SON DAKİKA

İcra Memurları Ne İş Yapıyor?

Bu haber 21 Ocak 2016 - 8:28 'de eklendi.

Görevler:

İcra Memurunun asli görevleri arasında ödeme emri düzenlemek, ödeme emri tebliğ etmek, kati veya ihtiyati haciz kararı almak, fiili veya kati haciz yapmak, menkul veya gayrimenkul satışı yapmak gelmektedir.

Yetkiler:

İcra Memurluğu diğe

Görevler:

İcra Memurunun asli görevleri arasında ödeme emri düzenlemek, ödeme emri tebliğ etmek, kati veya ihtiyati haciz kararı almak, fiili veya kati haciz yapmak, menkul veya gayrimenkul satışı yapmak gelmektedir.

Yetkiler:

İcra Memurluğu diğer memurluklardan ziyade önemli yetkileri de bünyesinde ihtiva etmektedir. Bunlar arasında kimlik bilgilerinden araç ve tapu bilgilerine, Kişilerin Sosyal Güvenlik bilgilerinden banka hesaplarına kadar önemli bilgilere erişmek ve bunlarla ilgili işlemler yapmak şeklinde sayılabilir. Ayrıca görev yapılırken zorluk çıkarılması halinde 6183 sayılı Kanunun 6. maddesine göre Mülki Amirlerden, Emniyet Amirlerinden, Belediye Başkanından ve Köy Muhtarından yardım isteyebilmektedir.

Mali ve Özlük Hakları

İcra Memurları, 666 sayılı KHK öncesine kadar normal memurlardan ve V.H.K.İ’den fazla ek ödeme alırken bu kararnameden sonra maaşları eşitlenmiştir. Ek ödemelerle birlikte yılda iki kez ödenen ikramiyeler kaldırılmıştır. Bununla birlikte fazla çalışma ücretleri de kaldırılan ödemeler arasındadır.

Kadro derecesi olarak 5. derecenin altına düşemeyen İcra Memurları senelerdir bu konuda düzenleme beklemektedir. Kurum içerisinde Şeflik dışında yükselme şansı bulunmayan İcra Memurları Merkez Müdürlüğüne atanmakta ancak Merkez Müdür Yardımcılığına atanamamaktadır.

1994’ten bu yana özlük ve mali haklar anlamında ileri gitmesi gereken bu ünvan sürekli olarak unutulmuş ve gerekli düzenlemeler yapılmamıştır. İcra Memurları Derneği olarak biz kadromuzun özlük ve mali anlamda ileri gitmesi için çalışıyoruz.

İcra Memurunun Görevleri

6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan nedenlerin bulunması halinde, Kurum alacağının tahsil güvenliğinin sağlanması için ünite amirinin oluru ile ihtiyati haciz kararı alınması amacıyla haciz kağıdı düzenlenmesi ve ihtiyati hacizle ilgili iş ve işlemlerin sonuçlandırılması

Servise intikal ettirilen icra takip dosyaları hakkında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi,

Gerektiğinde adres araştırması yapılması, adres tespitinin yapılamaması halinde yerinde adres araştırmasının yapılması için sosyal güvenlik kontrol memurları servisine, muvazaalı işlemlerin tespitini teminen durumun sosyal güvenlik kontrol memurları servisine veya gerekmesi halinde de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilmesi

Mahallinde tebliğ edilmesi gereken ödeme emirlerinin ve haciz bildirilerinin ilgililere tebliğ edilmesi, gerektiğinde ilanen tebliğ işlemlerinin yapılması

Ödeme emirleri ve haciz işlemlerine karşı yapılan itirazlar üzerine yürütülen işlemlere ilişkin ilgililerle gerekli yazışmaların yapılması

Borçlularca mal beyanında bulunulmaması nedeniyle ilgili Mahkemece hapsen tazyik kararı alınmasını teminen gerekli yazıların hazırlanması

Trafik tescil şube müdürlükleri, tapu sicil müdürlükleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerle yazışma ve/veya Kurumca uygun görülen bilgi işlem sistemlerini kullanmak suretiyle borçlular hakkında her türlü mal varlığı araştırması yapılması

Haciz tutanakları ve tahsilat makbuzunun servis sorumlusundan imza karşılığında teslim alınıp, işlemleri bittiğinde imza karşılığında teslim edilmesi,

Haciz işlemlerinin yapılması,

Haciz işlemlerinin yapılmasına rağmen, borcun ödenmemesi veya borçlu/üçüncü kişilerce haciz işlemlerine karşı istihkak iddiasında ya da tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmaması halinde mahcuz malların muhafaza altına alınması,

Muhafaza altına alınan malların depo sorumlusuna veya yediemine teslim edilmesi,

Haciz kaldırma işlemlerinin yapılması,

Aciz halindeki borçluların mal varlığı kontrolünün ve tespitinin yapılması,

Mahallinde yapılan haciz işlemleri sırasında, borçludan veya borçtan sorumlu olan diğer kişilerden tahsilat yapılması,

Kurum alacağının tahsiline engel olanlar, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlar, mal edinme ve artırmaları bildirmeyenler ve Kurum borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenlerin tespiti ile bunlar hakkında kanuni işlemlerin başlatılması için gerekli işlemlerin yapılması,

