SON DAKİKA

DHBT ve MBSTS için Çıkması Muhtemel 500 Soru ve Cevap

Bu haber 11 Ocak 2016 - 15:47 'de eklendi.

1) Ameli Mezhep imamları?
İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, Ahmed İbni Hanbel
2) İtikadi mezhep imamları?
İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
3) Mezhep İmamlarının isimleri?
Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes

DHBT PUAN HESAPLAMA

1) Ameli Mezhep imamları? İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik, Ahmed İbni Hanbel

2) İtikadi mezhep imamları? İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari

3) Mezhep İmamlarının isimleri? Numan bin Sabit, Muhammed İdris eş-Şafiî, Ahmed ibn-i Hanbel, Enes bin Malik

4) Mezhep ne demektir? İslam âlimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.

5) Edille-i şer’iyye nedir sayınız? Edille-i Erbaa’yı sayınız? Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

 

6) İcma nedir? Kaç çeşittir

Peygamberimizden sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, âlimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Ör: mut’a nikâhının haramlığı icmadır. A:Sarih İcma(Âlimlerin hepsinin katıldığı) B:Sükutî icma(bir âlim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)

7) Kıyas nedir? Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı, hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü buna da vermektir. Örnek: Şarap hükmünden kıyasla votka, eroinde haram hükmündedir

8) içtihat nedir, müçtehit kimdir? Dini ilimleri tahsil etmiş, konusunda uzman ilmi ile amil, ihlâslı âlimlerin şer’î delillerden, şer’î hükümler çıkarmasıdır. Bu şartlara haiz olan kişiye de Müctehid denir

9) Sünnetin tarifi. Hz. Peygamber’in (s.a.v.)Kuran’dan başka söz fiil ve takrirleridir.

10) Sünnetin bölümleri nelerdir? Kavli, Fiili, Takriri sünnet

11) Takriri sünnet nedir? Hz. Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükût etmesidir

12) Sünneti zevaid nedir? Peygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yeme içme gibi sünnetleridir

13) Sünneti hüda nedir? Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir

14) Hangi iman üstündür? Tafsili iman

15) İcmali iman ve tafsili iman nedir? İcmali iman; iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır, tafsili iman: iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır

16) İmanın rüknü nedir? Kalb ile tasdikdir

17) Zati ve subuti sıfatlar nelerdir?

ZATİ): vucüd, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. SUBUTİ: hayat ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin

18)İlk inen ayetler? Hangi surededir? Alak suresi ilk 5 ayet

19) Mekki ve medeni sürelerin sayıları kaçtır? 87 tanesi Mekki, 27 tanesi de medenidir

20) Kuran’ın vahiy kâtipleri kimlerdir? 4 halife, Zeyd bin Sabit, Ubeyy bin Kab, Halid bin Ebî Sufyan

21) Kuran’ın Mushaf haline getirilişi kim zamanında oldu? Hz. Ebu Bekir(r.a.)

22) Peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi? Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn 23) Kuran’da Adı geçen peygamberler kaç tanedir? 25 tanedir

24) Rasül ve nebi ne demektir? Rasül kendisine Kitap indirilenler, Nebi kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederlerdir.

25) İman esaslarını içeren dua hangisidir? Amentü billahi ve melaiketihi

26) Kader ve kaza nedir? Kader; ALLAH’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman, yer ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesidir. Kaza; kaderin zamanı gelince ALLAH Teâlâ tarafından tahakkuk ettirilmesidir

27) İbadetin çeşitleri nelerdir? 1-bedenî. 2-Malî. 3-Hem bedeni hem mali

28) Mükellef kimdir? İslam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman, Âkil ve Bâliğ kimselerdir 29) Ef’al-i mükellefini sayınız? Farz, vacip, sünnet, müstehap(mendub), mubah, haram, mekruh, müfsid

30) Hades nedir? Tahareti suğra ve Tahareti Kübra nedir? Hades; bazı ibadetlerin yapılmasına engel hükmi pisliklerdir. Tahareti suğra: abdestsizlik halinden temizlenmektir. Tahareti Kübra: cünüplükten temizlenmektir.

31) Necaseti galiza ve hafife nedir. Necaseti galiza; ağır necasetler: idrar, kan, dışkı, irin, kusuntu, leşler, şarap… Necaseti hafife: atın dışkı ve idrarı, ehli hayvanların dışkı ve idrarları vb.

32) Mutlak ve mukayyet sular nedir. Mutlak su: tabiattaki yağmur kar deniz ırmak kuyu sularıdır. Mukayyed su: kavun karpuz vb. gibi meyvelerin suları ile aslı mutlak su olduğu halde rengi kokusu ve akıcılığını kaybeden sulardır

33) Mukayyed sularla abdest alınır mı? Alınmaz

34) Deniz suyu ile abdest gusül olur mu? Olur

35) Hak din ve batıl dinler nedir ALLAH’tan indirilen, peygamber ve kitabı olan dinlerdir. Şu anda geçerli olan tek hak din İSLAM’dır 36) Muamelat hükümleri nedir İbadetin dışında kalan hukuki tasarruflar suç ceza vb. hükümlerdir.

37) Kuran’ın kaç çeşit hükmü vardır? İnanç hükümleri, ahlaki hükümler ve ameli hükümler

38) Ameli hükümler kaç kısımdır? İbadet ve muamelat diye iki kısımdır

39 Fer’i deliller nelerdir? İslam hukukunun dayandığı 4 temel kaynaktan başka yine bu delillerin referansında ikinci derecedeki delillerdir. Bunlar: İstihsan, Mesalihi Mürsele, Şer’u men Kablena, Sahabe kavli, Maslahat, Örf, İstishab

40) Havz-ı Kebir ve Sağir ne demektir? Alanı 100 arşın: 68 m2 olan kuyu ve havuz suları havz-ı kebir denir ki necaset pisletemez böyle bir su kaynağını, küçük olana da havzı sağir denir necaset düştüğü zaman usulüne göre temizlenmesi lazımdır,

41) Temizlik nelerle yapılır? Su ile silerek, ateşte yakarak, kaynatarak, kazıyarak, yapı değişikliği ile ve bazı tasarruflar ile temizlik yapılır.

42) Abdestin Kuran’daki ismi nedir? El-vuduu’

43) Namazın Kuran’daki ibaresi nedir? Es-salât

44) Abdestte elleri yıkamanın hükmü nedir? Bileklere kadar elleri yıkamak sünnettir.

45) Abdestin Farzları sünnetleri vacipleri nedir? Yüzü yıkamak, elleri dirseklere kadar yıkamak, başın 4 te birini mesh etmek, ayakları yıkamak farzdır. Vacipleri yoktur. Kalanları sünnettir.

46) Abdestsiz kılınan namazları sayınız? Abdestsiz kılınan namaz yoktur

47) Abdestte ağzıma su vermedim abdest olur mu? Olur, çünkü sünnetin eksikliği abdeste mani değildir.

48) Kulaklar nasıl mesh edilir? Şahadet parmakları ile içi, başparmakları ile dışı mesh edilir.

49) Vila nedir? Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.

50) İrhas nedir Peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz. İsa’nın konuşması buna örnektir.

51) Meunet nedir Salih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir.

52) istidrac nedir Küfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun olağanüstü hallerin zuhur etmesidir. ALLAH Teâlâ böylece onları daha fazla küfre duçar kılar.

53) ihanet nedir? Ehli istidracın bazı isteklerinin aksine dönmesi olağanüstü hallerin meydana gelmesidir. Buna Hızlan da denir. Müseylemet-ül Kezzab’ın tek gözü kör olan çocuğun gözünü açmak için tükürüğünü sürünce öbür gözünün kör olması buna örnek gösterilebilir. 54) Berzah hayatı nedir? Kabir hayatı demektir.

55) Haşr nedir? Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.

56) Ba’s nedir? Öldükten sonra dirilmektir.57) Cemi takdim ve cemi te’hir nedir? Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim, Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.

58) Tahrime tekbiri nedir? İftitah tekbiridir.

59) Kıbleyi araştırıp ve araştırmayıp namaz kılanın durumu nedir? Araştırıp namaz kılan kıbleye isabet etse de etmese de namazı olmuştur. Araştırmayıp namaz kılan kıbleye isabet etmediyse namazı olmaz.

60) Mest müddetini anlatınız? Mukim olanlarda 24 saat, seferilerde 72 saattir. Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.

61) Mestlerdeki özellikler nelerdir? Su geçirmeyecek, dik duracak ve peş peşe 12.000 adım yürümeye dayanıklı olacak.3 parmaktan daha fazla delik olmayacak. Topuklara kadar ayağı örtecek.

62) Yolcu 48 saatlik süre sonunda mukim oldu, mesh müddeti devam eder mi? Hayır devam etmez.

63) Çorap üzerine mesh olur mu? Hayır olmaz.

64) Sargıda mesh in süresi ne kadardır? Sargıda meshin süresi yoktur iyileşinceye kadar sargı üzerine mesh edebilir.

65) Sargıyı bağlarken veya kırık bir kola alçı alırken gusül veya abdest şart mı? Şart değildir.

66) Sargıyı meshettin (kolda) sargı düştü abdest bozulur mu? Bozulmaz.

67) Sargıyı abdestliyken çıkarıp yeniledin, mesh iade edilir mi? İade edilmez.

68) Yaradaki sargı namazda düştü ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ancak yaranın iyileşmesi sonucu düşerse sadece mesh edilen yer yıkanır ve namaz yeniden kılınır.

