SON DAKİKA

İktisat Deneme Sınavı 100 Soru cevap

Bu haber 18 Nisan 2015 - 16:12 'de eklendi.

İKTİSAT DENEME SINAVI
1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın tanımlarından biri
değildir?
A) İktisat kıtlık bilimidir
B) Tercih bilimidir
C) Ulusal ve uluslararası ticaretin incelenmesidir
D) Sınırlı kaynakların, sınırsız ihtiyaç karşılamak için nasıl İKTİSAT DENEME SINAVI
1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın tanımlarından biri
değildir?
A) İktisat kıtlık bilimidir
B) Tercih bilimidir
C) Ulusal ve uluslararası ticaretin incelenmesidir
D) Sınırlı kaynakların, sınırsız ihtiyaç karşılamak için nasıl
dağıttıklarının incelenmesidir
E) Ulusal ve uluslararası sosyal psikolojinin incelenmesidir
2. Bir firmanın üretim miktarının saptanması aşağıdaki
iktisat bölümlerinin hangisinin konusunu oluşturur?
A) Mikro iktisat
B) Makro iktisat
C) Normatif iktisat
D) İktisadi analiz
E) Fırsat analizi
3. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın temel özelliklerinden
biridir?
A) İktisat, insan davranışının psikolojik yönünü seçip inceler
B) İktisat, anatomiktir
C) İktisat, insan davranışının iktisadi yönünü seçip inceler
D) İktisat, kıt olmayan malların tüketimi ile ilgilidir
E) İktisat beşeri coğrafya ile ilgilidir
4. Her toplumun temel İktisadi sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyada barışı korumak
B) Ülkedeki ayaklanmaları bastırmak
C) İktisadi kaynakların kıtlığı
D) Demokrasiyi korumak
E) Sosyal barışı sağlamak
5. Diğer mallan üretmek üzere kullanılan makineler, araçlar
ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak hangi gruba girer?
A) Doğal kaynaklar
B) Sermaye
C) Ara mallar
D) Ana mallar
E) Yatırım malları
6. Kapitalist sistemde ne, nasıl ve kimin için üretilecek sorusu
aşağıdakilerden hangisi tarafından çözümlenir?
A) Planlama komitesi
B) Fiyat mekanizması
C) Toplumu temsil eden seçilmiş kişiler
D) İktisat otoriteleri
E) Hiçbiri
7. Aşağıdakilerden hangisi makro İktisat İle ilgili değildir?
A) Toplulaştırılmış iktisadi faaliyetlerin incelenmesi
B) Tüketiciler, kaynak sahipleri ve işletmeler gibi bireysel
karar birimlerinin davranışlarının incelenmesi
C) İşsizliğin nedenleri ile işsizliği azaltacak politikaların incelenmesi
D) Enflasyonun nedenlerinin incelenmesi
E) İnsan davranışının sadece iktisadi yönünü seçip incelemesi
8. Mikro iktisat insanların hangi ekonomik birimlerle olan
ilişkilerini incelemez?
A) Piyasa
B) Endüstri
C) Firma
D) Milli gelir
E) Ekonomik küçük birimler
9. İktisadın değer yargısı içeren mevcut durumu irdeleyerek
toplumsal refahın nasıl olması gerektiğini belirleyen bölümüne
ne ad verilir?
A) Mikro iktisat
B) Makro iktisat
C) Normatif iktisat
D) Pozitif İktisat
E) Özel iktisat
10. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçtır?
A) Su içmek
B) Çay içmek
C) Pasta yemek
D) Spor yapmak
E) Seyahat etmek
11. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyacın özelliklerinden değildir?
A) İhtiyaç, şiddet bakımından farklılık gösterir
B) Tatmin edildikçe, şiddeti azalır
C) İhtiyaç üretilen malın maliyetinde etkilidir
D) Bazı ihtiyaçlar, tatmin edildikçe şiddetleri artar
E) İhtiyaçtan tatmine yarayan araçlar ikame edilebilirler
12. Aşağıdakilerden hangisi malın özelliklerinden biri değildir?
A) Fayda sağlar
B) İhtiyaç giderir
C) Ekonomik değeri vardır
D) Fizikseldir
E) Maddi özelliği yoktur
13. Bir malın üretimine karar verirken diğer bir malın üretiminden
vazgeçilmesine ne ad verilir?
