SON DAKİKA

Halk Bankası Uzman Yardımcılığı Sınavı 2012’de Çıkmış Sorular

Bu haber 08 Nisan 2015 - 9:45 'de eklendi.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MART 2012

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR

NOT: SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTE BULUNAN PDF’DEN BAKABİLİRSİNİZ
Banka Alımlarının ve Ders notlarının duvarınıza gelmesini ist TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MART 2012

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR

NOT: SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTE BULUNAN PDF’DEN BAKABİLİRSİNİZ

Banka Alımlarının ve Ders notlarının duvarınıza gelmesini istiyorsanız tıklayın, gruba katılın

GENEL KÜLTÜR

I.           Boğazların askeri kontrolünün tamamen Türkiye’nin sorumlu­luğunda olması

II.        İmroz, Bozcaada ile Tavşan Ada­larının Türkiye’ye verilmesi

III.      Gümrük vergilerinin beş yıl Türk hükümetince artırılmaması

Yukarıdaki hükümlerden hangisi/

hangileri Lozan Barış Antlaşması’nın

kapsamında değildir?

A)       Yalnız I

B)        Yalnız II

C)        Yalnız III

D)       I-III

E)        I-II-III

3.        Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi’nden bir hafta sonra Amerikan Generali Harbord’la yaptığı konuşmada: “Herşeye rağmen, yurdumuzu kurtarmak, özgür ve uygar bir Türk Devleti kurmak, insan gibi yaşayabilmek için yapacağım bunu.” diyerek yeni bir devlet kurma fikrini açıkça belirtmiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözlerini aşağıdaki gelişmelerden hangisi desteklemez?

A)  TBMM’nin açılması

B)   Düzenli ordunun kurulması

C)   Kapitülasyonların genişletilmesi

D)  Cumhuriyet’in ilan edilmesi

E)        Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapılması

 

 

 

2.        Amasya Genelgesi’nde,                 “Milletin

bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktıf” maddesinin yer alması, Kurtuluş Savaşı ile ilgili hangi değerlendirmeyi yapmamızı sağlar?

A)       Sivas’ta milli bir kongrenin toplanacağı kararına varılmıştır.

B)        Merkezi bir yapıya sahip olunması istenmiştir.

C)        Askeri ve milli örgütlenmenin dağıtılmayacağı belirtilmiştir.

D)       Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi tespit edilmiştir.

E)        Heyet-i Temsiliye’nin temelleri atılmıştır.

4.        Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli kararlarını kabul etmiştir. Böylece Kurtuluş Savaşı’nın kesin programı tespit edilmiştir. Ancak bu gelişme İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerince tepkiyle karşılanmıştır.

Bu durumun;

I.         İstanbul’un resmen işgal edilmesi

II.      Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin istifa etmesi

III.    Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin istifa etmesi

gelişmelerinden hangisinin/hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir?

A)   Yalnız I

B)   Yalnız II

C)   I-II

D)   I-III

E)    II-III

5.         Kurtuluş Savaşı döneminde;

•                 Çerkez Ethem

•                 Demirci Mehmet Efe

•                 Yörük Ali Efe

gibi Kuva-yı Milliye taraftarı olanların, TBMM’nin açılmasından sonra ayaklanmasının temel nedeni aşağıda- kilerden hangisidir?

A)   Asker sayılarının fazla olması

B)   Silah ve cephane yetersizliği

C)        Düzenli orduya katılmak isteme­meleri

D)   Fransız ve İtalyanların kışkırtmaları

E)        İstanbul Hükümetinin zararlı faaliyetleri

 

6.         1929 yılında bütün dünyayı sarsan

“Büyük Buhran”ın ortaya çıkması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir çeşit “ekonomik seferberlik” ilan etmek ve ülke ekonomisinin işleyişini denetim altına almak zorunda kalmıştır. Böylece Atatürk ve arkadaşları, başarıyla tamamlayıp yürürlüğe koydukları siyasal ve sosyo­kültürel inkılâplar yanında, bu kez ekonomik alanda yapısal reformlara girişmişlerdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde alınan ekonomik önlemlerden biri değildir?

