SON DAKİKA

Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Farklı Ünvana 58 Memur Alımı Yapıyor

Bu haber 30 Kasım 2016 - 13:45 'de eklendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Farklı Ünvana 58 Memur Alımı Yapıyor. KGM sınav başvuru tarihi, sözlü sınav tarihi ve tüm detaylar haberimizde.

T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre aşağıda teşkilatı (görev yeri), unvanı, sayısı, genel ve özel şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : 05/12/2016 – 12/12/2016
Sözlü Sınav Tarihi : 09/01/2017 – 20/01/2017

MEMUR ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu” nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.
Her aday, atanabileceği kadro unvanı ve niteliklerine göre ilan edilen görev yeri sayısı kadar tercihte bulunabilecektir.

Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyâkatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.
Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7) iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.
Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz merkezi ile bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı işyerlerini kurumsal internet (www.kgm.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.

Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde yapılacak olup, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.
Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.
Sınavı kazananlardan başvuru formunda ve istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
1) Genel Şartlar :

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
 • 2016 yılı KPSS de KPSSP93 veya KPSSP3 puan türlerinden (70) ve üzeri puan almış olmak.
Sıra
No
Kadro UnvanıNiteliklerTeşkilatı (Görev Yeri)Kadro
Sayısı
KPSS Puan Türü
İnşaat
Mühendisi
 1. İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 2. Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En
1Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek (Bkz.Not)
3-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Merkez (Ankara)4KPSSP3
1- Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve
2MatematikçiBilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

 1. Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek (Bkz.Not)
 2. Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Merkez (Ankara)2KPSSP3
1 -İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.
3İstatistikçi
 1. Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek (Bkz.Not)
 2. Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Merkez (Ankara)2KPSSP3
1-İnşaat Mühendisliği lisansKy.1.Bl.Md.(İstanbul)10
İnşaat
Mühendisi
programından mezun olmak.
2- Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En
Ky.2.Bl.Md.(İzmir)5
4Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek (Bkz.Not)Ky.14.Bl.Md.(Bursa)5KPSSP3
3-Seyahate Ve Arazide ÇalışmayaKamu Özel Sektör10
Elverişli OlmakOrtaklığı Böl.Müd. (Bursa)
1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya GeomatikKy.LBl.Md.(İstanbul)3
Jeodezi veMühendisliği lisans programındanKy.2.Bl.Md.(İzmir)3
5Fotogrametri
Mühendisi
mezun olmak.
2-Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
Ky.14.Bl.Md.(Bursa)2KPSSP3
(Bkz.Not)Kamu Özel Sektör2
3-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli OlmakOrtaklığı Böl.Müd.(Bursa)

 

6Bilgisayar
Mühendisi
 1. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek (Bkz.Not)
 3. Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Kamu Özel Sektör Ortaklığı Böl.Müd.(Bursa)2KPSSP3
7Maden
Mühendisi
 1. Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 2. Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek (Bkz.Not)
 3. Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Kamu Özel Sektör Ortaklığı Böl.Müd.(Bursa)1KPSSP3
8Ziraat
Mühendisi
 1. Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 2. Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek (Bkz.Not)
 3. Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Kamu Özel Sektör Ortaklığı Böl.Müd.(Bursa)1KPSSP3
9Orman
Mühendisi
 1. Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
 2. Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek (Bkz.Not)
 3. Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Ky.LBl.Md.(İstanbul)1KPSSP3
10Harita
Teknikeri
 1. Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Ky.LBl.Md.(İstanbul)
Ky.2.Bl.Md.(İzmir)
Ky.14.BLMd.(Bursa)
Kamu Özel Sektör Ortaklığı Böl.Müd.(Bursa)
2
2
2
2
KPSSP93
11Elektrik­
Elektronik
Teknikeri
 1. Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik­Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
Kamu Özel Sektör Ortaklığı Böl.Müd.(Bursa)2KPSSP93

 

NOT : Bu kadro/pozisyona aşağıda yer alan tabloda belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler başvuru yapabileceklerdir.

KPDS/YDS
Seviyesi
Puan
Aralığı
UDSTOEFL
IBT
PBT
A100-90100-90120-108677-623
B89-8089-80107-96622-588
C79-7079-7095-84587-561
D69-6069-6083-72560-531
E59-5059-5071-60530-497

 

KPDS/YDSCAECPE
100A .
90B
80AC .
70B
60C

 

Bir önceki yazımız olan Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.