A) Üretim imkanları bitim eğrisi
B) Fırsat maliyeti
C) Üretim imkanları eğrisi
D) Marjinal dönüşüm oranı
E) Toplam maliyet eğrisi
14. Üretim olanakları eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Belli bîr malın üretiminde ne kadar kaynak Kullanıldığını
B) Üretilen iki malın çeşitli alternatif bileşimlerini
C) İktisadi işsizlik oranını
D) Enflasyon oranını
E) Rezerve oranını
15. Üretim olanakları eğrisinin solundaki noktalar aşağıdakilerden
hangisini gösterir?
A) Faktör kaynaklarının daraldığını
B) Üretim faktörlerinin etkin kullanıldığını
C) Üretim faktörlerinin etkin kullanılmadığını
D) İşsizliğin göstergesini
E) İktisadi daralmayı
16. Bir maldan bir birim daha fazla üretmek İçin öteki malın
üretiminden ne kadar fedakarlık etmek gerektiğini gösteren
oran, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim olanakları eğrisi
B) Ölçülebilir fayda oranı
C) Üretim imkanları eğrisi
D) Marjinal dönüşüm oranı
E) Toplam maliyet eğrisi
17. Ekonomik büyümeye yol açan faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Teknolojik gelişmeler
B) Nüfusun çoğalması
C) Talebin çoğalması
D) Nüfus sayısının azalması
E) Arz ve talebin dengede olması
18. Temel ekonomik sorunlara ilişkin kararların merkezi
otorite tarafından alındığı sisteme ne ad verilir?
A) Kapitalist sistem
B) Kumanda ekonomileri sistemi
C) Karma ekonomik sistem
D) Fiyat sistemi
E) Hiçbiri
19. Ölçülebilen faydaya ne ad verilir?
A) Sayısal fayda
B) Artan marjinal fayda
C) Toplam maliyet
D) Ortalama fayda
E) Sırasal fayda
20. Aşağıdakilerden hangisi faydanın tanımıdır?
A) Malların ihtiyaçları karşılama hassasiyetidir
B) İhtiyaçları karşılayan malların birim fiyatıdır
C) İhtiyacı karşılayan malların toplam değeridir
D) İhtiyaçta kullanılan malların miktarıdır
E) İhtiyaçta kullanılan malların fiziksel özelliğidir
21. Toplam fayda azaldığı zaman marjinal fayda nasıldır?
A) Marjinal fayda artar
B) Marjinal fayda azalır negatif eğimlidir
C) Marjinal fayda azalır pozitiftir.
D) Marjinal fayda en yüksek düzeydedir
E) Marjinal fayda bire eşittir
22. Tüketicinin belirli koşullarda en yüksek fayda düzeyini
sağlayan durumuna ne ad verilir?
A) Tüketici rasyonel davranışı
B) Tüketici dengesi
C) Tüketici zevk ve tercihleri
D) Sabit tüketici geliri
E) Sabit tüketilen mal ve hizmet fiyatları.
23. Ceteris-paribus kavramının eş anlamlısı aşağıdaki terimlerden
hangisidir?
A) Talep artar, arz değişmez
B) Her arz kendi talebini yaratır
C) Diğer koşullar sabittir
D) Diğer koşullar yarı değişkendir
E) Tüm değişken giderler değişir
24. Talep şedülü (kanunu) belli bir dönemde, talep edilen mal
miktarı ile neyin arasındaki ilişkiyi gösterir?
A) Malın fiyatı
B) Tüketicilerin zevkleri
C) Tüketicilerin parasal geliri
D) İlgili diğer malların fiyatı
E) Üretim eğrileri
25. Bir malın piyasa talep ve arz eğrilerinin kesişmesi aşağıdakilerden
hangisini belirlemez.?