A)   İhracatın azaltılması

B)   Dış ticaret açığının kapatılması

C)        Varlık Vergisi Kanununun kabul edilmesi

D)       Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin kurulması

E)    Devletçilik ilkesinin benimsenmesi

 

•        Rakamlarda değişiklik yapılması

•        Dil Encümeninin kurulması

•        Millet Mekteplerinin açılması

Yukarıda verilenler, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gerçekleş­tirilme süreci ile ilgilidir?

A)   Türk Dil Kurumu’nun açılması

B)   Türk Tarih Kurumu’nun açılması

C)   Halkevlerinin açılması

D)   Harf inkılâbının yapılması

E)    Güneş-Dil Teorisinin uygulanması

 

8.        İzmir İktisat Kongresi’nin kararları arasında yer alan;

I.           El işçiliğinden ve küçük imalattan fabrika üretimine geçilmelidir.

II.        Özel sektör tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır.

III.      Demiryolu yapımı, inşaat prog­ramına bağlanmalıdır.

IV.                    Toprak Reformu yapılmalıdır.

V.        Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır.

maddelerinden hangisi Atatürk döneminde en az uygulanabilmiştir?

A)    I                   B) II C)   III

D)       IV            E)  V

 

9.        Cumhuriyet döneminde;

I.        Türk Ticaret Kanununun kabulü

II.        Halifeliğin kaldırılması

III.      Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü

IV.        Tevhid-i Tedrisat  Kanunu’nun

kabulü gelişmelerinden hangisi/hangileri laiklik aşamalarından biri değildir?

A)   Yalnız IV

B)   I-II

C)   I-III

D)   II-III

E)    I-II-IV

 

10.    “Efendiler, yetişecek çocuklarımıza, genç­lerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun evvela Türkiye ’nin istik­lâline, kendi benliğine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etme lüzumu öğ­retilmelidir. Genel dünya durumuna göre, böyle bir mücadelenin gerektirdiği ruh gücüne sahip olmayan kişilerden kurulu toplumlar için hayat ve istiklâl yoktur.”

Bu sözüyle Atatürk’ün;

I.               Laiklik

II.             Milliyetçilik

III.          Devletçilik

ilkelerinden hangisini/hangilerini vur­guladığı savunulabilir?

A)   Yalnız I

B)   Yalnız II

C)   Yalnız IIII

D)   I-II

E)    II-III

 

11.    Cumhuriyet döneminde meydana gelen;

I.           İngiltere ile Ankara Antlaş- ması’nın imzalanması

II.        Hatay’ın anavatana katılması

III.      Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

gelişmelerinden                 hangisi/hangileri,

Atatürk’ün “milli dış politika” hedeflerine varılmasında etkili olmuştur?

A)   Yalnız I

B)   Yalnız II

C)   I-II

D)   I-III

E)    II-III

 

12.

•         Şeyh Sait isyanı 1925 yılında gerçekleşti.

•         Menemen       olayı         1930     yılında

gerçekleşti.

Yukarıdaki iki olayın ortak yönü;

I.           Özerk bir yönetim kurmak

II.        Rejimi ortadan kaldırmak

III.      Laikliğe karşı çıkmak

gibi durumlardan hangisi/hangileridir?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)II-III
E)I-II-III
13.    Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın programında yer alan;

I.           Milliyetçi, laik ve cumhuriyetçi yönetimin sürdürülmesi

II.        Vergilerin halkın ödeme gücünü aşmayacak düzeye çekilmesi

III.      Ekonomik hayata devletin müdahalesinin azaltılması

IV.     Tek dereceli seçimler yapılması ve kadınlara seçilme hakkı verilmesi

maddelerinden hangileri mevcut ekonomik uygulamaların değişmesine yönelik hedefleri yansıtır?

