Celal Bayar Üniversitesi Personel Alım İlanı

Celal Bayar Üniversitesi Personel Alım İlanı
Yayınlama: 24.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:18
358
A+
A-

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/1 T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANIADETARANILAN NİTELİKLER
001Büro

Personeli

1 (bir)Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak; En az 12 (oniki) yıl Kamu kurumlarında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek; Halkla İlişkilerde İletişim, İletişim Becerileri ve İkna Psikolojisi sertifikası sahibi olmak.
002Büro

Personeli

1(bir)Meslek Yüksekokullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümlerinden mezun olmak; En az 10 (on) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek; Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım sertifikası sahibi olmak.
003Büro

Personeli

1(bir)Meslek Yüksekokullarının İşletme bölümlerinden mezun olmak; En az 6 (altı) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek; Çalışma Hayatında Etkili İletişim Teknikleri ile Etkili ve Güzel Konuşma sertifikası sahibi olmak.
004Büro

Personeli

1(bir)Fakültelerin İşletme bölümlerinden mezun olmak; En az 7 (yedi) yıl Kamu kurumlarında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek; Üst Düzey Yönetici Asistanlığı, Ofis Programları ile Web’le Grafik Tasarım ve Animasyonu sertifikalarına sahip olmak.
005Biyolog1(bir)Fakültelerin Biyoloji bölümlerinden mezun olmak; En az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek; Makroskopi, rutin kesit, frozen kesit, rutin boyama, histokimya, imminohistokimya, floresan ve kromojenik insitü hibridizasyonu konusunda deneyimli olmak ve bunların yapıldığı cihazların kullanım, bakım ve onarım sertifikası sahibi olmak.
006Hemşire1(bir)Fakülte veya Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak; Cerrahi Yoğun Bakım ve Beyin Cerrahisi servis deneyimli olmak; Yoğun Bakım Ventilatör Kullanıcı sertifikası ile Hemofiltrasyon Cihazı Kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
007Hemşire1(bir)Fakülte veya Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak; En az 1 (bir) yıl 3. Basamak İntaniye Servisi deneyimli olmak; Radyofrekans Lezyon cihazı kullanım eğitimi almış olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a)T.C. Vatandaşı olmak.

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2-2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır).

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5-Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tradresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2-Öğrenim Belgesi (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi yada onaylı sureti)

3-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5-Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belgenin aslı.)

6-Aranan niteliklerde istenen diğer belgeler.(aslı görülmek kaydıyla fotokopisi yada onaylı sureti)

İletişim Bilgileri:Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Muradiye

Kampüsü 45140 Yunusemre/Manisa Tel:0 (236) 201 10 00 Web: www.cbu.edu.tr

 

 

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.