İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
Yayınlama: 29.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
797
A+
A-

İzmir’in kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yeniliğe ve gelişime açık, seyahat engeli olmayan, 6 uzman personel, 1 destek personel ile 1 İzmir’in kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yeniliğe ve gelişime açık, seyahat engeli olmayan, 6 uzman personel, 1 destek personel ile 1 iç denetçi istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ: 05-25 Mayıs 2015 (saat 08:00-18:00)

SINAV YERİ: İzmir Kalkınma Ajansı (Şehit Fethibey Cad. No:49/1

Birlik Plaza Kat:3 Gümrük/İZMİR)

SINAV TARİHLERİ: Sınav 10 Haziran 2015 tarihinde başlayacaktır. Sınav

programı ve tarihleri 02 Haziran 2015 günü www.izka.org.tradresinden ilan edilecektir.

1- Genel Şartlar:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Başvuracak erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az bir yıl tecil ettirmiş olmak (Askerlik hizmetini yapmış olmak tercih sebebidir),

d)Devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

2.Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları:

a)İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Ç.E.E.İ.), İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Başvuru tarihi itibariyle Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

* Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.trinternet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.

** Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.

*** Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

c)Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS’den mezun oldukları alana göre asgari aşağıdaki puanı almış olmak:

Alınması Planlanan Personelin BölümüKPSS Puan TürüTaban KPSS Puanı
İktisatKPSS 9,18, 22, 28 veya 9880
İşletmeKPSS 19, 23, 29 veya 9980
MaliyeKPSS 2480
Kamu YönetimiKPSS 30 veya 3780
Uluslararası İlişkilerKPSS 33 veya 11280
Ç.E.E.İ.KPSS 46, 48 veya 11580
İnşaat MühendisliğiKPSS 4, 5, 6, 7 veya 880
Makine MühendisliğiKPSS 4, 5, 6, 7 veya 880
Çevre MühendisliğiKPSS 4, 5, 6, 7 veya 880

* İlgili bölüm mezunlarından başarılı bulunan herhangi bir aday olmaması halinde söz konusu bölüm mezunları için ayrılan kontenjan diğer bölümlere aktarılacaktır.

Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde a) Planlama, programlama, b)Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, ç) İzleme ve değerlendirme, d) Tanıtım, danışmanlık, e)Şehircilik ve çevre, f) Araştırma-geliştirme, g) Bilgi ve iletişim teknolojileri, ğ) Finansman, h)İnsan kaynakları yönetimi, ı)Uluslararası ticaret konularında en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve bu çalışmalarını ispatlamış olanlarda KPSS’ye girmiş olma şartı aranmaz.

3.Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar:

Alınması planlanan uzman personelde sınava giriş ön şartlarına ek olarak aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a)Aşağıda sayılan alanların herhangi birinde, tercihen birkaç tanesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek:

Sürdürülebilir kalkınma, yerel kalkınma, bilgi toplumu temelli kalkınma, kalkınma teorileri

Stratejik planlama, bölge planlama

Proje hazırlama ve proje döngüsü yönetimi

Proje yönetimi, izleme ve değerlendirme

Bilgi ve iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji sektörleri

İş hukuku ve uluslararası iş ilişkileri

Özel yatırım bölgeleri, yatırım teşvikleri

Maliye, muhasebe

Kamu İhale Mevzuatı

Kentsel pazarlama, destinasyon pazarlaması, pazarlama iletişimi, pazarlama stratejisi, marka yönetimi

Temiz üretim, entegre havza yönetimi, çevre politikaları ve çevre teknolojileri

Ekonometrik modelleme ve istatistik

Makroekonomik verilerin yorumlanması

Bilanço ve finansal tabloların analizi

b)Aşağıda sayılan niteliklere sahip olmak tercih sebebi olacaktır:

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) sertifikasına sahip olmak

Project Management Institute metodolojisine hakim, tercihen PMP veya PRINCE2 sertifikası sahibi olmak

İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek (tercihen Çince, Arapça ve/veya Almanca)

(B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

Microsoft Office programlarına hakim olmak

4.İç Denetçi İçin Aranan Şartlar:

a)Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c)Başvuru tarihi itibariyle Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

* Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.trinternet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.

** Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.

*** Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

İç denetçi olarak istihdam edilecek adayın “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası”, “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası” veya “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olması tercih nedenidir.

5.Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

İdari ve Mali İşlerde Çalışacak Personel İçin;

En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumlarından, tercihen iktisat, maliye, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir.

Muhasebe, satınalma, tedarikçi bulma ve idari işler konusunda en az üç yıl deneyim sahibi olmak, finansal raporlama, bütçeleme, kamu ihale mevzuatı ve kamu muhasebesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek tercih sebebi olacaktır.

6.Başvuruda İstenen Belgeler:

a) http://www.izka.org.tradresinden temin edilecek İş Talep Formu,

b)Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c)KPSS puanıyla başvuracak uzman personel adayları için 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ç) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için “Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları” başlığı altında sayılan alanlarda iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

d)KPDS ya da YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

e)4.5×6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

f)Özgeçmiş (özgeçmiş örneği http://www.izka.org.tradresinde yer almaktadır),

g)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı veya kurumca onaylı sureti,

h)Uzman personel adayları için geçerli olan özel şartların taşındığını gösterir belgeler,

ı) İç Denetçi adayları için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını ve iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgelerin aslı veya kurumca onaylı sureti (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

i)Destek personel adayları için iş tecrübelerini gösterir belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

j)Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

Aranan niteliklere sahip adaylar arasından belge üstünde yapılan inceleme ve mülakat sonucunda en çok niteliğe sahip olanlar tercih edilecektir.

7.Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri:

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini, resmi tatil günleri ve hafta sonları hariç, 05-25 Mayıs 2015 tarihleri (saat 08:00-18:00) arasında İzmir Kalkınma Ajansı’na (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 Gümrük/İZMİR) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8.Sınav Şekli:

Yarışma sınavı sözlü sınav olarak yapılacaktır.

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılacaklar 02 Haziran 2015 tarihinden itibaren www.izka.org.trinternet sayfasında ilan edilir. Yapılacak değerlendirme sonucunda her pozisyon için alınması planlanan personel sayısının en fazla beş katına kadar aday yarışma sınavına çağırılacaktır. Alınması planlanan personel sayısını ve yarışma sınavına çağrılacak aday sayısını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Alınması Planlanan Personelin BölümüAlınması Planlanan Personel SayısıYarışma Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı
İktisat315
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Ç.E.E.İ.
İnşaat Mühendisliği15
Makine Mühendisliği15
Çevre Mühendisliği15
İç Denetçi15
Destek Personel15
TOPLAM840

Yarışma sınavı daveti Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

9.Yarışma Sınavı Yeri ve Tarihi:

Yarışma sınavı, İzmir Kalkınma Ajansı’nda (Şehit Fethibey Cad. No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 Gümrük/İZMİR) yapılacak ve 10 Haziran 2015 tarihinde başlayacaktır. Sınav programı ve tarihleri 02 Haziran 2015 günü www.izka.org.tradresinde ilan edilecektir. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

10.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve ilanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. İç denetçi için, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. İkinci en yüksek puanı alan aday yedek aday olarak ilan edilir. Asıl adayın göreve başlamaması halinde yedek aday istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde www.izka.org.tradresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLGİLİ FORMLAR:

İzmir Kalkınma Ajansı İş Talep Formu Özgeçmiş Örneği

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.