Kariyermemur Kpss A Maliye Önemli Notlar

Kariyermemur Kpss A Maliye Önemli Notlar
Yayınlama: 18.04.2015
Düzenleme: 05.03.2021 22:04
1.775
A+
A-

Kariyermemur Kpss A Maliye ÖnemliNotlar
Kpss A Tüm Notlar İçin Tıklayın
Klasikler:(Serbest Ekonomi)

-Ekonomi, her zaman tam istihdamda işler.
– Ekonomi, görünmez bir el tarafından kontrol edilir.
– Devlet müdahalesine gerek yoktur.
– Her arz kendi Kariyermemur Kpss A Maliye ÖnemliNotlar

Kpss A Tüm Notlar İçin Tıklayın

Klasikler:(Serbest Ekonomi)

-Ekonomi, her zaman tam istihdamda işler.
– Ekonomi, görünmez bir el tarafından kontrol edilir.
– Devlet müdahalesine gerek yoktur.
– Her arz kendi talebini yaratır.
– Devlet borçlanması gereksizdir

kamusal mal tanımını yapan ilk amca SAMUELSON

KİT Kuruluş Amaçları –
a)   Ekonomik büyümeye sağlamak
b)   Tekelleri devletçe işletmek
c)   Özel sektörün başaramayacağı işleri yapmak
d)   Ekonomiye yön vermek ve düzenlemek
e)   Özel sektöre öncülük etmek
f)   Gelir dağılımını düzenlemek

**Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile (**) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler.

KAMU YATIRIM PROGRAMI,

merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede yayımlanır.

GEÇİCİ BÜTÇE UYGULAMASI ALTI AYI GEÇEMEZ.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır

**Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz…..

Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların(**) bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma yapmaya maliye bakanı yetkilidir

**Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

**Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.*****

 tam kamusal mal – –yarı kamusal mal ayrımını yapan     samuelson

politik fiyat—  yarı politik fiyat ayrımını yapan    bARONE
erdemli mal –erdemsiz mal ayrımını yapan    MUSGRAVE
oylama imkansızlığı – ARROW

.**** Genel bütçe gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığı veya tarh ve tahakkuka ilgili mevzuatına göre yetkili idareler tarafından yapılır.****

Kesin hesap kanun tasarısının ekinde;
a) Genel mizan,
b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,
c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,
d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı,
e) Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller,
f) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli,
g) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri,
h) Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
Yer alır

1954  yılında Osmanlının bütün borçları ödendi
1958 yılında moratoryum ilan edildi (Türkiye)

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU
Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur. Üyelerden biri Başbakanın, biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine 5 yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

VERGİ BORCUNU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER:

 1. a)   Ödeme
  b)   Zamanaşımı
  c)   Takas
  d)   Terkin
  e)   Hata düzeltme
  f)   Uzlaşma
  g)   Yargı kararları

Komanditerin durumu ticari, zirai ve serbest meslek kazancında hep aynıdır ( Menkul sermaye iradı )

HARCAMALARIN YAPILIŞ SIRASI.

Taahüt – Tahakkuk- Verile Emri- Bağlama – Ödeme

*il özel idare bütçesini vali hazırlar ….. içişleri bakanı onaylar

OTOMATİK STABİLİZATÖRLER

 • Vergi hasılatındaki otomatik degşmeler
  •   Kurum ve aile içi tasarruflar
  •   İssizlik sigortası ve yardımlar
  •   Tarımsal sübvansiyonlar
  •   Otomatik bütçe açık ve fazlalıkları
  •   Ekonomik stoklardaki artış ve azalışlar

Stağflasyonla mücadele politikaları

a)   gelirler politikası
b)   vergi temelli gelirler politikası
c)   ücretlerin indekslenmesi
d)   üretim teşvikleri

Dolaylı Vergiler

-Harcama üzerinden alınan vergiler
– Mükellefi ve yüklenici genellikle farklıdır
– Kolay yansıtılabilen vergilerdir
– Objektif, gayrişahsi niteliklidirler
– Gelir dağılımını bozarlar (tersine artan oranlı tarife)
– Tabanı geniştir
– Önceden belirlenemeyen işlemler üzerinden, isme bağlı olmaksızın
tarh ve tahakkuk etmektedirler
– Vergi idaresi açısından uygulaması daha kolaydır, daha az dirençle karşılaşır.
– Mali anestezi etkisi daha yüksektir

Dolaysız Vergiler

– Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler (istisnai olarak genel harcama vergileri de dolaysız vergidir)
– Mükellefi ve yüklenici genellikle aynıdır
– Yansımaları daha zor, bazen imkansızdır
– Sübjektif, şahsileştirilebilen niteliklidirler
– Gelir dağılımını düzenler (sübjektif ve şahsi olması)
– Tabanı daha dardır
– Önceden belirlenebilen, isme bağlı olarak tarh ve tahakkuk etmektedirler
– Vergi idaresi açısından uygulaması daha zordur.
– Mali anestezi etkisi daha düşüktür

*üç yıllık bütçe planlarıyla uyumlu olarak, 2006, 2007 ve 2008 için yıl sonu hedefleri sırasıyla yüzde 5, yüzde 4 ve yüzde 4 olarak belirlenmistir.

