ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Personel Alım İlanı

ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Personel Alım İlanı
Yayınlama: 14.09.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:27
458
A+
A-

AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma[1] ve Finansman Anlaşması[2] kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının ( AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma[1] ve Finansman Anlaşması[2] kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda TR07H5.01-01/003 Sayılı AT Sözleşmesi[3] çerçevesinde görevlendirilmek üzere 1 (bir) Personel için Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, söz konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.

UZMAN PERSONELKİŞİ SAYISI
Muhasebeci1
TOPLAM1

I. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI[4]

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar yukarıda belirtilen pozisyon için aranır:

a. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak;

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak;

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak;

d. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak;

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak;

f. Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Söz konusu genel koşullara ek olarak personelin iş tanımı ve aranan nitelikler aşağıda yer almaktadır. Muhasebeci AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde(PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

II. MUHASEBECİ İŞ TANIMI

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda istihdam edilecek muhasebecinin genel iş tanımı ve yerine getirmesi beklenen görevler şunlardır:

.Başkanlık tarafından yönetilen ve yürütülen Avrupa Birliği projelerinin muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulması, ödeme işlemlerinin ve muhasebe sistemine girişlerinin yapılması ve yönetime düzenli olarak raporlanması ve arşivlenmesi;

.Muhasebe işlemlerinin tanımlandığı muhasebe rehberinin uygulanması ve gerekli görüldüğü takdirde güncellenmesi;

.Muhasebeleştirme, ödemeler ve mali konularda (vergilendirme, vb.) danışmanlık sağlanması;

.Teminat mektuplarının yönetilmesi;

.Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı veya Birim Koordinatörleri tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

II.I. MUHASEBECİ ADAYLARINDA ARANAN NİTELİKLER

Muhasebeci adayının sağlaması gereken asgari nitelikler ile adayın bu nitelikleri sağlaması durumunda tercih nedeni sayılacak nitelikler şunlardır:

ARANAN ASGARİ NİTELİKLERTERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER
GENEL NİTELİKLER.Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Ticari Bilimler, matematik ve istatistik dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak;

.İyi düzeyde İngilizce ve Türkçe bilmek.

.İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek,(Office programlarına hakim olmak).

.İngilizce için son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğeri almak[5]

.İşletme, İktisat, Maliye, Finans veya Muhasebe konusunda yüksek lisans derecesine sahip olmak
MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER.Muhasebe veya mali raporlama konusunda en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.

.

En az Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesi veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasından birine sahip olmak.

.Muhasebe veya mali raporlama konusunda 2 yıldan fazla deneyime sahip olmak;

.Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde muhasebe alanında çalışmış olmak veya söz konusu projeler kapsamında yapılan harcamaların mali kontrolünü gerçekleştirmiş olmak;

.Likom – Presto muhasebe programını kullanabilmek.

III. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, üç aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir.

Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ön değerlendirme aşamasını geçen ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar, yarışma sınavına girmeye hak kazanacaktır. Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacaktır.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavların yapılacağı yer ve tarihler www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yazılı sınavda adayların muhasebe bilgisi ve AB-Türkiye mali yardımları konusunda genel bilgileri ölçülecektir. Test usulünde gerçekleştirilecek yazılı sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak,altmış (60) puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı bulunan adaylar sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, mülakat yeri ve tarihi www.ikg.gov.tr üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Sözlü sınav İngilizce yapılabilecektir. Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Muhasebeci pozisyonu için değerlendirme sonucu; teknik değerlendirme puanı, yazılı puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan aday asil ve sonraki aday ise yedek olarak belirlenip www.ikg.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı internet adresinden (www.ikg.gov.tr) temin edilecek başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

“T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Turan Güneş Bulvarı Yıldızevler Mahallesi, 713. Sokak No: 4, Çankaya, 06550, Ankara”

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

– Adayın adı ve soyadı;

– Başvurduğu pozisyon (Muhasebeci);

– “T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı” ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir.

Başvurular için son tarih 5 Ekim 2015 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 7 gün öncesine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmelidir. Yalnızca, bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar www.ikg.gov.tradresinde yayımlanacaktır. Bu yazılı cevaplar son başvuru tarihinden en az 1 gün öncesine kadar yayımlanmış olacaktır. Sözlü görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

V. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

.Başkanlığımızın internet adresinde (www.ikg.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş” (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir),

.Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi,

.Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,

.Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge,

.Kimlik belgesinin fotokopisi,

.Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

.Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

“İyi düzeyde Türkçe bilmek” ve “iyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek” nitelikleri için belge şartı aranmayacak, adayın beyanı esas kabul edilecek ve gerekli değerlendirme sözlü sınavda yapılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini sözlü sınavdan önce Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde “Seçme Sınavına Katılma Genel Koşulları”nda belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir.

VI. TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU

ARANAN ASGARİ NİTELİKLERTERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLERPUANLAMA
GENEL NİTELİKLERİyi düzeyde İngilizce ve Türkçe bilmek.

İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek (Office programlarına hakim olmak.)

İngilizce için son başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde YDS/KPDS/ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğeri almak

İngilizce dil bilgisine ilişkin belgeler:

YDS/KPDS/ÜDS 71-80 puan veya eşdeğeri ise

Azami 10 puan
İngilizce Dil Bilgisine ilişkin belgeler: YDS/KPDS/ÜDS 81-100 puan veya eşdeğeri iseAzami 20 puan
Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Ticari Bilimler, matematik ve istatistik dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmakİşletme, İktisat, Maliye, Finans veya Muhasebe konusunda yüksek lisans derecesine sahip olmakAzami 20 Puan
MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLERMuhasebe veya mali raporlama alanında en az 2 yıl iş tecrübesi bulunmakMuhasebe işlerinden sorumlu olarak 2-3 yıl arası çalışmış olmakAzami 20 puan
Muhasebe işlerinden sorumlu olarak 3 yıldan fazla çalışmış olmakAzami 30 puan
En az Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesi veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasından birine sahip olmak.Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde muhasebe alanında çalışmış olmak veya söz konusu projeler kapsamında yapılan harcamaların mali kontrolünü gerçekleştirmiş olmak;Azami 20 puan
Likom – Presto muhasebe programını kullanabilmekAzami 10 puan

[1]”Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma”.

[2]”Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye’deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracı’ndan sağlanan topluluk desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili Finansman Anlaşması”.

[3] “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) Kapsamındaki Teknik Yardım Önceliğinin Uygulanmasından Kaynaklanan Giderlerin Doğrudan Finansmanına İlişkin Proje”.

[4] Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve pozisyon için aranan koşulları karşılama ve ispat niteliğindeki belgeler, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre talep edilebilecektir.

[5]ÖSYM “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kararı dikkate alınacaktır. Bkz. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.