SON DAKİKA

Celal Bayar Üniversitesi 25 Sağlık Personeli Alacak

Bu haber 20 Kasım 2015 - 9:03 'de eklendi.

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Ka T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANIADETARANILAN NİTELİKLER
001Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinden en az 3 (üç) yıl Koroner Yoğun Bakım deneyimli ve en az 1 (bir) yıl Genel Yoğun Bakım deneyimli olmak, İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
002Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Anestezi Yoğun Bakım Ünitelerinden deneyimli olmak.
003Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kulak Burun Boğaz Servisinden deneyimli olmak, Ventilatör cihazı kullanımı yetki belgesi ile tıbbi cihaz eğitim sertifikasına sahip olmak.
004Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, Hemodiyaliz Sertifikasına sahip olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Diyaliz Ünitelerinde en az 1 (bir) yıl aktif olarak çalışmış olmak, En az 4 (dört) yıl Periton Diyaliz Hemşireliğinde deneyimli olmak, Diyaliz Hastalarına Prediyaliz eğitimi konusunda deneyimli olmak.
005Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinden Acil Servis deneyimli olmak ve İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
006Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, En az 3 (üç) yıl KVC (Kardiyovasküler Cerrahi) deneyimli olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Anestezi Yoğun Bakım Ünitelerinden deneyimli olmak, Sürekli Renal Replasman tedavisi yapabilen Hemofiltrasyon Sertifikasına sahip olmak.
007Hemşire2(iki)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Anestezi Yoğun Bakım Ünitelerinden deneyimli olmak, Sürekli Renal Replasman tedavisi yapabilen Hemofiltrasyon Sertifikasına sahip olmak.
008Hemşire2(iki)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
009Hemşire1(bir)Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümlerinden mezun olmak, KİT (Kemik İliği Transplantasyon) deneyimli olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Anestezi Yoğun Bakım Ünitelerinden deneyimli olmak, CPR (Kardiyo Pulmoner Resusitasyon) Sertifikasına sahip olmak, Sürekli Renal Replasman tedavisi yapabilen Hemofiltrasyon Sertifikasına sahip olmak.
010Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinden Çocuk Hematoloji-Onkoloji deneyimli olmak, Kemoterapi Hazırlama Ünitesinde çalışmış olmak, Kemoterapi hazırlanması konusunda eğitim almış ve laminar airflow kullanımında deneyimli olmak, İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
011Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, En az 1 (bir) yıl Koroner Yoğun Bakım deneyimli ve 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ve Doğumhane birimlerinden en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak, İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak.
012Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinden en az 1 (bir) yıl Göz Servisi deneyimli olmak, Optik Kohorens Tomografi (OCT) ve görme alanı cihazları kullanımında deneyimli olmak, Prismoflex CRRT Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
013Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinden bronkoskopi uygulama deneyimli ve kemoterapi hazırlama ve uygulama deneyimli olmak.
014Hemşire1(bir)Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümlerinden mezun olmak, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım deneyimli olmak, Ventilatör cihazı kullanımı yetki belgesi ve Kan Gazı Ölçüm Cihazı belgesine sahip olmak, Vaphoterm Yüksek Akışlı Terapi Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
015Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, En az 5 (beş) yıl KVC (Kardiyovasküler Cerrahi) Yoğun Bakım deneyimli olmak, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak, ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) cihaz kullanma deneyimli olmak.
016Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinden en az 1 (bir) yıl CYB (Cerrahi Yoğun Bakım) deneyimli olmak, İlk Yardım Sertifikası ve Ventilatör Kullanma Sertifikasına sahip olmak.
017Hemşire1(bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarından Dahiliye-Nöroloji Yoğun Bakım deneyimli olmak ve Biyolojik ajanlar, kemoterapik ilaçları uygulama konusunda eğitim almış olmak, Ventilatör kullanma sertifikasına sahip olmak.
018Hemşire1(bir)Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarından en az 2 (iki) yıl Yenidoğan Yoğun Bakım deneyimli olmak.
019Hemşire5(beş)Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümlerinden mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2- 2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5- Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından (www.cbu.edu.tr) temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2- Öğrenim Belgesi (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi yada onaylı sureti)

3- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

4- Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belge.)

5- Aranan niteliklerde istenen diğer belgeler.(aslı görülmek kaydıyla fotokopisi yada onaylı sureti)

İletişim Bilgileri: Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Muradiye

Kampüsü 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.cbu.edu.tr

Bir önceki yazımız olan Milli Savunma Bakanlığı 130 Memur Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.