Halk Sağlığı Kurumu 15 Sağlık Denetçi Yardımcısı Alacak

Halk Sağlığı Kurumu 15 Sağlık Denetçi Yardımcısı Alacak
Yayınlama: 05.11.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:33
381
A+
A-

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına 12-13 Aralık 2015 (Cumartesi-Pazar) tarih T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına 12-13 Aralık 2015 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Ankara’da yapılacak yazılı, bu sınavda başarılı olanlara tarihi daha sonra bildirilecek sözlü sınavla, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olanlardan 10, eczacılık fakültesi ile mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olanlardan 5 olmak üzere toplam 15 Sağlık Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular 09 Kasım 2015 Pazartesi günü 09:30 başlayıp 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir. Sınava katılmak isteyen adayların Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları veya sınav başvuru formu, 3 adet fotoğraf ve KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin A4 boyutunda onaylı örneğini postayla Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar başvuru formu ve sınavla ilgili bilgileri içeren duyuru metnini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ve Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığından (Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No:37 Kızılay- Çankaya AnKARA) adresinden temin edebileceklerdir.

II. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

ç) Adli sicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak,

d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, eczacılık fakültesi, mühendislik ve fen- edebiyat fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar için KPSS P8 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinin herhangi birinden mezun olanlar için KPSS P67 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

Sınava başvuran adaylardan KPSS P8 ve KPSS P67 puanı sonuçlarına göre alınacak kişi sayısının yukarıda belirtilen puan türlerinin her biri için ayrı ayrı 10 katına kadar aday (KPSS P8 50 aday, KPSS P67 100 aday) söz konusu puan türlerindeki başarı sıralaması dikkate alınarak yazılı sınava çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağırılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 23 Kasım 2015 tarihinden itibaren Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinde (www.thsk.gov.tr) ilan edilen “Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırıp ıslak imzalı olarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No:37 Kızılay/ANKARA adresine posta yoluyla veya hafta içi 09:30-17:30 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler;

1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilerek, başvuru sahibi tarafından açık ve eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ıslak imzalı Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu,

2) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Üç adet fotoğraf,

4) Yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi (A4 boyutunda),

Yukarda sayılan belgelerin, 20 Kasım 2015 Cuma günü 17:30’a kadar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kuruma ulaşmayan, eksik belge ve bilgileri bulunan ve şartları taşımadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır.

Sınav başvurusu için müracaat edilecek yer:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak No:37 Kızılay- Çankaya/ANKARA Tel: 0 312-416 82 90

IV. SINAV KONULARI:

Yazılı Sınav; Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Yazılı sınav, KPSS P8 puan türünden başvuracak adaylar için test, KPSS P67 puan türünden başvuracak adaylar için klasik sınav şeklinde yapılacaktır. Kompozisyon ve yabancı dil sınavları, her iki puan türünden başvuracak adaylar için ortak yapılacak olup yazılı sınav usulü uygulanacaktır.

A) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları:

a) Hukuk: Anayasa Hukuku(Genel Esaslar), İdare

Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar Ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku(Genel Esaslar).

B) İktisat: İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat), İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi, Para, Banka, Kredi ve Konjonktür, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar. c) Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Kamu Giderleri, Bütçe.

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve

Teknikleri, Ticari Hesap.

B) Eczacılık fakültesi, mühendislik ve fen-edebiyat

fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya

bölümlerinden mezun olan adayların yazılı sınav konuları:

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisine ilişkin konular.

C) Her İki Aday Grubu İçin

a) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

b) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden herhangi birisi.

V. SINAV TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Yazılı Sınav, KPSS P8 puan türünden başvuracak adaylar için 12 Aralık 2015 (Cumartesi) tarihinde 3 oturum, KPSS P67 puan türünden başvuracak adaylar için 12-13 Aralık 2015 (Cumartesi- Pazar) tarihlerinde 6 oturum şeklinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilecektir. Adaylar, sınava Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport) kontrol edildikten sonra alınacaklardır. Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavında; her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan alınan notun 50’den ve konu gruplarının aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav başarı sıralamasında, sınav notu eşit olan adayların bulunması durumunda yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sözlü Sınav; Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmak suretiyle alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aşmayacak sayıda aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavın yapılacağı yer, tarihi ve saati Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü sınavda aday;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VI. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ:

Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu en yüksek olandan başlayarak kadro sayısı kadar kişi tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notu eşitse yabancı dil notu, yabancı dil notu da eşitse KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olanlara yazılı tebligat yapılacak olup kazananların listesi ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ve kurum ilan panosundan ilan edilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 işgünü içinde Komisyona yapılır.

VII-DİĞER HUSUSLAR

Başvuru evraklarında zımba kullanılmayacak olup, fotoğraf yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.

Bizzat başvuracak adayların diploma veya bitirme belgelerinin fotokopisi, aslını görmek şartıyla Başkanlığımızca onaylanacaktır.

Sınava giren adayların yanlarında sadece sınava giriş belgeleri, kimlik kartları ile sınav salonuna girmesine izin verilir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on beş gün içerisinde yazılı olarak Kuruma başvurmak zorundadır.

Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.