69) Mestin biri abdestli iken ayaktan çıktı ne olur? Abdest bozulmaz mesh bozulur sadece iki ayakta yıkanır ve mest tekrar giyilir.

70) Abdestsiz Kuran’a el değmek nedir? Haramdır.

71) Kuran okumak için teyemmüm aldın, namaz olur mu? Olmaz. Teyemmümde neye niyet alındıysa o yapılır.

72) Cenaze ve bayram namazında: vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu? Olur, çünkü bu namazların kazası yoktur.

73) Vakit namazı ve Cuma namazı vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu? Olmaz çünkü bu namazların alternatifi veya kazası vardır.

74) Odun, demir, mermer demir üzerindeki toz ile teyemmüm olur mu? Olur, çünkü toprak cinsidir.

75) İki parmakla mesh olur mu? Olmaz.

76) Aynı yere ikinci bir kişi elini koyup teyemmüm yapabilir mi? Yapabilir.

77) Fecr-i Sadık? Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.

78) Fecr-i Kazib? Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.

79) Fey-i Zeval? Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.

80) İkindi namazını son vakte ertelemek nedir? Tahrimen mekruhtur

81) Kutuplarda namaz vakitleri? Normal namaz vakitleri belli olan en yakın ülkenin saatlerine uyulur.

82) Abdestsiz ezan okunur mu? Okunur, mekruhtur.

83) Kadın, deli, tıfıl, sarhoşun okuduğu ezanın hükmü? Mekruhtur ama iade edilir.

84) Nafile namazlarda kıyam olmazsa namaz olur mu? Mazeretten dolayı oturarak kılabilir.

85) Cenaze yıkamak nedir? Farz-ı Kifayedir.

86) Secdede özürden dolayı alnını yere koymadı, secde olur mu? Olur.

87) Teharri nedir? Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.

88) Mesbuk nedir? Namaza sonradan yetişen kişidir.

89) Yüzünün tamamı secdeye müsait olmayan nasıl secde yapar? Yapmaz ancak ima ile yapar.

90) Tesmi nedir? Semiallahülimenhamideh demektir.

91) Tahmid nedir? Rabbena lekel hamd demektir.

92) Teverruk nedir? Kadınların teşehhüd oturuş halidir.

93) Abdesti bozan durumlar nelerdir? Vücuddan çıkanlar (idrar, dışkı, kan, irin, ağız dolusu kusmak, yellenmek), yaslanarak yatarak uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak, namazda gülmek, fahiş mübaşeret.

94) Sarhoşluk abdesti bozar mı? Bozar.

95) Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak abdesti bozar mı? Bozmaz.

96)Abdestsiz Kuran’a el sürülebilir mi? Sürülemez.

97) Kâbe abdestsiz tavaf edilebilir mi? Edilemez. 98) Kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı? Bozmaz.

99) Özürlü bir kişi öğle abdesti ile ikindi namazını kılabilir mi? Kılamaz her namaz için ayrı abdest alması lazım.

100) Teyemmüm ile namaz kılarken su geldi ne yaparsın? Namazı bozup abdest alırsın namazını baştan kılarsın.

101) Abdesti bozmayan bir şeydir ama hem abdesti hem namazı bozar? Kahkaha ile gülmektir.

102) Diş firçalarken akan kan abdesti bozar mı? Bozmaz ancak kanın tükrüğe galebe etmemesi ve kan akmaması lazım.

103) Sadece kendi duyacak kadar gülen bir kişinin namazı ve abdesti bozulur mu? Namazı bozulur abdesti bozulmaz.

104) Ağlamak abdesti bozar mı? Ağlamak abdesti bozmaz.

105) Hangi şekilde ağlamak namazı bozar? Namazda ahireti ilgilendirmeyen bir mesele için ağlamak namazı bozar.

106) Abdest aldınız kesin biliyorsunuz ama abdestin bozulup bozulmadığından şüphelisiniz, durumunuz ne olur? Abdestli sayılırsınız.

107) Abdestinizin bozulduğunu kesin biliyorsunuz ama abdest aldığınızdan şüphelisiniz durumunuz nedir? Abdestiniz yok sayılır.

108) Bir kişi abdest esnasında veya sonunda abdest azalarından birini yıkayıp yıkamadığından şüphe etse ne yapar? Şüpheci ve müvesvis bir kişi ise yıkamaz, kendinden emin bir kişi ise yıkar.

109) Kader nedir? ALLAH ü Teâlâ’nın ezelden ebede kadar olacak her şeyi, zamanını, yerini ve niteliğini önceden bilmesi ve takdir etmesidir. Alın yazısıdır.

110) Kaza nedir? Kaderin zamanı gelince ALLAH tarafından tahakkuk etmesidir.

111) Kader değişir mi Kader değişmez, kaza değişir.

112) Tilavet secdesi ve cenaze namazında kahkaha ile gülenin namazı olur mu? Namazı olmaz, abdesti bozulmaz

113) Abdestlisin ve mesh müddeti bitince abdestte bozulur mu? Abdest bozulmaz mesh bozulur ayaklarını yıkar mestlerini giyer.

114) Namazdasın ve mesh müddetin bitti ne olur? Namaz olmaz mesh yenilenip namaz kılınır.

115) Özür veya hükmen suyun yokluğu ile teyemmüm olan bir kişi namazını sonra iade eder mi? Etmez namazı kabul olur.

116) Abdesti bozan ve devamlı olan beden rahatsızlığına ne denir? Özür denir.

117) Özürlü kişi aldığı abdestle nafile namaz kılabilir mi? Kılabilir.

118) Özürlü abdesti ile kaç vakit namaz kılar? Sadece bir vakit namaz kılabilir.

119) Özürlü kişinin abdesti ne zaman hükümsüz kalır? Vakit çıkınca.

120) Mazmaza ve istinşak nedir? Mazmaza gusülde ağzı boğazın girişine kadar gargara ile yıkamak, istinşak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir. Guslün farzlarıdır.

121) Kendisine gusül gereken kişi neleri yapamaz? Namaz kılamaz, kurana el değemez, kuran okuyamaz, camiye giremez, kabeyi tavaf edemez.

122)Teyemmüm ne zaman meşru kılındı? Hicri 6.yıl Ben-i Mustalik Gazvesinde meşru kılındı.
123) Suyun hükmen yokluğu ne demektir? Var olan suyu sağlık, hayati tehlike veya zorluktan dolayı kullanamama halidir.

124) Teyemmümde suyu araştırma mesafesi ne kadardır? 1 mil(1660 metre)

125) Kendine gusül gereken kişi mecburen teyemmüm yaptı suyu görünce gusul gerekir mi? Gerekmez.

126) Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi? Namazını kaza etmez orucunu kaza eder.

127) Cenazeye gusul abdesti aldırmanın hükmü nedir? Farz-ı Kifayedir.

128) Kadın cenaze namazı kılar mı? Kılabilir.

129) Cenaze namazının vakti var mı? 3 mekruh vaktin dışında her zaman kılınabilir.

130) Cenaze namazının rükünleri nelerdir? 4 tekbir ve kıyamdır.

131) Cenaze namazının vacipleri? Selamdır.

132) Cenaze namazında cemaat şart mı? Hayır değil.

133) Cenaze namazının sünnetleri? Okunan dualar sünnettir.

134) Vakit girmeden okunan ezanın hükmü nedir? İade edilir.

135) Ezanın hükmü nedir? Sünnet-i müekkededir.

136) Ezan okuyandaki şartlar nelerdir? Müslüman, akıllı ve erkek olmak gerekmektedir.

137) Ezan okuyan selam alabilir mi? Alır fakat mekruhtur.

138) Bir kişi kıbleyi araştırdı soruşturdu ve namazını kıldı ama kıbleye isabet edemediğini öğrendi namazını iade eder mi? Hayır etmez.

139) Musalli namazda iken kıblede hata ettiğini anlarsa ne yapar? Namazını bozmadan Kıbleye döner ve devam eder.

140) Musalli kıbleyi bilmiyorsa bilene de sormuyorsa ama araştırıyor fakat kıbleye isabet edemediyse namazı olur mu? CEVAP: Olmaz.

141) Musalli kıbleyi bilmiyor araştırmıyor namaza kıble ile ilgili şüphe ile duruyor ama namazda kıbleye isabet ettiğini anlıyor namazı olur mu? Olmaz. Zira şüphe üzerine sağlam görüş bina edilemez.

142) İftitah tekbirinin hükmü nedir? Namazın rüknüdür, farzdır.

143) İftitah tekbirinin diğer adı nedir? Tahrime tekbiridir u tekbirle namaz dışında yapılması helal olan fiiller haram hale geldiği için tahrime denilir. Örnek; Konuşmak.

144) İftitah tekbirinde AAALLAH ve EKBAAR uzatılarak okumanın hükmü nedir? İftitah tekbiri geçerli olmaz dolayısıyla namaz olmaz.

145) İftitah tekbirinde EGBER okumanın hükmü nedir? İftitah tekbiri ve namaz geçerli olur. Zira bunu ayırt etmede çoğu kimse için zorluk vardır.

146) İma nedir? Ayakta duramayanın, oturduğu veya yattığı yerde namazını hafifçe başını öne eğmesiyle kılmasıdır. Secde için başını rükûdan biraz daha fazla eğer.

147) Oturarak da namaz kılamayan ne yapar? Yatarak ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile kılar.

148) Yan yatarak yüzü kıbleye döndürmekle ima olur mu? Olur.

