Et ve Süt Kurumu Müfettiş Yardımcısı Alımı

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Yardımcısı Alımı
Yayınlama: 21.07.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
394
A+
A-

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Teftiş Kurulu Başkanlığında münhal bulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı ve kadro derecesi Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Teftiş Kurulu Başkanlığında münhal bulunan, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı ve kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 2 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna, üniversitelerin;

– 1 inci Grup: Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi Bölümlerinin (program veya alt programlarının) birinden mezun olanlardan 1 (bir) kişi,

– 2 inci Grup: Veteriner Fakültesi lisans programından mezun olanlardan 1 (bir) kişi,

Olmak üzere, atanacak toplam 2 Müfettiş Yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Giriş Sınavı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği doğrultusunda, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacaktır.

Sınav Sonucu Atama Yapılacak Kadro Bilgileri:

– Görev Yeri : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Teftiş Kurulu Başkanlığı/ANKARA

– Sınıfı : G.İ.H.

– Unvanı : Müfettiş Yardımcısı

– Kadro Derecesi : 8

– Kadro Sayısı : 2

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal Üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi Bölümleri (program veya altprogramlarının) ve Veteriner Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş ve 2014 veya 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından birinden KPSSP8 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 tarihi ve daha sonra doğanlar),

– Askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya tecilli olmak,

– Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamak,

– Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

III – SINAVA BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Sınav Başvuruları 10/08/2015 Pazartesi günü başlayacak ve 28/08/2015 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvuru süresinin bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, sınav başvurularını www.esk.gov.tr adresinde yayımlanan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunu doldurup [email protected] adresine göndermek suretiyle yapacaklardır.

Başvuru formunun doldurulmasında, formda yer alan dip açıklamalara dikkat edilecektir.

Süresi içerisinde iletilmeyen formlar, işleme alınmayacaktır.

IV – BAŞVURULARIN KABULÜ VE SINAVA ÇAĞRI:

ESK, sınav başvurusunda bulunan adayların başvuru formlarının geçerliliğini ve KPSS puanlarının doğruluğunu kontrol edecektir.

Sınav başvurusu kabul edilen adaylar, puan durumuna göre kendi meslek grupları içerisinde sıralamaya tabi tutulacak, sıralamada ilk 20’de yer alan toplam 40 aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Sınav çağrısı 04/09/2015 tarihinde www.esk.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

V – SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav çağrısı ile yazılı sınava girecek adayların isimleri, sınav tarihi ve saati ile yeri www.esk.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

Adaylar, sınavdan bir gün öncesine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığından, mümkün olmadığı takdirde sınavdan yarım saat öncesine kadar sınav yerinde kurulacak masadan Sınav Giriş Belgesini teslim alacaktır.

Sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınava kabul edilmeyecektir.

VI – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Yazılı sınav, tek oturumda ve test usulü ile yapılacaktır.

Sınavda adaylara 150 dakika verilerek toplam 100 soru sorulacaktır.

Soruların cevapları 4 seçenekli olup, sadece bir seçenek sorunun doğru cevabı olacak şekilde hazırlanacaktır.

Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımı:

Kamu İktisadi Teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat, 40 soru

(657 sayılı Kanun, 233 sayılı KHK, 399 sayılı KHK, 4857 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun, ESK Ana Statüsü)

Mesleki bilgiler, 40 soru

Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri), 20 soru

VII – YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Bir soru için birden fazla cevap verilmesi halinde cevap yanlış olarak değerlendirilecektir.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, kendi meslek grubu içinde başarı sıralamasına tabi tutulacaktır.

Başarı sıralamasına esas puanın hesaplanmasında; mesleki bilgiler % 40, Kamu İktisadi Teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat % 40, yabancı dil % 20 ağırlıklı olarak değerlendirilecektir.

Yazılı sınav sonucuna göre, her meslek grubuna ait başarı sıralamasında en yüksek puanı alan dört aday olmak üzere toplam sekiz aday sözlü sınava çağırılacaktır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanacaktır.

www.esk.gov.tr adresi üzerinden yapılacak duyuru ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara yapılacak taahhütlü posta bildirisi ile; adaylardan başvuru formunun fotoğraflı ve imzalı çıktısı yanında aşağıdaki belgeleri ESK’ya şahsen iletmeleri istenecektir.

Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, gerekmesi halinde denklik belgesi (aslı görülmek suretiyle fotokopisi)

4,5 x 6 ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Adayın kendi el yazısıyla yazmış olduğu özgeçmişi

Süresi içerisinde ulaşmayan belgeler, işleme alınmayacaktır.

VIII – SÖZLÜ SINAV:

Sözlü sınav, www.esk.gov.tr adresi üzerinden yapılacak sınav çağrısında belirtilecek tarihte ve adreste, Ankara’da yapılacaktır.

Sınav kurulu üyeleri, sözlü sınavda;

Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

Genel kültür

Zeka-muhakeme ve konuşma yeteneği

Başlıkları altında değerlendirmede bulunacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulu üyelerinin (5 kişi) her birinin her başlıkta 100 üzerinden verdiği puanın 70’den aşağı olmaması gerekmektedir.

Sözlü sınav puanı, tüm üyelerden alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Giriş Sınavı Başarı Puanı:

Giriş Sınavı Başarı Puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların; yazılı sınav başarı sıralamasına esas puanları ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Eşitlik halinde, yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

IX – İTİRAZ VE SINAV SONUÇLARININ İLANI:

Yazılı sınav soruları ve uygulanmasına itirazlar, sınavı takip eden 3 (üç) gün içinde [email protected] adresine yapılacaktır. Bu itirazlar, 10 (on) iş günü içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, www.esk.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca başarılı olanlar adayların sınav başvuru formunda belirtilen posta adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde [email protected] adresine yapılacaktır. Bu itirazlar, 10 (on) iş günü içinde incelenecek ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

X – ATAMA:

Giriş sınavı başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puanı alan adaydan başlayarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, diğer adaylar yedek olarak sınavı kazanmış sayılacaktır.

Sınavı asıl olarak kazanan adaylar, www.esk.gov.tr adresinde ilan edilecek tarihe kadar, atamaya ilişkin belgelerini ESK’ya teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde başarı sıralamasına göre yedeklerden atamaya ilişkin belgelerini teslim etmeleri istenecektir.

XI – DİĞER HUSUSLAR:

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca, haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İrtibat Bilgileri:

Adres : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370 Sokak No: 24 06520 Balgat/ANKARA

Tel : Santral (0312) 284 36 70

E-posta adresi : [email protected]

İnternet Adresi : www.esk.gov.tr

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.