Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 6 Sözleşmeli Personel Alacak

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 6 Sözleşmeli Personel Alacak
Yayınlama: 18.06.2018
Düzenleme: 05.03.2021 22:50
772
A+
A-

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIM İLANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan

KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 6 (altı) Mühendis sözleşmeli personel alınacaktır.

Müracaat edilecek pozisyonlar ve sayıları Tablo-1’de verilmiştir.

I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK

ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR:

İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip

olmaları gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan

( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.

4. 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5. Askerlik durumu;

 Askerlikle ilgisi bulunmamak.

 Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya

yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,

4, 5, 6 ve 7 ve 8. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1.

maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 40 yaşını doldurmuş olanlar

başvuru yapamayacaklardır.

8. Başvuru yapacak adaylardan; Mühendis kadrosu için 2016 yılında yapılmış olan 2016-

KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması

gerekmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar

Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi

tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve

kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü

uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip

olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde

getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Başvurudan sonra yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasında sakınca

görülen adaylar atanamayacaklardır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/yüksek lisans programı

mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1’de verilmiştir. Başvuracak kişilerin

başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1’de belirtilen aranan niteliklere sahip

olması gerekmektedir.

2. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların

müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.

Yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapmış adaylarda KPSS puanı ikincil kıstastır.

3. İngilizce Dil Belgesi için YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS, ve YÖKDİL’den son beş yıl

içinde en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı

puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge sunmak.

4. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak

5. Basvuru sahipleri başvuru yaptıkları kurum tarafından güvenlik soruşturmasına tabi

tutulacak ve soruşturma sonucu uygun bulunursa göreve başlatılacaktır.

6. Ataması yapılan personel 5 yıl süreyle tayin talebinde bulunamayacaktır.

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN

BELGELER

Başvurular şahsen Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (Teyyaredüzü

Mah.Atatürk Bulvarı Giresun/Merkez) yapılacaktır.

1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel

Alımı ile ilgili ilanların yayınlandığı gün başlayacak ve 29.06.2018 günü mesai saati

bitiminde sona erecektir.

2. Başvuruda istenen Belgeler;

 Dilekçe

 Lisans diplomasını veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği

 Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği ile yüksek lisans/doktora

tez kitapçığının aslı

 KPSS sonuç belgesi

 YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya geçerli eşdeğer dil belgesi

 Sabıka Kaydı (”Adli sicil kaydı yoktur” ve ”Arşiv sicil kaydı yoktur” ibareleri

olmalıdır)

 Askerlik durumunu bildirir belge

 Sağlık Raporu (Başvuru esnasında tek hekim, başvuru sonucu asil veya yedek aday

olarak seçilme durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)

 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

 Beyan (Müracaat Sırasında Doldurulup Teslim Edilecektir.)

 Güncel SGK Hizmet Dökümü

3. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında

yapılacak değerlendirme sonucunda, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan

6(altı) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup değerlendirme tarihinden itibaren

3 (üç) iş günü içerisinde kurum (Fındık Araştırma Enstitüsü) internet adresinden ilan edilerek

duyurulacaktır.

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav

yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre

içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 yılında

yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre alınacak adaylar için (B) grubu KPSSP3

puan türüne göre sıralama yapılır. Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler yedek listeye

alınır.

Sonuçlar başvuru yapılan Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından

duyurulacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına

bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara, niteliklere ve belgelere

sahip olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda

bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu

durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu

durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare

tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında ” Bu şekilde istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren

bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”

hükmü, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci

maddesinin 3. bendinde; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket

etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde

sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu

kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.