Piyasa Başarısızlıkları
1.Piyasada tam rekabetin geçerli olmaması
2. Dışsal ekonomiler
3.Ölçek Ekonomileri (İçsel-eksi ekonomiler)
4.Üretim faktörlerinin coğrafi ve sektörel dağılımında dengesizlikler (Kaynak dağılımında etkinsizlik)
5.Özel gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlik
6.Tam Kamusal mallar
7.Erdemli mallar
8.Asimetrik Bilgi
9. Ücret ve fiyatların yapışkanlığı
10. Risk ve Belirsizlik
11. Negatif Eğimli arz ve pozitif eğimli talep eğrisi
12.Ekonomik istikrarsızlık

Devletin Başarısızlıkları
1.Politikada tam rekabetin geçerli olmaması
2.Politik dışsal ekonomiler: Politikada patronaj ilişkileri, politik yandaşlık ve partizanlık, rant oluşturma ve rant dağıtma faaliyetleri, çıkar gruplarının rant kollama faaliyetleri, türemiş dışsal ekonomiler, politik miyopluk
3.Politikada Negatif Ölçek Ekonomiler
4.Politikada bütçe kaynaklarının coğrafi ve sektörel dağılımında dengesizlikler: Lobicilik,Hizmet kayırmacılığı, merkeziyetçilik.
5.Kamusal güç ve yetki dağılımında adaletsizlik:Devlet harcamalarında israf ve savurganlık, mali yanılma.
6.Bütçe açıkları
7.Kayıt dışı ekonomi

*Enflasyon hedeflemesi rejiminde, Para Politikası Kurulu para politikası kararlarında “tavsiye veren” konumdan “karar alıcı” konuma geçmiştir.

mali iktisat deyimini ilk ortaya atan     :SAMUELSON
dışsallık                                                 : WİCKSELL
statik durağan teknolojik dışsallık        : PİGOU
dinamik durağan teknolojik dışsallık     : MARSHALL
gönüllü mübadele teorsi                        : E.LİNDAHL
refah (ödeme gücü) teorisi                    : A.C.PİGOU
sosyal denge teorsi                              : GALBRAİTH
iktisadi rasyonalite                             : SAMUELSON
anayasal iktisat                                    :HAYEK.TULLOCK,BUCHANAN
devletin klasik mali fonksiyonları       :R.MUSGRAVE
arz yanlı iktisat                                     : A.LAFFER
devletin düzenleyici fonk.yaklaşımı     : JAKSON VE BROWN
müdahaleci devlet yaklasımı               : J.M.KEYNES
sosyal tercihlerin belirlenmesi             : DOWNS
sosyal tercihlerin bağdaştrlması          : K.WİCKSEL,J.BUCHANAN
kamusal mal tanımını ilk yapan            :SAMUELSON
borçlanma normal kamu geliridir diyen  : ABBA LERNER
marjinal analiz yaklasımı                        : PİGOU,DALTON
olanaksızlık /imkansızlık teoremi          : AROW
demokrasinn ekonomik teorisi                :DOWNS
hükümetin görünmez eli teorisi             : MC KEAN
oylamanın ortanca seçeneği….              : D BLACK
maliyetlerin minimizasyonu                  : BUCHANAN VE TULLOCK
bürokratik üretim modeli                     : NİSKANEN
temsili hükümetin ekonomik teorisi      : BRETON
amaç araç değişken falan fulun..        : J.TİNBERGEN

 reel harcama kamu harcaması ayrımı   : PİGOU yaptı..F.DUE daha detaylı hale getrdi

negatif gelir vergisi                          : M.FRİEDMAN
sağladıkları faydalara göre kamu har-  : COHN,PLEHN
camalarını iinceleyenler

kamu harcamaları sürekli artış kanunu     : WAGNER

kamu harc.nn hem mutlak hem milli gelire oranla nispi bir artış gösterdiğini
söyleyen     :H.CARTER ADAMS
wagnerin artış kanunun çürüyeceğini      : F.NİTTİ
idda eden