A)   I-II

B)   II-III

C)   III-IV

D)   II-III-IV

E)    I-II-III-IV

 

14.    1926 yılında Bozkurt isimli Türk gemisi ile Lotus isimli Fransız yolcu gemisinin Ege Denizinde Sığrı açıklarında çarpışması sonucu Bozkurt gemisi batmış ve sekiz Türk denizcisi ölmüştür. Bunun üzerine Fransız kaptan Türk yargısı tarafından tutuklanmış ve konu Fransız ve Türk Hükümetlerinin ortak kararı ile Lahey Adalet Divanına götürülmüştür. Lahey’de alınan karar Türkiye lehine olmuştur.

Bu olay, aşağıdaki kanunlardan hangi­sinin çıkarılmasını hızlandırmıştır?

A)   Firariler Kanunu

B)   Türk Ceza Kanunu

C)   Türk Medeni Kanunu

D)   Borçlar Kanunu

E)    Kabotaj Kanunu

 

15.    Türkiye, 1930 yılından itibaren aktif bir dış politika uygulayarak, kendi bölgesinde barışın ve güvenliğin korunması yolunda önemli adımlar atmış ve yaklaşan İkinci Dünya Savaşı tehlikesine yönelik bazı önlemler almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bu tür politikalarına örnek olamaz?

A)       Milletler Cemiyetine üye olunması

B)        Balkan Antantına üye olunması

C)        Sadabat Paktına üye olunması

D)       Yabancı Okullar meselesinin çözülmesi

E)        Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması

16.    1982 Anayasasına göre, Türk

Vatandaşlığı ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)       Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

B)        Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.

C)        Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

D)       Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunma­dıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

E)        Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yoluna başvurulamaz.

 

17.    Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları, ancak          ne anlama geldiğini açıklamadıkları hususlara ilişkin bir      hüküm kanunlarda öngörülmüşse bu hükümler aşağıda- kilerden hangisi ile ifade edilir?

A)   Tamamlayıcı hukuk kuralları

B)   Tanımlayıcı hukuk kuralları

C)   Yedek hukuk kuralları

D)   Yorumlayıcı hukuk kuralları

E)    Emredici hukuk kuralları

 

18.    Bakanlar kurulu tarafından, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkartılan yazılı hukuk metinlerine ne denir?

A)   Yönetmelik

B)   Tüzük

C)   Kanun

D)   KHK

E)    İçtüzük

19.    Aşağıdakilerden hangisi, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan davadır?

A)   Tam yargı davası

B)   İptal davası

C)   Tespit davası

D)   Men davası

E)    Butlan davası

 

20.    Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­sının değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümleri arasında değildir?

A)       Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

B)        Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

C)        Devletin dili Türkçedir.

D)       Devletin Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

E)        Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

21.    Aşağıdakilerden hangisi Türkiye mülki idare bölünüşünde yer alan birimlerden biri değildir?

A) İlçe
B) Köy
C) Belde
D) Mezra
E) Büyükşehir
22.    Aşağıdakilerden hangisinde doğal ve tarihi turistik değer ile bulunduğu yerler doğru olarak eşleştirilmemiştir?

A)       Ayder Yaylası – Rize

B)        İshakpaşa Sarayı – Ağrı

C)        Efes Harabeleri – Aydın

D)       Nemrut Harabeleri – Adıyaman

E)        Manavgat Şelalesi – Antalya

23.    Verilenlerden hangisi Türkiye’de daha yaygın olarak görülen yer şekillerin- dendir?
A)  Buzul gölü

B)   Lagün gölü

C)   Peri bacası

D)  Mantar kaya

E)   Birikinti konisi

 

26.    Aşağıdakilerden hangisi İMKB DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) piyasalarında hesaplanan portföy performans endekslerinden biridir?

A)  GT30

B)   EA180+

C)   IMKB 100

D)  IMKB 10 Banka

E)   IMKB Temettü 25

 

 

27.    Türkiye Halk Bankası A.Ş. 2013 yılında kuruluşunun kaçıncı yılını kutlaya­caktır?

A)  80

B)   85

C)   90

D)  95

E)   100

28.     G8 ülkeleri dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan ülkelerin bir araya gelerek oluşturdukları bir topluluktur. Üye ülkelerin hükümet başkanlarının katılımı ile yıllık zirve toplantıları düzenlenir.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi G8 ülkeleri arasında yer almaz?