149) Kişi başını da oynatamıyor gözü ile ima yapabilir mi? Hayır yapamaz.

150) Bayılan kişinin namazlarının kazası nasıl olur? Bir günden az ise ayıldığında kılamadığı namazlarını kaza yapar. Daha fazla baygın durmuş ise kazaya gerek yoktur. Örn; Uzun süreli komada kalan kişinin namazları bu hükümdedir.

151) Namazda Fatiha’yı okumanın hükmü nedir? Vaciptir. 152) Farzların 3. Ve 4. Rekâtlarında fatihayı okumanın hükmü nedir? Sünnettir. 153) Zammı sureyi fatihadan önce okumanın hükmü nedir? Vacibin terkidir sehiv secdesi gerekir. 154) Tadil-i erkân nedir? Namazda rükû, secde ve bunlardan kalkışta vücudun sükûnet bulmasıdır. Vaciptir.

155) İmama rûkuda yetişen imama nasıl uyar? Ayakta İftitah tekbirini alır ikinci bi tekbir almadan ellerini bağlamadan direk rükuya eğilir. 156) İmama uyan kişi(müktedi) imamdan önce rükuya gitse ne yapar? Kalkar tekrar rükûda iken imama yetişir.

157) Rükû secde ve intikal tekbirlerinin ve tesbihlerinin hükmü nedir? Sünnettir. 158) Secdede alnı yere koyup burnu yere koymayanın secdesi olur mu? Olur. 159) Secdenin birini unutan ne yapar? Selamdan sonra bir secdeyi yapar son oturuşu tekrar eder ve sehiv secdesi yapar. 160) Özürsüz olarak alnını yere koymayanın secdesi olur mu? Olmaz.

161) Secde edilen yer ayakları koyduğumuz yerden en fazla kaç cm yüksekte olabilir? 23 cm 162) Kamet getirmenin hükmü nedir? CEVAP: Sünnettir. 163) İftitah tekbirini musallinin kendi duyacak kadar sesli almasının hükmü nedir? Farzdır. 164) Kıyamda sağ eli sol el üstüne koymak nedir? Sünnettir.

165) Her rekâtta Fatiha öncesi besmelenin hükmü nedir? Sünnettir.

166) Namazda fatihadan sonra âmin demenin hükmü nedir? Sünnettir.

167) Secdede iki ayağı yere koymak nedir? Farzdır. 168)3 ve 4 rekâtlı farz namazlarda 3. Ve 4. Rekâtlarda fatihadan sonra sure okumak nedir? Fatihadan sonra sure okumamak vaciptir. 169)Namazda Ettehıyyatü’yü okumak nedir? Vaciptir.

170) Namazda salli-barik-Rabbenaları okumak nedir? Sünnettir. 171)1. secdeden kalkmak nedir? Farzdır. 172) 2. secdeye yatmak nedir? Farzdır. 173) Secdeden sonra ki rekâta kalkmak nedir? Vaciptir. 174) Gündüz namazlarında kıraatı gizli okumak nedir? Vaciptir. 175) Müdrik nedir? İmama başından beri uyup onunla namazı tamamlayan kişidir.

176) Mesbuk nedir? İmama birinci rekâttan sonra yetişen kişidir. 177) Lahik nedir? Namaza imamla başlayan ama abdesti bozulup namazdan çıkıp abdestini alıp hiçbir şey konuşmadan tekrar aynı namazını tamamlayan kişidir.

178) Namazda kunut tekbirinin hükmü nedir? Vaciptir. 179) Namazda kunut duasının hükmü nedir? Vaciptir. 180) Namazda selamın hükmü nedir? Vaciptir. 181) Musallinin namazda selamı önce sağa vermesinin hükmü nedir? Sünnettir. 182) 1.selamın hükmü nedir? Vaciptir 183) Muhazat nedir? Aynı namazda kadın ve erkeğin cemaatle bir rükün eda edecek kadar yan yana durmasıdır. Kadının yanında ki iki kişi ve arkasında ki bir kişinin namazı olmaz.

184) Cenazede muhazat olur mu? Hayır olmaz. 185) Kâbe de muhazat olur mu? CEVAP: Olmaz. 186) Münferit musallilerde muhazat olur mu? Olmaz. 187) Namazda secde ayetinden dolayı tilavet secdesini yapmak nedir? Vaciptir. 188) Musallinin sehiv secdesini yapmasının hükmü nedir? Vaciptir. 189) Kabristanda namaz kılmanın hükmü nedir? Mekruhtur.

190) İmamın sesli okunan namazlardaki sesli kıraatının hükmü nedir? Vaciptir. 191) İmamın sesiz okunan bütün namazlarda ki sessiz kıraatının hükmü nedir? Vaciptir. 192) Müktedi kimdir? İmama uyan kişidir.

193) Müktedinin imamın kıraatını dinlemesinin hükmü nedir? Vaciptir. 194) Müktedinin hafi namazlarda vacip olan kıraatı okumayıp dinlemesinin hükmü nedir? Vaciptir. 195) Mihrabiye nedir? Namaz sonunda okunan mutad aşırlardır.

196) Namazın vaciplerinden birini sehven terk eden biri ne yapar? Sehiv secdesi yapar. 197) Namazın vaciplerinden birini kasten terk eden biri ne yapar? Namazı yeniden kılmalıdır. 198) Namaz kılanın önünden geçmek nedir? Tahrimen mekruhtur.

199) Sütre nedir? Namaz kılanın önünden geçene engel olması için önüne koyduğu şeylerdir. 200) Sütrenin hükmü nedir? Sünnettir. 201) Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi? Kılınabilir. Cemaatin hepsinin aynı namazı kazaya bırakmış olması lazımdır. 202) Cemaatle öğlen vakti sabah namazının kazasını kılanların okuyuşu nasıl olması lazım? Cehri olması lazım 203) Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur? Selamdan sonra secdeyi kaza eder.

204) Dört rekâtlık namazda ka’de-i ahireyi unutan ve ayağa kalkan ne yapar? a-Beşinci rekatın secdesini yapmadan hatırlarsa oturur ka’desini yapar selamdan sonra sehiv secdesi yapar b-Beşinci rekatın secdesini yaptıysa bunu altıya tamamlar. Altı rekâtlık nafile namaz kılmış olur

205) Namazda ka’de-i ahire yi yapıp da unutarak ayağa kalkan ne yapar? a-Beşinci rekatın secdesine varmadan hatırlarsa tahiyyata oturur selam verdikten sonra sehiv secdesi yapar. b-Beşinci rekatın secdesinden sonra aklına gelirse bir rekat daha kılar: dört rekatı farz iki rekatı nafile olur.

206) 3 ve 4 rekâtlık namazda imam 1. Ve 2. Rekâtta fatihadan sonra sureyi sehven okumadı ne yapar? 3 ve 4. Rekâtta imam Fatiha ve zammı sureyi cehri okur sehiv secdesi yapar. 207) Bir namaz içinde musalli 3 tane sehiv secdesi gerektirecek hareket yaptı kaç sehiv secdesi yapar? Bir tane yeterli olur.

208) Oturarak namaz kılan rükû için ne kadar eğilir? Alnı dizine paralel olacak şekilde eğilir.

209) Oturarak namaz kılan secde için ne kadar eğilir? Rükûsundan biraz daha fazla eğilir. 210) Oturarak namaz kıldıran imama ayaktaki cemaat uyabilir mi? Uyabilir. 211) Nafile namaz kılmak isteyen farz kıldıran bir imama uyabilir mi? Uyabilir.

212) Farzı evde kılan bir kişi aynı vaktin namazını tekrardan cemaatle kılabilir mi?

Kılabilir. Evdeki namazı farz olur imama uyduğu nafile olur. 213) Çok yumuşak şeylere secde etmek caiz midir? Hayır, yüzü ve alnı kaybolmayacak şekilde sertliği hissetmesi lazım. 214) 1 imam var birde kadın bu iki kişi cemaat olabilir mi? Evet olabilir. 215) Cemaat imama kaç yerde uymaz? 4 yerde uymaz: A-Cenazede imam 5. Tekbiri aldığında B-Bayram namazında fazla tekbir aldığında C-Namazda peş peşe 3.secdeye gittiğinde D-Son oturuştan sonra fazla rekâta kalktığında uymaz. İmamı uyarır. 216) Musalli nafile namazını bozduğunda ne yapmalıdır? İadesi vaciptir yeniden kılmalıdır. 217) Sebepsiz yere boğazını temizlemek için ses çıkaranın namazı ne olur? Namazı fasit olur. 218) Namazda ağlamanın hükmü nedir? Dünyalık içinse bozulur ALLAH içinse iyidir bozulmaz. 219) Musalli namazda aksırdığında kendisine elhamdülillah dese ne olur? Namazı bozulmaz. 220) Musalli aksıran bir kişiye yerhamükellah dediğinde ne olur? Namazı bozulur. 221) Musalli namazda yüksek sesle güldüğünde ne olur? Hem abdesti hem namazı bozulur.

222) Cenaze namazında kahkaha ile gülündüğünde ne olur? Sadece namazı bozulur. 223) İmam sehiv secdesini terk etse ne yapar? Cemaatte terk eder. 224) Kadınlar cemaatle kendi kendilerine namaz kılabilirler mi? Hükmü nedir? Kılabilirler ama mekruhtur. 225) Kadınlar kabir ziyareti yapabilir mi? Fitneye sebebiyet vermemesi açısından yapamazlar ancak ihtiyar kadınlara müsaade verilmiştir. 226) Namaz kılınmasına izin verilmeyen iş yerlerinde kişi namazını nasıl kılar? Cemi takdim Cemi tehir ile kılar. 227) Yolculukta Hanefiler cem’i takdim yapabilir mi? Yapamazlar.

