İMÜ Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

İMÜ Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Yayınlama: 10.06.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:11
393
A+
A-

2015 – 2016 Güz ve Bahar Doktora Programına Öğrenci Başvuru Koşulları ve Kontenjanı

Biyokimya Doktora Programında;

Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; ha 2015 – 2016 Güz ve Bahar Doktora Programına Öğrenci Başvuru Koşulları ve Kontenjanı

Biyokimya Doktora Programında;

Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ile fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları, tezsiz yüksek lisans veya lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan almaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması olarak 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan söz konusu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, söz konusu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Bir yabancı dil alanından lisans diplomasına sahip olanlar, alan dilleri dışında bir başka dilden istenilen puanı almak zorundadır.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %40’ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(5) Yüksek lisans ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması; tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunları için, anılan fakültelerden mezun olunan ağırlıklı not ortalamasını ifade eder ve hem lisans hem yüksek lisans mezuniyet notu yerine kullanılır.

(8) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Temel Tıp puanı; (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(9) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların Yüksek Lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

(10) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı ile birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat değerlendirilir. Başarı puanı; ALES puanı veya temel tıp puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, yüksek lisans/lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u toplanarak belirlenir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu puanların toplamının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Ancak, temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(11) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışması için yapılan mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(12) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına; Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak, Senato belirlenen programlar dışında öğrenci kabulüne karar verebilir.

(13) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar ile ikili anlaşmalar ve ortak programlar çerçevesinde burs alanlar veya kendi hesabına yüksek lisans ya da doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen başvurduğu enstitünün başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Belge ve bilgilerinde eksiklikleri tespit edilenlere bu eksiklikleri tamamlattırılır.

(14) İlgili enstitüler; öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında yenilenebilir.

(16) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür ve desteklenir.

 • Zorunlu dersler kategorisinde yer alan ve Tablo – 1 de belirtilen derslerin müfredat programından çıkarılmasına; çıkarılan derslerin yerine Tablo – 2 de belirtilen derslerin müfredat programına eklenmesine,

Tablo – 1 Müfredat Programından Çıkarılması Önerilen Dersler, Ders Saatleri ve Kredileri

Sıra NoDersin
KoduAdıKategorisiKredisiUlusal KredisiAKTS
TeorikPratikToplam
1BIKD 602Karbonhidrat BiyokimyasıZorunlu20224
2BIKD 603Lipit BiyokimyasıZorunlu20224
3BIKD 605Protein BiyokimyasıZorunlu20224
Sıra NoDersin
KoduAdıKategorisiKredisiUlusal KredisiAKTS
TeorikPratikToplam
1BIKD 602Karbonhidrat BiyokimyasıZorunlu20224
2BIKD 603Lipit BiyokimyasıZorunlu20224
3BIKD 605Protein BiyokimyasıZorunlu20224
 • Zorunlu ve seçmeli dersler kategorisinde yer alan ve Tablo – 3 de belirtilen derslerin kodlarının, isimlerinin, ders saat ve kredileri ile AKTS değerlerinin Tablo – 4 de belirtildiği şekilde değiştirilmesine,

Tablo – 3 Kod, İsim, Kredi ve AKTS Değerlerinde Değişiklik Yapılması Önerilen Derslerin Müfredat Programındaki Şekli

Sıra NoDersin Eski Hali
KoduAdıDurumuKredisiUlusal KredisiAKTS
TeorikPratikToplam
1BIKD 604Temel Laboratuvar TeknikleriZorunlu22433
2BIKD 606Klinik Biyokimya IIZorunlu3143,56
3BYK 632BilişimSeçmeli22433

Tablo – 4 Kod, İsim, Kredi ve AKTS Değerlerinde Değişiklik Yapılan ve Müfredat Programına Eklenmesi Önerilen Dersler

