SON DAKİKA

İstanbul Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Bu haber 23 Mart 2016 - 11:55 'de eklendi.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek
üzere, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek
üzere, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve
27097 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 2 (iki)
adet sözleşmeli bilişim personeli
alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava
katılacak adayların seçiminde; anılan
Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2014 KPSSP3 puanının yüzde yetmiş ile
yabancı dil puanının yüzde otuzunun
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan
başlanarak alınacak personel sayısının on
(10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz
edemeyen adayın KPSS puanı 70
sayılacaktır.)
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen
şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği,
elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren
fakültelerin mühendislik bölümlerinden,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren
bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (bu
kısımda belirtilen bölüm
mezunları yalnızca aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı
ödenecek pozisyonlardan biri için
başvurabileceklerdir),
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi
konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç)
yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu
veya aynı Kanunun 4’üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler
ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli
olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği
hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
1. Sistem Uzmanı
1.1. Linux Sistem Uzmanı (2 kat)-(Tam zamanlı)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
1.1.1.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve
haberleşme mühendisliği
veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ya da
bunlar dışında kalan
dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun
olmak,
1.1.2.Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
1.1.3.Çok sunuculu ortamda (en az 50 fiziksel veya sanal), sunucu kurulum,
bakım, güncelleme, iş
sürekliliği faaliyetlerini sürdürebilme becerisine sahip olmak,
1.1.4.Farklı teknolojik ortamların birlikte çalıştırılması, mevcut ortamın
incelenmesi ve raporlanması
olası problemlerin çözüm önerilerini üretecek yeteneklere sahip olmak,
1.1.5.Red Hat Enterprise Linux temelli sunucu işletim sistemlerinde bakım,
izleme ve yapılandırma
konularında tecrübeli olmak,
1.1.6.Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ
(WLAN), sanal özel ağ (VPN)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.1.7.İkinci, üçüncü katman ve uygulama katmanı güvenlik yazılımları
(arptables, iptables, firewalld,
tcp-wrappers, xinetd vs.) konusunda bilgi sahibi olmak,
1.1.8.Red Hat Enterprise Linux üzerinde FreeIPA servisi ile kullanıcı
yönetimi ve LDAP protokolü
konularında bilgi sahibi olmak,
1.1.9.Red Hat Enterprise Linux sunucu sistemlerinin gerektiğinde Microsoft
Active Directory yapısı ile
entegrasyonunu sağlayabilecek bilgiye sahip olmak,
1.1.10. Depolama sistemleri (storage), mantıksal hacim yönetimi (LVM),
RAID, snapshot ve SAN Switch
yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
1.1.11. Manyetik kaset kütüphanesi ve özellikle IBM TS3580 cihazının
kurulumu, yapılandırması ve
yedekleme zaman planlamaları konularında tecrübeli olmak,
1.1.12. Red Hat Enterprise Linux üzerinde Bacula yedekleme yazılımı
kurulumu, yapılandırılması ve
yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1.1.13. Red Hat Enterprise Linux üzerinde GFS2 paylaşımlı dosya sistemi
kurulumu ve yönetimi
konusunda bilgi sahibi olmak
1.1.14. En az iki sene veri depolama sistemi yöneticisi ve veri yedekleme
yöneticisi olarak çalışmış
olmak,
1.1.15. Red Hat Enterprise Linux sunucu ortamları için kümeli (Cluster) ve
yüksek erişilebilir (High
Available) servisler konusunda tecrübeli olmak,
1.1.16. Çekirdek temelli sanallaştırma (KVM) teknolojileri konusuna hakim
olmak,
1.1.17. Linux işletim sisteminin ağ yetenekleri konusunda tecrübeli olmak
ve gerektiğinde yönlendirici
cihaz ya da anahtarlama cihazı olarak yapılandırma bilgisine sahip olmak,
1.1.18. Sistem yönetimini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek adına; kabuk
programlama (BASH
scripting), PERL, PHP ya da Expect dilleri ile betik yazma konularından en
az ikisine hakim olmak,
1.1.19. Red Hat Enterprise Linux sunucu üzerinde Apache-httpd ya da Nginx
yazılımlarını kullanarak
paylaşımlı web barındırma hizmetlerini sağlayan ortamların oluşturulması,
yapılandırılması, kayıt
takibi ve güvenliğinin sağlanması için yeterli tecrübeye sahip olmak,
1.1.20. Red Hat Enterprise Linux üzerinde RSyslog servisi kullanarak
merkezi log ortamının
oluşturulması ve korunması, loglara zaman damgası vurulması ve yasal
mevzuatların gösterdiği
şekilde saklanması konusunda bilgiye ve tecrübeye sahip olmak,
1.1.21. Açık anahtar altyapısı (PKI), SSL, TLS, ve bunların farklı
protokollerle (http, ftp,smtp, imap, ldap
vs.) entegrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
1.1.22. PostgreSQL ve MySQL veritabanı sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve
kayıt takibi konularında
tecrübeli olmak ve bunların yanında PL/SQL bilgisine sahip olmak,