228) Yatsı namazının Farzını tek başına kılan bir grup teravih namazını cemaatle kılabilirler mi? Kılamazlar. 229) Kasr-ı salât nedir? Yolcunun kısaltarak kıldığı farz namazdır. 230) Cuma namazını özürden dolayı kılamayan ne yapar nasıl yapar? Ezansız kametsiz öğlen namazı kılar. 231) Namazda bilerek veya bilmeyerek anlaşılır bir ifade ile ses çıkaranın namazı ne olur? Namazı bozulur.

232) Musalli, aksıran bir kişiye yerhamükellah dese yahut bir duaya âmin dese ne olur? Namazı bozulur. 233) Musalli kendisine aksırınca yerhamükellah dese ne olur? Namazı olur. 234) Musalli işitilen bir habere istirca’ ayetini okusa ne olur? Namazı bozulur. 235) Müktedi imamın okuyuşuna cevaben cellecelalühü, ALLAHüekber, sadakallahülazim yahut salâvat getirse ne olur? Namazı bozulur ancak cevaben değil de tazim ve saygı için söylemişse bozulmaz.

236) Musalli ikaz için namazda olduğunu belli etmek için sübhanallah elhamdülillah dese ne olur? Namazı bozulmaz. 237) Musalli selam verse, alsa ne olur? Namazı bozulur. 238) Musalli ima ile salam alsa ne olur? Namazı bozulmaz.

239) Musalliye birisi ileri git, geri gel, yer aç gibi talimatlar verse ve o da yapsa ne olur? Namazı bozulur. 240) Musalli önünde açık duran Kuran’dan okuyarak namaz kılsa ne olur? Namazı bozulur. 241) İmam kıraat esnasında takıldı ve başka bir ayete geçti. Cemaatte önceki ayeti düzelttiğinde İmamda ona uydu bu durumda cemaatin ve imamın namazı ne olur? Cemaatten düzelten kişinin namazı bozulur, imamda geri dönüp o ayeti düzeltirse imamın ki bozulur.

242) Musalli başka bir cemaatin imamını düzeltmek için ayet okusa ne olur? Namazı bozulur.

243) Amel-i kesir ve amel-i kalil nedir? Ameli kesir: namazı bozan davranışlardır. Bir rükünde peş peşe 3 defa aynı hareketi yapmak gibi. Ameli kalil ise namazı bozmayan davranışlardır. Peş peşe 2 defa yapılan hareketlerdir. Namazda çalan cep telefonunu kişinin tek elle alıp kapatması da ameli kalildir. 244) Namazda özürsüz ardı arda durmadan 3 adım yürümenin hükmü nedir? Namaz bozulur. 245) Musalli bir rükün eda edecek kadar ara ile beş adım yürüse ne olur? Namazı olur. 246) Emzirmek annenin abdestini bozar mı? Bozmaz. 247) Namaz kılan kadının sehven başı açılırsa ne olur ne yapması lazım? Bir rükün geçmeden örterse namazı olur. 248) Musallinin kendi avret yerini bilerek açmasının hükmü nedir? Namazı bozulur. 249) Namazın bir rüknünü kaza etmeksizin terk etmekle namaz bozulur mu? Evet bozulur

250) 4 rekâtlık bir namazda 1. oturuşta yanlışlıkla selam veren ne yapar? Namazı bozucu bir davranışta bulunmadıysa 3. Ve 4. Rekâtı kılar sehiv secdesi yapar. 251) Musallinin kıraat esnasında sehven yaptığı hareke yanlışları namazı bozar mı? Bozmaz. 252) Musalli Es-samed yerine Es-semed okusa namazı bozulur mu? Hayır bozulmaz. Zira bu harflerde mahreç yakınlığı mevcuttur. 253) Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, Es-Salihat yerine Et-Talihat dese namaz bozulur mu? Evet bozulur. 254) Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, ALLAHü EhaD yerine ALLAHü EhaT dese namazı bozulur mu? Bozulur. 255) Musalli sıratallezine yerine siratallezine(sin ile) dese namaz bozulur mu? Evet, namazı olur. Zira bu iki harfi birbirinden ayırmak çoğu kişi için güçtür.

256) Musalli Veleddallin yerine Velezzallin (zı harfi ile) dese namaz bozulur mu? Namazı olur.

257) Musalli İyyake yerine İyake dese namaz olur mu? Namazı olur. 258) Musalli sıratallezine yerine es-sıratallezine dese namazı olur mu? Namazı olur. 259) Musalli İyyake na’büdü yü İyya- kena’büdü diye okusa olur mu? Namazı olur. 260) Namazda Kurandan bir kelime tekrar edilse ve mana bozulmasa namaz olur mu? Örn: Rabbi Rabbil âlemin gibi. Namaz olur.

261) Kelimelerin yer değiştirmesi mana değişikliğine yol açmasa namaz olur mu? Örn: İnnallahe alimün habirun yerine: İnnallehe habirun alimün dese Namaz olur. 262) Peltek konuşanın ra harfini ga okuması namazı bozar mı? Örn: Rabbil Âlemin yerine gabbil âlemin dese, Namaz olur. Zira mazur sayılır. 263) Delinin kıldırdığı namaz olur mu? Olmaz. 264) Mümeyyiz olmayan çocuğun imameti geçerlimidir? Geçerli değildir. 265) Kadından imam olur mu? Kadın erkeklere imamlık yapamaz. Kadın cemaate aynı hizada durarak imamlık yapabilir. Ama mekruhtur. 266) Özürlüden imam olur mu? Olmaz. Ancak kendi cinsinden bir özürlü varsa ona imam olabilir.267) Peltek okuyan bir kişinin (Ra harfini ga gibi) imameti caiz midir? Hayır değildir imamlık yapamaz. 268) Fasığın imamlığı caiz midir? Namaz sahihtir ama imamlığı mekruhtur.

269) Âmânın imamlığı caiz midir? Necasetten sakınmasında zorluk olduğu için tenzihen mekruhtur. 270) Farz kılmak isteyen bir kişi nafile namaz kılana uyabilir mi? Uyamaz, kuvvetli zayıf üzerine bina edilmez. 271) Abdestli bir kişi teyemmümle namaz kılan bir kişiye uyabilir mi? Uyabilir. 272) İmamdan önce rükû ve secde yapanın durumu nedir? Rekât batıl olur. Rekâtı iade etmezse namaz olmaz. Selamdan sonra kalkar bir rekât iade eder ve sehiv secdesi yapar. 273) Musalli namazda secde ayeti okudu ve daha kıraatini bitirmedi ise tilavet secdesini nasıl yapar? Hemen direk secdeye gider bir kere tilavet secdesini yapar ayağa kalkar kıraatine devam eder. 274) Musalli namazda kıraatinin son ayeti olarak secde ayeti okudu ise tilavet secdesini nasıl yapar? Namazın rükûsunu ve secdesini normal olarak yapar bu arada tilavet secdesini de yapmış gibi kabul edilir. 275) İmamın cehri okuduğu secde ayetini namaz kılmayan duyarsa secde gerekir mi? Evet gerekir.

276) Musalli, namaz kılmayanın okuduğu secde ayetini duyarsa tilavet secdesi gerekir mi? Evet gerekir. 277) Namazda okunan secde ayetinin tilavet secdesi namaz dışında yapılabilir mi? Hayır yapılamaz. 278) Kadınlar özel hallerinde tilavet secdesi yapabilirler mi? Hayır yapamazlar. 279) Secde ayetinin tercümesi okunduğunda tilavet secdesi vacip olur mu? Evet olur.

280) Tilavet secdesi namaz dışında cemaatle yapılabilir mi? Hayır yapılmaz. 281) Abdestin bozulması tilavet secdesini bozar mı? Evet bozar. 282) Bir kişi namaz dışında tilavet secdesini nasıl yapar? Abdestli kıbleye döner niyet eder ellerini kaldırmadan tekbir getirip direk secdeye yatar. Bir kere secde yapar tekbir getirerek ayağa kalkar ayakta semiğna ve etağna ğufranake Rabbena ve ileykel masîr der. Bunu okuması müstehaptır.

283) Kuranda kaç yerde secde ayeti vardır? 14 yerde vardır. 284) Öğle namazını kılamayan bir kişi ikindi namazında bunu nasıl kaza eder? Önce öğlen namazını kaza eder sonra ikindi namazını kılar. 285) Başlanan bir sünnet namaz yarıda bırakılırsa bu namazın kazası olur mu? Hayır olmaz. 286) Cenaze namazının hükmü nedir? Farzı kifayedir. 287) Cenaze namazında kaç kişi cemaat olmalıdır? Cenaze namazında cemaat şart değildir. 288) Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Evet kılabilir. Cemaatle de tek başına da kılabilir. Farzı kifaye de ifa edilmiş olur. 289) Rükû ve secdesi olmayan namaz var mıdır? Cenaze namazıdır 290) Erkeklerin kefeni kaç kısımdır? 3 kısımdır: Gamis, İzar ve Lifafe’dir.

291) Cenazeyi yıkamak için su yoksa ne yapılır? Teyemmüm yaptırılır. 292) Ölünün saç sakal tıraşını yapmak tırnak kesmek saçını taramak caiz midir? Hayır, hiçbir şey yapılmaz. 293) Mavi bezden kefen olur mu? Olabilir. Efdal olanı beyazdır.