Sıra NoDersin Yeni Hali
KoduAdıDurumuKredisiUlusal KredisiAKTS
TeorikPratikToplam
1BIKD 604Tıbbi Laboratuvar TeknikleriZorunlu2132,54
2BIKD 606Hormon BiyokimyasıZorunlu20224
3BIKD 632Tıbbi BilişimSeçmeli2132,54
 • Müfredat programında zorunlu dersler kategorisinde yer alan derslerden bazılarının seçmeli dersler kategorisine alınmasına ve 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı itibariyle Tablo – 5 de gösterildiği şekilde uygulanmasına,

Tablo – 5 Zorunlu Dersler Kategorisinden Çıkarılarak Seçmeli Dersler Kategorisine Eklenmesi Önerilen Zorunlu Dersler

Sıra NoDersin
KoduAdıEski KategorisiYeni Kategorisi
1BIKD 601Organik KimyaZorunluSeçmeli
3BYK 609Hastalık Biyokimyası IZorunluSeçmeli
4BYK 610Hastalık Biyokimyası IIZorunluSeçmeli
5BYK 611Laboratuvar GüvenliğiZorunluSeçmeli
6BYK 612Doku BiyokimyasıZorunluSeçmeli
 • Müfredat programında zorunlu ve seçmeli dersler kategorisinde yer alan ve Tablo – 6 da belirtilen derslerin; ders kodları, adları, kategorileri, saat ve kredileri ile AKTS değerlerinin Tablo – 7 de belirtildiği şekilde değiştirilmesine ve 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı itibariyle uygulanmasına,

Tablo – 6 Ders Kodları, Adları, Kategorileri, Saat ve Kredileri ile AKTS Değerlerinde Değişiklik Yapılması Önerilen Derslerin Müfredat Programındaki Şekli

Sıra NoDersin
KoduAdıKategorisiKredisiUlusal KrediAKTS
TeorikPratikToplam
1BIKD 601Organik KimyaZorunlu2132,54
2BIKD 602Temel Biyokimya IZorunlu3143,55
3BIKD 603Temel Biyokimya IIZorunlu3143,55
4BIKD 604Temel Laboratuvar TeknikleriZorunlu22433
5BIKD 605Klinik Biyokimya IZorunlu3143,53
6BIKD 606Klinik Biyokimya IIZorunlu3143,56
7BIKD 607EnzimolojiZorunlu2132,55
8BYK 609Hastalık Biyokimya IZorunlu31433
9BYK 610Hastalık Biyokimya IIZorunlu31433
10BYK 611Laboratuvar GüvenliğiZorunlu21322
11BYK 612Doku BiyokimyasıZorunlu30333
12BIKD 613BiyoistatistikSeçmeli2132,55
13BIKD 614Oksidan Stress/AntioksidanlarSeçmeli30335
14BIKD 615Vücut Sıvılarının BiyokimyasıSeçmeli2132,54
15BIKD 616Nörokimya/NöromediatörlerSeçmeli20223
16BIKD 617Açlık Tokluk ve Egzersiz BiyokimyasıSeçmeli30335
17BIKD 618İmmun Sistem BiyokimyasıSeçmeli20223
18BIKD 619Bilimsel Yayın Hazırlama ve Eleştirel OkumaSeçmeli3113,56
19BIKD 620Kanser BiyokimyasıSeçmeli20223
20BIKD 622Sitokinler ve Büyüme FaktörleriSeçmeli30335
21BIKD 623Sinyal İletimi ve TransportSeçmeli30335
22BYK 623Pediatrik, Gebelik ve Yaşlanma BiyokimyasiSeçmeli20222
23BYK 626Laboratuvar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik KurallarSeçmeli21322
24BYK 627Kanıta Dayalı Tibbi BiyokimyaSeçmeli31433
25BYK 628Metabolik Doğumsal BozukluklarSeçmeli30333
26BYK 629VitaminlerSeçmeli20225
27BYK 630MinerallerSeçmeli20225
28BYK 631Moleküler Biyoloji TeknikleriSeçmeli21322
29BIKD 631SeminerZorunlu01105
30BYK 632BilişimSeçmeli22433
31BIKD KUZUzmanlık Alan DersiZorunlu808010
32BYK 633Tez Proje ÖnerisiZorunlu50555
33BYK 634Tez ÇalışmasıZorunlu505510
34BYK 636Tez Yazma ve Sonuç RaporuZorunlu50555