A) Denge fiyatını
B) Denge miktarını
C) Talep fazlasının olmadığı bir noktayı
D) Arz fazlasının olmadığı bir noktayı
E) Talebin arttığı noktayı
26. Piyasa talep eğrisi, denge fiyat ve miktarındaki aşağıdaki
hangi değişmelerden dolayı, yukarıya doğru kayar?
A) Fiyat yükselir, miktar düşer ise
B) Fiyat düşer, miktar yükselir ise
C) Fiyat ve miktarın her ikisi de yükselirse
D) Fiyat ve miktarın her ikisi de düşer ise
E) Fiyat ve miktarın her ikisi dengede olursa
27. Diğer değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığı zaman
gelir sabit kaldığından gelirin satın alma gücünün ve satın
alınmak İstenen mal miktarının azalmasına ne denir?
A) Gelir etkisi
B) İkame etkisi
C) Miktar etkisi
D) Fiyat etkisi
E) Değer etkisi
28. Aşağıdakilerden hangisi normal mal için talep eğrisini sağa
doğru kaydırır?
A) Tamamlayıcı malların fiyatının düşmesi
B) Zevk ve tercihler mal lehine değişmesi
C) İkamesi olan hizmetlerin fiyatlarının düşmesi
D) Üretim faktörlerinin fiyatlarının artması
E) Malların fiyatlarının artması
29. Arz şedülü (kanunu) belli bir dönemde, arz edilen mal
miktarı ile neyin arasındaki ilişkiyi gösterir?
A) Faktör fiyatları
B) Malın fiyatı
C) Teknoloji
D) O malın üretimi
E) Üreticinin tercihi
30. Bir malın piyasa arzında, denge fiyat ve miktarındaki
aşağıdaki hangi değişmelerden dolayı, aşağıya doğru bir
kayma olur?
A) Fiyat artar, miktar düşer ise
B) Fiyat düşer, miktar artar ise
C) Hem fiyat hem de miktar artar ise
D) Hem fiyat hem de miktar düşer ise
E) Hiçbiri
31. Bir mala ait arz eğrisinin sağa doğru kayması durumunda
aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Toplam gelir düşer
B) Toplam gelir artar
C) Talep eğrisi esnekse toplam gelir artar
D) Talep eğrisi esnek değilse toplam gelir artar
E) Arz eğrisi esnek değilse toplam gelir artar
32. Fiyattaki bir değişme talep edilen miktarda hiçbir değişmeye
neden olmuyorsa talep esnekliği değeri kaçtır?
A) Ed < I B) Ed = I C) Ed > I
D) Ed = 0 E) Ed ∞
33. Bir malın talep denklemi Q = 120 – 2P olarak verildiğinde
malın fiyatı 10 TL ise talebin fiyat esnekliği kaçtır?
A) -20 B) -1 C) -0,2
D) 0 E) ∞

34. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen
faktörlerden biri değildir?
A) Ürünün tüketici bütçelerindeki önemi
B) Fiyat değişmelerinin geçici ve sürekli olması
C) Malın tatmin ettiği ihtiyacın niteliği
D) Kısa ve uzun dönemde esneklik
E) Zorunlu malların talep esnekliği
35. Gelir esnekliği katsayısı negatif olan mallara ne denir?
A) Normal mallar
B) Düşük mallar
C) Tamamlayıcı mallar
D) İkame mallar
E) Ucuz mallar
36. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallar hangileridir?
A) Tamamlayıcı mallar
B) İlişkisiz mallar
C) İkame mallar
D) Dayanıklı mallar
E) Ucuz mallar
37. Devletin arz piyasasındakileri korumak için aşağıdaki
İfadelerden hangisi taban fiyat uygulamasına örnektir?
A) Üretim kotaları
B) İthalat kotaları
C) Vergiler
D) Kira kontrolleri
E) Asgari ücret
38. Devletin tüketicileri korumak amacıyla piyasada işlem
görecek en yüksek fiyatı belirlemesine ne ad verilir?
A) Tavan fiyat
B) Taban fiyat
C) Cari piyasa fiyatı
D) Maksimum fiyat
E) Maliyet fiyatı
39. Devletin tavan fiyat uygulamasının sonucunda aşağıdakilerden
hangisi meydana gelmez?
