SON DAKİKA

DHBT için 60 Soru Cevap

Bu haber 09 Ocak 2016 - 14:16 'de eklendi.

TEST -1

1)Kur’an-ı Kerimde geçen yevmüd-din kelimesi ne ifade etmektedir?
a)Hesaba çekildiği ahiret günü
b)Dosdoğru din
c)İbrahim dini
d)Dini ortaya koyan2)Kur’an-ı Kerimde geçim yevmüd-din kelimesi hangi surelerde geçmektedir?a)En’am-Ali İmran b)F

TEST -1
1)Kur’an-ı Kerimde geçen yevmüd-din kelimesi ne ifade etmektedir?
a)Hesaba çekildiği ahiret günü
b)Dosdoğru din
c)İbrahim dini
d)Dini ortaya koyan2)Kur’an-ı Kerimde geçim yevmüd-din kelimesi hangi surelerde geçmektedir?a)En’am-Ali İmran b)Fatiha-Zariyat
c)Fatiha-En’am d)Bakara-Fatiha

TÜRKİYE GENELİ DHBT UZAKTAN EĞİTİMİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

 

3)En’am suresinde geçen dinen kıyemen ne anlama gelmektedir?

a)Dosdoğru din b)Din günü
c)İbrahim dini d)Hesap dini

4)İslam kaynaklarında Minel ve Nihal kelimeleri sırasıyla hangi dinler için kullanılır?

a)Vahye dayanan-batıl dinler
b)Vahye dayanmayan-düalist dinler
c)Vahye dayanan-çok tanrılı dinler
d)Batıl dinler-vahye dayanan dinler

DHBT-grubu-gurubu

5)İslama göre ilk peygambere tebliğ edilen din ile daha sonra gelen peygamberlerin tebliğ etdiği din, temel nitelikleriyle aynıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler arasında yer almaz?

a)Ahiret inancı b)Allah inancı
c)Oruç d)Peygamberlik müessesesi

6)Aşağıdakilerden hangisi Zerdüştün getirdiği dinin bozulmuş şekli ve iki tanrı inancına dönüşerek ateş kültünün yüceltildiği dindir?

a)Mecusilik b)Brahmanizm
c)Budizm d)Sabilik

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’nden Türkiye Geneli Ücretsiz Online DHBT Deneme Sınavı

7)Aşadakilerden hangisi Ehl-i Bid’ata verilen ad değildir?

a)Ehli ehva b)Fırka-ı dalle
c)Ehli hak d)Ehli dalal

8)Ssözlükte selef ve selefiye ne anlama gelir?

a)Ayrılanlar-ayrı olanlar
b)Önceki nesil- bu nesle mensup alanlar
c)Taraftar-yardımcı olanlar
d)Kurtulmak-kurtuluşa erenler

9)İlk dönem selefiye anlayışının müteşabih ayetler konusundaki görüşleri nasıldır?

a)Bu ayetleri yorumlamadan Allah’a havale ederler
b)Bu ayetleri aklın ışığında yorumlarlar
c)Keşif ve ihamın ışığında yorumlarlar
d)Başka ayetlerle birlikte yorumlarlar

10)Bakıllani,İbn-i Furek, Cüveyni,Gazali,Şehristani,Amidi Fahreddin er Razı gibi isimler hangi mezhebin en meşhur kelam bilginleridir?

a)Şia b)Cebriye
c)Eş’ari d)Haricilik

11)Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezilenin kelime anlamına değildir?

a)Bir araya gelenler b)Ayrılanlar
c)Uzaklaşanlar d)Bir tarafa çekilenler

12)Suriye’de kurulan ilk tasavvufi kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a)Remle b)Hankah
c)Tekke d)Zaviye

13)Miladi 7.asırda Vahdet-i Vücud terimi ile ifade edilen bir görüş ortaya atan,el-fütühatül-Mekkiye Fesulü’l Hikem gibi eserlerden bu konuda düşüncelerini genişçe açıklayan tasavvuf bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sareddin Konevi b)Ahmed Yesevi
c)İbn Arabi d)Mevlana

14)İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmak neyi ifade eder?

a)Tavsili iman b)İcmali iman
c)Kamili iman d)Tahkiki iman

15)Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’in saydığı yedi büyük günah kapsamında değildir?

a)Allah’a ortak koşmak
b)Sihir yapmak
c)Haksız yere adam öldürmek
d)Namaz kılmamak

16)Allah’a,Hz.Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tastik eden kimseye ne denir?

a)Mü’min b)Muhsin
c)Muhlis d)Müdrik

17)İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz.Peygamber’in yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarurat-ı diniyye)bir veya bir kaçını yahut da tamamını inkar eden kimseye ne denir?

a)Müşrik b)Kafir
c)Günahkar d)Zındık

18)Aşağıdakilerden Allah’ın sübuti sıfatlardan değildir?

a)Kudret b)Basar
c)Tekvin d)Kıdem

19)Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren,gözle görülmeyen nurhani ve ruhani varlıklara ne isim verilir?

a)Cin b)Şeytan
c)Melek d)İblis

20)Cinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Bir kısmı müslümandır
b)Bir kısmı kafirdir
c)Kafir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar
d)Mümin olanları cennette giremiyeceklerdir