ekonomik kalkınmann aşamaları              : ROSTOW
kamu harcamalarınn sıçramalı artış yakl.  : PEACOCK,WİESEMAN
kamu harc.sosyal refah yaklasımı           : PİGOU DALTON
kamu harc.maksimizasyon yak               : BUCHANAN,TULLOCK VE DOWNS
kamu harc.milli gelirin %25i geçmeyeceği : COLİN CLARK
kamu harc.devlet faaliyetleri terndi eseri : SALOMON FABRİCANT

kamu harc.artışın en azından belli bir süre için dahi olsa milli hasıladan daha hızlı
yükselecği: D.PYLE

nispi verimlilik yaklaşımı  : BAUMOL

verginin gelir sağlama fonk.yanında ekonomik ve sosyal hayata   : A.WAGNER
müdahale fonksiyonnda bulunması gerektiğini ilk söyleyen

vergiyi toplumsal sözleşmeye dayandran                               : JJ.RUSSO

vergi herkesin malınn tamamınn korunması için malından verdiği  : MONTESQİEU
bir hissedir
vergi sosyal üretim giderlerine katılma payıdır                         : M.THİERS
verginn ödeme gücüne göre alınmasını ileri süren                     : A.SİMİTH

Türk vergi sistemi hakkında rapor düzenleyen ve arazi vergisinn  : NİCHOLAS KALDOR
arazinn potansiyel hasılası üzerinden alınmasını öngören

verginn tek bir kaynaktan alınmasını öngören                           : VAUBAN
araziyi esas alan görüş                                                       : QESNAY
arazideki değer artışlarını esas alan                                       :HENRY GEORGE
sermayeyi esas alan görüş                                                  : MENİER VE GİRARDAN
enerjiyi esas alan görüş                                                      : SCHULLER
hammaddeyi esas alan görüş                                               : M.THİERS

spekülatif para ve sermaye akımlarını canlandrmak amacıyla       : TOBİN VERGİSİ
önerilen vergi
devletin vergi toplamasına bağlı olarak ortaya çıkacak etkinlik     : RAMSEY VERGİ(FRANK RAMSEY)

******kaybını en aza indiren mal vergisi…
ekonomik işleyişte talebin fiyat esnekliği yüksek olan mallarda
daha düşük,talebin fiyat esnekliği düşük olan mallarda daha
yüksek vergi oranlarınn belirlenmesi, gerektiğini belrtmiştr..

vergilemede sınırın aşıldığını gösteren mali göstergeler(mali kanun) : NEUMARK

vergi oranları ve vergi hasılatı arasındaki ilşki                         : A.LAFFER                                                            vergisini ödeyen mükelleflerin ödedikleri vergi karşılığında               : HİGGİNS

yararlandıkları kamu hizmetlerinden sağladıkları fayda ile eğer
bu vergiyi ödemeselerdi bu paralarla piyasada sağlayacakları
faydaların eşitlendiği noktada vergileme sınırına ulaşılmış demektr.

sübvansiyonun yansıması                             : H.DALTON
kaynak teorisi                                            : VON HERMAN
safi artış teorisi                                                    : GEORGE SCHANZ ,HAİG

devri (konjnktürel) bütçe teorsi              : ALVİN HANSEN

telafi edici bütçe teorsi                               : WİLLİAM BEVERİDGE

vergilerdeki bir kesinti kullanılabilir gelirde ve     : RİCARDOCU DENKLİK TEORSİ
otomatik olarak aynı oranda tasarruflarda bir
artış meydana getirir

Katma Değer Vergisinde yer alan başlıca istisnalar,

İhracat İstisnası,
Araçlar ve Petrol Aramalarında İstisna,
Taşımacılık İstisnası,
İthalat İstisnası, Diplomatik İstisnalar,
Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalardır

Çıkarılmış olan bir vergi yasasının yürürlük tarihine ilişkin bir hüküm yoksa kanun 45 gün sonra yürürlüğe girer..

5018 SAYILI KANUNA GÖRE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNN HAZIRLANMA SÜRECİ

Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısınn hazırlanmasından ve ilgili idareler ile koordinasyonn  sağllanmasından sorumlu olan MALİYE BAKANLIĞI dır..

