Ek-1),

b)     Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c)      Son 3 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında, biri İş Talep Formuna yapıştırılmış toplam 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPDS veya YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

d)     T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

e)      Detaylı özgeçmiş,

f)      Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

g)      Kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti,

ğ) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve belgelerin aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,
2.      Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları
a)    Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından (ağaç işleri endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği,

gıda mühendisliği, harita mühendisliği, imalat mühendisliği, maden mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, orman mühendisliği, ziraat mühendisliği dallarından mezun adaylar öncelikli olarak tercih edilecektir) veya bunlara denkliği Yüksek­öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

a)     Başvuru tarihi itibari ile son beş yılda KPDS veya YDS İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM Yönetim Kurulunca kabul edilen son iki yılda alınmış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

b)     KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmak

AlanKPSS Puan Türü
Hukuk3, 11, 20, 21, 79, 97, 100 veya 103
İktisat3, 9, 18, 22, 27, 28 veya 98
Maliye3, 24, 35, 41, 49 veya 52
İşletme3, 19, 23, 27, 29 veya 99
İstatistik3, 25, 34, 75, 102 veya 111
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri3, 46, 48, 58, 66 veya 115
Matematik3, 4, 5, 25, 34, 75, 102 veya 111
Sosyoloji3, 4, 5, 6, 7 veya 8
Mimarlık
Şehir ve Bölge Plânlama
Mühendislik

ç) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için, başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda, sosyal güvenlik kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde, en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

*Planlama, programlama,                                        *Araştırma-geliştirme,

*Proje üretimi, tasarımı ve              yönetimi,        *Bilgi ve iletişim teknolojileri,

*Strateji geliştirme, strateji               yönetimi,        *Finansman,

*                                                                                                                                İzleme ve değerlendirme,               * İnsan kaynakları yönetimi,

*Tanıtım, danışmanlık,                                            *Uluslararası ticaret.

Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a)     İş Talep Formu (Ek-1),

b)     Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c)      Son 3 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında, biri İş Talep Formuna yapıştırılmış toplam 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında başvuruda bulundukları alan için ilgili puan türlerinden talep edilen puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

d)     KPDS veya YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e)      T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

f)      Detaylı özgeçmiş,

g)      Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

ğ) İş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

h)     Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve belgelerin aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri.
1.      Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları
Yönetici Asistanı ve Halkla İlişkiler Sorumlusu İçin Sınava Giriş Şartları

a)     Üniversitelerin basın ve yayın, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, ve iletişim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)     KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 2’de belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan almış olmak,
Tablo 2: Yönetici Asistanı ve Halkla İlişkiler Sorumlusu KPSS Puan Türleri

AlanKPSS Puan Türü
Basın ve Yayın3, 4, 5, 6, 7 veya 8
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim

 

a)    KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için, başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda, sosyal güvenlik kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

*           Yönetici asistanlığı,

*           Halkla ilişkiler sorumlusu,

*           Planlama, programlama, raporlama,

*           Organizasyon ve süreç yönetimi,

*           Tanıtım, danışmanlık,

Muhasebe Yetkilisi İçin Sınava Giriş Şartları

a)     En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)                   SMMM ruhsatına sahip olmak,

c)      Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde muhasebeci olarak en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

Yönetici Asistanı ve Halkla İlişkiler Sorumlusu ile Muhasebe Yetkilisi İçin Başvuruda İstenen Belgeler

a)                   İş Talep Formu (EK-1),

b)     Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c)      Son 3 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında, biri İş Talep Formuna yapıştırılmış toplam 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında başvuruda bulundukları alan için ilgili puan türlerinden talep edilen puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

d)                   T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

e)                    Detaylı özgeçmiş,

f)      Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

g)      İş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

ğ) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika, ruhsat ve belgelerin aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

1.       Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 07 Eylül 2015 Pazartesi saat 17:30’a kadar Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)’nın, Güney Mah Zonguldak Yolu Cad No:36 67600 Kozlu/ZONGULDAK adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla kargo veya posta yolu ile göndermeleri

gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
1.      Sınava Giriş
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer 14 Eylül 2015 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.bakka.gov.tr ile www.zonguldak.gov.tr, www.karabuk.gov.tr,www.bartin.gov.tr internet sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesinde;

•        İç denetçi ve uzman personel için, KPSS ile başvuran adayların KPSS puanları ve KPDS/YDS puanlarının toplamları, deneyim ile başvuran adayların hizmet süreleri ve KPDS/YDS puanlarının toplamları dikkate alınacaktır.

•        Destek personeli için, KPSS ile başvuran adayların KPSS puanları, deneyim ile başvuran adayların hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

En yüksek puana göre yapılacak sıralamaya giren adaylar arasından, her bir pozisyon için alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

Tablo 3: Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

Personelin UnvanıAlınacak Personel SayısıSözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
İç Denetçi1 kişi4 kişi
Uzman Personel12 kişi48 kişi
Destek Personeli2 kişi8 kişi

1.      Sınav Yeri ve Tarihi
Yarışma Sınavı, 29-30 Eylül 2015, 01-02 Ekim 2015 tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında, Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu / ZONGULDAK adresinde yapılacaktır.

Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
2.      Sınavın Yapılış Şekli
Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş

bitirme, pratik zekâ, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.
1.     Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

EKLER:1 -İş Talep Formu (2 s.)

2-                  Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği (7 s.)

3-                  Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (4 s.)

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.