SON DAKİKA

Emniyette Okuyan Öğrencinin Ödeyeceği Tazminatta 2 Önemli Değişiklik

Bu haber 22 Şubat 2016 - 9:06 'de eklendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin, ayrılması halinde kendilerinden alınacak tazminatı düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Enstitü, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri

Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin, ayrılması halinde kendilerinden alınacak tazminatı düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Enstitü, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde okuyan öğrencilerden,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenensağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde,istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlardan,

alınacak tazminat miktarı yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemenin eskiden farkları şu şekildedir:

1- Eski düzenlemede faiz yer almıyorken yeni düzenlemede faiz yer almaktadır. Buna göre yükümlülük süresiyle orantılı olarak Devletçe yapılan masraflar, masrafın yapıldığı tarihten itibaren faiziyle hesaplanacaktır.

2- Önceki düzenlemede, tazminat için borçluya gidilmesinde bir sıra bulunmuyordu. Yani Devlet öğrenciye de, veliye de kefile de gidebilmekteydi. Yeni düzenlemede eğer öğrenci reşit ise önce öğrencinin kendisinden alınmaya çalışılacak. Öğrenci reşit değilse bu halde velisine gidilecek. Çıkarılan tazminatın asıl borçludan alınamaması durumunda, borcun tahsili için bu kez kefile gidilecektir.

2016 ALES Çalışma Yöntemi için Tıklayın

2016KPSSÇalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 DGS Çalışma Yöntemi için Tıklayın

2016 Mühendislik Tamamlama Çalışma Yöntemi İçin Tıklayın

İŞTE YÖNETMELİĞİN KONUYLA İLGİLİ ESKİ VE YENİ HÜKÜM

ESKİ HÜKÜMYENİ HÜKÜM
Madde 8 – Polis Akademisine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksek Okullar ile FYO olarak okutulan öğrencilerden, mezun olup olmadığına bakılmaksızın, kendi isteğiyle veya herhangi bir sebeple eğitim kurumundan ayrılanlar ile bunlardan mecburi hizmetle yükümlü oldukları süre içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç, ilişiği kesilenlere, öğrenimleri süresince Devlet tarafından yapılan masrafların, 5 inci maddedeki giderleri kapsayacak biçimde hesaplaması yapılarak;öğrencilere, velilerine ve kefillerine tazminat olarak ödettirilir.Tazminatın ödenmesiMADDE 8 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlara, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılan öğretim masraflarının yasal faizi ile birlikte 5 inci maddedeki giderleri kapsayacak biçimde hesaplaması yapılır; masraflar, asıl borçlu olarak öncelikle reşit ise öğrencilere değilse velilerine, masrafların asıl borçludan alınamaması durumunda ise kefalet sözleşmesinde yer alan kefillerden müteselsilen tazmin ettirilir.

Yönetmelik Aşağıda verilmiştir.

21 Şubat 2016 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı : 29631

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA

BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI İLE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDA

OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlardan, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine Devletçe yapılan öğretim masraflarının yasal faizi ile birlikte tazmin ettirilmesi esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlara, velilerine ve kefillerine ödettirilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek-24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Eğitim Kurumu: Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Polis Meslek Yüksekokulları, FYO ve Enstitüleri,

b) Enstitü: Başkanlığa bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumunu,

c) FYO: Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin eğitim gördükleri diğer fakülte ve dört yıllık yüksekokulları,

ç) FYO öğrencisi: Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencileri,

d) Polis Akademisi: Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Enstitü, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri bulunan bilimsel özerkliğe sahip yüksek öğretim kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maliyete Esas Giderler, Tazminatın Hesaplanması, Taahhütname ve