Bütçenin hazırlanma SÜRECİ:

( -orta vadeli program stratejik planları, DPT    kalkınma planlarını,makro ekonomik politikaları,ilke ve hedefleri gösterir

Bakanlar kurulunn MAYIS ayı sonuna kadar toplanarak DPT  tarafından hazırlanan ORTA VADELİ PROGRAMI kabul etmesiyle  BAŞLAR  (orta vadeli program RG yayımlanır. )

HAZİRAN 15 ine kadar MALİYE BAKANLIĞINCA hazırlanan     ( -Mali plan orta vadeli programla uyumlu olmalıdır)

         ORTA VADELİ MALİ PLAN,YÜKSEK PLANLAMA KURULU
tarafından KARARA BAĞLANIR. -Mali plan gelecek 3 YILA ilşkin gelir ve gider tahminlerini içerir – Mali plan RG yayımlanır. )

HAZİRAN AYI sonuna kadar bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi   ( -Bütçe çağrısı kamu idarelerinn bütçe teklif lerini ve yatırım programı hazırlama sürecini

MALİYE BAKANLIĞINCA;Yatırım Genelgesi ve Yatırım programı hazırlama         rehberi DPT tarafından hazrlanarak RG de yayımlanır                    yönlendrme amacı taşır. )

1-31 TEMMUZ ARASINDA ; KAMU KURULUŞLARI BÜTÇE
TEKLİFLERİNİ hazırlar.     ( -ilk kez 2006 bütçesinde F (FİNANSMAN CETVELİ) yer verilmştr..)
Gerekçeli olarak hazrlanan teklifler TEMMUZ sonuna kadar MALİYE
BAKANLIĞINA gönderilir..(Yatırım teklifleri ise aynı sürede DPT ye gönderilir)
Bütçe tekliflerinn verilmesinden sonra MALİYE BAKANLIĞINDA BÜTÇE
GÖRÜŞMELERİ yapılır..
Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TASARISININ SUNULMASINA GEÇİLİR..

En geç EKİM AYININ İLK HAFTASINDA Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri YÜKSEK PLANLAMA KURULUNDA
görüşülür..

MALİ YIL BAŞINDAN EN AZ 75 GÜN ÖNCE (17 ekim e kadar);
MALİYE BAKANLIĞINCA hazırlanan MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TASARISI VE MİLLİ BÜTÇE TAHMİN RAPORU
BAKANLAR KURULU TARAFINDAN TBMM ye sunulur..
( TBMM,Sayıştay ve Üst kurullar,kendi bütçelerini EYLÜL AYI SONUNA KADAR doğrudan TBMM ye gönderrler)

TBMM
Bütçe kanun tasarısını görüşür ve onaylayarak kabul eder..merkezi yönetim bütçe kanunu MALİ YIL BAŞINDAN ÖNCE
CUMHUR BAŞKANI TARAFINDAN İMZALANIR VE RG de yayımlanır..
+
KAMU YATIRIM PROGRAMI ise DPT tarafından hazırlanarak 15 OCAK tarihine kadar BAKANLAR KURULU
KARARIYLA RG de yayımlanır..
+
Zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı süresinde yürürlüğe konulmazsa GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU
çıkarılır..
+
Ödeneklerin yetersiz kalması durumunda veya öngörülemeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla,karşılığı gelir
gösterilmek kaydıyla,kanunla EK BÜTÇE yapılabilir..

**********************************************************************

diferansiyel yansıma ,kamu harcamaları sabit

farz edildiğinde belli bir verginin (mesela gelir vergisi) bir diğer vergi (mesela katma değer vergisi) ile değiştirilmesi halinde gelir dağılımında meydana gelen değişikliği göstermektedir

devlet dairelerinn yaptığı çeşitli hzimetleri izledikleri plan ve programları bir araya getrip bunların arasında organik ilişkiler kuran devlet tarafından sürdürülen her işin her faaliyetin birbiri ile olan ilişkilerini,karşılıklı etkileşimlerini göz önünde bulunduran bütçelere milli bütçe denir

BÜTÇE PRENSİPLERİ;(4t)

-Tahmin
-tahdit
-tevzin
-tasdik

devletin giderlerini kanunlara uygun olarak gerçeklestren,bir hizmetin yerine getrlmesini veya bir malın teslim edilmesinden sonra,devlet adına doğan bir borcun miktarnı,tahahhüdün kanunlara uygun olarak yerine getrlip getrlmediğini belirleyen kişi TAHAKKUK MEMURU…

bütçe ile ilgili ödeneklerin kullanılmasına,kamu hizmeti ile ilgili programların yürütülmesinden sorumlu olan İTA AMİRİDR (ÜST YÖNETİCİ,HARCAMAYA YETKİLİ AMİR) tahakkuk memurları ita amiri tarafından görevlendrlir

para saymanlarınn denetimini MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yapar

Bakanlık saymanlık müdürlerinden sadece DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRÜ SAYIŞTYA hesap verr..

Hazine genel hesabı MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanır.

