Gelir İdaresi Başkanlığı 2500 GUY Alımı Yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 2500 GUY Alımı Yapacak
Yayınlama: 24.10.2020
Düzenleme: 05.03.2021 22:50
961
A+
A-
Gelir İdaresi Başkanlığı kurum içi sınavla 1.500 gelir uzmanı, KPSS puanıyla da 1000 gelir uzman yardımcısı alacak. 

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak. Gelir uzman yardımcıları farklı illerde görevlendirilecek.

Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.

9 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma saat 17.30’da sona erecek başvurular, “http://sinav.gib.gov.tr” adresinden gerçekleştirilecek.

GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

 • SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca 1500 (bin beş yüz) Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.

 • SINAV TARİHİ VE YERİ
 • Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 10.00‘da Ankara‘da yapılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.
 • SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,
 • Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında halen görev yapıyor olmak,
 • Sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,
 • Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • SINAV BAŞVURUSU
 • Başvurular; 30 Kasım 2020 Pazartesi ile 18 Aralık 2020 Cuma tarihleri arasında ekte yer alan “Sınav Başvuru Formu” ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için personel daire başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında bulunanlar ve kadrosu defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine yapılacaktır.
 • SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
 • Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
 • Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
 1. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri
 2. 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin hükümleri
 3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

ç) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 2. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
 4. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

ğ) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

 1. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

ı) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 5. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 6. Genel Muhasebe
 7. Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

ö) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

 1. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
 • DEĞERLENDİRME
 • Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alınması zorunludur. En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Ancak bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
 • Sözlü sınavda adaylar;
 1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

 • Adaylar, komisyon tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 75 puan olması şarttır.
 • Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasıdır.
 • Sınav komisyonu, adayları en yüksek adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı belirler ve ilan eder.
 • Başarı puanı aynı olan adaylar arasından sırasıyla yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.
 • Başarı puanının 75 ve üzerinde olması sıralamaya giremeyen adaylar için sınavlarda müktesep hak teşkil etmez.
 • SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
 • Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler ile sınav sonuçlarına ilişkin listeler Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığında olacak şekilde yazılı veya elektronik ortamda itiraz edilebilir. Sürenin bitiminden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Yapılan itirazlar sınav komisyonu tarafından beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuç ilgiliye bildirilir.
 • DİĞER HUSUSLAR
 • Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi, kurum kimliği veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
 • Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilecek ve bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kâğıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
 • Sınavda başarılı olan adayların atamaları genel hükümlere göre yapılır.
 • Başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.
 • Atama işlemi yapılmadan önce feragat eden adayların atamaları yapılmaz.
 • Atamaları yapılanlardan kendilerine verilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

İlan olunur.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.