İTKİB Farklı Mesleklerden toplam 23 Personel Alacak

İTKİB Farklı Mesleklerden toplam 23 Personel Alacak
Yayınlama: 23.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
499
A+
A-

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI YARIŞMA SINAVI İLANI

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İTKİB) sözlü sın İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI YARIŞMA SINAVI İLANI

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İTKİB) sözlü sınavla Uzman Yardımcısı kadrosunda çalıştırılmak üzere 18 (onsekiz), İdari Memur kadrosunda çalıştırılmak üzere 3 (üç), Bilgisayar Programcılığı kadrosunda çalıştırılmak üzere 2 (iki), toplam 23 (yirmiüç) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

e) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve sonrasında doğanlar),

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı dil bilgisinden, ÖSYM tarafından 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.(İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır)

k) Uzman Yardımcısı ve Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,

TümMemur İlanları İçin Tıklayın

UZMAN YARDIMCILIĞI ve BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜMÖĞRENİM SÜRESİKPSS PUAN TÜRÜÜNVANIALINACAK PERSONEL SAYISI
İKTİSAT4 YILKPSSP22UZMAN YRD.3
İŞLETME4 YILKPSSP23UZMAN YRD.6
KAMU YÖNETİMİ4 YILKPSSP30UZMAN YRD.3
ULUSLARARASI İLİŞKİLER4 YILKPSSP33UZMAN YRD.3
EKONOMETRİ4 YILKPSSP34UZMAN YRD.2
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM4 YILKPSSP3UZMAN YRD.1
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI-BİLGİSAYAR-BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ4 YILKPSSP4BİLGİSAYAR PROGRAMCISI2

l) İdari Memur Kadrosu için; 27-28 Eylül 2014 ve 05-06 Temmuz 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak

İDARİ MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜMÖĞRENİM SÜRESİKPSS PUAN TÜRÜÜNVANIALINACAK PERSONEL SAYISI
KAMU YÖNETİMİ4 YILKPSSP29İDARİ MEMUR1
DIŞ TİCARET2 YILKPSSP93İDARİ MEMUR1
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA2 YILKPSSP93İDARİ MEMUR1

3- Başvurular, belirtilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, belirtilen puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (tıklayınız) temin edilecek İş Talep Formu,

b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, ( Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aday tarafından şahsına ait olduğuna dair imzalanması)

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek kaydı ile (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

d) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

e) Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,

f) Güncel Özgeçmiş (CV)

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

  1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği
  3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,
  5. Dört adet vesikalık fotoğraf,
  6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
  7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
  8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  9. KPSS ve Yabancı Dil Sınavları sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 05/05/2015 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 07/05/2015 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRESTELEFONWEB SAYFASI
ADRESİ
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(İTKİB)Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Dış Ticaret Kompleksi B Blok 34196 Yenibosna/İSTANBUL(212) 454 02 00www.itkib.org.tr

Yeni Haber ve İlanlar için Sayfamızı Beğenebilirsiniz

[wpdevart_like_box profile_id=”kariyermemur” connections=”6″ width=”300″ height=”100″ header=”0″ locale=”tr_TR”]

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.