VERGİ TARH YÖNTEMLERİ

-Beyana dayalı Tarh
-ikmalen tarh
-re’sen tarh
-idarece tarh
-tahrire dayalı tarh (kalktı)

tahil zamanaşımı AMME ALACAKLARI KANUNUNDA düzenlenmiştir

Tahakkuk zamanaşımı ise VUK  ta düzenlenmiştir

vergi arbitrajı: farklı gelir türlerinin farklı vergi yükümlülüklerine sahip olması sebebiyle bireyin bunu avantaja cevirip vergi yükünü düşürmesi

mikro vergi planlama : mükellefin yasalara dayanarak vergi yükünü asgariye indirme cabası

makro vergi planlama : devletin en uygun kaynaklardan en uygun miktar ve şekilde vergi alması

vergi hukuku yorum çeşitleri

-yasama yorumu
-idari yorum
-bilimsel yorum
-yargısal yorum

vergi hukuku yorum yöntemleri

-lafzi yorum
-tarihi yorum
-amaçsal yorum
-sistematik yorum

-defter ve vesikalar

-fatura
-takdir komisyonu kararı
-bilirkişi
vergi usul kanununda ispat aracı olarak kullanılabilir    yemin kullanılmaz
vergi yargılamasında geçerli olan ilkeler

-yazılılık
-kıyas yasağı
-delil serbestisi
-kendiliğinden araştırma ilkesi

tek(sabit) oranlı vergi tarifesi>>>kurumlar vergisi  ve kdv

artan oranlı vergi tarifesi>>> gelir vergisi ve veraset-intikal vergisi
azalan oranlı vergi tarifesi>>> damga vergisi

TARH

-yükümlendirici
-asli
-belirtici
-bireysel

bir idari işlemdir…

vergi usul kanununda yer alan tebliğ yöntemleri
-posta yoluyla tebliğ
-ilan yoluyla tebliğ
-memur vasıtasıyla tebliğ
-mükelleflerin kabul etmesi şartıyla daire veya komisyonda tebliğ

kendisine tebliğ yapılacak kişi  görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması  ve bariz bir surette ehliyetsiz olmamalıdır

motorlu taşıtlar vergisi   ve emlak vergisi  kendiliğinden tahakkuk eder..

memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren haller dolayısıyla ödenmesi gereken vergilerden tahsil süresi gelenler 3 ay uzatılır…

ölenin gelir vergisi beyannamesi ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir..

tahsil zamanaşımını kesen nedenler

-borçluya ödeme emri tebliği
-borçlunun mal bildiriminde bulunması
-borçlunun teminat göstermesi
-borçluya takip ile yapılan tahsilat

borçlunun terekesinin tafsiyesi tahsil zaman aşımını kesmez..durdurur..

veraset-intikal vergisi ve emlak vergisinde tahakkuk zamanaşımı   vergiyi doğuran olayın idarece öğrenildiği tarihi izleyen yılın başından itibaren başlar…

vuk’da hesap hataları

-matrahta hata
-miktarda hata
-vergi mükerrerliği

vuk’da vergilendirme hataları
mükellefin şahsında hata
-mükellefiyette hata
-mevzuda hata
-vergilendirme ve muafiyet döneminde hata

vergi hatalarını düzeltme yetkisi  vergi dairesi müdürüne aittir..

-kaçakçılık suçları

-vergi mahremiyetini ihlal suçları
-mükelleflerin özel işlerini yapma suçu
vuk’da yer almasına ragmen mahkemeler tarafında cezalandırılır

emlak vergisinde  pişmanlık ve ıslah uygulanmaz

veraset ve intikal vergisinde beyanname vermeyen mükelleflere kendi yasasında ek süre tanınmıştır.

vergi cezalarını sona erdiren nedenler

-pişmanlık ve ıslah               -yanılma
-ölüm                                  -mücbir sebepler
-zamanaşımı                        -cezalarda indirim

uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılabilir

vergi idaresinin denetim yöntemleri

-bilgi toplama              -yoklama       -inceleme           -arama

işe başlamayı bildirmek zorunda olanlar

-vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı
-serbest meslek erbabı
-kurumlar vergisi mükellefleri
-kollektif şirket ortakları
-adi şirket ortakları
-komandit şirkette komandite ortaklar..

işe başlama başladıktan sonra 10 gün içinde

işi bırakma olayın bitiminden itibaren 1 ay içinde  bildirilme

vuk’a göre defter tutması gerekenler

-gerçek usule tabi ticaret ve sanat erbabı
-iktisadi kamu müesseseleri
-dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
-kooperatifler
-ticaret şirketleri
-serbest meslek erbabı
-çiftçiler

serbest meslek kazanç defterine yapılacak kayıtlar günü gününe yapılır

ticari kazanç erbabı  vergiden muaf esnatftan mal alması durumunda gider pusulası

düzenlemek zorundadır

fatura malın teslm veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenir..