Tablo – 7 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı İtibariyle Uygulanacak Müfredat Programında Yer Alması Önerilen Dersler

Sıra NoDersin
KoduAdıKategorisiKredisiUlusal KrediAKTS
TeorikPratikToplam
1BIKD 601SeminerZorunlu20205
2BIKD 602Karbonhidrat BiyokimyasıZorunlu20224
3BIKD 603Lipit BiyokimyasıZorunlu20224
4BIKD 604Tıbbi Laboratuvar TeknikleriZorunlu2132,54
5BIKD 605Protein BiyokimyasıZorunlu20224
6BIKD 606Hormon BiyokimyasıZorunlu20224
7BIKD 607EnzimolojiZorunlu2132,54
8BIKD KUZUzmanlık Alan DersiZorunlu808010
9BIKD 633Tez Proje ÖnerisiZorunlu10105
10BIKD 634Tez ÇalışmasıZorunlu101025
11BIKD 635Tez Yazma ve Sonuç RaporuZorunlu10105
12BIKD 608Organik KimyaSeçmeli2132,54
13BIKD 609Hastalık Biyokimyası ISeçmeli2132,54
14BIKD 610Hastalık Biyokimyası IISeçmeli2132,54
15BIKD 611Laboratuvar GüvenliğiSeçmeli2132,54
16BIKD 612Doku BiyokimyasıSeçmeli20224
17BIKD 613BiyoistatistikSeçmeli2132,54
18BIKD 614Oksidan Stress/AntioksidanlarSeçmeli20225
19BIKD 615Vücut Sıvılarının BiyokimyasıSeçmeli2132,54
20BIKD 616Nörokimya/NöromediatörlerSeçmeli20224
21BIKD 617Açlık Tokluk ve Egzersiz BiyokimyasıSeçmeli20224
22BIKD 618İmmun Sistem BiyokimyasıSeçmeli20224
23BIKD 619Bilimsel Yayın Hazırlama ve Eleştirel OkumaSeçmeli2132,54
24BIKD 620Kanser BiyokimyasıSeçmeli20224
25BIKD 621Pediatrik, Gebelik ve Yaşlanma BiyokimyasiSeçmeli20224
26BIKD 622Sitokinler ve Büyüme FaktörleriSeçmeli20224
27BIKD 623Sinyal İletimi ve TransportSeçmeli20224
28BIKD 624Laboratuvar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik KurallarSeçmeli2132,54
29BIKD 625Kanıta Dayalı Tibbi BiyokimyaSeçmeli2132,54
30BIKD 626Metabolik Doğumsal BozukluklarSeçmeli20224
31BIKD 627VitaminlerSeçmeli20224
32BIKD 628MinerallerSeçmeli20224
33BIKD 629Moleküler Biyoloji TeknikleriSeçmeli2132,54
34BIKD 630Tıbbi BilişimSeçmeli2132,54
 • Her iki Enstitünün anabilim dallarının karşılıklı mutabakatları çerçevesinde hazırlanan ve önerilen değişikliklerin Tablo – 2, Tablo – 4, Tablo – 5 ve Tablo – 7 de belirtildiği şekilde yürütücü enstitü olan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Enstitü Kurulunda karara bağlanarak Senatoya sunulmasına ve Senato tarafından onaylanmasına müteakiben 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı itibariyle uygulanmasına,
 • Ortak Anabilim Dallarının karşılıklı mutabakatı çerçevesinde kendi Akademik Kurul Kararlarına dayalı olarak her eğitim
 • – öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında açılmasını ya da değişiklik yapılmasını önerecekleri müfredat programlarını, ortak enstitülerin uygulamakta oldukları Lisansüstü Eğitim
 • – Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde belirtilen zamanlarda bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine önermelerine,
 • Ortak Anabilim Dallarının Akademik Kurul Kararlarına dayalı olarak alınan ve yukarıda açıklanan kararlarla ilgili Enstitü Kurul Kararları hakkında OLÜPYK’na bilgi verilmesine
 • Ortak yürütülmekte olan Tıbbi Biyokimya Doktora Programı öğrencilerine 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında açılacak olan dersleri (Tablo – 8 de belirtilen) vermek üzere hizalarında belirtilen öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre görevlendirilmelerine,