A)  Çin

B)   İtalya

C)   Rusya

D)  Kanada

E)   Almanya

29.     1 Ocak 2005 tarihinde 6 sıfırın atılmasından sonra “Yeni Türk Lirası” olarak tedavüle çıkan Türk Lirasının önündeki “Yeni” ibaresi hangi tarihte kaldırılarak, üzerinde “Türk Lirası” ibaresi bulunan paralar tedavüle çıkmıştır?

A)  1 Ocak 2006

B)   1 Ocak 2007

C)   1 Ocak 2008

D)  1 Ocak 2009

E)   1 Ocak 2010

30.     “Galaksiye Notumuz Var” projesi çerçevesinde Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde çizimi gerçekleştirilen ve yaklaşık iki futbol sahası büyüklüğünde olan karikatürü ile Guinness Dünya Rekorları listesinde yerini alan karikatüristimiz aşağıdakilerden hangi­sidir?

A)  Hakan Bilgihan

B)   Ersin Karabulut

C)   Erdil Yaşaroğlu

D)  Salih Memecan

E)   Semih Balcıoğlu

 

GENEL YETENEK

31.    (I) Gençlik yıllarımızda acı tatlı pek çok olay yaşadık. (II) Bugünse bunlar yarım yamalak hatırlanıyor. (III) Böyle olunca da başımızdan geçen onca şey, anılarımız sanki başkasının yaşadıklarıymış gibi geliyor. (IV) Yani insan yaşlandıkça gençlikte ne varsa hepsi birer birer yok oluyor. (V) Yazmak, insanların önemsiz bulduğu; ama aslında insanların en iyi dostudur. (VI) Mesela ona gençliğimizde anılarımızı verseydik; asla unutmaz, bize daima canlı bir şekilde olanları hatırlatırdı.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse, ikinci paragrafın numara­landırılmış cümlelerden hangisi ile başlaması gerekir?

A) II                   B) III                C) IV

D)     V               E)  VI

32.    (I) Günler uzamaya, havalar ısınmaya başlamış; ancak henüz bahar gelmemişti. (II) Buna rağmen bülbüller ötmeye, ağaçlar yapraklarını yeşertmeye başlamıştı. (III) Aslında inatçı soğuk da gitmemek için direniyor, bazen ben buradayım dercesine iliklerimizi donduruyordu. (IV) Yine de bütün kışlar gibi bu kışın da yerini bahara bırakacağını biliyorduk. (V) Böyle düşünmesek yüreklerimizde hiçbir zaman umut ışığı olmazdı.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde koşul söz konusudur?

A)      I                  B)                     II  C)  III

D)     IV              E) V

33.    (I) Bir gün işten döndüğümde sıcakkanlı, sevecen üç yaşındaki oğlum beni karşıladı. (II) Ona hemen yemek yiyip yemediğini sordum. (III) Gözlerimin içine bakarak yemeğini yediğini söyledi. (IV) Sanırım yemek yediği için oyun oynamaya hazırlanıyordu. (V) Ben ise yorgun argın bir de ona yemek yedirmek zorunda kalmayacağım için rahatlamıştım.

Bu parçada numaralandırılmış cüm­leler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)       I.cümlede betimlemeler için sıfatlar kullanılmaktadır.

B)        II.cümlede neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır.

C)        III.cümlede belirtili isim tamlaması kullanılmaktadır.

D)       IV.cümlede bir tahmin söz konusudur.

E)        V.cümlede ikilemeden yararlanıl­maktadır.

34.    Andre      Gide,         Kalpazanlar’ı     neden

yazdığını soranlara şu cevabı vermektedir: “Onu yazmam gerektiği için. Sosyal hayatın tüm bu sorunlarını içimde taşısaydım, rahat ölemezdim.”

Bu parçada sözü edilen yazar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Tartışmalardan keyif almaktadır.

B)   Ayrıntılara önem vermektedir.