ticari kazanç ve zirai kazanç ın elde edilmesi tahakkuk esasına dayanır..

adi komandit şirkette

—komandite ortağın şirket karından aldığı pay  ticari kazanç
—komanditer  **        **      **        **      **  menkul sermaye iradı

adi şirketler zirai faaliyetle uğraştıgında elde ettikleri kazanc zirai kazanç’tır

kollektif şirketler

serbest meslek faaliyetin yaptıgında kollektif ortağın kazancı serbest meslek kazancı

binek otomobillerin mtv’si ticari kazanctan indirilmez

yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde,müteahhitlere yapılan hakediş ödemelerinden % 5 tevfikat yapılır

serbest meslek erbabı enflasyon düzenlemesi uygulamasına tabi değildir..

Zorunlu ve bedelsiz ilköğretim hizmeti Tam Kamusal Maldır

Vergi Teorisi
Türkiye’de vergilendirme yetkisi Parlemento‘ya aittir.

KDV genel oranı %18‘dir. Yasalarda belirtilen oran ise %10’dur. Bakanlar kurulu yetkisini kullanarak %1, %8 ve %18 olarak belirlemiştir. Ayrıca Bakanlar kurulu KDV’yi %40’a kadar arttırmaya ve %1’e kadar düşürmeye yetkilidir.

Terkin vergi borcunun silinmesidir. Yetki ise Maliye bakanlığındadır.

Vergi konusunun vergi dışına bırakılmasına vergi istisnası denir.

Vergi’nin ilk ve en eski amacı mali(fiskal) amaçtır.

Kamu Harcamaları

Colin Clark vergilerle karşılanan  kamu harcamalarının milli gelirin %25‘ini aşmaması gerektiğini ileri sürmüştür.

Transfer harcamalarının tanımını Brochier ve Tabatoni yapmıştır.

Kamu harcamalarının milli gelirden daha hızlı artması Wagner yasalarını ifade eder.

Kamu harcamalarının üst sınırı milli gelirin kendisidir.

Savaş tazminatı dolaysız transfer harcamasıdır.
YATAY EŞİTLİK aynı gelir elde edenlerden aynı oranda vergi alınması (aynı kişiler YATARRR)
DİKEY EŞİTLİK farklı gelir elde edenler değişik oranda vergilendirilir

UZUNKUK FARKI..en yüksek vergi dilimi ile en düşük vergi dilimi arasındaki fark..

YÜKSEKLİK FARKI..Ankaralı arkadaşlar için ORAN yüksekte kalan bir semttir bu böyle aklınıza gelsin en yüksek oranla en düşük oran arasındaki fark..

vergi üreticilere yansıtılıyorsa; GERİYE DOĞRU YANSIMA
vergi tüketicilere yansıtılıyorsa; İLERİYE DOĞRU YANSIMA

Gayrimenkul sermaye iradı sahibi işe başlamayı bildirmek zorunda değildir.

kit lerin yatırım programları mali yıl başından en az 75 gün önce bakanlar kurulu tarafından karara bağlanır

5018 e göre ülkemizde 2006 dan bu yana performans bütçe sistemi uygulanmaktadır

vergi ödeme gücüne ulaşmada kullanılan yöntemler;

*artan oranlılık
*ayırma kuramı
*muafiyet
*istisna
*en az geçim indirimi

A.DOWNS:DEMOKRASİNİN EKONOMİ TEORİSİ

“”hükümetlerin uyguladıkları maliye politikaları ile sağladıkları siysal  desteği       max.etmeyi amaçlamas

Genel usulsüzlük re’sen tarhiyatı gerektiren bir eylemse ceza iki kat kesilir.

orta vadeli program DPT tarafından

orta vadeli mali plan MALİYE BAKANLIĞI tarafından hazırlanır

hazinenin klasik işlemleri devlet gelirlerinin yer ve zaman bakımından denkleştirilme

***karayolları genel müdürlüğünün bütçesi genel bütçeye dahildir****

bütçenin yargısal denetimini SAYIŞTAY yapar

Veraset ve intikal vergisinde ilk tarhiyat Beyannamenin verilmesinden itibaren 15 gün içinde yapılır

 

bütçe emaneti hesabında yer alan paraların zamanasımı süresi 5 yıldır

bakanlar kurulu kesin hesap yasa tasarısını mali yıl sonundan itibaren en geç 6 ay içinde tbmm ye gönderr.