6183 sayılı Kanunun 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince açılacak iptal davaları ile ilgili gerekli araştırma, tespit ve incelemelerin Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurları ile koordineli olarak yapılması, gerektiğinde iptal davası açılmasını teminen durumun yazı ile amirlerine sunulması,

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçluların, prim ve diğer alacaklara ilişkin tecil ve taksitlendirme taleplerinin değerlendirilmesi, ünite yetkisi dahilinde olanlar hakkında karar alınmak üzere tecil ve taksitlendirme komisyonuna sunulması, komisyonda görev alınması, tecil ve taksitlendirme komisyonunun sekreterya işlemlerinin yapılması, ünite yetkisini aşan talepler için karar alınmak üzere yetkili makamlara sunulmasının sağlanması, tecil ve taksitlendirme işlemlerinin takip edilmesi ve tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde gerekli işlemlerin yapılması,

Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan Kurum alacağı, vadesinde ödenmediği takdirde borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerde cebren tahsil olacağının borçluya bildirilmesi, verilen süre içinde borç ödenmediği takdirde teminatların paraya çevrilmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

İcra takibine konu borcun ödenmemesi veya tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmaması halinde satış işlemlerinin başlatılması,

Satışa konu malın kayıtları ile fiziki ve mekanik durumlarının incelenmesi, satışı mümkün olmayan mallarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması,

Ünite satış komisyonlarında görev yapılması, mahcuz malların satışı için ünite satış komisyonunun sekreterya işlemlerinin yürütülmesi ve satış dosyasının oluşturulması,

Satış işlemlerinin yapılmasının sağlanması, satış bedelinin tahsil ve mahsup işlemlerinin yapılması, satışın kesinleşmesi halinde menkul malın alıcıya teslim edilmesi, tescile tabi olan araç, gayrimenkul ve benzeri malların ise alıcı adına tescilinin yapılmasını teminen tescillerin bulunduğu diğer kurumlara yazı yazılması,

Satışın kesinleşip kesinleşmediği ile ilgili olarak iş mahkemesinde ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının kontrol edilmesi,

Satış işlemlerine ilişkin itirazlar üzerine üçüncü kişilere ve mahkemelere; şekil, usul ve esas yönünden değerlendirilmek için verilecek cevap yazılarının hazırlanması, satışı yapılan mallarla ilgili borçluya bilgi verilmesi,

Diğer ünitelerden gönderilen prim ve diğer alacakların niyabeten takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi,

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili maddeleri gereğince katma değer vergisi beyannamesinin süresi içinde düzenlenmesi ve ilgili kuruluşlara gönderilmesi,

Kurum alacakları ile bunlara ilişkin her türlü bilgi ve belgelerin ülkemiz ile yapılmış olan ikili veya çok taraflı uluslararası sözleşmeye taraf olan ülkelerde ikamet eden işveren, işyeri sahibi, sigortalı ve üçüncü kişilerden, uluslararası sözleşmeye taraf ülkelerin sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla sözleşme hükümleri çerçevesinde talep ve tahsil edilmesi ve işlemlerinin yapılması,

Düzenleyecekleri haciz tutanaklarının bir örneğinin imza karşılığında borçluya verilmesi veya borçlunun gıyabında haciz yapılmış ise borçlunun bilinen son adresine gönderilmesi,

Aylık faaliyet raporları ile diğer istenilen istatistiki bilgilere ait raporların hazırlanması ve Genel Müdürlüğe süresinde gönderilmesi,

Çalışma alanına giren ve amirleri tarafından verilen benzer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi işlerini servis bünyesinde yürütmekle görevlidirler.


İcra Memurunun Sorumlulukları

Resmi ve özel ilişkilerinde; borçlu ve üçüncü şahıslara karşı nezaket kurallarına uygun olarak davranmak, giyim ve hareketlerinde güven ve saygı uyandırmak zorundadırlar.

Alacaklı tahsil dairesince 6183 sayılı Kanun gereğince paraya çevrilecek malların artırmasına, o ünitede görev yapan icra memurları bunların eşleri ve üçüncü derecede dahil olmak üzere bu dereceye kadar kan ve kayın hısımları kendi adlarına veya diğer kimseler ad ve hesabına katılamazlar ve bu artırmalardan mal satın alamazlar. Söz konusu malları üçüncü şahıslar aracılığıyla veya üçüncü şahıslara satın aldırıp onlardan beş yıl süre ile teferruğ suretiyle dahi satın alamazlar ve iktisap edemezler.

Verilen görevleri, zorunlu hallerde izin almadıkça veya yazılı emir verilmedikçe bırakamaz, başka bir icra memuruna devredemezler.

Borçluların meslek sırları, çalışma şartları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili hususları gizli tutarlar; bilgi aldıkları, ihbar veya şikayette bulunan kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklayamazlar.

İcra memurları, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının icra takip, haciz ve satış işlemlerini yürütemezler.

Görevleri ile ilgili kişilerin, özel hizmet veya ikramlarını kabul edemez, bunlarla iş ilişkisi dışında bir ilişki kuramaz, çıkar birliği sağlayamaz, borç alıp veremezler.

 

Bir önceki yazımız olan 2016 PÖH-Özel Harekat Polisi Alımı Ne Zaman? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.