A) Talep fazlası oluşur
B) Tayınlama olur
C) Kara borsa olur
D) Arz fazlası oluşur
E) Malların kalitesi düşer
40. Aşağıdakilerden hangisi üretim kotası uygulaması sonucu
meydana gelmez?
A) Piyasa daralır
B) Fiyatlar artar
C) Arz artar
D) Üreticilerin geliri artar
E) Üretim miktarı azalır
41. Belirli bir parasal değerin yüzdesi şeklinde hesaplanıp
alınan vergilere ne ad verilir?
A) Spesifik vergiler
B) Advalorem vergiler
C) Gelir vergisi
D) Kurumlar vergisi
E) Marjinal vergiler
42. Arz esnekliğinin sonsuz olması durumunda, verginin
tamamı kime yansıtılır?
A) Tüketiciye
B) Üreticiye
C) Devlete
D) Bir kısmı üreticiye bir kısmı tüketiciye
E) Yansıtılmaz
43. Firmanın üretimini bir birim çoğaltması nedeniyle toplam
maliyette meydana gelen değişmeye ne denir?
A) Ortalama maliyet
B) Marjinal maliyet
C) Ortalama değişken maliyet
D) Ortalama sabit maliyet
E) Birim maliyet
44. Aşağıdaki piyasalardan hangisinde reklama İhtiyaç duyulmaz?
A) Tekelci piyasalarda
B) Tam rekabet piyasalarında
C) Oligopol piyasalarda
D) Eksik rekabet piyasalarında
E) Monopol piyasalarda
45. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmaların
piyasada oluşan fiyatı etkileyememesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Piyasaya girişin serbest olması
B) Piyasada alıcı ve satıcı sayısının çok olması
C) Alıcıların piyasayı tanımada yeterli bilgiye sahip olması
D) Piyasa fiyatının veri olarak alınabilmesi
E) Malların homojen olması
46. Hangi piyasalarda fiyat farklılaştırılması yapılmaktadır?
A) Oligopol piyasalarda
B) Tam rekabet piyasalarında
C) Tekel piyasalarında
D) Eksik rekabet piyasalarında
E) Serbest piyasalarda
47. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasa özellikleri
arasında ver almaz?
A) Piyasaya girişin serbest oluşu
B) Alıcı ve satıcı sayısının çokluğu
C) Üretilen malların homojenliği
D) İkamesi olmayan malın satılması
E) Alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip oluşları
48. Tekelci rekabet piyasasında kısa dönemde firma hangi
üretim düzeyinde karını maksimize eder?
A) Marjinal gelir marjinal faydaya eşit olduğu üretim düzeyinde
B) Marjinal gelir marjinal faydandan büyük üretim düzeyinde
C) Marjinal faydanın marjinal gelirden büyük üretim düzeyinde
D) Marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu üretim düzeyinde
E) Marjinal gelirin marjinal maliyetten büyük olduğu üretim
düzeyinde
49. Birbiri ile rekabet eden az sayıda büyük firmanın, her
birinin üretimdeki değişmelerin, piyasa fiyatını etkileyecek
durumda olduğu piyasa hangisidir?
A) Tekel
B) Tam rekabet
C) Oligopol
D) Tekelci rekabet
E) Rand piyasası
SMMM NM AKADEMİ
Eğitime atılan imza…
50. Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasa sınıflarından biri değildir?
A) Kısmı oligopol
B) Tam oligopol
C) Saf oligopol
D) Farklılaştırılmış oligopol
E) Marjinal oligopol
51. Tekelci rekabet piyasasındaki bir firmanın talep eğrisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Negatif eğimli esnektir
B) Negatif eğimli esnek değildir
C) Talep eğrisi yatay durumdadır
D) Pozitif eğimli esnek değildir
E) Sonsuz esnekliğe sahiptir
52. İşgücü talep eğrisi özelliği gereği aşağıdakilerden hangisine
bağlı değildir?
