Dışişleri 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Dışişleri 15 Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yayınlama: 05.08.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:16
393
A+
A-

Dışişleri Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak.
 

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I.Genel Bilgiler

(1)Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde sayılan görevleri çerçevesinde,

Dışişleri Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak.

 

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I.Genel Bilgiler

(1)Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde sayılan görevleri çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek yurt dışı tayine tabi olmayan kariyer memurlarıdır.

(2)Dışişleri Uzman Yardımcılarının görev tanımları ile mesleğe ilişkin diğer hususlar http://www.mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx internet adresindeki Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde kayıtlıdır.

(3)Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Dışişleri Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 15’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

(4)Sınavın yazılı aşaması, 5 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

(5)Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II.Başvuru ve Sınava Katılım Şartları

(1)Sınava başvurabilmek için;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b)05.09.2015 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (05.09.1980 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c)Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin aşağıdaki tabloda kategoriler itibariyle belirtilen bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %70’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olmak,

d)Sınavın yapıldığı tarih itibariyle son iki yıl içerisinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS/YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e)2014 veya 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının aşağıdaki tabloda farklı bölümler itibariyle belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak gerekmektedir (Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir).

(2) Dışişleri Uzman Yardımcılığı Sınavı dört farklı kategori itibariyle yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, mezuniyet grupları, gerekli KPSS puan türü, asgari KPSS puanı, atama yapılabilecek kontenjan ve yazılı sınava kabul edilecek aday sayısını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

(3)Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

(4)Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adrese de yer verilecektir.

III.Giriş Sınavı Başvurularının Yapılması

Giriş sınavı başvuruları, 10 Ağustos 2015 tarihinde başlayacak ve 21 Ağustos 2015 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a)T.C. kimlik numarası,

b)KPSS sonuç puanının beyanı,

c)Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

d)Varsa lisansüstü eğitim diploması, (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)

e)İlanda yer alan bölümlerin mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %70’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday

adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

f)Yabancı dil yeterliliğine ilişkin YDS/e-YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavı sonuç belgesi.

IV.Sınavın Aşamaları

(A)Yazılı Sınav

(1)Yazılı sınav, “Uzman Yardımcılığı I”, “Uzman Yardımcılığı II” ve “Uzman Yardımcılığı III” kategorilerinden sınava katılacak adaylar için aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

-Alan bilgisi ile bağlantılı bir konuda yazılacak Türkçe kompozisyon,

-Mezuniyet grupları itibariyle farklılaştırılmış Türkçe metinlerin adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerine çevrilmesi.

(2)Yazılı sınav, “Uzman Yardımcılığı IV” kategorisinden sınava katılacak adaylar için aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

-Eski Türkçe/Osmanlıca bir metnin Türkçeye çevrilmesi,

-Mezuniyet grubuyla bağlantılı Türkçe bir metnin adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerine çevrilmesi.

(3)Yazılı sınavda bölümlerden her biri eşit ağırlığa sahip olup, başarılı olabilmek için her bölümden 100 üzerinden asgari 70 puan alınması şarttır. Başarı sıralaması, adayların 100 tam puan üzerinden aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacaktır.

(4)Yazılı sınav sonucunda 100 üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak bölümler itibariyle yukarıda belirtilen kontenjanların dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

(5)Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

(B)Sözlü Sınav

(1)Sözlü sınav, adayların;

a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

(2)Adaylar, komisyon tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puan ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması şarttır.

(3)Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

(4)Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

(5)Sınava girenlerin nihai başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacaktır.

(C)Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(1)Her bir mezuniyet grubu için başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayılarının yarısını geçmemek üzere yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste de ilan edilecektir.

(2)Herhangi bir mezuniyet grubundan belirlenen kontenjan sayısında adayın sözlü sınav sonucunda başarılı olamaması halinde bu kontenjan, sırasıyla en yüksek puanı alan yedek adayların bulunduğu diğer mezuniyet grubu veya gruplarına tahsis edilebilecektir.

(3)İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara Tel: (312) 2921000 E-posta: [email protected]

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.