SON DAKİKA

Bolu İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Bu haber 17 Şubat 2017 - 11:22 'de eklendi.

Bolu İl Özel İdaresi 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 1. SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:
  1. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36′ ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK PERSONEL UNVANLARI

SIRA
NO
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK UNVANARANAN ŞARTLAR (EGITIM)ALINACAK
SAYI
1İnşaat MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu3
2Harita MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
3Orman MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
4Elektrik MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
5Ziraat MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
6Şehir ve Bölge PlanlamaLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
7İnşaat TeknikeriÖnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu5
8Makine TeknikeriÖnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu2
9Elektrik TeknikeriOnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu1
10Oto Elektrik TeknikeriÖnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu1
11Bilgisayar ProgramcısıÖnlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu1
 

 

 

 1.  Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki ve genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

 1.  İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan adaylar, KPSS(B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.
 2.  Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 1. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:
  1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  2.  Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,
  3.  2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden; lisans diploması istenen pozisyonlar için KPSS-P3, ön lisans diploması istenen pozisyonlar için KPSS-P93 puan türünden en az 50 (Elli) puan almış olmak,
  4.  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
  5.  Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
  6.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
  7.  İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
  8.  Son müracaat tarihi itibariyle 3 aydır Bolu İl Sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve bu durumu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.
  9.  Mühendis, Tekniker ve Bilgisayar Programcılığı alımları için;

Mühendis alımları: Lisans seviyesinde ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.
Tekniker ve Bilgisayar Programcısı alımları: Ön lisans seviyesinde ilgili yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

 1.  Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,
 2.  Adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan adayların sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.
 1. ÖZEL ŞARTLAR
  1.  İNŞAAT MÜHENDİSİ:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.
Ayrıca;
Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak, Statik proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak tercih nedeni olacaktır.

 1.  HARİTA MÜHENDİSİ:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Harita Mühendisliği(Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği)” bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.
Ayrıca;
GPS kullanabilmek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak, Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak, mesleki konularla ilgi bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak tercih nedeni olacaktır.

 1.  ORMAN MÜHENDİSİ:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Orman Mühendisliği ” bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.
Ayrıca;
6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili mevzuatlarına hâkim olmak, orman geçiş izinleri, ruhsat ve diğer izin mevzuatlarına hâkim olmak, orman alanlarında gerekli proje ve revize işlerini yapabiliyor olmak tercih nedeni olacaktır.

 1.  ELEKTRİK MÜHENDİSİ:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği ” bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.
Ayrıca;
Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, Mesleki konularda ilgili bilgisayar program dillerinden (Autocad) kullanmak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak tercih nedeni olacaktır.

 1.  ZİRAAT MÜHENDİSİ:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Ziraat Mühendisliği bölümünün “Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden(bu bölüm ile denkliği kabul edilen bölümlerden)” lisans seviyesinde mezun olmak.
Ayrıca;
Çalışma alanlarında gerekli proje ve revize işlerini yapabiliyor olmak, yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, mesleki konularda ilgili bilgisayar program dillerinden (Autocad) kullanmak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak tercih nedeni olacaktır.

 1.  ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama ” bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.
Ayrıca;
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış olması tercih nedeni olacaktır.

 1.  İNŞAAT TEKNİKERİ:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının İnşaat Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak, yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak, Statik proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak tercih nedeni olacaktır.

 1.  MAKİNE TEKNİKERİ:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurldışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Makine Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak, yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak tercih nedeni olacaktır.

 1.  ELEKTRİK TEKNİKERİ:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Elektrik Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak, yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak tercih nedeni olacaktır.

 1.  OTO ELEKTRİK TEKNİKERİ:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Oto Elektrik-Elektronik Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak tercih nedeni olacaktır.

 1.  BİLGİSAYAR PROGRAMCISI:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak tercih nedeni olacaktır.

 1. BAŞVURU ŞEKLİ:
  1. Adayların; http://www.boluozelidaresi.gov.tr web sayfasından ya da mesai saatleri içerisinde Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek iş talep formu ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte, 01/03/2017 – 10/03/2017 tarihleri arasında İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
  2. Başvuru esnasında istenecek belgeler:

İlgisine göre KPSS-P3 ya da KPSS-P93 sonuç belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No’su olan) ve kısa özgeçmişini anlatan belge.

 1. İş Talep Formunu eksik dolduran yâda eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. SÖZLÜ SINAV:
  1.  Sözlü / mülakat sınavı 20-24/03/2017 tarihleri arasında Bolu İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, sözlü/mülakat sınav programı Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.aov.tr) duyurulacaktır.
  2.  Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
  3.  Sözlü/Mülakat sınavında, Komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanların ortalaması üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
  4.  Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, en az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.
  5.  Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.
  6.  En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.
  7.  Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;
 1.  2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden ilgisine göre KPSS-P3 ya da KPSS-P93 puan türünün % 30’ u
 2.  Adayların mesleğe(unvan) ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi sonucu alacakları puanın %30’u,
 3.  Adayların genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve özel idare çalışmaları hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu alacakları puanın % 40’ ı,

Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 1.  Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ve www.boluozelidaresi.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 1. SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
 1.  Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi
 2.  Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu
 3.  Mezuniyete ait diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
 4.  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge aslı veya onaylı sureti
 5.  Nüfus Kayıt Örneği
 6.  2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf
 7.  Yerleşim yeri belgesi

Başvuru esnasında istenecek belgeler:

İlgisine göre KPSS-P3 ya da KPSS-P93 sonuç belgesi, diploma ya da mezuniyet belgesi, son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf, adres bilgili nüfus kayıt örneği(il içinde adres değiştirildi ise bu bilgiyi de içeren), nüfus cüzdan fotokopisi, kısa özgeçmişini anlatan belge, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Sınav sonuçları adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ve www.boluozelidaresi.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bolu İl Özel İdaresi iş talep formunu indirmek için TIKLAYINIZ
Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan belgeleri görüntülemek için TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.