A) Ürün fiyatlarına
B) Diğer faktör fiyatlarına
C) Üretim teknolojisi
D) Nüfusa
E) İşçilerin verimliliklerine
53. Bir ülkede toplam nüfus 100 milyon, sivil işgücü 50 milyon
iken 47 milyon işçi istihdam ediliyorsa bu ülkedeki işsizlik
oranı yüzdesi kaçtır?
A) 3 B) 6 C) 7
D) 9 E) 10
54. Firmanın faktör piyasasında tam rekabet koşullarında
çalıştığı zaman firmanın değişken faktör için talep eğrisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) MRP eğrisidir
B) MPP eğrisidir
C) MRC eğrisidir
D) MR eğrisidir
E) MMR eğrisidir
55. Üretimin yarattığı marjinal özel maliyet {MPC) ile marjinal
dışsal maliyetin (MEÇ) toplamına ne ad verilir?
A) Negatif dışsallık
B) Marjinal dışsal maliyet
C) Marjinal sosyal maliyet
D) Pozitif dışsallık
E) Sübvansiyonlar
56. Kamusal mallarda etkin çıktı düzeyinin belirlenmesi için
gerekli şartlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal sosyal fayda = Marjinal maliyet
B) Marjinal sosyal fayda = Fiyat
C) Marjinal sosyal fayda = Ortalama toplam maliyet
D) Marjinal maliyet = Fiyat
E) Marjinal maliyet = Ortalama toplam maliyet
57. Etkin kaynak kullanımının gerçekleşebilmesi için marjinal
sosyal maliyetin aşağıdakilerden hangisine eşit olması
gereklidir?
A) MEB B) MPC C) MSB D) MEC E) MPB
58. I. Vergiler
II. Sübvansiyonlar
III. Yasal düzenlemeler
IV. Üretimi üstlenme
Yukarıdakilerden hangisi devletin dışsallıkları içselleştirmek
için kullandığı araçlardan biridir?
A) III,IV B) II,III C) I.II,III
D) I E) I,II,III,IV
59. Aşağıdakilerden hangisi devletin negatif dışsallıkları
içselleştirmek için kullanmış olduğu düzenleyici vergilerin
amacıdır?
A) Bir mal veya hizmetin dışsal maliyetini marjinal özel
maliyete eklemektir
B) Tüketici veya üretici tarafından yapılan ödemeleri azaltmaktır
C) Bir mal veya hizmetin dışsal maliyetini marjinal özel
maliyetinden çıkarmaktır
D) Tüketici veya üretici tarafından yaratılan dışsallıkları
desteklemektir
E) özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya
üretici tarafından ödenmeyen maliyetleridir
60. 1929 yılındaki ekonomik buhranında ortaya çıkan sorunlardan
biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşsizlik
B) Staflasyon
C) Talep fazlası
D) Deflasyon
E) Büyüme
61. Ekonominin tüm sektörlerinde yapısal nedenler ve sürekli
durgunluk nedeniyle ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir?
A) Mevsimlik işsizlik
B) Teknolojik işsizlik
C) Yapısal işsizlik
D) Gizli işsizlik
E) Konjokturel işsizlik
62. Geçici işsizlik ne zaman ortaya çıkar?
A) Toplam talepte bir düşme olduğunda
B) İşçiler mevsimsel olarak işsiz kaldıklarında
C) İşçilerin nitelikli eleman olmamaları sonucunda
D) Toplam talebin toplam arzı aşması durumunda
E) Toplam talebin toplam arza eşit olması durumunda
63. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi dalgalanmanın tanımıdır?
A) İktisadi faaliyet içindeki bir yıllık dalgalanmalardır
B) İktisadi faaliyette düzenli aralıklarla olmamakla birlikte
tekrar tekrar ortaya çıkan ve bir yıldan daha az süren
dalgalanmalardır
C) İktisadi faaliyette düzenli aralıklarla olmamakla birlikte
tekrar tekrar ortaya çıkan ve bir yıldan daha uzun süren
dalgalanmalardır
D) Ekonominin uzun dönemdeki genel gidişinden yüz yılda
bir kez olan sapmadır
E) İktisadi faaliyette düzenli aralıklarla tekrar tekrar ortaya
çıkan ve iki yıldan daha az süren dalgalanmadır
64. Ekonomideki tüm fiyatlarda görülen genel artışa ne ad
verilir?