294) Cenaze namazında imama sonradan uyan kişi ne yapar? İmamın selamından sonra o selam vermez yetişemediği kaç tekbir varsa dualarını okumadan peş peşe o tekbirleri getirir selam verir. 295) Cenaze namazında tekbirin biri eksik olsa namaz geçerli olur mu? Hayır olmaz. 296) Cenaze namazının rükünleri(farzları) nelerdir? 4 tekbirle kıyamdır.

297) Cenaze namazının vacipleri nelerdir? Selamdır. 298) Cenaze namazının sünnetleri nelerdir? Sübhaneke, salli barik ve cenaze duası ve imamın cenazenin göğsü hizasında durmasıdır. 299) Cenaze namazını şartı nedir? Niyettir. 300) Cenaze namazı bütün vakitlerde kılınabilir mi? 3 mekruh vakit dışında tüm gün kılınabilir.

301) Cenaze namazını neler bozar? Namazı bozan her şey cenaze namazını da bozar. 302) Sağ doğup hemen ölen çocuğun cenaze namazı kılınır mı? Yıkanır kefenlenir ve kılınır? 303) Ölü doğan çocuğun cenaze namazı kılınır mı? Yıkanır bir beze sarılır cenaze namazı kılınmadan defnedilir.

304) Orucun kurandaki adı nedir? Savım’dır. 305) Oruç kimlere farzdır. Müslüman, akıllı, ergenlik çağında olan oruç tutmaya gücü yeten, mukim olan herkese farzdır. 306) Ru’yet-i Hilal nedir? Ramazan orucu için şaban ve ramazan hilalinin bayram içinde şevval hilalinin gözlemlenmesidir. 307) Oruç çeşitleri nelerdir? Farz Olan Oruçlar: Ramazan orucu, ramazan orucunun kazası, kefaret oruçları. Vacip Olan Oruçlar; adak ve bozulan nafile oruçların kazası Sünnet Olan Oruçlar: Muharrem ayının 9–10–11. günleri oruç tutmak. Müstehap Olan Oruçlar: Kameri ayların 13–14–15. günleri, pazartesi Perşembe günleri, 6 şevval orucu Mekruh Olan Oruçlar: a-Tenzihen Mekruh: Muharrem ayının sadece 10. günü, yalnız Cuma gününü oruçlu geçirmek b-Tahrimen Mekruh: Ramazan bayramının 1. Kurban bayramının ilk 4 gününü oruçlu geçirmektir.

308) Ramazan orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilebilir? Akşam namazından sonra öğlen öncesine kadar niyet edilebilir. Dil ile niyeti unutan bir kişinin kalbinde ki niyeti veyahut sahura kalkması niyet yerine geçer. 309) İmsaktan önce niyet edilmesi gereken oruçlar hangileridir? Kefaret oruçları, nafilenin kazası, adak oruçları ve ramazan orucunun kazasıdır. Bunların imsaktan sonra ki niyetleri geçerli değildir. Tutulursa nafile olur. 310) Oruca niye eden ve sahur yemeği yiyen ama imsaktan önce niyetinden dönene ne gerekir? Dönebilir bir şey gerekmez.

311) Ramazan ayının girdiğini bilen kişi orucu ne tutmaya nede tutmamaya niyet etti ise bu kişinin durumu nedir? Oruçlu değildir. 312) Ramazanda geceden bayılan ve istiva zamanından önce ayılan kişi oruca niyet etse olur mu? Olur. 313) Oruçta serinlemek için yıkanmak caiz midir? Caizdir. 314)Oruçlunun gül yağı, esans, parfüm kullanması caiz midir? Caizdir

315) Kimler oruç tutmayabilir? Hasta, seferi, gebe, yaşlı, cihada gidenler ve özürlüler tutmayabilir. 316) Ramazan orucunu bozmakla sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir? Tedavi amaçlı orucu bozmak, Mu’tad dışı ikrah edilerek çiğ et, hamur, toprak, bir avuç tuz, ham meyve ve yanlışlıkla bir şey yemek kazayı gerektirir. 317) Oruçta kefaret nedir? Ramazan orucunda bile bile bir şeyin yenilip içilerek orucun taammüden bozulmasıdır. Bu kişi iki kameri ay ara vermeden oruç tutacak bir günde kazasını tutacaktır. Kameri ayı takip edemeyen kefaret borçlusu 60 gün ceza olarak bir günde kaza olarak peş peşe oruç tutar.

318) Ramazan orucunun kazasını tutarken bile bile bu orucu bozana ne gerekir? Sadece bozduğu orucun kazası gerekir. 319) Kefaret orucunda özürlü kadın ne yapar? Özründen temizlendiğinde kaldığı yerden ara vermeden devam eder. 320) Orucun fidyesi nedir? Orucun kazasını tutmaya gücü yetmeyen sürekli hasta ve ihtiyarların tutamadığı her bir gün oruç için sabah akşam bir fakiri doyurmasıdır veya bu yemeğin bedelinin para olarak fakire verilmesidir.

321) Ramazan orucunda kefaret borcu olan bir kişi fidyesini nasıl öder? A–60 fakiri sabah akşam doyurması B–120 fakiri bir öğün doyurması C-Bir fakiri atmış gün doyurması D-Bir fakire atmış gün o parayı günü gününe ödemesi lazımdır. Ancak bir fakire 60 günlük fidye parasını tek seferde veremez. 322) Oruç kefaretini düşüren sebepler nelerdir? Bile bile ramazan orucunu bozan kefaret sahibi eğer aynı günde hastalandı ise veya kefaret sahibi kadınsa ve ay haline rastlarsa kefaret düşer. 323) Kefareti mucip olan bir kişi aynı gün sefere çıksa kefaret düşer mi? Düşmez. 324) Oruçlu abdest alırken elinde olmadan boğazına su kaçırdı ise ne gerekir? Kaza gerekir.

325) Oruçlu kendi isteği ile ağız dolusu istifra etti ise ne gerekir? Kaza gerekir. 326) Oruçlu kişi kendi isteği ile sigara dumanını içmeden içine çekti ise ne gerekir? Kefaret gerekir. 327) Oruçlu kişi unutarak yedi ve içti ise orucu bozulur mu? Hayır, bozulmaz orucuna devam eder. 328) Kendi isteği ile olmadan istifra etmek orucu bozar mı? Hayır bozmaz.

329) Hastaların kullandığı nefes açıcı spreyler orucu bozar mı? Bozmaz. 330) Göz, burun ve kulak damlaları, dilaltı hapları orucu bozar mı? Hayır bozmaz. 331) Tedavi amaçlı ağrıyı dindirici enjeksiyonlar orucu bozar mı? Hayır bozmaz. 332) Oruçlu kişiye gıda keyif kuvvet verici enjeksiyonlar orucu bozar mı? Evet bozar. 333) Kan vermek orucu bozar mı? Hayır bozmaz. 334) Hastaya serum vermek orucu bozar mı? Evet bozar. 335) Unutarak yiyen, oruçlu iken tabi olarak istifra eden kişi orucun bozulmadığını bildiği halde yemek yese ne olur? Kaza ve kefaret gerekir.

336) Ramazan ayında 3 gün baygın olan kişi ayıldığında ne yapar? Bayıldığı günü kaza etmez zira o günün orucuna zaten niyet etmiştir. Diğer iki günü kaza eder. 337) İtikâf nedir? Ramazanın son 10 gününde ALLAH rızası için camide ibadet niyetiyle durmaktır. Sünneti müekkededir 338) Fıtır sadakası nedir? Ramazan ayında nisap miktarına malik her müslümanın yaratılış şükranı olarak kendisinin vermesi vacip olan sadakadır. Her aile ferdi için fitre vermek gereklidir.

339) Fıtır sadakası için kişinin malından bir yıl geçmesi zorunluluğu var mıdır? Hayır yoktur. 340) Fitre kimlere verilebilir. Zekât verilen herkese fitre verilebilir. 341) Fitrenin miktarı ne kadardır? Sabah akşam bir fakiri doyuracak kadar para miktarıdır. 342) Bir kişi kimlere fitre veremez? Bakmakla yükümlü olduğu anne baba, kendi çocukları torunlarına fitre veremez. 343) Zekât kimlere farzdır? Müslüman, âkil baliğ, hür ve zengin olanlara farzdır. 344) Gayri Müslim zekât verebilir mi? Zekât ile yükümlü değildir. 345) Gayri Müslime zekât verilir mi? Hayır verilemez. 346) Nisap miktarı ne demektir? Kişinin bir yıllık aile ihtiyaçlarını tümü ile giderdikten ve borçlarını kapattıktan sonra elinde kalan servetinin 80.18 gram altına tekabül etmesi nisap miktarıdır. Servetin zekâtı gerektiren miktarı diye de ifade edilebilir.

347) Altının zekât miktarı ne kadardır? 20 miskal yani 80,18 gramdır. 348) Gümüşün nisap miktarı ne kadardır? 200 dirhem yani 561 gramdır. 349) Havaic-i Asliye nedir? Kişinin asli ihtiyaçlarıdır. Bir insanın ve ailesinin temek ihtiyaç maddeleri, ev, araba, giyim eşyası, ticaret için olmayan ev aletleri, bir yıllık maişet bedelidir ki bunlara zekât düşmez.

