SON DAKİKA

Emniyet GM Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bu haber 27 Şubat 2015 - 14:51 'de eklendi.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI

 

GENEL HUSUSLAR

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ VE KADROLU PERSONEL İLANI

 

 1. GENEL HUSUSLAR

 

 1. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına KADROLU ve SÖZLEŞMELİ statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

 

 1. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
 2. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

 

 1. Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2014 yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.
 2. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

 1. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki aşağıdaki şartları taşımak 

DİKKAT! Memur İlanlarından Anında Haberdar Olmak için Tıklayınız

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 13 Mart 2015 tarihinde 18 yaşını tamamlamış (13 Mart 1997 tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, (13 Mart 1980) tarihi ve sonrası doğumlu olanlar)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

 

İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

> Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

 1. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
 2. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Teşkilatımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

 1. Merkezi sınavdan EK-1’de belirtilen asgari puanı almış olmak,
 2. Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak, şartları aranır.

 

 1. BAŞVURU YERİ VE SEKLİ

Adaylar, tercih yapmak istedikleri kadro ve pozisyonları belirledikten sonra, yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

 1. Kimlik belgesi,
 2. İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

 

 1. KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da genel ağ çıktısının örneği,

ç) EK-1 tablosunda belirtilen özel şartlara ait belgeler ile birlikte bulundukları        illerin İl Emniyet

Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 09 Mart 2015 – 13 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar birden fazla unvana müracaat edemeyeceklerdir. Bu nedenle; birden fazla il sınav merkezine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

 

 1. SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN SEKLİ,    TARİHİ.         YERİ  VE

KONULARI

 

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava her unvan ve branş için ayrı ayrı yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş)    katı      kadar   aday

çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı adayların bilgileri www.egm.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav Emniyet Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar/ ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

 1. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
 3. Genel yetenek ve genel kültürü,
 4. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 5. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

Ayrıca sözlü ve/veya uygulamalı sınavda tercih edilecek teknik yeterlilikler aşağıda sıralanmış olup; söz konusu belgeler sınava katılmaya hak kazanan adaylardan sınav esnasında istenilebilecektir.

 

Bilgisayar Mühendisi unvanı için;

 1. .NET Framework 5 kütüphanesini iyi derecede bilmek
 2. Kod Paylaşım Sistemlerini (TFS, Tortoise ) kullanmış olmak
 3. En az 1 ORM teknolojisini iyi derecede bilmek
 4. .NET WPF teknolojisini bilmek
 5. NET MVC teknolojisini bilmek *Java programlama dili teknolojilerini bilmek *ASP.NET Web Forms bilmek

*WCF ve WF hakkında bilgi sahibi olmak *Entity Framework kullanmış olmak

*MSSQL ve/veya Oracle veri tabanı teknolojileri üzerinde yazılım geliştirmiş olmak *Javascript, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak *Microsoft MCP sertifikasına sahip olmak

 

Elektronik-Haberleşme Mühendisi unvanı için;

*Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Metro Ethernet, Dinamik Yönlendirme Protokolleri (BGP, ISIS, LDP,OSPF vb), Active Directory ve IEEE 802.1X gibi ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

*IP Telefon ve IP Kamera sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak *CCNP sertifikasına sahip olmak

*Canlı yayın ve video streaming sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak

*İleri düzeyde MS Visio, MS Office, PHP, MySQL ve buna benzer proğram ve araçlar kullanarak iş süreçleri ile projeleri dökümante edebilmek

*ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları ve ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak (belgelendirilmeli)

 1. Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, ESXİ,VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak

 

Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanı için;

*Kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri (Telsiz ve Telsiz sistemleri, Uydu haberleşme Sistemleri, Santral-Switch teknolojileri vs.) ve teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

*Görüntüleme sistemleri (Video Kamera, CCTV, Şehir İzleme Sistemleri vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.

 

*Güvenlik Sistemleri (Kişi, Bina, Kampüs koruma sistemleri vs.) konusunda deneyim sahibi olmak.

*Ses, Görüntü ve Aydınlatma sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

*Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

*Yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

 

Elektrik Mühendisi unvanı için;

 

*İş deneyimine sahip olmak

 1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Elektrojen (Jeneratör) grupları tasarım, imalat, bakım- onarım ve servis konularında deneyim sahibi olmak.

*KGK (UPS-Kesintisiz Güç Kaynakları) ve Akümülatörler konusunda tasarım, imalat, bakım-onarım ve servis konularında deneyim sahibi olmak.

*Teknik Şartname, Proje ve teknik dokümanları hazırlama ve yorumlayabilme kabiliyetine sahip olmak.

*Otomatik kontrol, PLC ve Güç Elektroniği konularında deneyimli olmak

 1. Yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek

 

 1. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
 2. Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
 3. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazananlar belirlenecektir.

 

 1. SONUÇLARA İTİRAZ

 

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde sınavı yapan birime dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

 

 1. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
 • Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
 • Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen belge veya beyan ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
 • Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
 • Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

İLAN OLUNUR.

 

EK-1EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI(2015-1. DÖNEM)
Alım TürüUnvanıSınıfıAlınacak İlSayıADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
CinsiyetKPSS Puan Türü, Yılı ve Taban PuanıÖğrenim DurumuÖZEL ŞARTLAR
657 sayılı DMK md. 4-A (Kadrolu)MimarTek. Hiz.ANKARA2E/KKPSS-2014P3-70Mimarlık Lisans Programından mezun olmak*Son başvuru günü itibariyle 5 Yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak (Mimar ünvanında sigortalı olarak 5 yıl çalıştığını gösterir belge)*2010 ve sonrası yıllarda İngilizce dilinde KPDS ,YDS veya ÜDS sınavlarında asgari 75 dil puanına sahip olmak
657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli)Mühendis(Elektrik)Tek. Hiz.ANKARA1E/KKPSS-2014P3-70Elektrik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak
657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli)Mühendis (Elektronik- Haberleşme)Tek. Hiz.ANKARA1E/KKPSS-2014P3-70Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak*CCNA veya JNCIA sertiükasyonlarından birine sahip olmak (belgelendirilme!)*2010 ve sonrası yıllarda İngilizce dilinde KPDS, YDS veya ÜDS sınavlarında asgari 60 dil puanına sahip olmak
657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli)Mühendis (Elektrik- Elektronik)Tek. Hiz.ANKARA3E/KKPSS-2014P3-70Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik­Elektronik Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak
657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli)Mühendis(Bilgisayar)Tek. Hiz.ANKARA8E/KKPSS-2014P3-70Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Eniormatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Lisans progamlarının birinden mezun olmak.*C# programlama dilini bilmek ve bilgisayar eğitim kuruluşlarından alınan sertifika ile belgelemek *2010 ve sonrası yıllarda İngilizce dilinde KPDS, YDS veya ÜDS sınavlarında asgari 60 dil puanına sahip olmak

Bir önceki yazımız olan Tarım Bakanlığı KPSS 70 Puanla Personel Alıyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.