1.1.23. Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,
 İTÜ Linux Akademi (İLA) 1. Seviye Kurs Katılım Sertifikası
 İTÜ Linux Akademi (İLA) 2. Seviye Kurs Katılım Sertifikası
 RHCE (Red Hat Certified Engineer) Setfikası
1.1.24. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf
olmak tercih sebebidir.
2. Yazılım Uzmanı
2.1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 kat)-(Tam Zamanlı)
Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.
2.1.1.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve
haberleşme mühendisliği
veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2.1.2.Oracle Fusion Middleware ürünlerinden en az 3 tanesi ile daha önce
proje geliştirmiş olmak
2.1.3.Oracle WebLogic sunucu ortamında kurulum, problem çözme, performans
ve log inceleme
konularında bilgi sahibi olmak
2.1.4.Oracle Fusion Middleware ürünlerinin sunucu kurulumları, problem
çözme, performans ve log
inceleme konusunda bilgi sahibi olmak
2.1.5.Oracle Universal Content Management ürünü kullanarak, dokümanları
güvenli bir şekilde
saklama, dokümanları yetkilendirme konularında deneyimli olmak
2.1.6.Oracle Business Process Management ürünü kullanarak, süreç
tasarlama, süreç yetkilendirme
konularında tecrübe sahibi olmak
2.1.7.JAX-WS (Java API for XML Web Services) kullanarak Web Servis
üretebiliyor olmak
2.1.8.Oracle Database kurulumu ve yönetimi konularında tecrübe sahibi
olmak
2.1.9.Oracle Application Development Framework (ADF) üzerinde en az 3
yıllık proje geliştirme
tecrübesine sahip olmak
2.1.10. Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf
olmak tercih sebebidir
II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı
sureti (Belge aslının ibraz edilmesi
halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
e) 2014 KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz
etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş)
kabul edilecektir.),
f) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim
Kurulu tarafından buna denk
kabul edilen sınav sonuç belgesi)
g) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve
nitelikleri gösteren belgeler,
h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d)
maddesinde belirtilen mesleki
tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir. Sürelerin hesabında
lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet
belgesi,
i) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge
(Genel Şartlar başlığındaki (e)
maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir
transkript, katılım/sınav
sertifikası vb.)
j) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 23.03.2016
Başvuru Bitiş Tarihi : 06.04.2016
Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası K:3
Maslak / İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri
veya son başvuru tarihinde
anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle
bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi
başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları
kurum tarafından onaylanacaktır.
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan
adaylardan, geçerli KPSS P3
puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen
adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş)
olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun
(yabancı dil puanı belgesi ibraz
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı
esas alınarak yapılacak sıralamaya göre,
yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10
(on) katına kadar aday sınav için
çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı
puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav
yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr
ve www.itu.edu.tr sitesinden 12.04.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca
adaylara yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
IV. SINAV KONULARI
a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi
b) Yazılım Geliştirme Dilleri (C, C#, Java, Perl)
c) Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
ç) Bilgisayar Ağları
d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)
e) Her pozisyon için belirtilen teknolojilerde anılan özel şartlar
V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması
yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş)
puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı
alınmak suretiyle 100 tam puan
üzrinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek
puandan başlamak kaydıyla başarı puanı
sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini
belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek
olması dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.itu.edu.tr ve www.pdb.itu.edu.tr
sitesinde ilan edilecektir.
VI. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/B maddesine göre istihdam
edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen
sözleşme ücreti tavanı olan (Ocak – Temmuz 2016 tarihleri arası belirlenen
brüt ücret 4.334,03 TL) ’nin aşağıda
belirtilen cetvelde gruplar dâhilinde belirlenen katları ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum,
tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

 

kpss-gy-gk-seti

KPSS’DE ÇOK EKSİĞİM VAR YETİŞMEZ DEMEYİN! KISA ZAMAN EN ETKİLİ YÖNTEM!

Bir önceki yazımız olan Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Öğrenci Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.