350) İnci zümrüt elmas gibi ticaret malı olarak kullanılmayan süs eşyalarından zekât alınır mı? Hayır alınmaz. 351) Nisap miktarı parası veya malı olan bir kişini o kadarda borcu olsa zekât düşer mi? Hayır düşmez.

352) Ev, dükkân aletleri nakil vasıtalarına zekât düşer mi? Hayır düşmez. 353) Alacağı olan kişi henüz parasını tahsil edememiş ise zekât düşer mi? Hayır düşmez. 353) Koyunların nisabını anlatınız? Bir yıl üzerinden geçince: 40 dan 120 ye kadar 1 tane koyun, 121 den 201 e kadar 2 koyun 354) Büyükbaş hayvanların nisabını anlatınız? 30 da 1 dir. 2 yaşına giren bir erkek veya dişi dana verilir. 355) Nisap miktarı malda aranan özellikler nelerdir? Büyüyen, artan bir mal olacak. Örn: Malın ticaret, ziraat veya doğumla artması gibi…

356) Kadın kocasından mehir alacağına zekât verir mi? Hayır veremez. 357) Zilyet nedir? Malın mülkiyetine fiilen sahip harcama yetkisi olan kişidir. 358) Havl-i Havelan nedir? Zekât verilecek nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesidir. 359) Altın, gümüş, para, ticari mallar ve saime hayvanlarda havl-i havelan uygulanır mı? Evet uygulanır. 360) Toprak ürünleri ve madenlerde havl-i havelan uygulanır mı? Hayır uygulanmaz.

361) Saime nedir? Yılın yarısından fazlasını merada otlayarak geçiren hayvanlardır. 362) Öşür nedir? Toprak mahsullerinin zekâtıdır. Masraflar çıkınca hasatın 10 da birinin verilmesidir.363) Madenlerin zekâtı nasıldır? 5 de birdir. 364) Ödünç verilen paraların zekâtı nasıldır? Bunlar tahsil edildikten sonra geçmiş yılların zekâtı verilir.

365) Zekâtta niyet şartmıdır? Evet şarttır. 366) Zekât malı kayboldu veya çalındı ise zekât düşer mi? Hayır düşmez. 367) Kişi fakire zekâtını verdi ama niyet etmedi ise zekâtı kabul olur mu? Mal fakirin elinden çıkmış ise olmaz. Hala elinde ise niyet eder ve kabul olunur. 368) İzinsiz olarak başkasının malından zekât verilir mi? Hayır verilmez.

369) Kişi yılın belli zamanlarında fakirlere dağıttığı mal ve para için bir süre geçtikten sonra onlar benim zekâtım olsun dese olur mu? Hayır olmaz. Her verdiğinde zekât niyeti ile vermesi lazımdır. 370) Malının tamamını sadece sadaka niyeti ile verenin zekât borcu düşer mi? Evet düşer. 371) Zekâtın sahih olması için gereken şartlar nelerdir? Niyet,-temlik. 372)Temlik nedir? Zekâtın bizzat fakirin eline ulaşmasıdır.

373) Bir fakire nisap miktarını dolduracak kadar zekât verilebilir mi? Verilebilir, mekruhtur. 374) Zengin, kiracısından ücret almayıp bunu zekâtıma sayıyorum dese olur mu? Hayır, olmaz zira fakirin eline geçmiyor.

375) Kişi fakire borç verdi ve sonradan borcu almayıp bunu zekâtına sayabilir mi? Eğer hala mal fakirin elindeyse olur. Harcadıysa olmaz. 376) Fakirde ki alacağını zekâtına saymak isteyen kişi ne yapar? Alacağı kadar parayı fakire zekât olarak öder. Fakir ise aldığı parayı borcunu ödemek üzere iade eder. Böylece zekât ödenmiş olur.

377) Haram maldan zekât olur mu? Hayır olmaz. Ya sahibine iade edilir ya da fukaraya dağıtılır. 378) Ev parası biriktiren kişi bir yıl geçince nisap miktarı paradan zekâtını verir mi? Evet verir. 379) Ortak iki kişiden biri ortağının haberi olmadan onun zekâtını verse olur mu? Olmaz sadece kendi zekâtını vermiş olur. Ortaklar ibadette birbirinin vekili değildir. Ancak zekât için vekil tayin etmişse olur. 380) Kişi zekâtını araştırdığı halde yanlışlıkla fakir olmayana verdi ise zekât olur mu? Evet olur. 381) Kişi zekâtını araştırmadan fakir zannıyla zengin birisine verdi ise zekât olur mu? Olmaz.

382)Kişi “falan kişide alacağım parayı sen al o sana zekâtım olsun” dese, fakir de o parayı alsa zekât kabul olur mu? Olur.

383) Zekât borcu olan kişi vermeden ölse malından zekât alınır mı? Hayır, niyet etmediği için alınmaz. 384) Gayri Müslim den zekât alınır mı, verilir mi? Alınmazda verilmezde. 385) Bir kişinin zekâtla yükümlü olmasının şartları nelerdir? a-mükellef olması, b-nisap miktarı malı olması, c-malın nami olması, d-zilyetlik, e-havli havelan, f-borçlu olmamak 386) Zekatta, hac parası borçtan sayılır mı? Hayır, hac parasını düşemez. 387) Balın zekâtı nasıldır? 10 da birdir. 388) Kimlere zekât verilmez? Ana-baba, Büyük baba, babaanne, çocuk, torun, eşler birbirine, zengine, gayri Müslime, cami çeşme gibi yerlere zekât verilmez. 389) Ölen bir kişiye zekât verilir mi? Verilmez zira temlik gerçekleşmemiş olur. 390) Ticaret malı için alınıp satılan hayvanların zekâtı nasıldır? Kazandığı kârdan 40 da bir verilir.

391) 38 koyunu 29 ineği 4 devesi olan kişi zekât verir mi? Hayır vermez.

392) 500 gram altını olan kişi fakire 40 gram altın bilezik verse ileriki yılların zekâtını da vermiş olur mu? Evet olur. 393) Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı? Hicri 9.yıl da 394) Hz. Peygamber kaç hac yapmıştır hangi yılda yapmıştır? Hicri 10.yılda bir hac yapmıştır. 395) Hac kimlere farzdır? Müslüman, akil baliğ, hür, zengin ve hac zamanının idrak eden kişilere farzdır.

396) Haccın edasının şartları nelerdir? Sağlıklı olmak, hacca gitmesinde bir engel olmamak, yol emniyeti, kadının mahreminin yanında olması, kadının iddet süresinin bitmesi.

397) Haccın sıhhatinin şartları nelerdir? İslam, özel yerler, özel vakit ve ihramdır. 398) İhram ne demektir? Hac ve umre niyetiyle diğer zamanlarda helal olan işlerin hac ve umre esnasında kişiye haram kılınması demektir. Hac ve umrede erkeklerin örttüğü iki parçalık örtüye de ihram denir. Kadınların normal elbisesi ihram hükmündedir.

399) Mikat mahali ne demektir? İhrama girilmesi gerekli olan yerlerdir. 400) Haccın farzları nelerdir? Haccın farzları birisi şart ikisi rükün olmak üzere 3tür.İhram şartıdır, arafatta vakfe ve kebeyi tavafta rüknüdür. 401) Umrenin hükmü nedir? Sünnet-i Müekkededir.

402) İhram yasakları nelerdir? Güzel koku süremez, cinsi mukarenet yapamaz, avlanamaz, ağaç kesemez, ot koparamaz, canlı öldüremez, tıraş olamaz vb 403) Muhrim (ihramlı) in şemsiye, yüzük, kemer ve giymeden paltoyu omzunda taşıması caiz midir? CEVAP: Evet caizdir. 404)Telbiye nedir? Hac veya umre niyetiyle ihrama girecek bir müslümanın mikat yerinde ihrama niyet ettikten sonra, söyleyerek ihrama girmiş sayıldığı ve ALLAH’ın davetine icabet ettiğini belirten ”Lebbeyk ALLAHümme Lebbeyk… “cümlesidir. 405) Hac için ihram ve niyet nedir? Şart ve rükündür.

406) İhramın rükünleri nelerdir? Niyet ve telbiyedir. 407) Mikat yerinde niyet edip telbiye getiren kişi ihrama girmiş olur mu? Olur. 408) Mekke’ye hac veya umre dışında dünyalık bir gaye ile girecek kişiye ihram gerekli midir? Evet, umre yapıp ihramdan çıkabilir. 409) Afakî ne demektir? Mekke dışından hac için gelenlerdir.

410) Muhrim kan aldırdığı diş çektirip iğne yaptırabilir mi? Evet yaptırabilir. 411) Muhrim balık avlar mı? Evet avlayabilir. 412) Arafat vakfesinin zamanı ne zamandır? Zilhiccenin 9.günü zeval vaktinden bayramın 1.günü fecri sadık a kadardır. 413) Vakfe nedir? Haccın rükünlerinden olup Arafat’ta belli vakitte kısa biz zaman bulunmaktır. Bu vakitte Arafat’ta kişinin araba ile yürüyerek geçmesi, uyuması, baygın olarak burada belli vakit durması fark etme. Vakfe yapmış sayılır.