C)   Toplumsal olayları aktarmaktadır.

D)  Genellemeler yapmaktadır.

E)   Mecazlı anlatımları sevmektedir.

35.    Birçok insanın geçtiği yola bir halı sermişler. Akşam olduğunda o yeni, temiz ve güzel halının, serildiği yol gibi toz toprak içinde kaldığı görülmüş. Ne zaman kendimi çaresiz hissetsem bu halı gelir aklıma. İşte, gerekliler gibi gereksizlerin de seni üzmesine izin verirsen, sen de tozlanıp yıpranmaya mahkûm kalırsın, derim kendi kendime.

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)        İnsanlar yalnız kaldıklarında hata­larını gözden geçirmelidir.

B)        Çevresinde olup biten olaylara insanlar kayıtsız kalmamalıdır.

C)        İnsanlar, önemsiz şeylerin kendisini üzmesine izin vermemelidir.

D)        İnsanlar duydukları hikâyelerden ders çıkarmalıdır.

E)         Kendisini çaresiz hisseden insanlarla konuşulmalıdır.

36.    (I) “Bugün, dünle beslenerek yarına varır!” der ünlü Brecht. (II) Brecht, bu cümleyi yaşamının son yıllarında söylemiştir. (III) Bu cümlede onun geçmiş, şimdi ve gelecek sürekliliğini vurguladığını görürsünüz. (IV) Geçmiş, bugünün koşullarına uyarlanabildiği ölçüde önemli bir kaynaktır. (V) Gelecek ise elbette bugünden beslenecektir.

Bu parçada numaralandırılmış cümle­lerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur?

A)      I                  B) II                C)  III

D)     IV              E) V

37.    Geçenlerde              şiirin özel    kuruluşunu

anlatırken,                               öğrencilerime       küçük bir

alıştırma yaptırdım. Bir dörtlükteki kelimeleri düzensiz olarak tahtaya yazdım. Öğrencilerimden         bu karışık

kelimelerden bir dörtlük oluşturmalarını istedim. Hepsi çok güzel dörtlükler yazdılar; ama hiçbirisi asıl dörtlüğün aynısını yazamadı. Benim öğrencilere göstermek           istediğim de     tam olarak

buydu:……………

Bu parçanın sonuna anlatımın akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

A)       Şiir yazmak herkesin yapabileceği kolay bir iş değildir.

B)        Öğrenciler, kendilerini birer şair olarak görmemelidir.

C)        Kelimeleri doğru kullanmayan şairler, başarısız olmaya mahkûmdur.

D)       Dörtlüklerle şiir yazmak, şairlere göre serbest şiir yazmaktan daha zordur.

E)        Şairler kelimelere kendi yorumunu katarak şiirin özel yapısını oluş­tururlar.

38.    Oscar Wilde bu konuda şöyle demektedir ( ) ( ) Edebiyat hayatı taklit etmez ( ) hayatı yansıtır ( ) ( )

Bu cümlede parantez ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A)
(:
(“) (.) (.) (”)
B)
(:
(.) (,) („) (.)
C)
(;
(.) (;) (,) (.)
D)
(;
(“) (;) (”) (.)
E)
(:
(“) (,) (.) (”)
39.    Alışkanlık, insan hayatına yön veren tutum, durum ve olaylardır. Günlük hayatımızda alışkanlıklarımızın büyük rolü vardır. Montaigne’nin denemesinde bahsedildiği gibi, danayı kucaklamaya alışan kadın, dana ne kadar büyüse, ağırlaşsa da onu kucaklamaktan vazgeçemez. Bize yük olsa da alışkan­lıklarımızı taşımaya devam ederiz. Ya da Sokrates’in söylediği gibi ondan kaçmak istesek de kaçtığımız yere alışkan­lıklarımızla birlikte gideriz.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)       Anlatımın daha açık ve anlaşılır olması için örneklerden yararla­nılmaktadır.

B)        Alışkanlıkların insan hayatındaki etkileri, yeri üzerinde durulmaktadır.