DHBT-grubu-gurubu

CEVAPLAR

1:(Cevap:A)
2:(Cevap:B)
3:(Cevap:A)
4:(Cevap:A)
5:(Cevap:c)
6:(Cevap:A)
7:(Cevap:C)
8:(Cevap:B)
9:(Cevap:A)
10:(Cevap:C)
11:(Cevap:A)
12:(Cevap:B
13:(Cevap:C)
14:(Cevap:A)
15:(Cevap:D)
16:(Cevap:A)
17:(Cevap:B)
18:(Cevap:D)
19:(Cevap:C)
20:(Cevap:D) 

TEST – 2
21)Sahifelerle ilgili verilenlerinden hangisi yanlıştır?a)Hz.Adem 10 sahife
b)Hz.İdris 30 sahife
c)Hz.Şit 40 sahife
d)Hz.İbrahim 10 sahife22)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın muhtevasından değildir?a)İtikad
b)Lirik söyleyiş ve ilahiler
c)İbadetler
d)Muamelat23)”Allah’ın kulları arasında seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasakların insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi”ye ne ad verilir?a)Veli
b)Evliya
c)Peygamber
d)Halife

24)Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren,fakat yeni bir kitapve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygambere ne ad verilir?

a)Resul
b)Mürsel
c)Veli
d)Nebi

25)Hatemün nebiyyin ne demektir?

a)Peygamberlerin ilki
b)Peygamberlerin sonuncusu
c)Nebilerin ilki
d)Resullerin sonuncusu

26)İstislah metodunu uyguluyarak hükme ulaşırken esas alman maslahatlara ne denir?

a)İstishab b)Mesalih-Mürsele
c)İstislah d)İstihsan

27)İstislah metodunu daha çok hangi fakihler kullanılır?

a)Hanefiler b)Şafiler
c)Malikiler d)Hanbeliler

28)”Fakihin şer’i-amel bir meselenin hükmünü ilgili delilerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarfetmesi “neyi ifade eder?

a)Re’y b)Te’vil
c)İctihad d)Vücub ehliyeti

29)Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?

a)Eksik eda ehliyeti b)Yarım eda ehliyeti
c)Tam eda ehliyeti d)Vücut ehliyeti

30)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı fiildir?

a)Haram b)Tenzihen mekruh
c)Tahrimen mekruh d)Caiz

31)Aşağıdakilerden hangisi Şariin,bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, baştan itibaren ve temelden haramlığına hütmetdiği fiildir?

a)Haram li-gayrihi b)Haram li-aynihi
c)Tahrimen mekruh d)Tanziben mekruh

32)Hz.Peygamber’in, Allah katından bir tebliğ veya Allah’ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir?

a)Zevaid sünnet b)Gayri zevaid sünnet
c)Müekked sünnet d)Gayri müekked sünnet

33)Büyük abdes bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı,idrar vb. temizliği neyi ifade eder?

a)İstinca b)İstibra
c)Hadesten taharet d)Necasetten taharet

34)Aşağıdakilerden hangisi”belli uzuvları usulune uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek” şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir?

a)Abdest b)İstibra
c)Gusül d)Taharet

35)Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak farz değildir?
a)Namaz kılmak
b)Kabeyi tavaf etmek
c)Tilavet secdesi yapmak
d)Kur’ana dokunmak

36)Abdestte uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmak aşağıdakilerin hangisi ile ifde edilir?
a)Tağsil b)Muvalat
c)Delk d)Tertıb

37)Özür sahibi kişiler için söylenenlerden hangisi doğrudur?
a)Özürlü kimsenin özüründen başka abdestini bozan başka bir şey olmadıkça kaç vakit geçerse geçsin abdesti bozulmaz
b)Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır
c)Özürlü kimseden ibadetler düşer
d)Bir namaz vakti içinde her ibadet için ayrı abdest alır

38)Aşağıdakilerden hangisi bir nevi hükmı temizlik işlemi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde,teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizlik çeşididir?

a)Mest b)Mesh
c)Delk d)Muvalat

39)Rahim içi damarlardan hayız ve nisaf hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir?

a)İhdilam b)İstihaze
c)Hayız d)Nifas

40)Aşağıdakilerden hangisi namazın rükülerden değildir?

a)İntikal tekbiri b)Kıyam
c)Kıraat d)Secde

CEVAPLAR:
21:(Cevap:C)
22:(Cevap:B)
23:(Cevap:C)
24:(Cevap:D)
25:(Cevap:B)
26:(Cevap:B)
27:(Cevap:C)
28:(Cevap:C)
29:(Cevap:C)
30:(Cevap:A)
31:(Cevap:B)
32:(Cevap:A)
33:(Cevap:A)
34:(Cevap:A)
35:(Cevap:B)
36:(Cevap:C)
37:(Cevap:B)
38:(Cevap:B)
39:(Cevap:B)
40:(Cevap:A)

DHBT-grubu-gurubu

Bir önceki yazımız olan 2017 Zabıt Katibi Alımları Ne Zaman Yapılacak? başlıklı makalemizde 2017 Zabıt Katibi Alımı, Zabıt Katibi Alımı ve Zabıt Katibi Alımları hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.