A) Hiper enflasyon
B) Enflasyon
C) Staflasyon
D) Deflasyon
E) Regulasyon
65. Genel fiyat düzeyinin çok hızlı artış göstermesi ne ile ifade
edilir?
A) Hiper enflasyon
B) Enflasyon
C) Staflasyon
D) Deflasyon
E) Regulasyon
66. Aşağıdakilerden hangisi devletin makro ekonomiyi etkileyebilmek
için kullanabileceği araçlardan biridir?
A) Konjokturel politikalar
B) Para politikası
C) iktisadi politikalar
D) Sosyal politikalar
E) Marjinal politikalar
67. Ekonomik birimler arasındaki ilişkileri gösteren diyagrama
ne ad verilir?
A) Devresel akım diyagramı
B) Konjokturel akım diyagramı
C) Toplam maliyet diyagramı
D) Marjinal akım diyagramı
E) Hiçbiri
68. Türkiye’de milli gelir, hangi kurum tarafından ölçülmektedir?
A) Başbakanlık
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Devlet İstatistik Enstitüsü
D) Merkez Bankası
E) Maliye Bakanlığı
69. Gayri safı milli hasıla hesaplanırken aşâğıdakilerden
hangisi göz önüne alınır?
A) Ekonomide üretilen tüm tamamlanmış mal ve hizmetler
B) Ev hanımları tarafından gerçekleştirilen hizmetler
C) Tamamıyla finansal nitelikte olan işlemler
D) İkinci el malların satışı
E) Transfer ödemeleri
70. Aşağıdakilerden hangisi tamamlanmış mal ve hizmetlere
yapılan toplanı harcama miktarı değildir?
A) Tüketim harcamaları
B) Yatırım harcamaları
C) Kamu harcamaları
D) Net ihracat
E) Net ithalat
71. Kişisel gelirin tanımı aşâğıdakilerden hangisidir.?
A) Bir dönemde hane halkının elde ettikleri gelir toplamı
B) Bir dönemde hane halkının harcamak İçin sahip oldukları
gelir miktarı
C) Milli gelirden dolaylı vergiler çıkartıldıktan sonra kalanı
D) Bir dönemde hane halkının elde ettikleri ücretler ile faiz
toplamı
E) Milli gelirden dolaysız vergiler çıkartıldıktan sonra kalanı
72. Reel GSMH’ daki dalgalanmalara ne ad verilmektedir?
A) Konjonktür
B) Depresyon
C) Bunalım
D) Deflasyon
E) Staflasyon
73. Bîr ülkede hesaplanan nominal GSMH 150 milyon ve fiyat
endeksi 3 ise, reel GSMH kaç milyondur?
A) 40 B) 50 C) 60 D) 75 E) 85
74. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yılındaki sabit fiyatlarla
GSMH ile cari fiyatlarla GSMH arasındaki ilişkiyi gösterir?
A) Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH’dan fazladır
B) Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH’ya eşittir
C) Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH’dan küçüktür
D) Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH arasında
bir ilişki yoktur
E) Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH’dan büyüktür
75. Aşağıdakilerden hangisi yatırımı belirleyen faktörlerden
biri değildir?
A) Faiz oranı
B) Beklenen kâr
C) Teknolojik değişim
D) Demografik unsurlar
E) Sermaye mallarının maliyeti
76. Serbest girişim sisteminde, işletmelerin üretim yapabilmeleri
neye bağlıdır?