Tablo – 8 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı İtibariyle Açılacak Dersler ve Dersleri Verecek Öğretim Üyeleri

Sıra NoDersinDersi Verecek Öğretim Üyesi
KoduAdıKate

gorisi

KredisiUlusal KredisiA

K

T

S

Teo

rik

Pra

tik

Top

lam

1BIKD 601SeminerZorunlu20205Tüm / İlgili Öğretim Üyeleri
2BIKD 602Karbonhidrat

Biyokimyası

Zorunlu20224Prof. Dr. Ahmet GÜREL
3BIKD 603Lipit

Biyokimyası

Zorunlu20224Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
4BIKD 604Tıbbi

Laboratuvar

Teknikleri

Zorunlu2132,54Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
5BIKD 605Protein

Biyokimyası

Zorunlu20224Doç. Dr. Feti TÜLÜBAŞ
6BIKD 606Hormon

Biyokimyası

Zorunlu20224Doç. Dr. Savaş GÜZEL
7BIKD 607EnzimolojiZorunlu2132,54Doç. Dr. Murat AYDIN
8BIKD KUZUzmanlık

Alan Dersi

Zorunlu808010Tüm/İlgili Öğretim Üyeleri
9BIKD 633Tez Proje

Önerisi

Zorunlu10105Tüm/İlgili Öğretim Üyeleri
10BIKD 634Tez ÇalışmasıZorunlu101025Tüm/İlgili Öğretim Üyeleri
11BIKD 635Tez

Yazma

ve Sonuç

Raporu

Zorunlu10105Tüm/İlgili Öğretim Üyeleri
12BIKD 608Organik

Kimya

Seçmeli2132,54Doç. Dr. Feti TÜLÜBAŞ
13BIKD 609Hastalık

Biyokimyası

I

Seçmeli2132,54Prof. Dr. Ahmet GÜREL
14BIKD 610Hastalık

Biyokimyası

II

Seçmeli2132,54Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
15BIKD 611Laboratuvar

Güvenliği

Seçmeli2132,54Doç. Dr. Murat AYDIN
16BIKD 612Doku

Biyokimyası

Seçmeli20224Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
17BIKD 613BiyoistatistikSeçmeli2132,54Yrd. Doç. Dr. Birol TOPÇU
18BIKD 614Oksidan

Stress/

Antiok

sidanlar

Seçmeli20225Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
19BIKD 615Vücut

Sıvılarının

Biyokimyası

Seçmeli2132,54Doç. Dr. Savaş GÜZEL
20BIKD 616Nörokimya/

Nörome

diatörler

Seçmeli20224Prof. Dr. Ahmet GÜREL
21BIKD 617Açlık

Tokluk ve

Egzersiz

Biyokimyası

Seçmeli20224Doç. Dr. Savaş GÜZEL
22BIKD 618İmmun

Sistem

Biyokimyası

Seçmeli20224Doç. Dr. Feti TÜLÜBAŞ
23BIKD 619Bilimsel

Yayın

Hazırlama

ve Eleştirel

Okuma

Seçmeli2132,54Prof. Dr. Sadık SÖGÜT
24BIKD 620Kanser

Biyokimyası

Seçmeli20224Doç. Dr. Savaş GÜZEL
25BIKD 621Pediatrik,

Gebelik ve

Yaşlanma

Biyokimyasi

Seçmeli20224Doç. Dr. Savaş GÜZEL
26BIKD 622Sitokinler

ve Büyüme

Faktörleri

Seçmeli20224Prof. Dr. Ahmet GÜREL
27BIKD 623Sinyal

İletimi ve

Transport

Seçmeli20224Prof. Dr. Ahmet GÜREL
28BIKD 624Laboratuvar Hayvanlarında

Deneysel

Uygulamalar

ve Etik

Kurallar

Seçmeli2132,54Doç. Dr. Feti TÜLÜBAŞ
29BIKD 625Kanıta

Dayalı

Tibbi

Biyokimya

Seçmeli2132,54Doç. Dr. Murat AYDIN
30BIKD 626Metabolik

Doğumsal Bozukluklar

Seçmeli20224Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
31BIKD 627VitaminlerSeçmeli20224Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
32BIKD 628MinerallerSeçmeli20224Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
33BIKD 629Moleküler