Kefalet Senedi Tutarının Belirlenmesi

Tazminata esas alınacak giderler

MADDE 5 – (1) Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarında okuyacak öğrenciler için Ek-1’de yer alan taahhütname ve kefalet senedi düzenlenir. Alınacak tazminatın belirlenmesinde;

a) İaşe giderleri; öğrencilere yıl içerisinde sabah-öğle-akşam yemekleri için yapılan toplam harcamanın öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

b) Giyim-kuşam ve diğer istihkaklar; kılık-kıyafet ve istihkak yönetmelikleri gereğince öğrenciye istihkak olarak verilen tüm malzemelerin toplam bedelinin öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

c) Öğrenci harçlıkları; öğrencilere yıl içerisinde verilen toplam harçlık tutarı ile okul harçları,

ç) Öğrenci taşıma gideri; öğrencilerin yıl içerisinde, hafta sonu ve diğer tüm izinleri ile her türlü sosyal, sportif ve uygulamalı faaliyetleri için yapılan toplam harcamanın ilgili öğrenciye pay olarak düşen kısmı,

d) Ek ders, sınav ve uygulamalı eğitim giderleri; o yıl içerisinde yapılan ek ders ücretleri, sınav ücretleri, uygulamalı meslek eğitim ve uygulamalı eğitim kampı süresindeki giderler ile atış giderleri toplamının, öğrenci sayısına bölünmesi sonucunda bulunacak kısmı,

e) Aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderleri; tesislerin tüm aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

tazminata dahil edilir.

Tazminatın hesaplanması

MADDE 6 – (1) Her yıl sonunda, genel bütçeden yapılan ve 5 inci maddede belirtilen harcamalar toplanır. Yapılan yıllık harcama toplamının bir öğrenciye düşen kısmı hesaplanarak, bu kalemlere ait o yılın harcama tutarı belirlenir ve onay için Polis Akademisi Başkanlığına sunulur. Onaylanan bu tutar o yıla ait tazminat tutarı olarak öğrencilere duyurulur.

(2) Toplam tazminat tutarı, tazminatı hesaplanacak öğrencinin geçmiş yıllara ait tazminat tutarlarının toplanması ile bulunur. Öğrencinin eğitime ilk başladığı yıla ait tazminat tutarı, öğrencinin eğitime devam ettiği gün sayısının tüm yıla oranlanmasıyla; öğrencinin eğitim kurumundan ayrıldığı yıla ait tazminat tutarı ise ayrıldığı tarihe kadar 5 inci maddede belirtilen kalemlerden yapılan harcamalardan kendi payına düşen tutarın hesaplanması ile bulunur.

Taahhütname ve kefalet senedi tutarının belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Kefalet tutarı, her yıl 5 inci maddedeki giderler hesaplanarak çıkan tazminat tutarına her yıl için %10 oranında artış eklenmek suretiyle, eğitimin azami süresi dikkate alınarak belirlenir. Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tutar üzerinden hazırlanan taahhütname ve kefalet senedi, eğitim kurumlarına yeni alınacak öğrenci, velisi ve kefillerince imzalanıp notere tasdik ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tazminatın ödenmesi

MADDE 8 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlara, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılan öğretim masraflarının yasal faizi ile birlikte 5 inci maddedeki giderleri kapsayacak biçimde hesaplaması yapılır; masraflar, asıl borçlu olarak öncelikle reşit ise öğrencilere değilse velilerine, masrafların asıl borçludan alınamaması durumunda ise kefalet sözleşmesinde yer alan kefillerden müteselsilen tazmin ettirilir.

Tahakkuk öncesi işlemler

MADDE 9 – (1) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi ve tazminat hesabının yapılması ile ilgili eğitim kurumu, ilişik kesmeye yetkili kurul ya da makam kararının ardından tazminat hesabı yaparak muhasebeleştirmeye esas belgelerin birer nüshasını ilgili muhasebe birimine gönderir ve borçluları adına kayıta alınmasını ister.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 30/9/2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesinden mezun olanlardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra zorunlu hizmet süresini tamamlamadan sağlık ve ölüm sebepleri hariç meslekten ayrılanların tazminat hesaplamaları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bir önceki yazımız olan KPSS'de Düşük Puanla Atanan Bölümler başlıklı makalemizde atama, düşük puan ve kpss hakkında bilgiler verilmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.