414) Vakfeyi abdestli yapmanın hükmü nedir? Sünnettir. 415) Vakfede oruçlu olmamanın hükmü nedir? Sünnettir. 416) Cemi takdim de ki tertibi söyleyiniz? Ezan okununca öğlenin ilk sünneti kılınır. Kametten sonra öğlenin farzı kılınır. İkinci kamet ile ikindinin farzı kılınır. İki farz arasında namazların sünnetleri kılınmaz. 417) Cemi te’hir de ki tertibi söyleyiniz? Yatsı ezanı okununca kamet getirlir. Akşamın farzı kılınır ardından kamet getirilmeden yatsının farzı kılınır. Ardından yatsının son sünneti ve vitir kılınır. 418) Cemi takdim in hükmü nedir? Sünnettir. 419) Cemi te’hir in hükmü nedir? Vaciptir.

420) ALLAH’ü Teâlâ ya karşı vazifelerimizi sayınız? ALLAH’ ü Teâlâ’ ya karşı vazifelerimiz şunlardır; a) ALLAH’ü Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inanmak, b) Emirlerine uygun hareket etmek, c) ALLAH sevgisini her şeyden üstün tutmak, onun adını saygı ile anmak, d) Verdiği nimetlere şükretmek ve ibadet vazifelerimizi yerine getirmek

.421) Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizi sayınız? Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz şunlardır; a) Onun son ve en büyük Peygamber olduğuna inanmak, b) Onu çok sevmek ve adı anıldığı zaman salâvatı şerif okumak, c) Onun gösterdiği yolda yürümek ve güzel ahlakını kendimize örnek edinmek.

422) Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’ e karşı vazifelerimizi sayar mısınız? Kur’anı Kerim’e karşı vazifelerimiz şunlardır; a) Kur’an-ı Kerim’in ALLAH’ü Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderilen son kitap olduğuna inanmak, b) Onu usulüne uygun güzelce okumak ve manasını anlamaya çalışmak, c) Kuran’ı okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak, d) Kuran’ın yap dediklerini yapıp, yapma dediklerinden sakınmak. 423) Bedenimize karşı vazifelerimizi sayar mısınız? Bedenimize karşı vazifelerimiz şunlardır; a) Dengeli beslenmek, b) Sağlığımızı korumak, c) Temizliğe dikkat etmek.

424) Ruhumuza karşı vazifelerimizi sayar mısınız? Ruhumuza karşı vazifelerimiz şunlardır; a) Ruhumuzu asılsız ve yanlış inançlardan temizlemek, b) Doğru ve faydalı inançlarla ruhumuzu donatmak c) Kötü düşünce ve çirkin huylardan ruhumuzu korumak.

425) Karı, kocanın birbirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız? Karı kocanın birbirlerine karşı vazifeleri şunlardır; a) Her şeyden evvel karı, koca arasında karşılıklı sevgi olmalı, b) Koca; ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı, helalinden kazanmalı, c) Koca; ailesinin dini ve ahlaki vazifelerini yerine getirmesinde yardımcı olmalı, eksiklerini öğretmeli, d) Erkek hanımına karşı nazik ve yumuşak huylu olmalı. Kaba ve kırıcı olmamalıdır. e) Kadın kocasına sevgi ve saygı ile bağlanmalı, ev idaresinde ve çocukların terbiyesinde kocasına yardımcı olmalıdır. f) Kadın tutumlu olmalı, kocasının kazancını israf etmemeli. g) Kadın evine, yuvasına bağlı olmalı. Namusunu titizlikle korumalı. Evden dışarıya çıkarken ve yabancı erkeklerin göreceği yerlerde örtünmeli, tesettürlü olmalıdır.

427) Ana babanın çocuklarına karşı vazifelerini sayar mısınız? Ana ve babanın çocuklarına karşı vazifeleri şunlardır: a) Çocuğuna güzel bir ad koymak b) Çocuklarına haram lokma yedirmemek, onların ruh ve beden sağlığını korumak. c) Çocukları iyi terbiye etmek, namaz kılmayı diğer dini bilgileri öğretmek ve kendi güzel yaşantısı ile onlara örnek olmak. d) Çocuklara ilgi gösterirken, hediye verirken ayrım yapmamak. Eşit ve adaletli davranmak e) Evlenme çağına geldiklerinde onları evlendirmek. 428) Çocukların ana ve babalarına karşı vazifelerini sayar mısınız? Çocukların ana ve babalarına karşı vazifeleri şunlardır; a) Ana ve babayı söz ve davranışlarıyla hiç bir zaman incitmemek. Onlara öf bile dememek. b) İhtiyaç duydukları takdirde geçimlerine yardımcı olmak. c) ALLAH’a isyana davet etmedikleri müddetçe emirlerini dinlemek. d) Yanlarında yüksek sesle konuşmamak ve yolda yürürken onların önünde yürümemek. e) Öldükleri zaman varsa vasiyetlerini yerine getirmek, onları rahmetle anmak ve onlar için her zaman hayır dua etmek.

429) Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız? Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifeleri şunlardır; a) Kardeşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve birlik olmalı. b) Miras, para ve mal gibi maddi çıkarlar kardeşlerin arasını açmamalı c) Küçük kardeşler büyüklerine saygı göstermeli, büyüklerde küçüklerini korumalı, sevgi ve merhamet göstermeli. d) Kardeşler birbirlerinin menfaatlarını kendi menfaatleri gibi gözetmeli. 430) Komşularımıza karşı vazifelerimizi sayar mısınız? Komşularımıza karşı vazifelerimiz şunlardır; a) Onlara karşı saygılı olmak. Söz ve davranışlarımızla onları incitmemek b) Sevinç ve hüzünlerini paylaşmak, gerektiğinde onlara yardımcı olmak, c) Ses ve gürültü ile onları rahatsız etmemek. d) Hastalanınca ziyaret etmek, ölenin cenazesine iştirak etmek.

431) Niçin ibadet etmeliyiz anlatınız? Yaradılışımızın gayesi ALLAH’ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar nimetler veren yüce Allah’ a karşı teşekkür etmeli ve emrettiği ibadetleri seve, seve yapmalıyız.

432) İbadetler kaç çeşittir birer misalle sayar mısınız? C 24: İbadetler üç çeşittir: a) Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak. b) Mal ile yapılan ibadetler: Zekât vermek, c) Hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler: Hac ibadeti. 433) İbadetlerin faydalarını anlatınız? İbadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlâkımızı olgunlaştırır ve en değerli varlığımız olan imanımızı korur. İnsan ibadet sayesinde ALLAH’ a yaklaşır, onun rahmetine sığınır ve huzura kavuşur. İbadetin ayrıca bedeni ve sosyal birçok faideleri de vardır.

434) İslâm’ın şartı kaçtır sayar mısınız? İslâm’ın şartı beştir; a) Kelime-i Şahadet getirmek, b) Namaz kılmak, c) Oruç tutmak, d) Zekât vermek, e) Hacca gitmek. 435) Abdestin farzları kaçtır sayar mısınız? Abdestin farzları dörttür; a) Yüzü yıkamak, b) Elleri dirseklerle beraber yıkamak, c) Başın dörtte birini mesh etmek, d) Ayakları topuklara kadar yıkamak. 436) Abdesti bozan şeyleri sayar mısınız? Abdesti bozan şeyler; a) Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya su akması, b) Ağız dolusu kusmak, c) Tükürdüğü zaman tükürüğünün en az yarısının kan olması, d) Küçük veya büyük abdest bozmak, arkadan yel çıkarmak, e) Bayılmak veya sarhoş olmak, f) Namazda gülmek ( Namaz haricinde gülmek abdest bozmaz), g) Uyumak.

437) Gusül abdestinin farzlarını sayar mısınız? Gusül abdestinin farzları; a) Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak, b) Burna su çekip yıkamak, c) Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmadan) yıkamak. 438) Gusül abdestinin sünnetlerini sayınız. Gusül abdestinin sünnetleri, a) Gusüle besmele ile başlamak, b) Niyet etmek, c) Bedenin herhangi bir yerinde pislik var ise onu önce yıkamak, c) Edep yerlerini yıkamak, e) Gusülden önce abdest almak, f) Başımızdan, sağ omuzumuzdan, sol omuzumuzdan suyu dökerek ve bedeni ovarak yıkamak, g) Ayaklarımızın bulunduğu yere su birikiyorsa en son ayakları yıkamak.

439) Namaz kimlere farzdır? Namaz; a) Müslüman olan, b) Erginlik çağına gelmiş olan, c) Akıllı olan kimselere farzdır. 440) Beş vakit namazı rekâtları ile sayar mısınız? Beş vakit namaz; a) Sabah namazı dört rekâttır, iki rekât sünnet, iki rekât farz; b) Öğle namazı on rekâttır; Dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet, c) İkindi namazı sekiz rekâttır; dört rekât sünnet, dört rekât farzdır. d) Akşam namazı beş rekâttır; üç rekât farz, iki rekât sünnet. e) Yatsı namazı on üç rekâttır; dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet, üç rekât vitir dir. 441) Cuma namazı kaç rekâttır sayar mısınız? Cuma namazı on rekâttır; Dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz, dört rekât son sünnet.

442) Namazın farzlarını sayar mısınız? Namazın farzı 12 dir, bunlardan altısı namazdan öncedir. Bunlara ” Namazın şartları”denir. Altısı da namaza başladığımızdan itibarendir, bunlara da “Namazın rükünleri” diyoruz. Namazın sahih olması için bu 12 farzın yerine getirilmesi gerekir. Namazın şartları a) Hadesten taharet: Yani abdestimiz yoksa abdest almak, gerekiyorsa güsül abdesti almak. b) Necasetten taharet: Bedenimizde, elbisemizde veya namaz kılacağımız yerde pislik varsa temizlemek. c) Setri avret: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek. d) İstikbali kıble: Namazı Kıbleye yani Kâbe’ye dönerek kılmak. e) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmak. f) Niyet: Hangi namazı kıldığına niyet etmek. Namazın rükünleri a) İftitah tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak. b) Kıyam: Namazda ayakta durmak. c) Kıraat: Kur’an okumak. d) Rükû: Namaz da eller diz kapağına erişecek kadar eğilmek. e) Sücud: Ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymak. f) Kade-i ahire: Namaz sonunda Ettehiyatü okuyacak kadar oturmak.