A) Hükümetin optimal üretim miktarı konusundaki kararlarına
B) Arz edilen iktisadi kaynakların miktarına
C) Firmaların ürünlerini satabilmelerine
D) Üretilen ürünleri devletin alma garantisine
E) İktisadi kaynak miktarına ve firmaların ürünlerini satabilmelerine
77. Bir hane halkının harcanabilir geliri 11.000 TL. olduğunda
10.000 TL. tüketmekte 12.000 TL. olduğu zamanda 10.500 TL.
tüketmektedir. Buna göre marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
A) 0.85 B) 0.60 C) 0.50 D) 0.92 E) 0.65
78. Yatırım harcamaları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Yatırımın marjinal verimliliğine
B) Yatırılabilir fonların faiz maliyetine
C) Sermaye stokuna yapılan ilavelerden beklenen gelirlere
D) Fonların faiz oranına
E) Toplam tasarrufların toplam harcanabilir gelir oranına
79. Otonom yatırımdaki değişmelerin çarpan etkisinin nedeni
hangisidir?
A) Toplam arzın gelir düzeyine bağlı olmasıdır
B) Otonom tüketimin gelir düzeyine bağlı olmasıdır
C) Tüketimin gelir düzeyine bağlı olmasıdır
D) Planlanmamış envanter yatırımlarının gelir düzeyine
bağlı olmasıdır
E) Uyandırılmış tüketime bağlı olmasıdır
80. Toplam harcamaların otonom bileşenlerini düşüren değişkene,
ne ad verilir?
A) Sızıntı
B) Enjeksiyon
C) Tasarruf paradoksu
D) Harcama çarpanı
E) Hiçbiri
81. Tam istihdam gelir düzeyinin üzerinde dengenin sağlanması
durumunda ortaya çıkan harcama fazlasına ne denir?
A) Tasarruf paradoksu
B) Harcama çarpanı
C) Eflasyonist açık
D) Deflasyonist açık
E) Devalüasyon açığı
82. Devletin kamu harcamaları ve vergileri kullanarak makro
ekonomik değişenleri etkileyebilmek için kullandığı politikaya
ne ad verilir?
A) Devlet politikası
B) Uluslararası politika
C) Maliye politikası
D) Kamusal politika
E) Sosyal politika
83. Daraltıcı maliye politikası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi oranlarının azaltılması
B) Piyasadan finans bonosu almak
C) Kamu harcamalarını azaltmak
D) Reeskont oranlarını düşürmek
E) Para arzını daraltmak
84. Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan, hem
de değişim aracı olarak kullanılabilen nesnelere ne ad verilir?
A) Kaydı para
B) İtibari para
C) Mal para
D) Kağıt para
E) Bozuk para
85. Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden bir değer
ölçüsünün özellidir?
A) Nihai ürünün değişimi için bir araçtır
B) Değeri Ölçmek için ortak bir payda oluşturur
C) Gelecekteki paranın değerini ölçer
D) Sahibine tam bir likidite sağlar
E) Kaynakların tahsisi ve ürünün dağıtımı için gerekli mekanizmayı
sağlar
86. Türkiye’de paranın M2 tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kağıt para
B) Dolaşımdaki nakit + Mevduat bankalarındaki vadesiz
mevduat + Merkez Bankası’ndaki vadesiz mevduat +
Vadeli mevduat
C) Kağıt para, vadesiz mevduat ve banka dışı tasarruf kurumlarındaki
mevduat
D) Kağıt para + Bozuk para
E) Kağıt parayı, vadesiz mevduatı, banka dışı tasarruf kurumlarındaki
mevduatı ve ticari bankalardaki vadeli
mevduat ile tasarruf mevduatını içerir
87. Para arzındaki artışı yavaşlatmayı ve faiz oranlarını yükseltmeyi
sağlamaya yönelik para politikasına ne ad verilir?
A) Gevşek para politikası
B) Genişlemeci para politikası
C) Sıkı para politikası
D) Devlet politikası
E) Maliye politikası
88. Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biridir?
A) Vergiler
B) Reeskont oranı
C) Nüfus miktarı
D) Gelirler toplamı
E) Gider toplamı
89. Bankalar tarafından kredi İşlemleri sonucunda vadesiz
mevduat şeklinde yaratılan paraya ne ad verilir?
A) Mal para
B) Asli para
C) Kaydi para
D) İtibari para
E) Kağıt para
90. 100 milyon başlangıç mevduatı ile zorunlu rezerv oranı %
25 olan banka sisteminde yaratılabilecek kaydı para miktarı
kaç milyondur?