Biyoloji

Teknikleri

Seçmeli2132,54Yrd. Doç. Dr. Aybala EREK TOPRAK
34BIKD 630Tıbbi

Bilişim

Seçmeli2132,54Yrd. Doç. Dr. Birol TOPÇU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

01 – 15 Temmuz 2015

Başvuru Adresi :

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ünalan Mah. Ünalan Sok.

D-100 Karayolu Yanyol

34700 Üsküdar / İSTANBUL Tel: (216) 280 2346

(216) 280 2345

(216) 280 2342

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

21 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

24 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Tarihleri

31 Ağustos – 04 Eylül 2015

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1. Mezuniyet Koşulu

a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

b) Doktora programına başvuru için: Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

3. Yabancı Dil Bilgisi

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

b) Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

c) Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,25 ya da 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir.

d) Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

5. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır.

b) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır.

c) Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, ALES veya eşdeğer bir sınava girmiş olması yeterlidir.

d) Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

e) Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

f) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ya da Üniversitelerin konu ile ilgili merkezlerinden lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdırlar. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans, doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans, doktora programına başvuracakların yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.

d) ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).

f) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

g) Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

h) Başvuru Formu (online doldurulacaktır.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

b) Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

F- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI

İKTİSAT ANABİLİM DALIKontenjan SayısıYABANCI DİLALES PuanıALES Puan Türü
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı1557065SÖZ/EA/SAY
İktisat Doktora Programı1037570SÖZ/EA/SAY
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

ANABİLİM DALI

Kontenjan SayısıYABANCI DİLALES PuanıALES Puan Türü
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans1536065SÖZ/EA/SAY
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ANA BİLİM DALI

Kontenjan SayısıYABANCI DİLALES PuanıALES Puan Türü
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans2056065SÖZ/EA/SAY
FELSEFE

ANABİLİM DALI

Kontenjan SayısıYABANCI DİLALES PuanıALES Puan Türü
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı2056565SÖZ/EA/SAY
Felsefe Doktora Programı1557070SÖZ/EA/SAY
TARİH

ANABİLİM DALI

Kontenjan SayısıYABANCI DİLALES PuanıALES Puan Türü
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı*20255**65SÖZ/EA
Tarih Doktora Programı*1027065SÖZ/EA
*Program en az %30 İngilizce derslerden oluşmaktadır.

** İstenilen Yabancı Dil puanı İngilizcedir. Program giriş sınavında başarılı olan adaylardan İngilizce dil puanı Merkezi Yabancı Dil Sınavından ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan 70 ve üzerinde puanı olanlar doğrudan eğitime başlayacaklardır. Bu koşulu taşımayan adaylar İngilizce hazırlığa tabi tutulacaklardır.

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

ANABİLİM DALI

Kontenjan SayısıYABANCI DİLALES PuanıALES Puan Türü
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
Türk Dili ve Edebiyatı

Tezli Yüksek Lisans Programı

1235070SÖZ/EA
Türk Dili ve Edebiyatı

Doktora Programı

935575SÖZ/EA

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

01 – 15 Temmuz 2015

Başvuru Adresi :

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ünalan Mah. Ünalan Sok.