443) Mihrab, Minber ve Kürsü ne demektir tarif ediniz? Mihrab: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu yerdir. Minber: Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yer. Kürsü: Camilerde vaaz edilirken yüksekçe oturma yeri.

444) Minare, Şerefe ve Âlem nedir? Minare: Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapı. Şerefe: Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri. Buraya minarenin içindeki basamaklarla çıkılır. Minarelerde genellikle bir şerefe bulunur. Birden fazla şerefeli minarelerde vardır. Âlem: Minarenin tepesine yerleştirilen Hilal (ay) şeklindeki tepeliktir. 445) Oruç kimlere farzdır? Oruç: a) Müslüman, b) Akıllı, c) Ergenlik çağına gelmiş olan kimselere farzdır.

446) Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir? Ramazan orucuna akşam iftardan itibaren ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. 447) Oruçta Kaza ve Kefaret ne demektir? Kaza: Bozulan veya tutulamamış olan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır. Kefaret: Bozulan bir orucun yerine iki ay ara vermeden oruç tutmaktır. 448) Orucu bozup, hem Kaza hem de Kefareti gerektiren şeyler nelerdir? Oruçlu olduğunu bilerek ve isteyerek: Yemek, içmek ve cinsi ilişkide bulunmak, orucu bozar hem kaza hem de kefaret gerektirir.

449) Zekâtı kimler verir? Zekâtı; Müslüman, akıl baliğ, hür ve dinen zengin sayılan kimseler verir.

450) Zekât kimlere verilir? Zekât; a) Fakirlere, b) Miskinlere, (hiç bir şeyi olmayanlara) c) Borçlulara, d) Yolculara, e) ALLAH yolunda olanlara verilir. 451) Zekât kimlere verilmez? a) Ana, baba, dede, nene, oğul, kız ve torunlara verilmez, b) Zenginlere verilmez, c) Müslüman olmayanlara verilmez, d) Karı koca birbirlerine veremez.

452) Fıtır sadakası nedir? Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır, buna fitrede denir. Dini ölçülere göre zengin olanlar hem kendilerinin hem de çocuklarının fitrelerini vermelidirler. 453) Hacc kimlere farzdır? Hacc; Akıl baliğ, Müslüman, hür ve Hacc’ a gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olan kimselere farzdır.

454) Kimler Kurban keser? Müslüman, Akıl baliğ, hür, mukim (yani misafir olmayan) ve İslam’a göre zengin olan kimseler kurban keser. 455) Bir yılda kaç dini bayram vardır? Bir yılda iki dini bayram vardır, a) Ramazan bayramı, b) Kurban bayramı. Ayrıca Cuma günü de biz Müslümanlar için bir bayram günü demektir.

456) Mübarek geceleri sayar mısınız? a) Mevlid Kandili: Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir. Bütün Müslümanlar olarak peygamber Efendimizin doğum yıldönümü olan bu geceyi büyük bir coşku ile kutlarız. b) Regaib Kandili: Mübarek Recep ayının ilk Cuma gecesi mübarek Regaip kandilidir. Bu gece ALLAH’ü Teâlâ’nın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir. c) Mi’rac Kandili: Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden birisi olan Miraç mucizesi Hicret’ten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesinde meydana gelmiştir. d) Berat Kandili: Şaban ayının 15. gecesi mübarek Berat gecesidir. Bu gece yüce ALLAH’ın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. e) Kadir Gecesi: Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesidir. Yüce kitabımız Kur’ anı Kerim Peygamber Efendimize Ramazan ayı içinde bu gece inmeye başlamıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’ anı Kerim’de açıkça belirtilmiştir.

456) İman nedir? ALLAH’ın dinini, Rasulüllah’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmektir. 457) İmanın şartları nelerdir? ALLAH (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin ALLAH’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir.

458) Hak dinlerin gayesi nelerdir? Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır. 459) İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir? Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır. 460) Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir? İcma-i Ümmet denir. 461) Kuran’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi, Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şer’i delillerde sabit olan hükümler ışığında, aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir? Kıyası Fukaha. 462) İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, İtikadi, fıkhi, dini veya şer’i yola ne ad verilir? Mezhep adı verilir

463) İtikadde mezhep imamları kimlerdir? İmam Ebû Muhammed Maturidi ve İmam Ebû’l-Hasenîl-Eş’âri Hazretleridir. 464) ALLAH’ın zati sıfatlarını sayınız. a- Vücut (Var olması) b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması) c- Beka (Varlığının sonu olmaması) d- Vahdaniyet (Bir olması) e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi) f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)

465) Büyük günahlar nelerdir?

a- ALLAH (c.c.)’a ortak koşmak.

b- Haksız yere adam öldürmek.

c- Namuslu kadına iftira etmek.

d- Sihir yapmak ve yaptırmak.

e- Savaştan kaçmak

f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek e- Yetim malı yemek

g- Mescidi Haram’da günah işlemek

h-Yetim malı yemek

i-Zina yapmak

466) Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki ALLAH (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir? Esma-ül Hüsna 467) ALLAH’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya ne denir? Tevhit denir. 468) Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir? Beytül-Mamur. 469) ALLAH’ın subuti sıfatlarını sayınız? a- Hayat (Diri olması) b- İlim (Her şeyi bilmesi) c- Semi (İşitmesi) d- Basar (Görmesi) e- İrade (Dilemesi) f- Kudret (Gücünün yetmesi) g- Kelam (Konuşması) h- Tekvin (Yaratması) 470) Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir? a- Cebrail; Vahiy getiren melektir. b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır. 471)Kendilerine Kitap verildiği Kuran’ı Kerimde bildirilen peygamberler hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir? a- Musa(a.s.); Tevrat b- Davut(a.s.); Zebur c- İsa(a.s.); İncil d- Muhammed(s.a.v.); Kur’an 472) Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç sahife verildiğini yazınız? a- Adem(a.s.) 10 sahife b- Şit(a.s.) 50 sahife c- İdris(a.s.) 30 sahife d- İbrahim(a.s.) 10 sahife

473) Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? a- Sağlam duyu organları. b- Doğru haber. c- Akıl. 474) İslam’ın kesin nassla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde inanmaya ve ALLAH (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir? İtikat denir. 475) İlk peygamber Hz. Âdem’den Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar gelen peygamberlere bildirilen ALLAH’ın dininin adı nedir? İslam. 476) İnsanları iyiliğe yöneltmek için ALLAH (c.c.)’ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir? Din denir. 477) İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi prensiplere ne ad verilir? Şeriat. 478) İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir? a- Mü’min. b- Münafık. c- Kafir. 479) ALLAH (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir? Mü’min. 480) İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir? Kâfir 481) Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir? Münafık.

482) İsyanda haddi aşan, zalim ve ALLAH (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı olan sistemlere ne ad verilir? Tağut

483) ALLAH’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka varlıkları da ilah kabul eden kimseye ne ad verilir? Müşrik. 484) İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını, sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir? Kiramen Kâtibin. 485) İnsanlar ölüp de mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar. Bu sualler: Rabbin kim? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? Şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir? Münker ve Nekir 486) Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir? Rıdvan 487) Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir? Malik.

488) ALLAH (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleri de denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir? İlliyyun melekleri.

489) Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz? a- Sıdk; Doğru sözlü olmak b- Emanet; Güvenilir olmak c- Tebliğ; Tebliğ etmek d- Fetanet; Üstün akıl ve zekaya sahip olmak e- İsmet; Günah işlememek. 490) Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı. İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti. İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir? a- Ömrünü nerede tükettiği b- Gençliğini nasıl geçirdiği c- Malını nereden kazandığı d- Malını nereye harcadığını e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır. 491) Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını) tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir? Mizan 492) Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, müminler için geniş ve rahat olacak, kâfirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri, ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir? Sırat Köprüsü.

493) Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir? Ecel. 494) İslam’ın şartları nelerdir? 1- Kelime-i Şahadet getirmek 2- Namaz kılmak 3- Oruç tutmak 4- Hacca gitmek 5- Zekât vermek.

495) Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin, gerçekten ALLAH (c.c.)’ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir? Mucize. 496) Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir? Keramet. 497) Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükâfat âlemi olan, yerini ancak Rabbimizin bildiği. Yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve ALLAH (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak bildirilen o güzel mekânın ismi nedir? Cennet.

498) Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkâr müminlerin de ceza göreceği, kâfirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekân olarak bildirilen bu yerin ismi nedir? Cehennem. 499) Kâinattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan ALLAH (c.c.)’ın bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir? Kader. 500) Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince yine ALLAH (c.c.)’ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir? Kaza.

Bir önceki yazımız olan 2017 Zabıt Katibi Alımları Ne Zaman Yapılacak? başlıklı makalemizde 2017 Zabıt Katibi Alımı, Zabıt Katibi Alımı ve Zabıt Katibi Alımları hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.