Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sürekli İşçi Alımı İçin Duyuru Yaptı!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara’da görev yapacak bir Güvenlik Görevlisi, iki engelli ve bir eski hükümlü sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sürekli İşçi Alımı İçin Duyuru Yaptı!
Yayınlama: 29.05.2023
Düzenleme: 29.05.2023 13:46
6
A+
A-

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nda çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Ankara’da çalıştırılmak üzere 1 adet Güvenlik Görevlisi (kadın), 2 engelli ile 1 eski hükümlü sürekli işçi alımı yapılacaktır.

 

I.BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) Başvuru tarihinin ilk günü (29/05/2023) itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Güvenlik görevlisi işçi kadrosu için affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

– Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
– Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

5) Engelli işçi kadrosu için başvuru yapacak adayların; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Eski hükümlü işçi kadrosu için başvuru yapacak adayların; “affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlar” kapsamında olduğunu eski hükümlü belgesi ile belgelendirmek.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

8) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak),

9) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak,

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11) Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir.

12) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

13) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

B- Özel Şartlar:

1) Sürekli İşçi (Güvenlik Görevlisi-Kadın Personel)

– 160 cm’den kısa boylu olmamak,
– En az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) olmak,
– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik belgesine sahip olmak,
– Görevini özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı Kanun’da belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.
– Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
– Adayların, başvurunun son günü itibarıyla koruma ve güvenlik görevlisi meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.
– Bu ilanda, 4857 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu kıldığı durumlar kapsamında Kurumumuza gelen kadın ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

2) Sürekli İşçi (Engelli – Temizlik Görevlisi)

– Sağlık durumunu, ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu ile (En az %40 oranında engelli olmak)
– Temizlik görevini yapmaya engel olacak nitelikte sağlık sorunu bulunmamak.
– En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinden mezun olmak. (Önlisans ve Lisans mezunlarının başvurusu kabul edilmeyecektir)

3) Sürekli İşçi (Eski Hükümlü – Temizlik Görevlisi)

– Temizlik görevini yapmaya engel olacak nitelikte sağlık sorunu bulunmamak.
– En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinden mezun olmak. (Önlisans ve Lisans mezunlarının başvurusu kabul edilmeyecektir)

II.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 29/05/2023–02/06/2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

III.KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

1) Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların kura çekimi noter huzurunda İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 15/06/2023 tarihinde yapılacak olup, kuraya katılacakların isim listesi, kura çekim yeri ve saati Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır. Kura tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden ayrıca duyuru yapılacaktır.

2) 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Kura sonucunda belirlenen adaylardan istenen belgelerin incelenmesi neticesinde, aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının dört (4) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

IV.SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

V.SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kuruluna teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

3)Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

5) Sözlü sınav sonucunda sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenerek Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI.GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

VII.GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.