SON DAKİKA

Karayolları Genel Müdürlüğü 78 Memur Alımı Yapacak!

Bu haber 31 Aralık 2014 - 13:36 'de eklendi.

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda teşkilatı, unvanı, sayısı, sınıfı, derecesi, genel ve özel şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan ata Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda teşkilatı, unvanı, sayısı, sınıfı, derecesi, genel ve özel şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : 19/01/2015 – 29/01/2015

Sözlü Sınav Tarihi : 16/02/2015 – 26/02/2015

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyâkatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı
KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7)
iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.

Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz, Atölye Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü ve bunlara bağlı işyerleridir.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1) Genel Şartlar :

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

– 2014 yılı KPSS de KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türlerinden (70) ve üzeri puan almış olmak.

2) Özel Şartlar :

 

Sıra

No

 

Kadro

Unvanı

 

Teşkilatı

 

Nitelikler

KPSS Puan Türü 

Kadro

Sayısı

 

Sınıfı

 

Derecesi

 

 

 

1

 

 

 

Mühendis

 

 

 

Merkez

1-Elektrik-Elektronik

Mühendisliği lisans

programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

2

 

 

 

THS

 

 

 

5

 

 

2

 

 

Mühendis

 

 

Merkez

1-Orman Mühendisliği lisans

programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

KPSSP3

 

 

1

 

 

THS

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendis

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez

1-Bilgisayar Bilimleri

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

Mühendis

 

 

 

Merkez

1-Yazılım Mühendisliği,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

2

 

 

 

THS

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikçi

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez

1-Matematik, Matematik-

Bilgisayar, Matematik ve

Bilgisayar, Matematik ve

İnformatik, Matematik- İnformatik, Matematik- Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Teknisyen

 

 

 

 

Merkez

1-Ortaöğretim kurumlarının

Kimya Teknolojisi/Kimya Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Kimya Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

 

 

KPSSP94

 

 

 

 

2

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

10

 

 

7

 

 

Mühendis

 

 

Taşra

1-İnşaat Mühendisliği lisans

programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

KPSSP3

 

 

21

 

 

THS

 

 

5

 

 

8

 

 

Mühendis

 

 

Taşra

1-Maden Mühendisliği lisans

programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

KPSSP3

 

 

2

 

 

THS

 

 

5

 

 

9

 

 

Mühendis

 

 

Taşra

1-Çevre Mühendisliği lisans

programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

KPSSP3

 

 

2

 

 

THS

 

 

5

 

 

10

 

 

Mühendis

 

 

Taşra

1-Jeoloji Mühendisliği lisans

programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

KPSSP3

 

 

5

 

 

THS

 

 

5

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Mühendis

 

 

 

 

Taşra

1-Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisliği, Jeodezi ve

Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

7

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

5

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Mühendis

 

 

 

 

Taşra

1-Makine

Mühendisliği/Makina

Mühendisliği veya Makine

ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

5

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Mühendis

 

 

 

 

 

Taşra

 

 

 

1-Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

 

 

 

KPSSP3

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

5

 

 

14

 

 

Şehir Plancısı

 

 

Taşra

1-Şehir ve Bölge Planlama

lisans programından mezun

olmak.

2-Seyahate Ve Arazide

Çalışmaya Elverişli Olmak

 

 

KPSSP3

 

 

3

 

 

THS

 

 

5

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Tekniker

 

 

 

 

Taşra

1-Ulaştırma, Karayolu

Ulaşımı ve Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2-B Sınıfı Sürücü Belgesi

Sahibi Olmak

 

 

 

 

KPSSP93

 

 

 

 

15

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

6

Bir önceki yazımız olan İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenci Alımı Sınavı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.