TRANSFER HARCAMALARININ SINIFLANDIRMASI(GRUPLANDIRILMASI)

Dolaylı Transferler-Dolaysız Transferler
Kişilerin gelirlerini doğrudan doğruya (nominal-parasal olarak) artıran transfer harcamaları dolaysız; kişilerin gelirlerine dolaylı bir şekilde etki ederek kişilerin reel gelirlerini artıran transfer harcamalarına dolaylı transfer harcamaları denir. Her iki transferde de kişi ya da sosyal grupların satın alma güçlerinin artırılması amaçlanmaktadır.
Örnek: Malul aylığı dolaysız transfer harcaması, sübvansiyon dolaylı transfer harcamasıdır.

Gelir Transferleri-Sermaye Transferleri
Gelir transferleri kişilere yönelik olarak yapılan transfer harcamaları iken sermaye transferleri kurumlara veya devletlere yönelik yapılan transfer harcamalarıdır.
Gelir ve sermaye transfer harcamaları dolaylı ve dolaysız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Dolaysız Sermaye Transferi: Savaş sonrası mağlup devletin galip devlete tazminat ödemesi gibi.
-Dolaylı Sermaye Transferi: Konut inşasında kooperatiflere prim vermek gibi

Verimli Transferler-Verimsiz Transferler

İktisadi amaçla yapılan transfer harcamaları verimli; sosyal amaçla yapılan transfer harcamaları ise verimsiz transfer harcamaları olarak adlandırılmaktır. Günümüz maliyecileri verimsiz transferlerin verimli alanlara kaydırılması yönünde görüş ortaya koymaktadırlar.

Karşılıklı Transferler-Karşılıksız Transferler
Bütün transfer harcamaları içinde sadece sermaye teşkili transfer harcamaları karşılıklı transferdir. Çünkü devlet transfer karşılığında bina ve arazi gibi fiziki sermaye elde etmektedir. Diğer bütün transferler karşılıksız transfer kabul edilmektedir. Devletlerin başka devletlere yapmış olduğu karşılıksız hibeler de karşılıksız transfer harcamalarından birisini oluşturmaktadır.

*dışsal ekonomiler—MARSHALL

*tam istihdam bütçe açığına alternatif bir ölçü olan “Mali Kaldıraç” kavramı MUSGRAVE tarafından önerilmiştir.

*negatif dışsal ekonomilerin söz konusu olduğu üretim faaliyetlerinde dışsal maliyete neden olan firmanın bundan zarar görene denkleştirici miktar olarak üretim faaliyetlerinden elde ettiği dışsal faydayı karşılık olarak ödemesi : KALDOR-HİCKS TANZİM KRİTERİ
*devlet borçlarının faiz ve itfa bedellerinin ödenmesi KARŞILIKSIZ TRANSFER HARCAMASIDIR
*vergi kavramı günümüzde İKTİDAR KURAMI yaklaşımıyla açıklanmaktadır
*iç borçlanmanın ödemeler bilançosu üzerindeki etkisi: İHRACATI AZALTIP İTHALATI ATTIRIR.
*ihale gününü beklemeksizin hazinenin istediği her an tahvil satışı gerçekleştirmesi şeklinde ortaya çıkan borçlanma yöntemine: TAP YÖNTEMİ denir.
*kamu giderleri, devleti oluşturan idari birimlere göre gruplandırılırsa ORGANİK SINIFLANDIRMA yapışmış olur.
*ülkemizde uygulanan devlet muhasebe sistemi: TAM TAHAKKUK ESASLI
*MONOPOL PİYASASINDA yansıma en kolaydır.
*yaşam boyu harcamaların vergilendirilmesini savunan: KİNG
*TİBOUT ETKİSİ: insanların serbestçe yerleşebilecekleri bölgeler hususunda seçim imkanlarının artışına paralel olarak toplumsal refahın da artmasına denir.

Arrow’un imkânsızlık kuramı

oylama sistemlerinde, dereceli tercihlere dayanan ve üç ya da daha fazla seçenek sunan hiçbir oylama sisteminin belli bir takım mantıklı kıstasları aynı anda sağlayamayacağını gösterir. Bu kıstaslar,

 

kısıtlanmamış alan,

dayatmama,

diktatörsüzlük,

tekdüzelik ve

ilgisiz alternatiflerin bağımsızlığı

Bütçe Yansıması; 

Vergilerdeki değişiklikler ile kamu harcamalarındaki değişikliklerin birlikte gelir dağılımı üzerindeki ortak etkisine “bütçe yansıması” denilmektedir
Mücbir sebepler: 

1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması,
gibi hallerdir.

Mücbir Sebeplerin Sonuçları

a-   Süreleri uzatır (durdurur)
b-   Tarh(Tahakkuk)  zamanaşımını uzatır.
c-   Bazı hallerde verginin terkini sonucunu doğurur.
d-   Mücbir sebep hallerinde ceza kesilmez.