C)        İnsanların alışkanlıkları olmadan başarılı olamayacakları vurgulan­maktadır.

D)       Yazar, anlatmak istediklerini okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi aktarmaktadır.

E)        Alışkanlık kavramının tanımı parçada verilmektedir.

40.    Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir?

A)       Bu insanlarla gitmek istiyorsan, git!

B)        Yapılan bu hakareti kabul edecek değilim.

C)        Seni ne bekledim ne de buradan gittim.

D)       Soruna cevap vermeyecek değilim.

E)        Başka bir açıklamam yoktur.

 

41.    Kalktığımda yağmur dinmişti. Yağmurun gece, evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epey korkutmuştu, gece uyuyamamıştım. Üç dört gün evden dışarı çıkamayacağımı sanmıştım; ama dur­muştu işte. Sıcak bir rüzgar esiyordu. Okul İstanbul’dan gelecek iki öğretmeni beklediği için bir hafta kapatılmıştı; yani tüm gün benimdi.

Bu parçada kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Öyküleyici-Betimleyici

B)        Betimleyici-Açıklayıcı

C)        Öyküleyici-Karşılaştırmalı

D)       Açıklayıcı-Karşılaştırmalı

E)        Öyküleyici-Açıklayıcı

42.    Ahmet Hamdi Tanpınar, Şinasi için “fikir kımıldatıcısı” derdi. Şinasi aslına bakarsanız; ne büyük bir şairdir ne de yazar. Ama edebiyatta birçok ilk, onunla başlar.

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Batı-Doğu sentezini yapabilen

B)        Süslü ve sanatlı bir dil kullanan

C)        Yeni düşünceleri uygulayıp cesaret­lendiren

D)       Sanat dünyasında eserleri tartışılan

E)        Fikirlerini başkalarıyla paylaşmayan
43.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük

harflerin yazımından kaynaklı bir

yanlışlık yapılmıştır?

A)       Ağustos ayının ilk günlerinde tatile gideceğiz.

B)        27 Mart’ta tüm tiyatrolar ücretsiz oynanacak.

C)        Beklediğimiz haber Ocak’ta bize iletilecek.

D)       Bu sene sınav, 29 Temmuz Pazar günü yapılacak.

E)        29 Ekim 2012 Pazartesi yeni bir gösteri planlanacak.

 

46. Bir parkta 2 ve 3 kişilik 28 tane bank bulunmaktadır. Bu banklara toplam 73 kişi oturabildiğine göre 2 kişilik kaç tane bank vardır?

A)   9

B)   10

C)   11

D)   12

E)    13

 

 

 

45.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümlenin öznesi görevinde değildir?

A)        Bu günler, seni benden alıp gittiler.

B)        Bizlerin tarih sahnesinde kalmasını bu günler sağlayacak.

C)        Bu günler gittikten sonra bir daha geri gelmeyecek.

D)        Bu günleri göremeden aramızdan ayrıldı.

E)         Aklımı başımdan aldı benim bu günler.

İki araç A ve B şehirlerinden sırasıyla 90 km/saat ve 70 km/saat hızla aynı anda aynı yöne hareket ediyor. AB = 160 km ve A’dan hareket eden B’den hareket edene C şehrinde yetiştiğine göre |BC| kaç km dir?

A)                540

B)                 560

C)                 600

D)                640

E)                 680

 

 

60. Tanesi x liradan eşit sayıda elma ve ayva alınmıştır. Ayvaların H’ü bozulup atılıyor ve kalan ayvalar y TL’den satılıyor. Elmaların da 1/3’ü çürüyor ve kalanlar z TL’den satılıyor.

Elma ve ayvaların toplam satışından kar ve zarar edilmediyse x, y ve z arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   9z+8y=24x

B)   8x-9y=24z

C)   8z-9x=24y

D)   9x+8z=24y

E)    9y+8z=24x

 

SORULARIN DOĞRU YANITLARI İÇİN TIKLAYIN

Bir önceki yazımız olan İŞKUR'da Çalışanlar İş ve Meslek Danışmanı Olabilecek başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.