A) 100 B) 400 C) 300
D) 500 E)600
91. I. Yatırımlar
II. Faiz oranları
III.Otonom vergiler
Keynesyen görüşe göre, para arzı artışı hangilerinde artış
meydana getirir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
92. Hangi para politikası talep eğrisinin sağa doğru kaymasına
neden olur?
A) Daraltıcı para politikası
B) Genişlemeci para politikası
C) Devlet politikası
D) Üretim politikaları
E) Ekonomik politikalar
93. Toplam arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olan maliyet
değişikliklerine ne ad verilir?
A) Ekonomik büyüme
B) Yatırım
C) Maliyet şokları
D) Doğal felaketler
E) Marjinal maliyet
94. Aşağıdakilerden hangisi sürekli enflasyonun tanımıdır?
A) Fiyatlar genel düzeyinin uzunca bir süre artmaya devam etmesi
B) Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak düşmesi
C) Fiyatlar genel düzeyinde uzun süre değişiklik olmaması
D) Fiyatlar genel düzeyinin ani yükselmesi
E) Hiçbiri
95. İki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına ne ad verilir?
A) Kota
B) Tarife dışı uygulama
C) Çift taraflı tarife
D) Gümrükleme
E) Diş ticaret haddi
96. Diğer değişkenler sabit iken sabit kur sisteminde Türk
Lirası hangi durumlarda Euro karşısında daha değerli hale
gelebilir?
A) Yurt içi ve yurt dışı enflasyon eşit olduğunda
B) Enflasyon düştüğünde
C) Yurt içerisinde enflasyon arttığında
D) Euro dolar karşısında değer kazandığında
E) Yurt İçi enflasyon yurt dışı enflasyondan yüksek olduğunda
97. Bir ülkenin kalkınmasını ikiye katlaması için 15 yıl gerekmektedir.
72 kuralına göre yıllık büyüme oranı nedir?
A) 4 B) 4,8 C) 4,5 D) 4,3 E) 4,6
98. Aşağıdakilerden hangisi dışa dönük kalkınma stratejilerinin
özelliğinden değildir?
A) Kaynaklar tarımda kullanılacağına ihracata aktarılır
B) Vergiler indirilir
C) Enflasyon oranı arttırılır
D) Teşvik verilir
E) Basan şansı rekabet avantajına bağlıdır
99. Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere, uyguladıkları dış
ticaret stratejine göre uluslararası ticareti tamamen serbest
bırakan veya çok az kontrol uygulayan ülkeler bu
stratejinin hangi grubunda yer alır?
A) Tamamen dışa dönükler
B) Ilımlı dışa dönükler
C) Çekimserler
D) Tamamen içe dönükler
E) Ilımlı içe dönükler
100. Ödemeler bilançosunun cari işlemler kalemine aşağıda
belirtilenlerden hangisi yer almaz?
A) İhracatlar
B) İthalatlar
C) Sübvansiyonlar
D) Teşvikler
E) Sermaye girişleri
CEVAP ANAHTARI
1.E  21.B   41.B  61.C  81.C
2.A  22.B  42.A  62.B  82.C
3.C  23.C  43.B  63.C  83.C
4.C  24.A  44.B  64.B  84.C
5.B  25.E   45.B  65.A  85.B
6.B  26.C  46.C  66.B  86.B
7.B  27.A  47.D 67.A   87.C
8.D 28.A  48.D  68.C 88.B
9.C   29.B  49.C 69.A 89.C
10.A 30.B  50.E 70.D 90.B
11.C  31.C 51.A 71.A   91.A
12.E  32.D  52.D  72.A 92.B
13.B 33.C  53.B 73.B  93.C
14.B  34.E 54.B 74.B  94.A
15.C 35.B 55.C 75.D  95.C
16.D 36.C 56.E 76.E 96.C
17.A 37.E 57.B 77.C  97.B
18.B 38.A 58.E 78.E 98.C
19.A 39.D 59.A 79.C  99.A
20.A 40.C 60.A 80.A 100.E

 

Bir önceki yazımız olan 2015 Kpss A Pratik iktisat Soru-Cevap başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.