Hakim hakkanıyet geregı mucbir sebebe maruz kalan kişiye tazmınat ödettırebılır

Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır:

1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter;
2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;
3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter;
4. Resmi tatil günleri süreye dahildir. şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter

Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller 

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse;
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa;
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa.

Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri 

1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez);
2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak;
3. Kazançları basit usulde(*) tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.

Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri 

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak;
2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak;
3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak;
4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak.

Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaz: 

1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler;(*)
2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tesbit edilenler.(**)
3. Kurumlar vergisinden muaf olan:

a) İktisadi kamu müesseseleri;
b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler(***

Bilanço Esasında Tutulacak Defterler 

1. Yevmiye defteri;
2. Defterikebir;
3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri);

 

Tasdike Tabi Defterler 

1. Yevmiye ve envanter defterleri;
2. İşletme defteri;
3. Çiftçi işletme defteri;
4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)
5. Nakliyat Vergisi defteri;
6 .Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;
7. Serbest meslek kazanç defteri;

Fatura Kullanma Mecburiyeti 

Birinci ve  ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle(1) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Aşağıda yazılı olanlar vergi karnesi almaya mecburdurlar 

1. Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler;
2. Gelir Vergisi Kanununa göre indirimden faydalanmak isteyenler;
3. Gelir Vergisi Kanununun 35’inci maddesinin (B) bendi uyarınca karne almak zorundadır

 

aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir: 

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;
2. Tesisat ve makinalar;
3. Gemiler ve diğer taşıtlar;
4. Gayrimaddi haklar.

Gayrimenkullerde  Maliyet Bedeline Giren Giderler 

Madde No 270 – Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:

1. Makine ve tesisattan gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini(*) maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler 

A- Fiil Ayrılığı 

Madde 337 – Ayrı ayrı yapılmış olan  vergi ziyaı veya usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. şu kadar ki, 352’nci maddede yazılı usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birden fazlasının herbiri için, birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir.

 

B-Tekerrür 

Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli,   usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle uygulanır.(*)

 

LAFFER EGRİSİ :Vergi oranlarındaki artış belirli bir noktaya kadar vergi gelirlerini artırır, ancak optimal oran aşıldıktan sonra ikame etkisi ortaya çıkacağından vergi gelirleri azalır

Nispi vergileme :Önceden belirlenmiş bir vergi hasılatının gelir
düzeylerine göre mükelleflere dağıtılması

Devlet borçlarının otomatik ödeme teorisi: Devlet kendi tahvillerinin bir bölümünü satın alır,
dönem sonunda bu tahvillerden elde ettiği faiz geliriyle piyasadan yeniden tahvil satın alır ve
zaman içerisinde borcun tamamını öder.

Osmanlı Devleti’nin bütçeye ilişkin ilk sistemli belgesi:Bütçe Nizamnamesi

213 SAYILI V.U.K GÖRE VERGİ CEZASI KESİLMEYECEK  HALLER 

1- Yanılma (VUK mad.369)
2- Pişmanlık ve Islah (VUK mad 371)
3- Mücbir Sebepler (VUK mad.373)
4- Ceza kesmede zamanaşımı (VUK mad. 374

193 SAYILI G.V.K GÖRE MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞİTİR

1-MUAFLIKLAR
a-Esnaf muaflığı (G.V.K   9 mad)
b-Küçük Çiftçi Muafliği(GVK 10 mad)
c-Diplomat Muaflığı ( GVK 15 mad)
d-Ücret İstisnası (GVK 16 mad)
2-İSTİSNALAR

a-Serbest meslek Kazançlarında İstisna (GVK 18 mad)
b-PTT acentelerinde Kazanç İstisnası (GVK Mük.18 mad)
c-Eğitim ve Öğretim İşletmelerine kazanç istisnası (GVK 20 mad)
d-Gayrimenkul ve Haklarda İstisna (GVK 21 mad)
e-menkul Sermaye İratlarında İstisna (GVK 22 mad)
f-Ücretlerde İstisna ( GVK 23 mad.)
g-Gider Karşılıklarında İstisna (GVK 24 mad)
h-Tazminat ve Yardımlarda istisna (GVK 25 mad)
ı-Vatan Hizmetleri Yardımında İstisna (GVK 26 mad)i
i-Teçhizat ve Tayın Bedellerinde (GVK 27 mad)i
j-Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde (GVK 28 mad)i
k-Teşvik İkramiye ve Mükafatları (GVK 29 mad)i

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz

1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması;
2. Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru ve kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.);
3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi.
4. Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda

Kpss A Tüm Notlar İçin Tıklayın


3 4

 

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.