D-100 Karayolu Yanyol

34700 Üsküdar / İSTANBUL Tel: (216) 280 2342

(216) 280 2345

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

27 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

29 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Tarihleri

31 Ağustos – 04 Eylül 2015

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1. Mezuniyet Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

3. Yabancı Dil Bilgisi

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

5. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a) II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar mezuniyet koşulu, ALES koşulu, yabancı dil bilgisi koşulu ve diploma mezuniyet notu koşulu konusunda yukarıda belirtilen hükümlere tabidir.

b) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe’den sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

 1. II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 2. Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).
 4. Vesikalık fotoğraf (2 adet).
 5. Başvuru Formu (online doldurulacaktır.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.
 • Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

F- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLARI

İKTİSAT ANABİLİM DALIKontenjan Sayısı
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
Yönetim Ekonomisi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı305
Uluslararası Ticaret ve Yatırım Yönetimi

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

305
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans303
Yerel Yönetimler ve Şehircilik II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans303
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALIKontenjan Sayısı
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
Uluslararası İlişkiler II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı253
SAĞLIK YÖNETİMİ

ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı
Türk Uyruklu
Sağlık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı30
SAĞLIK YÖNETİMİ

ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı
Türk Uyruklu
Sağlık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı30
SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ

ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı
Türk UyrukluYabancı Uyruklu
Sağlık Turizmi İşletmeciliği

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

255

NOT: İlan edilen Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurularda müracaat eden veya sınavı kazanan öğrenci sayısı 15 (onbeş) kişinin altında olması halinde ilgili program açılmayacaktır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüz II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin alınacak katkı payı ücretleri aşağıdaki şekliyle uygulanacaktır.

Türk ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Katkı Payı\Ücret Miktarı

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)

165 TL

(15×165=2.475 TL Bir Dönemlik)

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Katkı Payı\Ücret Miktarı

Tezli Yüksek Lisans Programı (Dönemlik)

668 TL

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

01 – 15 Temmuz 2015

Başvuru Adresi :

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ünalan Mah. Ünalan Sk.

D-100 Karayolu, yanyol

Üsküdar\ İSTANBUL

Tel: 0216-280 23 51

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat Tarihi

21 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

24 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Tarihi

31 Ağustos – 04 Eylül 2015

C- BAŞVURU KOŞULLARI

 1. 1. Mezuniyet Koşulu

Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

 1. 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

 1. 3. Yabancı Dil Bilgisi

Adaylar, KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğer sınavlardan, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

 1. 4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a) Tezli Yüksek Lisans (YL) programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

a) Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi. ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 (üç) yıldır.

d) ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

e) Nüfus cüzdanının fotokopisi Vesikalık fotoğraf (2 adet)

f) Başvuru Formu (Online doldurulacaktır.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Adayların evraklarının incelenmesi ve not durumlarının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat\yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Adayın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için toplam puanının en az 65 olması gerekir.

F- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJAN TABLOSU

Kontenjan SayısıKPDS/ÜDS/YDSALES PuanıALES Puan Türü
Mühendislik Yönetimi AD*106560SAY

*Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik ve Mimarlık, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinden en az 4 (dört) yıllık Lisans mezunu olmak şartı aranır.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

01 – 15 Temmuz 2015

Başvuru Adresi :

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ünalan Mah. Ünalan Sk.

D-100 Karayolu, yanyol

Üsküdar\ İSTANBUL

Tel: 0216-280 23 51

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat Tarihi

21 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

24 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Tarihi

31 Ağustos – 04 Eylül 2015

C- BAŞVURU KOŞULLARI

 1. 1. Mezuniyet Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

 1. 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

 1. 3. Yabancı Dil Bilgisi

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil şartı aranmaz.

 1. 4. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

g) II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

h) Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

i) Nüfus cüzdanının fotokopisi

j) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

k) Başvuru Formu (Online doldurulacaktır.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat\yazılı sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Kontenjan Sayısı
20
Mühendislik Yönetimi AD*

*Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik ve Mimarlık, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinden en az 4 (dört) yıllık Lisans mezunu olmak şartı aranır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüz II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin alınacak katkı payı ücretleri aşağıdaki şekliyle uygulanacaktır.

Katkı Payı\Ücret Miktarı

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)

150 TL

(15×150=2.250 TL Bir Dönemlik)

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.